Hlavní navigace

Zákon o veřejném zdravotním pojištění | Zákon č. 48/1997 Sb. - znění od 01. 03. 2019 (úplné znění)

Předpis č. 48/1997 Sb.

Znění od 1. 3. 2019

48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

48

ZÁKON

ze dne 7. března 1997

o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje

a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"),

b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“),

c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění,

d) způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění.

(2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení“) jinak49).

§ 2

Osobní rozsah zdravotního pojištění

(1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:

a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,

(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1b)

(3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu1a).

(4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

(5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).

§ 3

Vznik a zánik zdravotního pojištění

(1) Zdravotní pojištění vzniká dnem:

a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky,

b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)],

c) získání trvalého pobytu na území České republiky.

(2) Zdravotní pojištění zaniká dnem:

a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého,

b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)],

c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.

ČÁST DRUHÁ

POJISTNÉ

Plátci pojistného zdravotního pojištění

§ 4

Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou:

a) pojištěnci uvedení v § 5,

b) zaměstnavatelé,

c) stát.

§ 5

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou

1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,

2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku,

3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

4. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,

5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,

6. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,

7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky,

b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují:

1. osoby podnikající v zemědělství;1e)

2. osoby provozující živnost;2)

3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;3)

4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,4) s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a);

5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;5)

6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;6)

7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,6a) pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle písmene a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,

8. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,

c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

§ 6

Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle § 8 odst. 4. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu3) zúčtovaných bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání.

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7)

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží;

c) příjemce rodičovského příspěvku;7)

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8);

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě,

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost),

h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení;

i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14)

j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15)

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy,

m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až l),

n) manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manžele nebo registrované partnery vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí,

o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození,

r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium.

(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby.

§ 8

Povinnost platit pojistné

(1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní pojišťovna"). Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3);

b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)];

c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c);

d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u příslušné zdravotní pojišťovny;

e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit;

f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojištěnec

1. byl v cizině zdravotně pojištěn,

2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hrazené služby,

3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4.

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině.

(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6. Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje

a) u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru,

b) u služebního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby, jde-li o státního zaměstnance den nástupu služby, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení služebního poměru,

c) u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, den započetí práce pro družstvo, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení členství v družstvu,

d) u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána, u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se postupuje obdobně,

e) u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce soudce,

f) u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, považuje se za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy,

g) u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České republiky a poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky den zvolení, a za den ukončení zaměstnání se považuje den uplynutí volebního období, popřípadě den zániku mandátu,

h) u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce,

i) u fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo zvoleny do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo služební poměr, den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce,

j) u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby,

k) u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí16c), den, od něhož jim tato odměna náleží, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost,

l) u odsouzených ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den odvolání z výkonu práce,

m) u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, den započetí výkonu práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce,

n) u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a) až n) den, kdy začal zaměstnanec vykonávat práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce.

(3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle § 7 plátcem pojistného.

(4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice podle věty první, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Další prohlášení podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců.

(5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále.

(6) Penále se nevymáhá při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, před kterým neučinil písemné prohlášení podle odstavce 4, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby. V takovém případě je pojištěnec povinen předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině. Doba dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě začíná počítat ode dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině.

§ 9

Výše a způsob placení pojistného a penále

(1) Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní zákon.17)

(2) Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.

ČÁST TŘETÍ

PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO

§ 10

Oznamovací povinnost plátců pojistného

(1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o:

a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle § 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost,

b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil,

c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil.

(3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu17b).

(4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c), oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně.

(5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

(6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení rodného čísla.

(7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.

§ 10a

Živnostenské úřady

(1) Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty druhé, předají tyto údaje ve stanovené lhůtě18a) zdravotní pojišťovně, kterou ve svém oznámení pojištěnec uvedl (dále jen "příslušná pojišťovna").

(2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné pojišťovně vznik prvního nebo zánik posledního oprávnění provozovat živnost a pozastavení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly.

(3) Živnostenské úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie dokladů, které pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1.

(4) Živnostenské úřady a zdravotní pojišťovny si v mezích své působnosti vzájemně předávají údaje potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.

