Hlavní navigace

Do kdy nejpozději musíte zažalovat zaměstnavatele, jestliže chcete zneplatnit svůj vyhazov z práce a dostat odškodnění?

23. 6. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Dvouměsíční lhůta pro podání žaloby na zaměstnavatele, počítaná od termínu, kdy měl pracovní poměr skončit, je propadná. To znamená, že když ji nestihnete, vaše právo na obranu zaniká. V jakých mimořádných situacích se lhůta prodlužuje a žalobu můžete podat později?

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním.

Dvouměsíční lhůta pro uplatnění a podání žaloby dle ust. § 72 zákoníku práce je propadná – prekluzivní. Současně jde o lhůtu tzv. hmotněprávní, a nikoliv procesněprávní. Hned si vysvětlíme, jaký to má oboje, a to, že jde o lhůtu propadnou, tak i hmotněprávní, význam.

Znamená to, že zaměstnanec, který namítá, uplatňuje neplatnost rozvázání pracovního poměru, musí uplatnit svůj nárok (požadavek na určení neplatnosti) žalobou u soudu tak, aby žaloba došla na soud nejpozději v poslední den lhůty. Nestačí, aby žaloba byla v poslední den lhůty odevzdána instituci, která má povinnost ji soudu doručit (např. provozovateli poštovních služeb).

Jak to řešit, když nestíháte?

Pokud se ocitne zaměstnanec v časové tísni, stačí poslat žalobu na soud prostým e-mailem. Přičemž pak písemné podání soudu obsahující návrh ve věci samé učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě je třeba nejpozději do 3 dnů doplnit předložením jeho originálu dle ust. § 42 odst. 2 občanského soudního řádu.

Pokud je řádně doručeno v uvedené lhůtě doplněné podání, stačí v poslední den lhůty opravdu jen zaslat prostý e-mail. Marné uplynutí lhůty znamená, že právo propadá čili zaniká. Není-li nárok uplatněn včas, tedy alespoň v poslední den lhůty, právo na určení neplatnosti právního jednání (např. výpovědi) směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaniká.

Rozvázání pracovního poměru je účinné, a to i když trpí vadami, pro které by jinak soud rozhodl, že je neplatné. Pracovní poměr je ukončen.

Počátek běhu lhůty k uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru váže příslušné ust. § 72 zákoníku práce ke dni, „kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním“.

Jak se lhůta počítá?

Lhůta podle ust. § 72 zákoníku práce je lhůtou určenou podle měsíců. Běh této lhůty je proto určen ust. § 605 odst. 2 občanského zákoníku:

Konec lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec na poslední den měsíce.

Příklady:

  • V případě, že byla zaměstnanci dána výpověď, je začátek běhu této lhůty (pro uplatnění její neplatnosti) shodný s uplynutím výpovědní doby, protože s okamžikem uplynutí výpovědní doby zákon spojuje skončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec dostal výpověď například 9. května 2022, dvouměsíční výpovědní doba mu běží od 1. června do 31. července 2022 a lhůta pro podání (doručení) žaloby končí 30. září 2022.
  • Pokud byl se zaměstnancem zrušen pracovní poměr okamžitě nebo zrušením ve zkušební době dne 9. května 2022, nebo pracovní poměr skončil (třeba nátlakem vynucenou) dohodou ke dni 9. května 2022, pak dvouměsíční lhůta pro podání žaloby končí 9. července 2022. Jenže tento den je zrovna sobota, takže se lhůta prodlouží až do pondělí 11. července 2022. (Podle ust. § 607 o. z., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.)

Nač si dát pozor při počítání lhůty

Kalendářní měsíce, jak všichni víme, nemají stejný počet dnů, a to může někdy způsobit problém při počítání měsíčních lhůt.

„Nebezpečné“ měsíce, pokud jde o to, kdy měl pracovní poměr skončit a následné podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (čili to, do kdy nejpozději musí být žaloba u soudu), jsou únor, červen a listopad. Pokud jde o to, kdy, respektive do kdy má být žaloba podána (ve lhůtě 2 měsíců), jsou to zase měsíce duben, srpen a leden.

Měl-li pracovní poměr skončit na základě neplatného rozvázání pracovního poměru 28. února (nebo v přestupném roce 29. února), pak lhůta pro podání žaloby končí 28. dubna (popř. v přestupný rok 29. dubna), nikoliv poslední den v měsíci, tedy 30. dubna.

Měl-li pracovní poměr skončit 30. června, pak lhůta končí 30. srpna, což rovněž není poslední den daného měsíce (31. srpen); měl-li pracovní poměr skončit 30. listopadu, pak lhůta končí 30. ledna, což zase není poslední den daného měsíce (31. leden).

Naproti tomu, když měl skončit pracovní poměr například 31. ledna, tak i lhůta pro podání žaloby končí 31. března, nebo měl-li pracovní poměr skončit 31. července, tak lhůta končí 30. září. Snad by ale nikoho nenapadlo žalobu podávat soudu v neexistující den 31. září nebo se takového termínu dovolávat.

