Hlavní navigace

Důchody 2017: O kolik se zvýší a komu vznikne nárok?

Autor: Shutterstock
Gabriela Hájková

V dnešním článku připomínáme změny, které se promítnou příští rok do oblasti starobních důchodů.

Doba čtení: 6 minut

Jako každý rok i letos v prosinci informujeme o změnách, které příští rok ovlivní vaši peněženku. V dnešním článku se zaměříme na změny v oblasti důchodů. Kdo příští rok dosáhne důchodového věku a o kolik se dávky budou zvyšovat?

Valorizace důchodů

Od roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, (přiznané před 1. 1. 2017). Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, příjemci tedy o valorizaci nemusí nijak žádat.

O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč na celkových 2550 Kč a procentní výměra o 2,2 %.

Zjednodušeně lze říci, že výše procentní výměry závisí na získané době pojištění a vašich příjmech (přesněji na výši osobního vyměřovacího základu, který zahrnuje i příjmy z minulosti přepočtené na současnou úroveň).

Příklad valorizace starobního důchodu

Pobíráte-li letos starobní důchod například ve výši 11 441 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2016), tvoří ho základní výměra 2440 Kč a procentní výměra 9001 Kč.

Od lednové splátky důchodu v roce 2017 se základní výměra zvýší o 110 Kč na 2550 Kč, procentní výměra o 2,2 %, tj. o 199 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Od lednové splátky v roce 2017 tak budete dostávat starobní důchod ve výši 11 750 Kč měsíčně. Průměrný starobní důchod se zvýší o 309 Kč.

Zdroj: ČSSZ

Valorizace se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení EU nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. I v tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší o 2,2 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se ale zvýší jen o poměrnou část ze 110 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Od ledna vzrostou i vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., (o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem), a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., (o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich). Tyto příplatky se zvýší o 2,2 % celkové výše. Vzroste i minimální výše příplatku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb. a to na 282 Kč.

Drobná změna u výplatního termínu

Přelom roku přinese i drobnou jednorázovou změnu do výplatních termínů. Pokud pobíráte důchod a necháváte si ho zaslat na účet s tím, že výplata probíhá vždy 2. den v měsíci, lednová dávka bude připsána na účet až 3. ledna.

Finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2017 totiž může ČSSZ čerpat až v pondělí 2. 1. 2017, kdy vám je odešle. Proto se v tomto konkrétním případě splátka o jeden den zpozdí.

Výpočet důchodu a nové redukční hranice

Bude-li vám ČSSZ stanovovat starobní důchod v roce 2017, pak na základě příjmů, ze kterých jste platili sociální pojištění v letech 1986 až 2016.

Do výpočtu důchodu vstupují dvě redukční hranice, jejichž výše je pro příští rok následující:

 • 1. redukční hranice se do částky 12 423 Kč započítává ze 100 %,
 • 2. redukční hranice  se od částky 12 423 Kč do částky 112 928 Kč započte z 26 %.

K osobnímu vyměřovacímu základu, který přesahuje hranici 112 928 Kč se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží.

Podrobný popis výpočtu starobního důchodu pro rok 2017 najdete v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2017

Komu příští rok vznikne nárok na starobní důchod?

V příštím roce vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Kompletní tabulku důchodového věku dle data narození a počtu dětí u žen obsahuje příloha zákona o důchodovém pojištění. Váš důchodový věk vám snadno podle data narození vypočte i důchodová kalkulačka.

V příštím roce dosáhnou důchodového věku:

 • muži narození v lednu až říjnu 1954,
 • bezdětné ženy narozené v září až prosinci 1954 a v lednu až dubnu 1955,
 • ženy narozené v září až prosinci 1955 a v lednu až dubnu 1956, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v září až prosinci 1956 a v lednu až dubnu 1957, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1957 a v lednu až dubnu 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • ženy narozené v září až prosinci 1958 a v lednu až dubnu 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Pokud se na teplé trepky a houpací křeslo ještě necítíte, můžete pokračovat ve výdělečné činnosti i dál a navýšit si procentní výměru podle toho, zda si necháte zároveň vyplácet ke svým příjmům celý důchod, jeho polovinu nebo si ho zatím vyplácet nenecháte. O přepočet důchodu můžete požádat po 360 dnech výdělečné činnosti.

V souvislosti s tématem pracujících důchodců připomínáme také letošní novinku, která přilepší bohatším lidem v penzi. Více najdete v článku Důchodci s vysokými příjmy ušetří na daních

Nové nároky pro horníky

Od 1. října 2016 zákonem č. 213/2016 Sb. došlo ke změnám zákona o důchodovém pojištění, které se dotýkají důchodových nároků zaměstnanců v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (změny se týkají těch, kteří začali toto zaměstnání vykonávat před 1. říjnem 2016) a pojištěnců, kteří před 1. 1. 1993 po dobu stanovenou předpisy účinnými před 1. 1. 1996 vykonávali zaměstnání zařazené do I. pracovní kategorie.

Takoví zaměstnanci v hlubinném hornictví, kteří získali minimálně 3300 směn (popř. 2200 směn v uranových dolech) nebo 3081 směn (popř. 1981 směn v uranových dolech), pokud zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, vzniká nárok na snížení důchodového věku o 7 let a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry starobního důchodu. Vznik nároku se váže nejdříve k prvnímu letošnímu říjnu. Přepočet už přiznaných starobních důchodů možný není.

Současně bylo zrušeno i časové omezení v ustanovení § 74 zákona o důchodovém pojištění pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro odchod do důchodu dle předpisů účinných před 1. 1. 1996 z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii. Nároky na snížení důchodového věku z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii (I. a II. kategorie funkcí) podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 tak zůstávají zachovány (při splnění zákonných podmínek) i po datu 31. 12. 201, upozornila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Výše důchodu a žádost

Podrobnosti o vaší době pojištění a výdělcích, které vede v patrnosti ČSSZ, můžete zjistit z informativního osobního listu důchodového pojištění, o jehož zaslání lze požádat jednou ročně zdarma. Online informace zjistíte na ePortálu, kam se ale přihlašujete jen pomocí datové schránky.

Žádost o důchod si můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Při podávání žádosti o starobní důchod je nutné předkládat:

 • občanský průkaz,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí,
 • potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
 • potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
 • chcete-li důchod posílat na účet, musíte přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládáte náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.,
 • evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.

ČSSZ o důchodu rozhodne průměrně do tří měsíců, pokud má pohromadě všechny podklady. V případě, že přijdete na to, že vaši bývalí zaměstnavatelé nesplnili povinnost a neposlali na ČSSZ potřebné dokumenty, musí se chybějící doba pojištění došetřit a rozhodovací proces prodloužit. Pokud byste byli na výplatě důchodu existenčně závislí, výjimečně lze před vydáním rozhodnutí získat zálohu na důchod.

Našli jste v článku chybu?