ČÁST ČTVRTÁ

PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE

§ 11

(1) Pojištěnec má právo

a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak,

b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce,

c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny,

d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu,

e) na výdej předepsaných zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jde-li o zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu,

f) na poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci ve smyslu přímo použitelného právního předpisu Evropské unie19a) (dále jen „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona,

g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách,

h) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním,

i) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a,

j) na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékárenské péče,

k) na uhrazení částky přesahující limit pro doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2,

l) na náhradu nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče, pokud by byla poskytnuta na území České republiky,

m) na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky,

n) na informace týkající se možností čerpat zdravotní služby v jiných členských státech Evropské unie.

(2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách.

(3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Vojáci a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili nebo ukončili studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Za vojáky v činné službě,22a) s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení, za vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze, včetně výkonu vojenské činné služby, kteří jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny, a za žáky vojenských škol,22b) kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny

a) rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,

b) preventivní péči poskytnutou nad rámec hrazených služeb podle § 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany.

(4) V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu28), při které Vojenská zdravotní pojišťovna zaniká, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o fúzi sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikla, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c) a dále u osob, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr poskytovatele, zdravotnického zařízení a zdravotnické dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů.

§ 11a

(1) Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě.

(2) Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, než je uvedena v odstavci 1, pokud

a) zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace,

b) byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo

c) došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn,

a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k události vyjmenované v písmenech a) až c).

(3) Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby s omezenou svéprávností jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

(4) Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

(5) Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v odstavci 1 nebo 2.

§ 12

Pojištěnec je povinen:

a) plnit oznamovací povinnost podle § 10,

b) sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem,

c) hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak,

d) poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim,

e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy,

f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí,

g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví,

h) prokazovat se při poskytování zdravotních služeb, s výjimkou poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou,

i) oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce,

j) vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při

1. zániku zdravotního pojištění podle § 3 odst. 2 písm. b) a c);

2. změně zdravotní pojišťovny;

3. dlouhodobém pobytu v cizině podle § 8 odst. 4,

k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),

l) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou,

m) hradit poskytovateli regulační poplatky podle § 16a,

ČÁST PÁTÁ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

§ 13

Hrazené služby

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud

a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné,

b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy,

c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování.

(2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem

a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách,

b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků,

c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů,

d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření),

e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů,

f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa,

g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů,

h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy,

i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče,

j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel.

§ 14

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na území České republiky.

(2) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky.

(3) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. Jestliže je náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby podmíněna udělením předchozího souhlasu podle § 14b, poskytne se mu náhrada nákladů pouze tehdy, byl-li předchozí souhlas udělen.

(4) Jde-li při poskytnutí hrazených přeshraničních služeb o nezbytnou péči hrazenou podle koordinačních nařízení a náklady spojené s jejím čerpáním jsou podle koordinačních nařízení hrazeny pouze zčásti, použije se pro náhradu nákladů vynaložených pojištěncem a nehrazených podle koordinačních nařízení odstavec 3 věta první. V takovém případě se pojištěnci poskytne náhrada jím vynaložených nákladů ve výši částky vypočtené jako rozdíl mezi celkovou výší úhrady takové zdravotní služby, která by při poskytnutí na území České republiky byla hrazena ze zdravotního pojištění, a celkovou výší částky, která je za takovou zdravotní službu hrazena podle koordinačních nařízení. Je-li vypočtená částka vyšší než částka, kterou pojištěnec vynaložil, poskytne se mu náhrada pouze ve výši částky vynaložené.

(5) Jsou-li tímto zákonem nebo rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) vydaným podle části šesté stanoveny podmínky pro úhradu hrazených služeb, musí být tyto podmínky splněny i pro náhradu na hrazené přeshraniční služby; za takovou podmínku se nepovažuje uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

§ 14a

Výše náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 se stanoví na základě tohoto zákona, vyhlášky vydané podle § 17 odst. 4, cenového předpisu, opatření obecné povahy podle § 15 odst. 5 a rozhodnutí Ústavu podle části šesté účinných ke dni vyhotovení účetního dokladu, na jehož základě se náhrada provádí; to platí obdobně i pro náhradu nákladů, které pojištěnci vznikly v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, k němuž bylo vydáno povolení podle koordinačních nařízení zajišťující hrazení těchto zdravotních služeb (dále jen „povolení podle koordinačních nařízení“).

