Hlavní navigace

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát

22. 11. 2023
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pojišťovny začaly připravovat novinku v pojištění, která pomůže lidem odkázaným na stálou péči někoho jiného. Od některých pojišťoven dostanete peníze, jiné zařídí přímo umístění v pobytovém zařízení. V záměru je podpořila nová možnost odečíst si peníze za pojištění z daní.

Stát se chystá rozšířit daňové úlevy pro lidi, kteří se rozhodnou zabezpečit na stáří. Doposud jste mohli uplatnit snížení daní u životního pojištění, penzijního připojištění (PP) v transformovaných fondech a doplňkového penzijního spoření (DPS) v účastnických fondech, a to až do výše 24 000 Kč ročně.

Nově (podle návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří) se má daňová úleva týkat také tzv. dlouhodobého investičního produktu a další novinkou má být pojištění dlouhodobé péče. Na všechny uvedené produkty se bude vztahovat dvojnásobně vysoká roční daňová sleva, odečíst z daní si budete moct až 48 000 Kč. Pokud zákon projde i Sněmovnou a podepíše ho prezident, pak má začít platit od 1. ledna 2024.

Poslední jmenovanou novinkou má být pojištění dlouhodobé péče. Takovou péči dnes poskytují:

 • Domácnosti (členové a blízcí příbuzní),
 • agentury domácí péče, pečovatelská služba, osobní asistence,
 • poskytovatelé pobytových sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením)
 • a lůžková zdravotnická zařízení.

Kdo má zkušenost se snahou umístit svého blízkého člena rodiny, který už se o sebe nedokáže sám postarat, do některého z těchto zařízení, potvrdí, jak nesnadná záležitost to je. V mnoha případech pak péče spočívá (ať už dobrovolně, nebo nedobrovolně) na jeho nejbližších, kteří pak musí od základů „překopat“ svůj dosavadní způsob života. Často musí někdo z rodiny požádat o kratší pracovní úvazek nebo úplně opustit zaměstnání, což vede ke snížení rozpočtu rodiny, následnému stresu a psychickému i fyzickému vyčerpání.

Velikost převisu poptávky po volných lůžkách nad nabídkou se dá jen stěží odhadnout. Podle analýzy České asociace pojistitelů Výzvy systému dlouhodobé péče pohledem komerčních pojišťoven se o to pokusil v roce 2019 chirurg Pavel Pavko. Na základě dat od poskytovatelů sociálních služeb došel k počtu 86 253 existujících lůžek a počet odmítnutých žadatelů se vyšplhal k výši 62 148. I kdyby žádosti o umístění byly ze dvou třetin duplicitní, i tak by zde stále scházela místa pro 15 500 lidí. Mezera mezi nabídkou a poptávkou by tak činila cca 20 %.

Komu by pojištění dlouhodobé péče mělo přinést úlevu?

 • Rodině: Snížení tlaku na příbuzné, kteří se v případě péče o nesoběstačného člena rodiny ocitnou ve finanční tísni, ve stresu a často musí přerušit nebo opustit zaměstnání.
 • Zaměstnavatelům: Jestliže je spolehlivý zaměstnanec kvůli péči o blízkého člověka nucen opustit zaměstnání, případně zkrátit pracovní úvazek, prodělává na tom i zaměstnavatel. Ten musí najít nového zaměstnance a zaškolit ho.
 • Veřejnému sektoru: Pokud by fungovalo pojištění dlouhodobé péče a zároveň by stát investoval do nových kapacit poskytování této péče, nevznikaly by mu ztráty spojené s výpadky příjmů z daní a ze sociálního a zdravotního pojištění.

Dnes už pojištění dlouhodobé péče v určité formě nabízejí některé pojišťovny, jsou to NN Životní pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Generali Česká pojišťovna.

