Hlavní navigace

Berete si úvěr? Nezapomeňte na pojištění!

5. 9. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Zájem o hypotéky a spotřebitelské úvěry roste. Díky relativně výhodným podmínkám se zadlužují častěji i lidé s nižšími příjmy. Snaží se přitom zatížit rodinný rozpočet co nejnižší splátkou. Odmítnout proto úvěrové pojištění se však nemusí vyplatit. Jaké pojištění si vybrat a proč?

Proč se pojistit?

Odpověď je stejná jako odpověď na otázku, proč je vhodné zapínat si při jízdě autem bezpečnostní pásy. V obou případech se jedná o prostředek umožňující přiměřeně snížit negativní důsledky možného karambolu – v případě bezpečnostních pásů na naše zdraví, v případě pojištění na peněženku naši, nebo v horším případě našich blízkých. Cenou za snížení rizika je mírné omezení osobního pohodlí cestujících, resp. povinnost platit mírný poplatek jako pojistné.

Pokud se nic mimořádného nestane, jsou bezpečnostní pásy i pojištění zbytečné. Obojí se ale určitě vyplatí používat, protože nešťastnou událost nikdy nelze zcela vyloučit. Na rozdíl od bezpečnostních pásů, jejichž užívání je povinné a opomenutí se trestá pokutou a podle nových kontroverzních dopravních předpisů i trestnými body, rozhodnutí o tom, zda uzavřeme pojistku a s jakými parametry, je ve většině případů jen na našem svobodném rozhodnutí (resp. by mělo být – viz dále).

Rozhodnutí, zda se pojistit, s využitím jakého pojistného produktu, proti jakým rizikům a na jakou částku, by mělo být – ostatně tak, jako jakékoliv jiné zodpovědné rozhodnutí – činěno po zralé úvaze, se znalostí věci a na základě racionálních argumentů. V opačném případě hrozí vážné nebezpečí, že bude vybráno nevhodné, zbytečně drahé a přitom neúčinné řešení. Pocit falešné jistoty plynoucí z neznalosti podmínek pojištění je přitom snad ještě nebezpečnější než nebýt pojištěn vůbec.

Jednou z možností pojištění úvěrů je pojištění schopnosti splácet. Komu, proč a kdy se vyplatí, se ptejte Martina Steinera z pojišťovny Cardif pro Vita v Poradně „Pojištění schopnosti splácet úvěry“.

Pojistit, či nepojistit?

Hlavním smyslem pojištění je snížení rizika vzniku fatálních následků nenadálé události. V případě úvěrového pojištění jde především o minimalizaci rizika, že úvěr nebude řádně splacen, resp. že jeho splacení způsobí dlužníkovi či jeho blízkým pozůstalým velké finanční problémy. Neexistuje však žádné univerzálně platné doporučení, kdy se pojistit a jaký druh pojištění zvolit. Vždy je třeba se rozhodovat na základě posouzení individuálních okolností každého případu. Řešení optimální pro jednoho může být pro jiného nepříliš vhodné.

Zda a za jakých podmínek se při podpisu úvěrové smlouvy pojistit či nepojistit, by mělo být věcí svobodného osobního rozhodnutí každého dlužníka. V Česku o tom ale v naprosté většině případů rozhoduje spíše úvěrující banka. Požaduje-li banka úvěrové pojištění (např. u hypoték je to dosti obvyklé), dlužník pojistku uzavře – a to většinou rovnou tu, kterou mu nabídla banka při projednávání úvěru. Pokud banka na pojištění netrvá, klient se o něj zpravidla už sám příliš nezajímá. Obojí je principiálně dosti špatně.

Důvody, proč u nás banky stále mají tendenci poněkud nedůstojně „vodit klienty za ručičku“, jsou v zásadě dva. Většina zdejší populace se stále ještě příliš neorientuje v záplavě finančních a pojistných produktů a přitom má tendenci podceňovat rizika, takže není schopna se ani správně rozhodovat. Druhým důvodem je přetrvávající mizerná vykonatelnost práva při vymáhání pohledávek a realizaci zástavních práv. Přesto je však třeba si uvědomit, že i za této situace je odpovědnost za výběr vhodného pojištění vždy především na klientovi.