§ 14b

Předchozí souhlas

(1) Vláda může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podle § 14 odst. 3 podmíněno udělením předchozího souhlasu. Jako hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze vymezit pouze

a) plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb stanoveny lhůty časové dostupnosti a které současně vyžadují hospitalizaci nebo vysoce specializované přístrojové nebo zdravotnické vybavení, nebo

b) hrazené služby, které zahrnují léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.

(2) Ministerstvo zdravotnictví oznámí Evropské komisi, u kterých hrazených služeb je náhrada nákladů podmíněna předchozím souhlasem.

(3) O udělení předchozího souhlasu rozhoduje příslušná zdravotní pojišťovna na žádost pojištěnce. Žádost je nutné podat nejpozději před začátkem čerpání hrazených přeshraničních služeb.

(4) Zdravotní pojišťovna může odmítnout udělit předchozí souhlas pouze, jestliže

a) by byl pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu při čerpání hrazených přeshraničních služeb vystaven riziku, které nelze považovat za přijatelné, při zohlednění možného přínosu čerpání těchto hrazených přeshraničních služeb,

b) je důvodná obava, že by čerpání hrazených přeshraničních služeb mohlo mít za následek podstatné ohrožení veřejného zdraví,

c) ohledně toho, kdo má hrazené přeshraniční služby poskytnout, existuje důvodná obava, pokud jde o dodržování standardů a pokynů týkajících se kvality zdravotních služeb jím poskytovaných a o bezpečí pojištěnce, nebo

d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České republiky ve lhůtě časové dostupnosti stanovené nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

(5) Zdravotní pojišťovna při posuzování žádosti pojištěnce o udělení předchozího souhlasu musí zároveň posoudit, zda nejsou v daném případě splněny podmínky pro vydání povolení podle koordinačních nařízení. Pokud jsou tyto podmínky splněny, zdravotní pojišťovna vydá pojištěnci povolení podle koordinačních nařízení; to neplatí, pokud pojištěnec v žádosti uvedl, že žádá pouze o udělení předchozího souhlasu a jeho udělení požaduje i poté, co byl zdravotní pojišťovnou informován o výhodách, které přináší vydání povolení podle koordinačních nařízení oproti udělení předchozího souhlasu.

§ 14c

(1) Informace týkající se čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie poskytuje vnitrostátní kontaktní místo, kterým je subjekt, který byl pro oblast zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle koordinačních nařízení (dále jen „kontaktní místo“). Ministerstvo zdravotnictví sděluje název a kontaktní údaje kontaktního místa Evropské komisi a zveřejňuje je na úřední desce a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Název a kontaktní údaje kontaktního místa zveřejňují na svých internetových stránkách i zdravotní pojišťovny.

(2) Kontaktní místo poskytuje zejména informace o

a) možnostech čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie,

b) poskytovatelích,

c) kontaktních údajích vnitrostátních kontaktních míst v jiných členských státech Evropské unie,

d) právních předpisech České republiky upravujících standardy a pokyny o kvalitě a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb, včetně ustanovení o dozoru a hodnocení poskytovatelů, a o poskytovatelích, na které se tyto standardy a pokyny vztahují,

e) právech pacientů, postupech pro podávání stížností a mechanizmech pro zjednání nápravy a o možnostech řešení sporů v České republice,

f) náležitostech, které mají být podle právních předpisů České republiky uvedeny na lékařských předpisech, které jsou vystavovány na žádost pacienta, který je hodlá použít v jiném členském státě Evropské unie.

(3) Kontaktní místo dále na žádost poskytuje informace o

a) oprávnění konkrétního poskytovatele poskytovat zdravotní služby nebo o případných omezeních jeho oprávnění,

b) přístupnosti konkrétních zdravotnických zařízení v České republice pro osoby se zdravotním postižením,

c) možnosti čerpat zdravotní služby podle koordinačních nařízení,

d) právech pojištěnce v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie, a to zejména o pravidlech a podmínkách náhrady nákladů a postupech pro jejich uplatňování,

e) právech pacienta z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb, zejména o možnostech odvolání a nápravy, má-li pacient za to, že byl poškozen na svých právech, včetně případů, kdy dojde k újmě v důsledku čerpání zdravotních služeb.

