Hlavní navigace

Jak postupovat, když chcete ukončit nájemní smlouvu?

Sdílet

Gabriela Hájková 27. 7. 2016

Ukončování nájmu bytu je možné provést několika způsoby. Nejčastěji probíhá dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem. Obě strany mají ale ze zákona možnost nájem i vypovědět. Všechny způsoby ukončení nájmu se řídí svými pravidly.

Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout o skončení nájmu bytu bez ohledu na to, zda ten byl sjednán na dobu určitou nebo neurčitou. Vzhledem k tomu, že smlouva o nájmu bytu má být písemná, dohoda o skončení nájmu by měla mít stejnou formu. Pokud za vás jedná zástupce, musí tak činit jen na základě plné moci.

V případě, že je pronajatý byt ve vlastnictví právnické osoby, doporučujeme nahlédnout do veřejného rejstříku a ověřit si, zda je zástupce společnosti oprávněn k podpisu dohody o skončení nájmu, radí Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTest.

Ten zároveň upozornil na to, že v případě společného nájmu bytu manžely nemůže dohodu o nájmu uzavírat pouze jeden z manželů bez souhlasu druhého. Podobně se podle Zeleného řeší společný nájem bytu více nájemci. Ani tehdy nemůže jeden ze společných nájemců uzavřít dohodu za ostatní nájemce, pokud k nemá jejich souhlas.

Jednostranná výpověď z nájmu bytu musí být vždy písemná a musíte ji doručit druhé smluvní straně. Je třeba zdůraznit, že se za písemně podanou výpověď nepovažuje odeslání běžného e-mailu, varuje Zelený s tím, že ve výpovědi musí být vždy uvedeno, kdo ji dává a komu je určena. Dále zde musí být řádně označen pronajatý byt a výpověď musí obsahovat také jednoznačný projev vůle nájem bytu ukončit. Pokud je na straně pronajímatele nebo nájemce více účastníků, měla by výpověď směřovat vždy všem z nich, dodal Zelený.

Jako nájemce můžete vypovědět smlouvu o nájmu bytu uzavřenou na dobu neurčitou kdykoliv a bez udání důvodu. Smlouvu na dobu určitou můžete vypovědět pokud se podstatně změnily okolnosti, ze kterých strany při vzniku nájemního vztahu vycházely.

Délka výpovědní doby činí tři měsíce. Výjimečně můžete vypovědět i bez výpovědní lhůty, to ale pouze v případech, které jmenuje občanský zákoník.

Jako pronajímatel můžete nájem vypovědět opět jen za podmínek, které výslovně uvádí zákon. Jedná se například o neplacení nájemného a nákladů na služby po dobu delší tří měsíců, nenapravitelné poškozování bytu nebo domu nájemcem, spáchání úmyslného
trestného činu vůči pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo jiné osobě, která v domě
bydlí, případně proti cizímu majetku, který se v domě nachází,
vyjmenoval Zelený a dodal, že zákon zná i důvod, pokud pronajímatel potřebuje byt pro vlastní bytovou potřebu nebo pro bytovou potřebu své rodiny. Jako pronajímatel musíte ve výpovědi vždy uvádět konkrétní zákonný důvod a musí obsahovat i poučení nájemci o možnosti podat námitky a žalobu o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem ve dvouměsíční lhůtě od jejího doručení. Opět platí, že výpověď musíte doručit druhé straně.

Pokud výpověď posíláte poštou, je vhodné tak učinit zásilkou do vlastních rukou adresáta a opatřit s dodejkou. Tak se dozvíte, kdy byla výpověď doručena a budete přesně vědět, kdy začíná běžet výpovědní lhůta. Ze zákona se má za to, že zásilka odeslaná poštou byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. Výpověď se považuje za doručenou, i pokud adresát výslovně odmítne zásilku s výpovědí převzít, dodal Zelený.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).