Je velký rozdíl, je-li hypoteční úvěr spolehlivě splácen výnosy z pronájmu nemovitosti, na jejíž pořízení byl použit, anebo splácí-li ho z vlastních příjmů rodina s malými dětmi, která za něj pořídila malý byt někde na sídlišti, přičemž zcela vyčerpala všechny své úspory a jiný majetek nemá. V prvním případě může být úvěrové pojištění nadbytečné, protože schopnost splácet úvěr by nejspíš nebyla výpadkem příjmů pojištěné osoby či osob příliš ohrožena a navíc lze potřebné finanční prostředky získat i prodejem nemovitosti. Ve druhém je však zcela jasné, že uzavření úvěrového pojištění je naprosto nezbytné.

Pojištění si pečlivě vybírejte!

Požadavkem na povinné uzavření úvěrového pojištění banka řeší především svá rizika vzniku nesplácených úvěrů, které by jinak musela složitě vymáhat a zároveň na ně vytvářet rezervy. Uzavřením pojistné smlouvy toto riziko přenáší na pojišťovnu. Žádná banka sice klienta vysloveně nenutí k využití jediného konkrétního pojistného produktu jediné konkrétní pojišťovny, často se mu však více či méně snaží vnucovat nabídku pojišťovny působící v rámci téže finanční skupiny. Zkrátka co je doma, to se počítá.

Někdy může být uzavření takovéto pojistky velmi výhodné, jindy méně. Vždy záleží na požadavcích banky, vlastnostech konkrétní pojistky a pojistných podmínkách, ale zejména na okolnostech každého konkrétního případu. Často přitom může být výhodné nezabývat se samostatně jen úvěrovým pojištěním, ale přistoupit k řešení této situace poněkud komplexněji – v rámci finančního plánování. Člověku, který se v této oblasti příliš nevyzná, se vyplatí obrátit se na některou z firem, které se zprostředkováním pojištění a dalších finančních produktů zabývají. I tady se však vyplatí notná dávka obezřetnosti.

Není například nijak neobvyklé, že žadatel o úvěr už životní pojistku má. Potom možná nemusí další pojistku vůbec uzavírat, ale postačí jen vinkulovat pojistné plnění ve prospěch úvěrující banky. Nebo naopak žádnou životní pojistku zatím nemá a přitom chce nejen splnit požadavek banky na pojištění úvěru, ale i finančně zajistit svou rodinu pro případ nenadálých událostí. Dokonce může chtít zároveň čerpat hypoteční úvěr a spořením či investováním vytvářet finanční rezervy na důchod. Pro každý z těchto případů je vhodné jiné řešení.

V této souvislosti je také třeba zmínit, že zejména u dlouhodobých pojistek s vyšší pojistnou částkou by jedním z kritérií výběru nejvhodnějšího pojištění mělo být i renomé pojišťovny, která pojištění poskytne. Nutným předpokladem efektivní pojistné ochrany je totiž i finanční stabilita pojišťovny a její schopnost dostát všem svým budoucím závazkům. Při výběru pojištění se tedy vyplatí zajímat se nejen o reklamní materiály, ale poohlédnout se i po jiných na internetu dostupných informacích, které mohou o zdraví té které pojišťovny mnoho napovědět.

Není pojištění jako pojištění

Životní pojištění nabízí na českém trhu 17 pojišťoven. Přes změnu zákonné úpravy směřující mj. k posílení informačních povinností pojišťoven a zprostředkovatelů pojištění vůči klientům neblahou skutečností zůstává, že nabídka pojistných produktů, které lze využít mj. jako úvěrové pojištění, je velmi široká a přitom málo přehledná. Základní vlastnosti podobně nazvaných produktů se přitom často významně liší. Provedení jejich objektivního porovnání je pak velmi obtížné.

Pod pojmem „úvěrové pojištění“, tj. rizikové životní pojištění s klesající pojistnou částkou a běžně placeným pojistným, lze nalézt mnoho různých produktů s rozdílným rozsahem pojistné ochrany, způsobem výpočtu a splácení pojistného, podmínkami zproštění od placení pojistného, výlukami z pojištění atd. Například je velký rozdíl mezi pojištěním pro případ smrti, nebo jen pro případ smrti úrazem. Některé pojistky standardně obsahují pojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity, jiné nikoliv atd.