(4) Při poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie kontaktní místo sdělí, která práva vyplývají z koordinačních nařízení a která vyplývají z tohoto zákona. Informace podle odstavce 2 kontaktní místo zveřejňuje na svých internetových stránkách. Informace podle odstavců 2 a 3 se na žádost poskytnou ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

(5) Kontaktní místo spolupracuje za účelem výměny potřebných informací a příkladů dobré praxe s vnitrostátními kontaktními místy jiných členských států Evropské unie, Evropskou komisí, zdravotními pojišťovnami a sdruženími pacientů působícími v oblasti ochrany práv těchto osob.

(6) Poskytovatelé, orgány příslušné k vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny jsou povinni kontaktnímu místu poskytovat na jeho žádost informace podle odstavců 2 a 3 bezodkladně a bezplatně, pokud mají tyto informace k dispozici.

§ 15

(1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona.

(2) Ze zdravotního pojištění se dále nehradí výkony akupunktury.

(3) Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí

a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

(4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí v provedení nejméně ekonomicky náročném léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

a) sérum proti stafylokokovým infekcím,

b) sérum proti záškrtu,

c) sérum proti hadímu jedu,

d) sérum proti botulismu,

e) sérum proti plynaté sněti,

f) sérum proti vzteklině,

g) imunoglobulin proti tetanu,

h) imunoglobulin proti hepatitidě B,

i) tetanový toxoid,

j) vakcína proti stafylokokovým infekcím,

k) vakcína proti vzteklině,

l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy).

(5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud pro ně Ústav rozhodl o výši úhrady (§ 39h). V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy. Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.

(6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v odstavci 5 větě první, pokud Ústav rozhodnutím úhradu nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely

a) podpůrné a doplňkové,

b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné,

c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti,

d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, nebo

e) které jsou prvním podobným přípravkem podle o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady,

f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny.

(7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity.

(8) Nákladovou efektivitou se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. Hodnocení nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo u kterých je navrhováno preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u kterých je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě.

(9) Ústav rozhoduje o

a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely,

b) podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování, preskripčními a indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích (dále jen "podmínky úhrady"),

c) nepřiznání úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely,

d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci cen vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen "cenový předpis")23c),

e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny,

f) základní úhradě referenční skupiny.

(10) Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna hradí pouze poskytovateli, se kterým za účelem hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele.

(11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem

a) prevence,

b) diagnostiky,

c) léčby, nebo

d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení.

(12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí

a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(13) Ústav

a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny zdravotnických prostředků; úhradovou skupinou zdravotnických prostředků se rozumí skupina zdravotnických prostředků označená v kategorizačním stromě uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným číselným kódem (dále jen „úhradová skupina“),

b) vydává stanoviska k otázce výběru úhradové skupiny zdravotnických prostředků a skupiny podle funkčních vlastností a určeného účelu použití v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků v rámci úhradové skupiny (dále jen „skupina zaměnitelných prostředků“),

c) rozhoduje o vyřazení ohlášeného zdravotnického prostředku z úhradové skupiny a skupiny zaměnitelných prostředků,

d) rozhoduje o vytvoření, změně nebo zrušení skupin zaměnitelných prostředků a o zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do těchto skupin,

e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání na poukaz a zveřejňuje ho,

f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky,

g) rozhoduje o změně výše úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové soutěže.

(14) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona.

(15) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních služeb podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní služby provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami25) v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty.

(16) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.

§ 16

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

(2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře.

§ 16a

Regulační poplatky

(1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“).

(2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,

a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku53), ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy54) nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením55) nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc56) nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu57),

b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu10), ne starším 30 dnů,

c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu58) poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu59) méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo

d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

(3) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací zdravotnického zařízení, ve kterém byla pohotovostní služba podle odstavce 1 poskytnuta.

(4) Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

(5) Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2.

§ 16b

Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

(1) Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 1000 Kč a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.

(2) Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou překračuje součet doplatků započitatelných do limitu, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní pojišťovně podle odstavce 4, limit podle odstavce 1, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V kalendářních čtvrtletích následujících po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byl limit podle odstavce 1 již překročen, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku ve výši součtu doplatků započitatelných do limitu za příslušné kalendářní čtvrtletí, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní pojišťovně podle odstavce 4, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí každého takového kalendářního čtvrtletí. Částku podle věty první nebo druhé, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce.

