Hlavní navigace

Daň z nemovitostí 2012: Víme, jak na ni

19. 1. 2012
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Už jen do konce ledna máte čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí. Kompletní průvodce

Čas na podání daňového přiznání k dani z nemovitostí se rychle krátí, proto přinášíme rady, jak formulář vyplňovat. V příštím týdnu si pak ukážeme konkrétní vyplnění tiskopisu na modelovém příkladu.

Zpevněné plochy zvýší počet poplatníků

Letos bude muset daňové přiznání podat více poplatníků. Může za to změna zákona o dani z nemovitostí, které přinesla nové kategorie pozemků. Zavedla totiž zvláštní sazbu daně z pozemků pro tzv. zpevněné plochy užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Proto například majitelé parkovišť, výstavišť nebo přilehlých obslužných komunikací musí podat daňové přiznání znovu. Více si o novinkách přečtěte: Stáhněte si formulář k dani z nemovitostí. Novinky pro rok 2012.

Kromě těchto poplatníků se povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí vztahuje na případ pořízení nebo změny nemovitosti ve vlastnictví. Česky řečeno například pokud se rozhodnete, že z pole učiníte stavební parcelu či postavíte rodinný dům.

Záhlaví

Pozor byste si při vyplňování formuláře měli dát hned u prvního pole na první straně. Zde totiž zadáváte konkrétní finanční úřad, kam přiznání podat. Nenechte se zmást tím, že přiznání k dani z příjmů podáváte finančnímu úřadu podle vašeho trvalého bydliště. Přiznání k dani z nemovitostí budete podávat na ten finanční úřad, pod který spadá místo, kde se nachází kýžená nemovitost. Katastrální území se ale neshodují s působností finančních úřadů, takže se o této informaci raději ujistěte přímo u správce daně.

V dalších polích vyplníte své daňové identifikační číslo, zaškrtnete, zda přiznání podáváte za fyzickou či právnickou osobu a vyplníte rodné či identifikační číslo. V případě, že provozujete zemědělskou výrobu nebo chováte ryby, nezapomeňte to zohlednit označením v poli 104.

Dále je třeba vyplnit, zda podáváte řádné, dílčí, dodatečné či opravné přiznání. Většinou budete označovat první možnost. Dílčí přiznání budou podávat jen ti, u kterých došlo ke změně u již vlastněných nemovitostí a označí jen změny oproti původnímu stavu.

Opravné přiznání podáte v případě, že si uvědomíte, že v původním formuláři je chyba a vy jste ještě nepropásli termín pro podání přiznání. Pokud jste si chybu uvědomili až po tomto termínu, je nutné podat dodatečné přiznání.

Počet jednotlivých listů přiznání si raději nechte až na konec vyplňování, ať nemusíte formulář zbytečně přepisovat.

1. oddíl

Do prvního oddílu zapište své osobní údaje a nezapomeňte uvést i kontakt. Čísla účtů naopak nejsou nutná, protože i pokud byste měli nárok na přeplatek, musíte o něj vždy požádat a při této příležitosti uvést i způsob vrácení přeplatku. 

2. oddíl

V druhém oddílu vyplňte, o jaký druh pozemku se jedná (zkratky – viz pokyny). V případě, že se „přiznáváte“ k více druhům pozemků, použijte na každý raději zvláštní list. Ty pak očíslujte a zvlášť připojujte i samostatné přílohy.

Pole 202 s datem zápisu vkladu vlastnického práva je pro vás aktuální, jen pokud došlo k podání vkladu na katastr nemovitostí v předchozím roce a nebylo ještě pravomocně rozhodnuto nebo nedošlo do konce roku k uzavření dědického řízení. Pak musíte podat daňové přiznání do tří měsíců po vzniku právních účinků vkladu.

V poli 203 případně označte, že je pozemek do vlastnictví převeden v souvislosti s převodem bytu či domu.

Údaje do polí 204, 205 a 206 byste měli znát z katastru nemovitostí, kde vám je případně znovu sdělí.

Do tabulky 207 uvádějte údaje o všech parcelách daného druhu (dle pole 201). Informace byste měli najít na listu vlastnictví nebo v kupní či darovací smlouvě. Do kolonky „právní vztah“ budete nejčastěji uvádět buď „V“ jako vlastník, nebo „SV“ jako spoluvlastník. Zbývající zkratky najdete v pokynech.

V případě, že máte pozemek zastavěn nemovitostmi, uveďte tuto výměru do sloupce d). Především se to bude týkat pozemků definovaných jako „zastavěná plocha a nádvoří“. 

U osvobození dejte pozor, výměra se nemusí shodovat s velikostí pozemku v parcelním čísle, protože může být osvobozen například jenom geodetický bod nebo část pozemku v případě spoluvlastnictví (kdy je váš spoluvlastník osvobozen). Důvod osvobození nezapomeňte podle § 4 nebo § 17a zákona uvést do pole e) a pole g) vyplňte, pokud jde o časově omezené osvobození.

