Hlavní navigace

Co když se zraníte na neuklizeném chodníku?

25. 11. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nebezpečí úrazu na chodníku hrozí v zimním období více než kdy jindy. Když už se něco takového stane a následky úrazu či škody dosáhnou většího měřítka, postižený může zatoužit po nějaké "náplasti" na vzniklé nepříjemnosti, zejména vznikla-li očividně následkem něčí nedbalosti. Kdo bude podle zákona za takové škody odpovídat?

Za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, jež vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídá vlastník budovy nebo pozemku, který v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit. Je-li nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, pak všichni spoluvlastníci odpovídají společně a nerozdílně. (Mimo zastavěné území obce odpovídá za škody vlastník komunikace.)

Kritizovaná a diskutabilní povinnost

Mnozí o této povinnosti nevědí nebo ji zpochybňují. Bylo už několik pokusů toto břímě, tedy povinnost zajišťovat bez nároku na kompenzaci údržbu cizího majetku, z vlastníků nemovitostí sejmout, ale dosud se tak nestalo.

Přestože chodníky patří obvykle obcím, uklízet je povinně musejí majitelé přilehlých nemovitostí. Pro vlastníky domů s (v menších obcích relativně stále nízkým) regulovaným nájemným to často znamená další povinnost, na kterou musejí doplácet ze svého. Kritikům současného stavu vadí také praxe, kdy si obce mohou jakýkoliv svůj chodník označit tabulkou Tento chodník se v zimě neudržuje. Soukromý vlastník domu se takto své povinnosti nezbaví. Kritikům lze v mnohém dát za pravdu. Na druhou stranu je však třeba se při řešení problémů řídit platným právním řádem.

Co tedy říká zákon?

Ust. § 27 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.

Vlastníka nezbaví odpovědnosti skutečnost, že závadu nezpůsobil nebo nezavinil. Mýlí se ti majitelé domů, kteří se domnívají, že chodníky musejí uklízet jen přes den a v noci mohou při sněžení v klidu spát. Chodník musí být podle právních předpisů schůdný neustále, tedy 24 hodin denně, a to i o víkendech nebo svátcích. Ke zproštění odpovědnosti nepostačí ani nepřítomnost v místě či nemoc; mohla by to být např. sněhová kalamita, jestliže by vlastník prokázal, že neprodlené odstranění jejích dopadů na schůdnost chodníku objektivně nebylo v jeho možnostech. Pokud vlastník sám nemůže zajistit řádný stav chodníku a jeho bezpečné užívání, je na něm, aby učinil příslušná opatření ke splnění své povinnosti, tedy např. aby si na úklid chodníku zjednal někoho jiného. Při odklízení sněhu nebo odstraňování náledí vlastník jedná nejenom v zájmu jiných osob – chodců, ale i v zájmu svém vlastním, neboť on odpovídá za případnou škodu vzniklou kolemjdoucím osobám. Vlastníci přilehlých nemovitostí si musí takto vzniklé náklady hradit sami a nemohou jejich úhradu požadovat např. na obci. To, že za případnou škodu (například na zdraví) může právě nedostatečně uklizený chodník, ovšem musí prokázat poškozený. Tedy ten, kdo případný úraz utrpí.

Nároky zraněných a poškozených

Při škodě na zdraví v důsledku úrazu vznikne poškozenému nárok na:

  • náhradu za bolest;
  • náhradu za ztížení společenského uplatnění (jde-li o trvalé poškození zdraví);
  • náhradu za ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (rozdíl mezi průměrným výdělkem a nemocenským);
  • event. též za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem a výdělkem dosahovaným po úrazu s připočtením případného invalidního důchodu);
  • náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

Vedle toho má poškozený právo na náhradu případné věcné škody, např. roztrženého, znečištěného oděvu, rozbitého mobilního telefonu, hodinek apod.

Kdo si ale způsobí škodu vlastním zaviněním, ponese následky poměrně anebo mu vůbec nárok na náhradu nevznikne. Půjde o případy, kdy se poškozený nechová přiměřeně situaci – úraz si způsobí např. tak, že se na zledovatělém chodníku klouže. Každý je totiž povinen si počínat tak, aby nedocházelo ke škodám.

A jak tedy postupovat, pokud se například na neposypaném chodníku zraníte? Od počátku byste měli myslet na to, že budete muset prokázat, že za vaše zranění může právě neuklizený chodník. Jestliže už se vám újma na neodklizeném chodníku přihodí a dovolí to váš zdravotní stav, vždy se pokuste zajistit nějaké svědky nešťastné příhody, notně to ulehčí vaši pozici, až se budete domáhat nároku na odškodnění. Vhodné je proto na místo přivolat hlídku městských (obecních) strážníků nebo (státní) Policie ČR a též zdravotnickou pohotovostní službu. Určitě je dobré podrobit se lékařské prohlídce co nejdříve. Lékařskou zprávu bude možno rovněž použít jako důkaz. V ideálním případě pomůže i fotodokumentace chodníku.

skoleni_4_3

K tomu, abyste se domohli případné náhrady škody, musíte zjistit odpovědnou osobu. Kdo je vlastníkem nemovitosti, ke které chodník přiléhá (popř. kdo je vlastník komunikace), zjistíte v katastru nemovitostí.

Spory o náhradu škody bývají v praxi obtížné a také úměrně tomu dlouhé. Proto raději v případě sněhu a náledí dávejte vždy takový pozor, abyste výše uvedené rady pokud možno nikdy nepotřebovali.

Anketa

Snažili jste se už někdy získat náhradu škody za úraz na neuklizeném chodníku?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).