Rozdílný bývá i způsob výpočtu, resp. klesání pojistné částky. Nejčastěji se lze setkat s tzv. lineárním klesáním. Při něm se pojistná částka pravidelně snižuje vždy o stejnou částku danou podílem vstupní pojistné částky a doby pojištění. Výhodou tohoto způsobu je jednoduchost výpočtu. Rubem téže mince však je, že lineární průběh klesání pojistné částky neodpovídá obvykle užívanému anuitnímu splácení úvěru, a pojistkou tedy není kryta celá jeho nesplacená část. Na trhu však lze nalézt i pojistky, u nichž lze klesání pojistné částky anuitnímu splácení úvěru přizpůsobit.

Jako výhoda bývá u řady pojistek zdůrazňováno, že pojistné není placeno po celou dobu splácení úvěru. V případě pojištění sjednaného na 30 let je například pojistné placeno jen prvních 25 let. Na první pohled se to může zdát být výhodné. V podstatě si ale jen tímto způsobem klient pojistné předplatí dopředu, přičemž pokud úvěr splatí dříve, což nebývá nijak neobvyklé, o tuto výhodu bez náhrady přijde. Nezbývá tedy než konstatovat, že výběru pojistky, pojistné smlouvě i pojistným podmínkám je třeba věnovat velkou pozornost a neuzavírat pojistku, je-li v ní cokoliv nejasného.

Úvěrové, rizikové, nebo kapitálové pojištění?

Pro pojištění úvěru je možno využít různé druhy pojištění. O úvěrovém pojištění již řeč byla. Toto pojištění se jeví být relativně levné hlavně proto, že vychází z postupně klesající pojistné částky. Naproti tomu rizikové i kapitálové životní pojištění je sjednáno obvykle s konstantní pojistnou částkou, která se splácením úvěru nemění. Je-li tato pojistná částka vhodně zvolena, pojistka v případě pojistné události může zajistit nejen splacení úvěru, ale i poskytnutí zdrojů použitelných na krytí dalších finančních potřeb rodiny pojištěného.

Kapitálové životní pojištění kromě pojištění rizika smrti obsahuje i pojištění pro případ dožití. Dožije-li se pojištěná osoba stanoveného věku pojišťovna, vyplatí sjednanou pojistnou částku. Právě díky rezervotvorné složce je toto pojištění logicky dražší než rizikové pojištění, které ji neobsahuje. Tento rozdíl však může být výrazně snížen díky daňovému zvýhodnění. Na rozdíl od jiných druhů pojištění si lze u kapitálového životního pojištění při splnění stanovených podmínek snížit daňový základ až o 12 000 Kč zaplaceného pojistného ročně. Faktem však je, že zejména v poslední době je zřejmá snaha tyto daňové odpočty odbourat.

CHP22

K životnímu pojištění lze obvykle sjednat některá připojištění, popř. jejich soubory. Standardně je nabízeno úrazové připojištění a pojištění závažných onemocnění. Uzavření těchto připojištění spíše než s pojištěním úvěru souvisí s postojem zájemce o pojištění k těmto rizikům a ochotě si za větší míru pojistné ochrany připlatit. Zejména připojištění závažných onemocnění dokáže pojistku hodně prodražit, obzvláště je-li uzavírána do vyššího věku pojištěného. Statistiky příčin úmrtí jsou neúprosné a pojištěné civilizační choroby jsou na vzestupu.

Připojištění, které se schopnosti splácet úvěr týká o něco více, je zproštění od placení pojistného. Jak už bylo řečeno, v některých pojistkách je zahrnuto automaticky, u jiných ho lze sjednat v rámci připojištění. Pojišťovna se jím zavazuje, že v případě přiznání plného invalidního důchodu popř. dlouhodobé pracovní neschopnosti pojištěného bude sama platit pojistné. Je však třeba zdůraznit, že v tomto případě pojištěnému odpadne pouze povinnost platit pojistné, nikoliv splácet úvěr. Na to je třeba uzavřít zvláštní pojištění schopnosti splácet úvěr.

Uzavřeli jste životní pojištění k hypotečnímu úvěru?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).