Podle jakých pravidel si můžete přivydělat ke starobnímu důchodu?

Pobírání dávek starobního důchodu v zásadě neznamená žádná omezení při vykonávání výdělečné činnosti.

Omezení jen u předčasného důchodu

Omezení platí jen v případě předčasného starobního důchodu do doby, než dosáhnete důchodového věku. Při jeho výplatě není možné právě až do data dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění vykonávat. V opačném případě to musíte nahlásit na příslušnou OSSZ a výplata předčasného starobního důchodu se zastaví.

Při předčasném důchodu do doby dosažení důchodového věku smíte vykonávat:

  • tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem nepřesáhne 2500 Kč za kalendářní měsíc,
  • činnost na dohodu o provedení práce, pokud výše měsíčního příjmu nepřesahuje 10 000 Kč,
  • samostatnou výdělečnou činnost (podnikat) v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (tj. letos do výše ročního příjmu 64 813 Kč).

Starobní důchod je bez omezení

Pokud už jste v důchodovém věku a pobíráte řádný starobní důchod, můžete přitom zároveň pracovat. Neplatí omezení z hlediska výše výdělku ani druhu činnosti. Můžete pracovat v pracovním poměru na dobu určitou i neurčitou, vykonávat činnost na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce nebo podnikat.

Ostatně pokud jste plní síly, do starobního důchodu ani odcházet nemusíte. Odejít do důchodu je právo a ne povinnost. Dosažení důchodového věku a splnění podmínek nároku na důchod není ani důvodem pro skončení výdělečné činnosti. Pokud se občan rozhodne dále vykonávat výdělečnou činnost, může v zaměstnání či samostatné výdělečné činnosti pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod. Možností má tedy několik – pracovat bez pobírání důchodu, nebo pracovat a zároveň pobírat důchod, a to buď v plné, nebo poloviční výši, vyjmenovala mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.

Uvedla také, že pokud pobíráte starobní důchod v plné výši a přitom vykonáváte výdělečnou činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní této činnosti. Toto zvýšení náleží pouze za dobu výdělečné činnosti vykonávané v období od 1. 1. 2010. Zvýšení se neprovádí automaticky, ale důchodce si o něj musí požádat, doplnila Buraňová.

Pokud budete pobírat polovinu starobního důchodu a přitom vykonávat výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dní výkonu této činnosti. Opět platí, že si o zvýšení musíte požádat a současně uvést datum, od kdy požadujete opět důchod vyplácet v plné výši.

V případě, že si nenecháte důchod vyplácet vůbec a vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvýší o 1,5 % výpočtového základu, ale za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti.

Nezapomeňte ale, že i pro důchodce platí povinnost své příjmy zdanit. Pokud by váš roční příjem přesáhl hranici 840 000 Kč, bude se vám danit příjem i přiznávaný důchod. Samotný důchod je od daně osvobozen (tedy neuvažujeme-li výdělečnou činnost) do částky 36násobku minimální mzdy, tedy 356 400 Kč, tj. měsíčně 27 600 Kč.

Pojišťovna České spořitelny vyplatí při mozkové příhodě dvojnásobné plnění Novela zákona má pomoci dostat se z ubytovny do svého bytu