Hlavní navigace

Daňová exekuce: Jak se bránit?

25. 2. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Je berní úředník neomezeným pánem, nebo existují i způsoby, jak se bránit? Existují, jen musíte znát svá práva.

Co pro daňový subjekt znamená exekuce vedená finančním úřadem (FÚ) a jaké další informace je dobré v této souvislosti mít „na paměti“? Existuje nějaká obrana nebo je berní úředník „neomezeným pánem“ situace? Čtěte také: Daňová exekuce: Co si exekutor (ne)může dovolit?

Odložení a zastavení exekuce

Pokud se projednává návrh na vyloučení majetku z exekuce či řeší se podmínky pro posečkání úhrady nedoplatku, lze exekuci odložit (na návrh dlužníka či z moci úřední). Exekuce se zastaví (z části či zcela) pokud např. odpadl důvod exekuce, nesplnění zákonných podmínek pro její zahájení, zaniklo právo vymáhat nedoplatek či exekuce nepokryje ani její náklady.

I exekuce prováděná finančním úřadem něco stojí

Náklady spojené s exekucí hradí výlučně daňový dlužník (je-li exekuce oprávněná). Náklady se vyčíslují:

 • z náhrady nákladů za nařízení daňové exekuce
 • v náhradě nákladů za výkon prodeje 
 • v náhradě hotových výdajů vzniklých při provádění daňové exekuce.

U zajišťovacího příkazu se hradí pouze hotové výdaje (stanovené rozhodnutím, v ostatních případech lze i v exekučním příkazu).

Podle § 183 DŘ  jsou náklady za nařízení daňové exekuce a náklady za výkon prodeje  2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena, nejméně však 500 Kč a nejvýše 500 000 Kč (náklady lze požadovat u téhož nedoplatku pouze jednou). Jakékoliv náklady spojené s exekucí se vymáhají společně s nedoplatkem. 

Souběh exekucí

Zákon č. 119/2001 Sb., upravuje postup soudů, soudních exekutorů, správců daně a orgánů veřejné správy při provádění exekucí v případě, jsou-li exekucemi nařízenými soudem, správcem daně nebo orgánem veřejné správy nebo zahájenými u soudního exekutora souběžně postiženy tytéž věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty. 

V základní rovině zde platí princip tzv. předstižení. Vždy se tedy provádí výkon toho rozhodnutí, které bylo dříve příslušné osobě doručeno (např. plátci mzdy či bance) anebo ta exekuce, v níž byla movitá věc nejdříve sepsána. V případě nemovitostí ta exekuce, která byla nařízena dříve.

Nevíte si rady s daněmi? Navštivte naši specializovanou sekci věnovanou dani z příjmů.

Lhůty, které potěší a lhůty pro placení

Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, ta činí 6 let. Po marném uplynutí lhůty pro placení daně nedoplatek zaniká (provede se výmaz z evidence).Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku. U nedoplatku zajištěného zástavním právem, které se zapisuje do příslušného veřejného registru, zaniká právo vybrat a vymáhat nedoplatek uplynutím 30 let po tomto zápisu.

Lhůta pro placení daně:

 • začne běžet dnem splatnosti daně
 • u nedoplatku z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne běžet náhradním dnem splatnosti daně
 • lhůta pro placení daně znovu běží (pokud již lhůta nedoběhla) ode dne, kdy byl proveden úkon přerušující běh lhůty pro placení daně. Takovým úkonem je:
 • zahájení jakéhokoliv exekučního řízení
 • zřízení zástavního práva
 • oznámení rozhodnutí o posečkání. 

Lhůta pro placení daně neběží po dobu:

 1. vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem
 2. přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby
 3. daňové exekuce srážkami ze mzdy
 4. dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.

Anketa

Navštívil vás někdy doma exekutor?

Pokuta při exekuci

FÚ může uložit pořádkovou pokutu, a to až do výše 50 000 Kč. Adresátem jste v případě, že závažně budete ztěžovat průběh řízení či závažně mařit správu daní. To se stane pokud bez dostatečné omluvy nevyhovíte FÚ, ve stanovené lhůtě, požadavkům (výzvě) ke splnění povinnosti či povinností (procesních) nepeněžité povahy (např. odmítání spolupráce při exekuci). Pokutu si můžete „vykoledovat“ i v případě urážlivého chování vůči bernímu úředníkovi.