Stáhněte si formulář přiznání k dani z nemovitostí v PDF nebo využijte bezplatně rovnou interaktivní formulář.

Do polí s číslem 208 pouze sečtěte celkovou výměru pozemků jednoho druhu, zastavěné plochy nemovitostmi a celkovou výměru osvobozeného pozemku. Do pole 209 pak uvádějte podle pokynů další právní důvody nároku (v případě souběhu nároku na osvobození) nebo zde upřesněte důvod pro uplatnění osvobození.

Do řádku 210 zapište celkovou výměru pozemku sníženou o výměru zastavěnou nemovitostmi. 

Pro vyplnění řádku 211 vyhledejte ve vyhlášce ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb. ve znění novely č. 358/2011 Sb. s přílohou obsahující průměrné ceny zemědělských pozemků. (platí pro pozemku typu A až D). 

Do řádku 213 zapište výsledek součinu buňky 210 a 211 po zaokrouhlení na celé koruny nahoru. Sazbou daně je 0,75 % vypočtené ceny (212) pro ornou půdu, chmelnici, vinici, zahradu či ovocný sad a 0,25 % pro ostatní zemědělský pozemky.

Většinu z vás ale bude zajímat spíše řádek 214. Jako základ daně pro nezemědělské pozemky zapište jejich výměru. Sazba daně (215 – dle § 6 odst. 2) pro stavební pozemky odpovídá 2 Kč/m2 a pro ostatní pak 0,2 Kč/m2. (Nově definované zpevněné plochy pak mají základní sazbu 1 Kč/m2 či 5 Kč/m2.

Sazby daně z pozemků
Druh pozemku Sazba daně
A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
B – Trvalý travní porost 0,25 %
C – Hospodářský les 0,25 %
D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2
F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2
G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2

Základní sazbu u stavebních pozemků ještě vynásobte koeficientem (216 – dle § 6 odst. 4), který vychází z velikosti obce. Celostátní přehled koeficientů platných od 1. 1. 2012 najdete na webu České daňové správy.

Koeficient podle velikosti obce
Velikost obce Koeficient
Do 1000 obyvatel 1,0
1000 až 6000 obyvatel 1,4
6000 až 10 000 obyvatel 1,6
10 000 až 25 000 obyvatel 2,0
25 000 až 50 000 obyvatel 2,5
Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5
V Praze 4,5

I když zákon obsahuje přehlednou tabulku velikosti koeficientů, situace může být složitější. Zákon totiž dále říká, že pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie. Praha pak má ze zákona možnost koeficient 4,5 zvýšit na koeficient 5, což také učinila. Chcete-li tedy mít jistotu, že budete počítat se správnou výší koeficientu, zjistěte si tento údaj na vašem městském nebo finančním úřadě.

Řádek 217 bude obsahovat součin řádku 212 a 213 u zemědělských pozemků nebo součin řádku 214 a 215 (u stavebních pozemků ještě vynásobený řádkem 216).

V případě osvobození do řádku 218 přepište hodnotu z pole 208 c). Pokud je osvobozena celá výměra, uveďte číslo z řádku 210.

Do řádku 219 vyplňte částku daně odpovídající výměře z řádku 218. Pokud je osvobozena jen část výměry, uplatněte poměrnou část a výsledek zaokrouhlete na dvě desetinná místa. V případě osvobození celé výměry uveďte hodnotu z řádku 217.

Řádek 220 vypočtete jako rozdíl řádku 217 a 219.

Pokud „přiznáváte“ pozemek spoluvlastněný, uveďte v řádku 221 výši podílu zlomkem tak, jak je veden na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. Jinak řádek nevyplňujte.

V řádku 222 uveďte částku z řádku 220 (případně 217) pokud jste výhradní vlastník. V opačném případě zapište výsledek součinu řádku 217 (nebo 220)  a položky a) na řádku 221 vydělený položkou b) řádku 221. Poté zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

Podle § 12 pak do řádku 223 uveďte místní koeficient, který opět najdete na webu České daňové správy.

Tím následně vynásobíte daň za všechny pozemky a stavby v katastru obce (kromě pozemků druhu A a B). Výsledek řádku 224 tedy získáte násobením řádku 222 a 223.

3. oddíl

S třetím oddílem se pustíme do daně ze staveb. V políčku 301 opět označte, za jaký typ stavby přiznání podáváte. Podrobnější informace najdete opět v pokynech.  U staveb a jednotek využívaných pro podnikatelskou činnost jsou sazby daně o dost vyšší než u ostatních nemovitostí. Abyste museli aplikovat vyšší sazbu, stačí, když podnikatelskou činnost provádíte na převažující části podlahové plochy.

Data v poli 302 až 305 jsou totožná s daní z pozemků.

