Hlavní navigace

Co je to předmanželská smlouva a jaké jsou její důsledky?

6. 11. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Termín „předmanželská smlouva“ české zákony neznají. I tak ji ale můžete sepsat. Co to však pro vás v praxi bude znamenat?

Zákon pojem předmanželské smlouvy jako takový sice nezná, právní úprava v této oblasti však zná pojem tzv. smluveného režimu společného jmění manželů. Pod ten lze samozřejmě zahrnout i předmanželskou smlouvu, kterou se tento smluvní režim manželského majetkového práva většinou zakládá. Právní úpravu manželského majetkového práva obsahuje občanský zákoník. Pojďme se tedy z praktického hlediska blíže podívat na podmínky a důsledky uzavření předmanželské smlouvy.

Smluvený režim a předmanželská smlouva

Pokud jde o majetek manželů, můžeme rozlišit tři základní režimy. První z nich je tzv. zákonný majetkový režim, který máte v případě, že jste žádnou smlouvu neuzavřeli. Tam totiž ze zákona automaticky vzniká společné jmění manželů. Druhý z nich je režim založený rozhodnutím soudu, který není tak častý a vzniká v důsledku soudního rozhodnutí na návrh některého z manželů, je-li pro to závažný důvod. Třetí majetkový režim je režim smluvený, který se zakládá podpisem všem dobře známé předmanželské smlouvy.

Pokud se rozhodnete, že nechcete mít společné jmění manželů ve standardním zákonném režimu, nebo si tento zákonný režim (zpravidla jeho rozsah nebo správu) chcete určitým způsobem přizpůsobit vlastním potřebám, můžete za tím účelem uzavřít smlouvu a odchylky od zákonného režimu si v ní ujednat.

Předmanželská smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu nabývá účinnosti až uzavřením manželství. Týká-li se smlouva současně již existující věci zapsané do veřejného seznamu (např. nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí), je možné provést zápis změny do tohoto seznamu až po uzavření manželství.

Jak smlouvu sepsat?

Předmanželská smlouva vyžaduje formu notářského zápisu a lze v ní sjednat například režim zcela oddělených jmění. V takovém případě ke vzniku společného jmění manželů vůbec nedojde a po svatbě budete mít každý svůj vlastní majetek a svoje vlastní dluhy.

Tato forma je využívána zpravidla v případech, kdy jeden z partnerů má již před uzavřením sňatku podstatně větší majetek než druhý partner a chce předejít tomu, aby po uzavření manželství automaticky vznikl zákonný režim společného jmění manželů a manželé do něj následně nabývali majetek společně.

Dojde-li předmanželskou smlouvou ke zřízení režimu oddělených jmění až za trvání manželství, musí současně dojít k vypořádání již existujícího společného jmění manželů. Nic samozřejmě nebrání ani tomu, aby byl za trvání manželství režim společného jmění vrácen zpět do režimu zákonného, nebo byly ze zákonného režimu vyňaty jen určité konkrétní věci (např. nemovitosti).

Smlouva může obsahovat cokoli, co zákon nezakazuje

Předmanželská smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se kterékoli věci, pokud to zákon zakazuje, a to například co do rozsahu režimu společného jmění, jednotlivých věcí nebo jejich souborů.

Předmanželskou smlouvou lze upravit vaše majetkové poměry i pro případ zániku manželství. Smlouva o manželském majetkovém režimu ale nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. V tomto případě se jedná zejména o udržení schopnosti manžela poskytovat jednotlivým členům rodiny výživné a přispívat na potřeby rodinné domácnosti. Pokud je to výslovně ujednáno, zapisuje se předmanželská smlouva do veřejného seznamu (tzv. evidence listin o manželském majetkovém režimu).

Správa majetku ve smluveném režimu

Jakožto snoubenci nebo manželé byste si měli v předmanželské smlouvě sjednat a určit, který z vás bude společné jmění manželů spravovat. Správa společného jmění manželů ve smluveném režimu je obecně nastavena jako výjimka ze zákonného režimu. V předmanželské smlouvě tedy může být odchylně od standardního zákonného režimu například upraveno, že každý z vás v záležitostech společného jmění manželů jedná zcela sám bez souhlasu druhého manžela. A to i ve věcech, které nejsou běžné (jako např. nakládání s nemovitým majetkem).

Naopak může být rovněž sjednáno, že souhlas druhého z vás bude vyžadován i ve zcela běžných záležitostech. Ve smlouvě může samozřejmě dojít i k přenesení správy majetku jen na jednoho z vás.

Hlavně se dohodněte, jak to bude v praxi

Z obsahu smlouvy by mělo být v neposlední řadě patrné, jakým způsobem má být správa prováděna. Konkrétní nastavení a pravidla správy by měla být ve smlouvě specifikována co nejpodrobněji. Správa společného jmění manželů ve smluveném režimu se zpravidla nebude nijak zásadně lišit od správy v zákonném režimu, zejména pak s ohledem na užívání věcí náležících do společného jmění manželů, braní plodů a užitků z těchto věcí, udržování, nakládání a hospodaření s nimi apod.

Zákonná správa je založena na tom, že správu majetku spolu vykonáváte oba dva, nebo jen jeden z vás – dle dohody, což bude typické i pro smluvený režim. Je otázkou, zda je možné, aby se manželé či snoubenci smluvně dohodli na tom, že za ně bude v tomto rozsahu vykonávat jejich práva či plnit jejich povinnosti někdo jiný. Z dikce zákona však spíše vyplývá, že by měl být správou pověřen některý z vás (popř. oba dva společně).

Manžel, který je dle dohody oprávněn společné jmění spravovat, může samostatně právně jednat v záležitostech týkajících se společného jmění, a to i v soudním nebo jiném řízení. Přičemž souhlas druhého manžela se vyžaduje pouze při nakládání se společným jměním jako celkem nebo při nakládání se společným obydlím, jakož i při ujednání trvalého zatížení nemovitosti (např. zástavním právem či věcným břemenem).

dan_z_prijmu

Souhlas druhého manžela dle předchozí věty je vyžadován samozřejmě jen za předpokladu, že jsou předmětné věci (např. obydlí či nemovitost) součástí společného jmění a v předmanželské smlouvě současně není v tomto směru jiná dohoda či ujednání.

Závěr

Hlavním důvodem uzavírání předmanželské smlouvy bývá nejčastěji potřeba předcházení budoucím sporům o majetek nebo ochrana před dluhy druhého snoubence nebo manžela. Zejména pokud jeden ze snoubenců již má značné dluhy, je zcela na místě, aby před svatbou došlo k uzavření předmanželské smlouvy (např. v režimu oddělených jmění), jelikož v případě exekuce bude druhý z manželů chráněn. Naopak v případech, kdy ani jeden ze snoubenců nemá výraznější majetek a ani jeden z nich nemá v úmyslu vstupovat do rizikového podnikání nebo si bezhlavě půjčovat, může být předmanželská smlouva poněkud zbytečná.

Autor článku

Autor je zakladatelem advokátní kanceláře Matzner et al. Zároveň působí na IT trhu jako legal a business advisor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).