Mějte na paměti, že pořádkovou pokutu je možné ukládat i opakovaně (bez omezení), pokud dosavadní uložení pokuty „nevedlo k nápravě“ a chování dlužníka se nezměnilo k lepšímu.

Soudní ochrana

V první řadě je si třeba uvědomit, že daňová exekuce, její zahájení, není závislá na rozhodnutí soudu. Výkon soudního rozhodnutí a úkony konané „soukromým“ exekutorem jsou podmíněné soudním rozhodnutím (pověřením a nařízením exekuce dle § 43a EŘ). U daňové exekuce tomu tak není a FÚ se primárně řídí daňovým řádem tam, kde příslušná právní úprava je věcně zakotvena (nikoliv OSŘ a EŘ).

Daňové řízení, tedy i daňová exekuce, je řízením správním, tudíž lze aplikovat soudní ochranu s odkazem na správní soudnictví. Řízení před správním soudem (specializované senáty krajských soudů) vychází ze základních ustanovení SŘS (navrhovatel vs. odpůrce) a dále odkazově na OSŘ (viz. uveřejněné články na toto téma). V případě řízení u správního soudu je nutno mít na paměti, že již v „prvním kole“ je nutno mít kvalitně připraven právní petit  (jakož i vlastní věcné vystupování před soudem).  Případné odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu lze podat pouze v rámci kasační stížnosti.  

Další možností je řízení před Ústavním soudem.Podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy rozhoduje Ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod. Tady je třeba připomenout, že zde je, ze zákona, povinnost advokátní asistence.

Co byste také měli vědět?

Závěrem ještě heslovitě uvedeme několik faktů, které byste měli znát.

Exekuční příkaz se doručuje dlužníkovi a dalším příjemcům tohoto rozhodnutí a lze se proti němu odvolat do 15 dnů ode dne doručení.

Odvolání proti exekučnímu příkazu nemá odkladný účinek.

Podání v exekučních věcech lze učinit písemně, ústně do protokolu či elektronicky u příslušného FÚ co exekuční příkaz vydal.

Odvolání či námitka nepodléhá poplatkové povinnosti.

Daňovým exekutorem se pro účely daňového řádu (DŘ) rozumí úřední osoba pověřená výkonem daňové exekuce.

Pokud nestanoví DŘ jinak, postupuje se při daňové exekuci podle občanského soudního řádu (např. postup u poddlužníků).

Tam, kde vystupuje správce daně coby oprávněný z exekučního titulu, použijí se obdobně ustanovení občanského soudního řádu upravující postavení oprávněného (účast při civilním řízení).

Pravomoci správce daně (daňového exekutora)upravuje výlučně DŘ.

U zvukového či obrazového záznamu, je-li součástí spisu, si může daňový subjekt zažádat o kopii tohoto záznamu.

Proti jakémukoli úkonu FÚ, ke kterému došlo v souvislosti s vymáhacím řízením lze uplatnit námitku (pokud zákon nepřipouští odvolání). Námitka není začleněna do kategorie řádného opravného prostředku. 

Subjektivní lhůta pro uplatnění námitky je 30 dnů.

Týká-li se daňová exekuce majetku patřícího do společného jmění manželů, má manžel dlužníka ohledně tohoto majetku stejné postavení jako dlužník (v pochybnostech se má za to, že majetek patří do společného jmění manželů).

Převyšují-li peněžní prostředky získané daňovou exekucí částku vymáhaných nedoplatků, vznikne dlužníkovi vratitelný přeplatek, který správce daně vrátí i bez žádosti do 15 dnů. 

skoleni_8_6

FÚ může při exekuci požádat o asistenční činnost Celní správu ČR (např. pro ochranu osob – daňového exekutora).

„Rada“ na závěr

Nechcete-li tedy mít problémy s daňovými exekutory, pamatujte, že daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou podle zákona předmětem daně, nebo skutečnosti tuto povinnost zakládající. Toto vědět a podle toho se chovat (tedy platit daně správně a včas) zakládá úspěšný předpoklad proto, že daňového exekutora v budoucnu „nepotkáte“. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).