Hlavní navigace

Dlužné výživné od července nahradí stát. Ale jen některým rodičům

30. 6. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
V červenci odstartuje náhradní výživné. Kteří rodiče na něj dosáhnou, v jaké výši ho mohou získat, jak dlouho jim stát dávku bude vyplácet a jaké podmínky je nutné splňovat?

Stát od 1. července spouští náhradní výživné. Nová sociální dávka, kterou ukotvuje zákon č. 588/2020 Sb., je určena pro nezaopatřené děti nebo jejich zákonné zástupce, jež je mají v péči a kterým druhý z rodičů neposílá žádné, nebo jen částečné výživné.

Kdo může požádat o náhradní výživné

O náhradní výživné může požádat nezaopatřené dítě v případě, že dosáhlo zletilosti. Toto pravidlo se nevztahuje na děti, které jsou v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, nebo děti, kterým náleží příspěvek na úhradu potřeb podle jiného právního předpisu.

Pokud nemá dítě procesní způsobilost, podává žádost jeho zákonný zástupce. Tím je:

 • rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče,
 • poručník,
 • pěstoun,
 • soudem stanovený opatrovník,
 • jiná osoba, které bylo nezletilé dítě svěřeno do péče.

3000 Kč na dva roky

Dávka může činit maximálně 3000 Kč měsíčně. Jeho skutečná výše se ale odvíjí od toho, jaké výživné vám přiznal soud v rozsudku o povinnosti hradit výživné nebo v rámci schválené dohody o výživném. Výše měsíční dávky se stanovuje jako rozdíl soudně přiznaného měsíčního výživného a částky, kterou v daný měsíc povinný skutečně uhradil.

Není to tedy tak, že automaticky dostanete 3000 Kč. Pokud soud vyměřil měsíční výživné např. ve výši 2500 Kč, dostanete maximálně 2500 Kč (v případě, že druhý z rodičů na výživném daný měsíc nezaplatil nic). Pokud by při stanoveném výživném ve výši 2500 Kč zaplatil v daném měsíci 500 Kč, dostanete 2000 Kč. V případě, že soud přiznal výživné ve výši 5000 Kč měsíčně a vy byste od povinného v daném měsíci nedostali nic, dostanete na náhradním výživném 3000 Kč.

Výše dávky se stanovuje a vyplácí vždy za období čtyř kalendářních měsíců od měsíce podání žádosti (resp. splnění podmínek nároku). Vyplácí se každý měsíc zpětně. Poskytnutá suma vychází z měsíčního průměru uloženého a skutečně uhrazeného výživného v tzv. rozhodném období. Důvodem „průměrování“ sumy je fakt, že povinná osoba může každý měsíc plnit svou vyživovací povinnost pouze částečně a zaslat dítěti vždy jinou částku, uvádí ministerstvo práce ve své zprávě.

Pro trvání nároku na náhradní výživné i na další období musíte zajít jednou za čtyři měsíce na pobočku úřadu práce a zanést sem potřebné podklady, abyste prokázali, že váš nárok na dávku stále trvá. Na pracák musíte jít nejpozději do konce prvního měsíce tohoto období a prokázat výši případného uhrazeného výživného za období čtyř kalendářních měsíců předcházejících těmto čtyřem měsícům, na které se nárok na výplatu náhradního výživného prokazuje. Jinak se výplata dávky zastaví. Pokud neprokážete výši případného uhrazeného výživného ani do konce posledního měsíce v období daných čtyř měsíců, za které by se mělo náhradní výživné vyplácet, nárok na dávku zanikne.

Příklad

Náhradní výživné vyplácené v srpnu, září, říjnu a listopadu 2021 vychází z částek výživného za měsíce červenec, červen, květen a duben 2021. Aby byla dávka vyplácena i v dalších měsících (tzn. v prosinci 2021, lednu, únoru a březnu 2022), musíte doložit uhrazené výživné za měsíce srpen, září, říjen a listopad 2021 nejpozději do konce prosince 2021. V opačném případě se výplata dávky zastaví od prosincové splátky. Pokud

Neprokážete-li do této doby výši uhrazeného výživného, zastaví se výplata náhradního výživného od prosincové splátky. Neprokážete-li výši uhrazeného výživného ani do konce měsíce března 2022, nárok na dávku vám zanikne.

Nárok samozřejmě může vzniknout znovu. Novou žádost ale můžete podat nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od konce měsíce, ve kterém vám pracovní úřad dávku odebral.

Úřad práce může náhradní výživné pro každé dítě vyplatit v součtu maximálně 24×, přičemž výplaty nemusí jít po sobě.