Informace do tabulky 306 byste měli získat z listu vlastnictví nebo z kupní či darovací smlouvy. Nezapomeňte uvést parcelní číslo pozemku, na kterém stavba stojí. Pokud je pozemek celý zastavěný, platíte jen daň ze staveb. Další buňky až do čísla 308 jsou postaveny na podobném principu jako u daně z pozemků. Jen u buňky 307 chybí na rozdíl od pozemků součet osvobozené plochy.

V případě bytů a jiných samostatných jednotek (písmeno R – Z) se daň odvozuje z upravené podlahové plochy (řádek 309). Do řádku 310 pak uvedete koeficient (podle § 10 odst. 2)  1,2, který platí u jednotek, tedy bytů nebo samostatných nebytových prostor.

Řádek 311 obsahuje základ daně ze staveb, tedy výměru zastavěné plochy staveb H – P nebo upravenou podlahovou plochu jednotky R – Z, tedy součin řádku 309 a 310. Částku zaokrouhlete na celé m2 nahoru.

Sazba daně ze staveb závisí na druhu stavby. Stanovuje ji § 11 odst. 1 zákona.

Druh nemovitosti Sazba daně
H – Obytný dům 2 Kč/m2
I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2
J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2
K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2
L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2
M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
P – Ostatní stavba 6 Kč/m2
R – Byt 2 Kč/m2
S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2
T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2
U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2
V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2
Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Pokud podáváte přiznání za stavbu a ne za jednotku, daň se vám zvyšuje i za každé další nadzemní podlaží – tedy každé další nad prvním nadzemním podlažím, které přesahuje 2/3 plochy stavby. Počet těchto dalších podlaží vepište do řádku 313.

Řádek 314 vyplňte hodnotou, kterou získáte vynásobením hodnoty z řádku 313 se sazbou za další nadzemní podlaží 0,75 Kč. 

Další řádek 315 je opět určen pro koeficient (dle § 11 odst. 3 a 4), k jehož správnému stanovení vás navedou opět pokyny k vyplnění.

Sazba daně v řádku 316 vyjde jako součet řádků 312 a 314 vynásobený koeficientem řádku 315.  Výslednou částku zaokrouhlete na dvě desetinná místa.

Daň ze staveb (317) získáme vynásobením řádku 316 a 311 a zaokrouhlením na celé Kč nahoru.

Pokud podáváte přiznání za obytný dům a máte v něm nebytový prostor sloužící k podnikání, vyplňte tuto výměru podlahové plochy do řádku 318 a to i v případě, že existují důvody pro osvobození podle § 9.

Pokud podáváte přiznání za obytný dům, vyplňte řádek 319. Daň ze staveb se zvýší o 2 Kč za každý m2 nebytového prostoru, který slouží v obytné době k podnikatelské činnosti. Zvýšení je násobkem 2 Kč a výměry – tedy řádku 318. Poté zaokrouhlete na celé koruny nahoru. Zvýšení se nebude aplikovat v případě zemědělské prvovýroby nebo existence důvodu pro osvobození dle § 9.

Pokud podléhá osvobození jen část stavby, uveďte po zaokrouhlení na dvě desetinná místa do řádku 320 podíl osvobození vzhledem k celkové výměře. 

Pokud je od daně osvobozena jen část stavby, zjistíte výši nároku na osvobození (321) vynásobením řádku 317 poměrem podlahových ploch na řádku 320. Výši nároku zaokrouhlete na dvě desetinná místa. Pokud je osvobozena celá stavba, rovná se částka osvobození řádku 317.

Řádek 322 bude obsahovat součet daně ze staveb (317) a zvýšení daně (319), který snížíme o výši nároku na osvobození (321). Výsledek zaokrouhlete na celé koruny.

V případě, že jste spoluvlastníkem, zaneste velikost podílu do řádku 323. Informaci najdete v listu vlastnictví. 

Do řádku 324 uveďte částku z řádku 317 nebo 322. V případě spoluvlastnictví pak součin řádku 317 a 322 a položky a) řádku 323, dělený položkou b) téhož řádku. Výsledek zaokrouhlete na celé koruny nahoru.

V řádku 325 bude obsažen místní koeficient podle § 12. Aktuální výši zjistíte na webu České daňové správy.

Výslednou daň ze staveb (součin řádků 324 a 325) zapište do řádku 326.

4. oddíl

Do řádků  a 401 a 402 uveďte součet daňové povinnosti za každý typ stavby a pozemku. V případě, že podáváte přiznání za spoluvlastnický podíl, musí být v příslušném řádku vyplněna hodnota alespoň 50 Kč. To neplatí pokud „přiznáváte“ bez rozlišení spoluvlastnictví nebo když  jsou všechny podíly poplatníka osvobozeny od daně.

Do řádku 403 jen vepište součet řádků 401 a 402.

skoleni_8_6

Pokud podáváte dodatečné přiznání, musíte do řádku 404 vyplnit poslední známou vyměřenou daňovou povinnost na období, za které podáváte dodatečné přiznání.

Řádek 405 bude obsahovat rozdíl řádků 403 a 404.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).