Hlavní navigace

Darovací daň: Pokud váháte s darem, pospěšte si, daň se zvýší

16. 9. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nový občanský zákoník se dotkne nejen soukromého práva, ale výrazně zasáhne i oblast daní. Zaměříme se na darovací daň.

V návaznosti na nový občanský zákoník vznikl celý změnový balíček daňových zákonů, který byl jako sněmovní tisk č. 1004 dne 8.8.2013 schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a míří do Senátu, kde byl zařazen na pořad 13. Schůze konané od 12.9.2013. Zároveň s tímto změnovým balíčkem vznikl a byl schválen jako sněmovní tisk č. 1003 návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Vzhledem k bouřlivé situaci na politické scéně není zcela jednoznačné, kdy bude daňový rekodifikační balíček přijat, nicméně už teď by bylo dobré dozvědět se něco o jeho obsahu. V tomto článku se soustředíme na daň darovací, a to z pohledu příjemce – fyzické osoby.

Nová daň z nabytí nemovitých věcí

Problematika daně darovací je v současné době upravena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V zákoně jsou upraveny základní pojmy – kdo je poplatník, předmět daně, základ daně a sazby jednotlivých daní, resp. rozdělení osob do I., II. a III. třídy.

Pokud změnový balíček daňových zákonů, který byl zmíněn výše, projde zbytkem schvalovacího procesu a vstoupí v platnost a účinnost, zákon č. 357/1992 Sb., tak, jak ho dnes známe, bude v plném rozsahu zrušen.

Úprava daně dědické a darovací se následně přesune do zákona o daních z příjmů, který v souvislosti s rekodifikací projde rovněž rozsáhlou novelizací, a daň z převodu nemovitostí se stane daní z nabytí nemovitých věcí a bude upravena zcela novým zákonem o dani z nabytí nemovitých věcí. Podle této nové úpravy bude poplatníkem daně nikoli převodce, jak tomu bylo doposud, ale nabyvatel, popřípadě svěřenský fond. Pojďme se však nyní soustředit především na daň darovací. Více: Co jsou a jak fungují svěřenské fondy?

Stávající stav darovací daně

Dle současné právní úpravy je darovací daň daní jednorázovou a odvádí se při bezúplatném převodu majetku.

Poplatník

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, čili obdarovaný. Výjimku tvoří případ, kdy tuzemská fyzická nebo právnická osoba daruje osobě s trvalým pobytem mimo ČR – v tomto případě je poplatníkem dárce.

Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem, tj. pokud nabyvatel darovací daň neuhradí, správce daně se obrátí na dárce.V případě, že majetek nabyde více osob společně, výše daně darovací bude poměrná k výši jejich podílu na majetku.

Předmět

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem je rozuměn movitý i nemovitý majetek či jiný majetkový prospěch. Jestliže byl nabyt movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně v tuzemsku, je tento majetek předmětem daně bez ohledu na státní příslušnost, pobyt nebo sídlo dárce nebo nabyvatele. Z nemovitostí, které se nacházejí na území ČR, se daň vybírá bez ohledu na státní občanství nebo bydliště dárce. Jestliže byl movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nabyt mimo ČR, předmětem daně je toto nabytí daně v případě, že je nabyvatel nebo dárce fyzická osoba, která je občanem ČR a má trvalý pobyt v ČR nebo právnická osoba se sídlem v ČR. Z nemovitostí, které se nacházejí v zahraničí, se daň neplatí, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Předmětem darovací daně není vyplácený důchod, dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu či plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem – např. vzájemná vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi (blíže viz § 6 odst. 4 zákona č. 357/2992 Sb.).

Základ daně

Základem daně je cena majetku snížená o prokázané dluhy a cenu jiných povinností, které se váží k předmětu daně, dále je také cena majetku snížená o cenu majetku osvobozeného od daně darovací dle zákona č. 357/1992 Sb.; o clo a daň placené při dovozu v případě, že se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny. Cena majetku je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu – zákon č. 51/1997 Sb., o oceňování majetku.

Sazby daně

Sazby daně jsou diferencované podle zařazení poplatníků do skupin dle vztahu dárce k obdarovanému. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Osoby zařazené do I. (příbuzní v řadě přímé a manželé) a II. skupiny (příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a také manželé dětí, zeťové a snachy, děti manžela atd.) jsou od placení daně osvobozeny, u ostatních osob se sazba pohybuje mezi 7 – 40 %. Více: Sazby daně dědické a darovací

V určitých, zákonem stanovených případech, kdy darovaný majetek nepřesáhne maximální částku pro osvobození (20 000 Kč), nemusí hradit darovací daň ani osoby zařazené do III. skupiny.

Daňové přiznání

Obecně musí poplatník podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 30 dnů ode dne, kdy došlo k bezúplatnému nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo byl tento majetek poskytnut do ciziny. Občan v daňovém přiznání pouze uvede skutečnosti rozhodné pro vyměření daně a doloží případný nárok na osvobození. U některých titulů pro osvobození od daně vymezených zákonem se však přiznání ani nemusí podávat. Více: Daňové formuláře daně dědické a darovací

Co se změní

Po vstupu v účinnost rekodifikačního balíčku bude tzv. bezúplatný příjem (tedy i příjem z daru) považován za ostatní příjem ve smyslu zákona o daních z příjmu a bude tak obecně vstupovat do dílčího základu daně z příjmů fyzických osob podle § 10. Neosvobozené příjmy z darů tak nově budeme vykazovat nikoli jednotlivě do 30 dnů od bezúplatného nabytí, jak tomu bylo doposud, ale v souhrnné výši za celé zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, spolu s ostatními příjmy spadajícími pod dikci § 10, jako jsou např. příjmy z příležitostných činností, příležitostného nájmu movitých věcí, nebo převodu nemovitostí.

Nové podmínky pro osvobození

Mění se rovněž podmínky pro osvobození včetně hodnotové hranice pro osvobození darů nízké hodnoty. Nová úprava již také nezmiňuje rozdělení osob do tříd skupin dle příbuznosti či blízkosti. Osvobozeny budou tedy nově bezúplatné příjmy:

  1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 24,
  4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.

Sazba daně

Na neosvobozené příjmy bude aplikována obecná sazba daně z příjmů fyzických osob, která v době publikace článku činí 15 %. V praxi to znamená, že dary nižší než cca 12 300 000 Kč budou v novém režimu zatíženy vyšší daní; přičemž u darů v hodnotě do 1 000 000 Kč je nová daňová zátěž oproti stávající úpravě téměř dvojnásobná. Pokud tedy váháte s darováním nějaké věci osobě, u které se neuplatní osvobození, měli byste se rozhodnout co nejdříve.

Aktualizováno: Tento návrh byl v senátu zamítnutý, ale nelze vyloučit, že se úpravu podaří prosadit s účinností od 1. 1. 2014.

Autor článku

Autorka působí na pozici Junior Associate v advokátní kanceláři Accace Legal s.r.o., která patří do skupiny Accace a má zodpovědnost za poskytování právních služeb českým i zahraničním klientům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).