V případě, že by náhradní výživné za měsíc nedosáhlo hranice 100 Kč, vyplatí se dávka jednou za čtyři měsíce, vždy na konci tohoto období.

Celkovou výši vyplaceného náhradního výživného bude stát prostřednictvím úřadu práce vymáhat na dlužníkovi.

Podmínky nároku na náhradní výživné

Abyste dosáhli na novou dávku, musíte splnit několik podmínek.

Předně musíte dokázat, že situaci s dlužným výživným aktivně řešíte. Slovy ministerstva práce prokazujete, že jste využili všech zákonných možností, jak výživné získat, a pro jeho vymožení jste tedy podali návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí. Vyživovací povinnost je tak stanovena exekučním titulem z rozhodnutí soudu, ale rodič-dlužník ji neplní buď vůbec, nebo jen částečně.

Náhradní výživné náleží jen na nezaopatřené dítě. Tím je dítě do 18. roku. V případě, že se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem, považuje se za nezaopatřené do 26. roku.

Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte je určené pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let.

Nezaopatřenost dítěte musíte prokázat jedním z následujících potvrzení:

 • rodný list (pro děti do 15 let)
 • potvrzení o studiu (pro děti od 15 let)
 • potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte,
 • potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz,
 • potvrzení o vedení v evidenci ÚP pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.

Dítě musí mít na území ČR trvalý pobyt (pokud zákon v přesně vymezených případech nestanoví jinak) a reálné bydliště (dlouhodobě se tedy zdržuje v ČR, žije zde s rodinou, popř. existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž souvislost dokládá sepětí s ČR).

Výživné vymáháte v exekučním řízení nebo v řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Tuto podmínku splníte i v situaci, kdy byly soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce zastaveny pro nemajetnost povinné osoby. A to v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, příp. v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na tuto dávku.

V případě, že neprokážete podání návrhu na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí, nárok vám nevznikne.

Jak požádat o náhradní výživné

Lhůta pro vyřízení žádosti je do jednoho měsíce od data, kdy měl úřad práce všechny potřebné a řádně vyplněné doklady. O výsledku dostanete písemné rozhodnutí, proti kterému se můžete odvolat.

Žádost o náhradní výživné musíte podat na předepsaném tiskopise, který najdete na webu ministerstva práce, kde ho můžete vyplnit online nebo se předem podívat na vyplněný vzor.

Tiskopis žádosti vč. příloh a dalších podkladů můžete na úřad poslat i elektronicky. Buď e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky.

Formuláře najdete samozřejmě i na oddělení státní sociální podpory kontaktního pracoviště místně příslušného úřadu práce (dle trvalého bydliště dítěte), kde můžete žádost podat v papírové podobě.

K žádosti musíte dále přiložit:

 • exekuční titul (rozsudek soudu), v němž je stanovena vyživovací povinnost (originál nebo úředně ověřená kopie),
 • doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, písemné potvrzení o předání a převzetí výživného),
 • doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (rodný list, u dítěte od 15 let potvrzení o studiu aj.),
 • doklad osvědčující, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí (pokud výživné vymáháte v zahraničí, musíte přiložit doklad osvědčující, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

K formuláři musíte připojit i přílohy, záleží na vaší konkrétní situaci:

Pokud by nastala změna, která ovlivňuje nárok nebo výši náhradního výživného (např. změna výživného určeného soudem, ukončení studia apod.), musíte o tom písemně informovat danou pobočku úřadu práce do 8 dnů.

Žádost vč. všech příloh a dokladů musíte podat na každé dítě, u kterého soud rozhodl o výživném, zvlášť.

Pokud uvádíte, že pohledávka na výživné byla postoupena, dokládáte ještě doklad prokazující její postoupení.

Pokud si nevíte rady s vyplněním formuláře nebo potřebujete další informace, můžete se obrátit na call centrum Úřadu práce ČR (bezplatná linka 800 77 99 00) nebo napsat na e-mail:

 • kontaktni.centrum@mpsv.cz,
 • callcentrum@mpsv.cz,
 • nahradnivyzivne@uradprace.cz.

Výplata náhradního výživného

Náhradní výživné vám úřad práce vyplatí bezhotovostním převodem nebo poštovní poukázkou. Způsob výplaty můžete měnit.

Pokud nemá dítě procesní způsobilost (např. nedosáhlo věku 18 let), je náhradní výživné vypláceno jeho zákonnému zástupci. Po dosažení 18 let může zletilé (ale stále nezaopatřené) dítě požádat o změnu způsobu výplaty dávky.

Náhradní výživné nepodléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuci.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).