Hlavní navigace

Důchody 2017: O kolik se zvýší a komu vznikne nárok?

20. 12. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
V dnešním článku připomínáme změny, které se promítnou příští rok do oblasti starobních důchodů.

Jako každý rok i letos v prosinci informujeme o změnách, které příští rok ovlivní vaši peněženku. V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti důchodů. Kdo příští rok dosáhne důchodového věku a o kolik se dávky budou zvyšovat?

Valorizace důchodů

Od roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, (přiznané před 1. 1. 2017). Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, příjemci tedy o valorizaci nemusí nijak žádat.

O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč na celkových 2550 Kč a procentní výměra o 2,2 %.

Zjednodušeně lze říci, že výše procentní výměry závisí na získané době pojištění a vašich příjmech (přesněji na výši osobního vyměřovacího základu, který zahrnuje i příjmy z minulosti přepočtené na současnou úroveň).

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobíráte-li letos starobní důchod například ve výši 11 441 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2016), tvoří ho základní výměra 2440 Kč a procentní výměra 9001 Kč.

Od lednové splátky důchodu v roce 2017 se základní výměra zvýší o 110 Kč na 2550 Kč, procentní výměra o 2,2 %, tj. o 199 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Od lednové splátky v roce 2017 tak budete dostávat starobní důchod ve výši 11 750 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod se zvýší o 309 Kč.

Zdroj: ČSSZ

Valorizace se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení EU nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší o 2,2 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se ale zvýší jen o poměrnou část ze 110 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Od ledna vzrostou i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., (o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem), a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., (o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich). Tyto příplatky se zvýší o 2,2 % celkové výše. Vzroste i minimální výše příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. a to na 282 Kč.

Drobná změna u výplatního termínu

Přelom roku přinese i drobnou jednorázovou změnu do výplatních termínů. Pokud pobíráte důchod a necháváte si ho zaslat na účet s tím, že výplata probíhá vždy 2. den v měsíci, lednová dávka bude připsána na účet až 3. ledna.

Finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2017 totiž může ČSSZ čerpat až v pondělí 2. 1. 2017, kdy vám je odešle. Proto se v tomto konkrétním případě splátka o jeden den zpozdí.

Výpočet důchodu a nové redukční hranice

Bude-li vám ČSSZ stanovovat starobní důchod v roce 2017, pak na základě příjmů, ze kterých jste platili sociální pojištění v letech 1986 až 2016.

Do výpočtu důchodu vstupují dvě redukční hranice, jejichž výše je pro příští rok následující:

 • 1. redukční hranice se do částky 12 423 Kč započítává ze 100 %,
 • 2. redukční hranice  se od částky 12 423 Kč do částky 112 928 Kč započte z 26 %.

K osobnímu vyměřovacímu základu, který přesahuje hranici 112 928 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu pro rok 2017 najdete v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2017

Komu příští rok vznikne nárok na starobní důchod?

V příštím roce vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Kompletní tabulku důchodového věku dle data narození a počtu dětí u žen obsahuje příloha zákona o důchodovém pojištění. Váš důchodový věk vám snadno podle data narození vypočte i důchodová kalkulačka.

V příštím roce dosáhnou důchodového věku:

 • muži narození v lednu až říjnu 1954,
 • bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955,
 • ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Pokud se na teplé trepky a houpací křeslo ještě necítíte, můžete pokračovat ve výdělečné činnosti i dál a navýšit si procentní výměru podle toho, zda si necháte zároveň vyplácet ke svým příjmům celý důchod, jeho polovinu nebo si ho zatím vyplácet nenecháte. O přepočet důchodu můžete požádat po 360 dnech výdělečné činnosti.

V souvislosti s tématem pracujících důchodců připomínáme také letošní novinku, která přilepší bohatším lidem v penzi. Více najdete v článku Důchodci s vysokými příjmy ušetří na daních

Nové nároky pro horníky

Od 1. října 2016 zákonem č. 213/2016 Sb. došlo ke změnám zákona o důchodovém pojištění, které se dotýkají důchodových nároků zaměstnanců v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (změny se týkají těch, kteří začali toto zaměstnání vykonávat před 1. říjnem 2016) a pojištěnců, kteří před 1. 1. 1993 po dobu stanovenou předpisy účinnými před 1. 1. 1996 vykonávali zaměstnání zařazené do I. pracovní kategorie.

Takoví zaměstnanci v hlubinném hornictví, kteří získali minimálně 3300 směn (popř. 2200 směn v uranových dolech) nebo 3081 směn (popř. 1981 směn v uranových dolech), pokud zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, vzniká nárok na snížení důchodového věku o 7 let a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry starobního důchodu. Vznik nároku se váže nejdříve k prvnímu letošnímu říjnu. Přepočet už přiznaných starobních důchodů možný není.

Současně bylo zrušeno i časové omezení v ustanovení § 74 zákona o důchodovém pojištění pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro odchod do důchodu dle předpisů účinných před 1. 1. 1996 z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii. Nároky na snížení důchodového věku z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii (I. a II. kategorie funkcí) podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 tak zůstávají zachovány (při splnění zákonných podmínek) i po datu 31. 12. 201, upozornila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Výše důchodu a žádost

Podrobnosti o vaší době pojištění a výdělcích, které vede v patrnosti ČSSZ, můžete zjistit z informativního osobního listu důchodového pojištění, o jehož zaslání lze požádat jednou ročně zdarma. Online informace zjistíte na ePortálu, kam se ale přihlašujete jen pomocí datové schránky.

Žádost o důchod si můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

FIN21

Při podávání žádosti o starobní důchod je nutné předkládat:

 • občanský průkaz,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • chcete-li důchod posílat na účet, musíte přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládáte náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

ČSSZ o důchodu rozhodne průměrně do tří měsíců, pokud má pohromadě všechny podklady. V případě, že přijdete na to, že vaši bývalí zaměstnavatelé nesplnili povinnost a neposlali na ČSSZ potřebné dokumenty, musí se chybějící doba pojištění došetřit a rozhodovací proces prodloužit. Pokud byste byli na výplatě důchodu existenčně závislí, výjimečně lze před vydáním rozhodnutí získat zálohu na důchod.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).