Jak pojištění dlouhodobé péče definuje návrh zákona

Pojištění dlouhodobé péče s daňovým zvýhodněním bude samostatný produkt. Půjde o takové pojištění, ve kterém právo na pojistné plnění z pojištění dlouhodobé péče vznikne pojištěnému, tj. osobě, na jejíž život nebo zdraví se pojištění vztahuje, říká Gabriela Krušinová z odboru pro vnější vztahy Ministerstva financí. Dále za podmínky, že pojištění dlouhodobé péče se vztahuje na pojistnou událost, kterou je závislost na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu odpovídající stupni závislosti III nebo IV podle zákona o sociálních službách, dodává.

Pojištění dlouhodobé péče půjde uplatnit dvěma způsoby.

 • Buď budete mít sjednané tzv. obnosové pojištění, ve kterém máte sjednanou měsíční výplatu sjednané částky, kterou budete dostávat po celou dobu závislosti,
 • nebo vám pojišťovna přímo zajistí péči po celou dobu závislosti, případně vám uhradí náklady na takovou péči (tzv. škodové pojištění).

Pojištění nebude daňově uznatelné v případě, že pojišťovna bude moct sjednanou pojistnou smlouvu vypovědět později než po 2 měsících ode dne jejího uzavření, nebo ji může vypovědět na základě oznámení vzniku pojistné události, popřípadě bude mít ve svých podmínkách zakotveno právo měnit výši pojistného v závislosti na věku nebo zdravotním stavu pojištěného.

Pojištění dlouhodobé péče jako zaměstnanecký benefit

Pokud navrhovaný zákon projde zbývajícím legislativním procesem, zaměstnavatelé budou moct toto pojištění poskytovat jako zaměstnanecký benefit, a to až do výše 50 000 Kč ročně.

Podle výše uvedené analýzy ČAP ukázal průzkum u jedné nejmenované velké společnosti, že jí v letech 2017–2019 odcházelo ročně 0,6 % zaměstnanců kvůli nutnosti péče o člena rodiny. Průměrná ztráta představovala pro tohoto zaměstnavatele 300 tisíc Kč na každý takový případ, do čehož zahrnula náklady spojené s náborem, zaškolením a udržením nového pracovníka. V případě společnosti o 1000 zaměstnancích se tak jedná o částku 1,8 mil. Kč ročně. Další finanční ztrátu ve výši 1,2 mil. Kč pak představuje fakt, že nový zaměstnanec hned nepřináší obvyklý zisk, jeho zaškolení trvá cca 3 měsíce, než plnohodnotně „naskočí“ a nahradí svého předchůdce (tedy ztráta celkem 3 mil. Kč ročně).

Za těchto okolností by se tomuto zaměstnavateli vyplatilo, kdyby všem svým zaměstnancům přispíval částkou 250 Kč měsíčně na pojištění dlouhodobé péče, což by ho sice také stálo 3 mil. Kč za rok, ale vyhnul by se riziku fluktuace svých pracovníků.

Pojištění by tedy doplnilo částky, které vyplácí stát osobám se sníženou soběstačností, přičemž o příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc

 • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Pojišťovny nyní novinku v zákoně, která se do něj dostala na poslední chvíli ve 3. čtení, zkoumají a některé už svá stávající pojištění připravují tak, aby vyhověla požadavkům Ministerstva financí pro daňové zvýhodnění. Jak už jsme uvedli výše, některé pojišťovny nabízejí určitou formu pojištění dlouhodobé péče už dnes a nyní čekají na finální podobu zákona, aby ho mohly upravit.

Allianz pojišťovna

Už dnes pojišťovna toto pojištění nabízí v produktu Allianz Život, ale podle mluvčí Marie Petrovové se nejedná o daňově uznatelnou verzi. 

Předpokládáme, že diskuse o přesných parametrech produktu bude se státními a daňovými orgány probíhat v horizontu několika měsíců po schválení příslušného zákona. Očekáváme, že bychom novou koncepci produktu Allianz Život mohli na trh uvést v průběhu roku 2024, odhaduje mluvčí.