Prodloužení lhůty v mimořádných situacích

Nicméně 12. června 2018 v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 343/2018 Nejvyšší soud ČR vyložil, že i prekluzivní lhůta může být výjimečně prodloužena, když potvrdil, že i na spory dle ust. § 72 zákoníku práce lze aplikovat příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Citace z rozsudku:

„Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je možné v případech a za podmínek vymezených v ustanoveních § 645 až 652 o. z., která platí obdobně též ve vztahu k běhu prekluzivní lhůty, uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou v delší než dvouměsíční lhůtě (tedy i po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním).“

Šlo a stále jde o uplatnění pravidel (tehdy nového) občanského zákoníku, který na rozdíl od předchozího (zrušeného) občanského zákoníku z r. 1964 výslovně uvádí (v ust. § 654 odst. 2 o. z.), že ust. § 645 až § 652 o. z. o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu, takže i pro propadnou lhůtu dle ust. § 72 zákoníku práce.

Nevyčítejte nám, že i po téměř 10 letech nazýváme současný občanský zákoník novým občanským zákoníkem. Jednak je opravdu nový oproti těm předchozím, však žádný novější neexistuje. Ale především stále je třeba nad ním přemýšlet a hledat výklady řešení a ještě to bude hodně let trvat.

Kdy se lhůta pro podání žaloby prodlužuje

Můžeme říci, že v oblasti pracovněprávních vztahů, pokud půjde o spor zaměstnance se zaměstnavatelem o platnost rozvázání pracovního poměru, nepoběží lhůta pro podání žaloby, tedy bude stopnuta, v případě:

  • uzavření dohody zaměstnavatele a zaměstnance o mimosoudním jednání dle ust. § 647 o. z., hrozby zaměstnanci (nejspíš ze strany zaměstnavatele, pochopitelně) s cílem zabránit mu v podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání (ust. § 650 věty první o. z.),
  • lstivého uvedení zaměstnance v omyl zaměstnavatelem či osobou blízkou zaměstnavateli (ust. § 650 věty druhé o. z.), trvání vyšší moci, která zaměstnanci v posledních šesti měsících promlčecí lhůty znemožnila právo uplatnit (ust. § 651 o. z.) – tady dodejme, že musí jít o znemožnění podat žalobu, ne pouhé ztížení, ale nejspíš by liteře zákona vyhovovala záplava, která zničí dokumenty zaměstnance v jeho domě, nebo tornádo, které dokumenty rozhází široko daleko nebo zničí.

Prodloužení dvouměsíční lhůty o půl roku by bylo opravdu moc

Ust. § 652 o. z. pak říká, že pokračuje-li běh promlčecí (tudíž i prekluzivní) lhůty (tudíž i lhůty dle ust. § 72 zákoníku práce) po odpadnutí některé z překážek uvedených v ust. § 646 až 651 o. z., jak jsme je uvedli, neskončí promlčecí lhůta, takže ani prekluzivní lhůta, dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet.

A to je velmi dlouhý čas, který by mohl způsobovat v pracovněprávních vztazích značnou nejistotu.

Proto bylo s účinností od 30. 7. 2022 doplněno do zákoníku práce nové znění ust. § 332: Nastane-li překážka, pro kterou lhůta stanovená tímto zákonem neběží, nemá to vliv na její původní délku. Zbývá-li po odpadnutí překážky méně než 5 dnů do uplynutí lhůty, neskončí tato lhůta dříve než za 10 dnů ode dne, kdy začala znovu běžet.

Je to speciální pravidlo pro pracovněprávní vztahy. Obecné občanskoprávní pravidlo o prodloužení lhůty o 6 měsíců by opravdu bylo moc, když lhůta pro podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru jsou 2 měsíce. Tak to bylo změněno a zkráceno.

Příklady:

  • Zaměstnavatel doručil zaměstnanci výpověď z pracovního poměru v březnu 2022. Na základě této výpovědi by měl pracovní poměr zaměstnance skončit 31. května 2022 uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která počala běžet 1. dubna 2022. Od tohoto dne běží zaměstnanci dvouměsíční lhůta pro podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Žalobu musí zaměstnanec doručit soudu nejpozději 31. července 2020. 
  • Zaměstnanec začal se zaměstnavatelem jednat o možném smírném vyřešení sporu. 9. května 2022 uzavřeli zaměstnavatel a zaměstnanec dohodu o mimosoudním jednání.

Samozřejmě, je to jen teoretický předpoklad pro náš ilustrativní příklad. Zpravidla totiž sice v praxi nějaké jednání poté, co zaměstnanec namítne neplatnost rozvázání pracovního poměru a vznese požadavek na další zaměstnávání, probíhá, ale neuzavírá se o tom extra písemná dohoda.

Odškodnění je zpravidla tím, oč v podobných pracovněprávních sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru běží. Ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce požaduje, aby získal, resp. mohl zaměstnanec získat, odškodnění za neplatné rozvázání pracovního poměru (a to v podobě náhrady mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru), aby vznesl požadavek na další zaměstnávání.

Odškodnění: 

Řekněme, že dne 15. července 2022 zaměstnavatel zaměstnanci sdělí, že končí vyjednávání, protože nevede k pro něj přijatelné dohodě. Tímto odpadne překážka běhu prekluzivní lhůty pro podání žaloby a lhůta opět pokračuje ve svém běhu. Protože do konce lhůty (31. července 2022) zbývá více než 5 dnů, původní délka lhůty se neprodlužuje a zaměstnanec je povinen podat žalobu k soudu do 31. července 2022.

Pokud by však ke sdělení došlo a překážka odpadla až 29. července 2022, kdy do konce lhůty zbývají zaměstnanci jen 2 dny, neskončí zaměstnanci lhůta pro podání žaloby dříve než za 10 dnů ode dne, kdy počala znovu běžet, tedy 8. srpna 2022. Žalobu lze podat ještě do 8. srpna 2022. 

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.