Hlavní navigace

Autorské právní normy v České republice

13. 2. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

K ochraně autorských práv slouží celá řada právních norem. Většina z nich vychází z mezinárodních dohod a úmluv a volnost suverénních států není příliš velká. Jaké autorské právní normy platí v České republice a čím se zabývají? A čím se zabývá "autorský zákon"?

Abychom se mohli orientovat v platné právní úpravě autorských práv a práv k nim příbuzných, musíme se seznámit s právními normami, které nyní tuto problematiku upravují.

Rakousko-Uhersko

Při vzniku Československé republiky převzal náš právní řád poměrně vybroušenou právní úpravu Rakouska-Uherska. Na našem území tak platil autorský zákon č. 197/1895 Zákoníku říšského, který však musel být v průběhu let s ohledem na mezinárodně právní vývoj úpravy v této oblasti nahrazen novým zákonem. Stalo se tak zákonem o právu autorském č. 218/1926 Sbírky zákonů a nařízení.

Naproti tomu byla patentní práva v průmyslu řešena nadále převzatým patentním zákonem č. 30/1897 Zákoníku říšského, který však byl novelizován celou řadou prvorepublikových právních norem.

Současné platné normy

Přeskočíme další klopotný vývoj právní úpravy, který lze poměrně jednoduše rekonstruovat na základě zpětného pohybu po zrušovacích ustanoveních od nyní platné právní úpravy, a podíváme se, co vlastně dnes v České republice na daném úseku platí, resp. které právní normy celou uvedenou problematiku upravují.

Je to především zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů.

Dále je to zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, který vymezuje průmyslové vzory zapisované Úřadem průmyslového vlastnictví do příslušného rejstříku a způsob ochrany těchto vzorů.

Zákonem č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, jsou chráněna nová technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná.

Významným je zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, definující ochrannou známku jako jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a způsob její ochrany.

Pak je to zákon č.452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a v neposlední řadě zákon č. 51/1997 Sb., o oceňování majetku, který má ustanovení týkající se i oceňování majetkových práv vyplývajících z průmyslových práv a práv na označení a výrobně technických poznatků, některých majetkových práv souvisejících s právem autorským a práv pořizovatele databáze.

skoleni_29_6

Náš výčet v uvedeném přehledu uzavřeme zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, který – jak bylo zmíněno v minulé části – zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje právní prostředky sloužící k vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

Zvláštní pozornost budeme v našem dalším výkladu věnovat zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění dalších změn (jsou v zákonech č. 81/2005 Sb., 61/2006 Sb., 216/2006 Sb. a 186/2006 Sb.), který zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

 • práva autora k jeho autorskému dílu,
 • práva související s právem autorským:
  • práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,
  • právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,
  • právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,
  • právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,
  • právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,
  • právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,
 • právo pořizovatele k jím pořízené databázi,
 • ochranu autorských práv,
 • kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Anketa

Jsou autorská práva v ČR dobře chráněna?

32 %
15 %
16 %
18 %
19 %
Odpovědělo 79 čtenářů.

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).