Generali Česká pojišťovna

V Generali České pojišťovně poskytujeme našim klientům v rámci vlajkových běžně placených životních pojištění Můj život 2 nebo Bel Mondo 20 pojištění dlouhodobé péče již dnes, uvádí mluvčí pojišťovny Jan Marek.

 • Klient ve věku 30 let,
 • pojištění dlouhodobé péče pro III. a IV. stupeň sjednané do 75 let věku klienta.
 • měsíční běžně placené pojistné: za plnění pevnou pojistnou částku 1 000 000 Kč je cena 73 Kč, za plnění rentou ve výši 10 000 Kč/měs. po dobu 30 let je cena 88 Kč.
 • Maximální pevná pojistná částka pro pojištění III. a IV. stupně je 10 mil. Kč a maximální měsíční renta činí 30 000 Kč.

Životní pojišťovna NN

NN umožňuje vstoupit do pojištění NN Care ve věku od 18 do 70 let, platit si ho můžete až do 85 let a případnou rentu můžete čerpat po dobu 10 let (až do 95 let). Měsíční rentu je ochotná vyplácet už od II. stupně ztráty soběstačnosti, v tomto případě však nevznikne nárok na daňovou úlevu od státu.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP)

ČPP umožňuje pojištění dlouhodobé péče u produktů životního pojištění Neon pro klienty, kterým je důvodu změny zdravotního stavu následkem úrazu či nemoci přiznán příspěvek na péči pro II. až IV. stupeň závislosti.

Čekací doba se u tohoto připojištění neuplatňuje. Nabízíme možnost jednorázové výplaty, kdy si klient může pojistnou částku sjednat až do 3 milionů Kč. Tuto možnost si může zvolit jak dospělý pojištěný, tak dítě, říká mluvčí pojišťovna Renata Čapková s tím, že další možností je připojištění s výplatou důchodu, které je určené pro dospělé pojištěné osoby.

U výplaty důchodem si může klient zvolit buď konstantní, či rostoucí pojistnou částku dle zvoleného procenta růstu, pojistná částka v tomto případě roste v době trvání připojištění a po zahájení výplaty se její výše už nemění. Klient si může zvolit důchod až do 30 tisíc Kč měsíčně. Výplata důchodu je vyplácena doživotně, pokud klient svůj nárok na důchod každoročně doloží, upřesňuje mluvčí.

Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna se na vznik nového pojištění chystá. Aktuálně připravuje návrhy k vytvoření produktu pojištění dlouhodobé péče a analyzuje možnosti nabídky, rozsah služeb i výši krytí. 

Například řešíme i to, zda pojištění koncipovat jako součást stávajícího produktu životního pojištění, nebo separátně jako zcela samostatný produkt. Nastavení jeho parametrů nám bude ještě nějakou dobu trvat, ale prvotní podklady by měly být připraveny v řádu několika týdnů. Na základě nich pak budeme postupovat dále, potvrzuje Pavel Sedlář, manažera životního pojištění KB Pojišťovny.

Simplea pojišťovna

Simplea pojišťovna připavuje pojištění, ve kterém místo finančního plnění nabídne přímo danou pobytovou službu. 

Problém lidí totiž dnes není to, že by na tuto službu neměli peníze, ale skutečnost, že je nedostatek kapacit dlouhodobé péče pro seniory. Bohužel se totiž stává, že lidé zemřou dříve, než se do potřebného zařízení dostanou, a to i když na něj peníze mají, říká mluvčí pojišťovny Tereza Píchalová. Smysl našeho pojištění bude v tom, že pokud se lidé dostanou do stavu, kdy budou takové zařízení potřebovat, my jim místo do určené doby v dostupné vzdálenosti seženeme. Produkt začneme nabízet v prvním kvartálu 2024.

skoleni_15_5

Kooperativa pojišťovna nabídne tento typ pojištění také v příštím roce.

YOUPLUS Životní pojišťovna, UNIQA pojišťovna a MAXIMA pojišťovna o pojištění dlouhodobé péče uvažují. Naproti tomu ČSOB Pojišťovna ho zatím nechystá.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).