(3) Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního roku je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna oznámit nové zdravotní pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné pro výpočet částky podle odstavce 2. Částku podle odstavce 2 uhradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěnec pojištěn k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byl limit překročen. Zdravotní pojišťovna uvedená ve větě druhé oznámí zdravotním pojišťovnám, u kterých byl pojištěnec v kalendářním roce pojištěn, celkovou částku, o kterou byl limit tohoto pojištěnce překročen, jakož i poměrnou částku vypočtenou podle doby pojištění připadající na pojišťovnu, které je částka oznamována. Zdravotní pojišťovny jsou povinny částku na ně připadající uhradit zdravotní pojišťovně uvedené ve větě druhé do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši této částky.

(4) Poskytovatel lékárenské péče je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám současně s vyúčtováním za příslušné období informace o doplatcích, které se započítávají do limitu podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek váže, výše zaplaceného doplatku a dne vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

(5) Poskytovatel lékárenské péče je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení doplatku za částečně hrazený léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který se započítává do limitu podle odstavce 1. V dokladu poskytovatel lékárenské péče uvede název částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, k němuž se doplatek váže, výši doplatku, číslo pojištěnce a opatří doklad otiskem svého razítka a podpisem osoby, která doplatek přijala.

§ 17

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvy podle věty první včetně jejich změn a dodatků, které se týkají způsobu úhrady, výše úhrady a regulačních omezení úhrady, vždy obsahují určení období, pro které se způsob úhrady, výše úhrady a regulační omezení úhrady sjednané v takové smlouvě použijí. Dojde-li mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb a regulačních omezení až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb a regulačních omezení pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle věty první, včetně jejích změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených služeb, na něž je smlouva uzavřena, je vždy výčet zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů vydaného vyhláškou podle odstavce 4, které tato smlouva zahrnuje. Smlouvy se nevyžadují při poskytování

a) neodkladné péče pojištěnci,

b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou,

c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit.

(2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Dohodovací řízení může vyvolat kterákoliv z jeho stran nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen "veřejný zájem"), a poté je vydá jako vyhlášku. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, způsob a důvody ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení.

(3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli.

(4) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby při vykazování zdravotních výkonů používají seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování a zdravotní pojišťovna tento způsob vykazování akceptuje, nedohodnou-li si se zdravotní pojišťovnou jiný způsob vykazování. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.

(5) Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak.

(6) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, ve výši stanovené Ústavem, poskytovatelům poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé přípravky, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady. Ve smlouvě může zdravotní pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků při poskytování ústavní péče, u kterých sjednala výši a podmínky úhrady s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s výrobcem.

(7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě:

a) lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou

1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1,

2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků (dále jen „smluvní výdejci“), pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,

3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,

b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům

1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky,

2. ortodontické aparáty,

c) předloženého účtu smluvním poskytovatelům nebo jiným smluvním subjektům servisní zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky,

e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy.

(8) Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách60), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách61) nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může osoba uvedená ve větě první podat nejpozději do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb, nebo do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Do doby uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb má osoba uvedená ve větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb nebo ode dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele.

(9) Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d) způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu smlouvy podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d), z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen „dodatek“). Smlouva podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d) nebo dodatek nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první. Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu nebo výši úhrady, než je pro daný kalendářní rok stanoveno vyhláškou podle odstavce 5, zveřejní tuto skutečnost při zveřejnění smlouvy podle věty první. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. Zdravotní pojišťovna dále nezveřejní smlouvu, informace a údaje, které se týkají poskytovatele, který je zároveň zpravodajskou službou.

§ 17a

(1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a).

(2) Zdravotní pojišťovna zveřejní zvláštní smlouvu podle odstavce 1 způsobem a ve lhůtě stanovené v § 17 odst. 9 větě první. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu zvláštní smlouvy, z nichž vyplývá způsob a výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli sociálních služeb za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen „dodatek ke zvláštní smlouvě“). Zvláštní smlouva nebo dodatek ke zvláštní smlouvě nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první. Dojde-li mezi poskytovatelem sociálních služeb a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel sociálních služeb a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

§ 17b

(1) Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání (dále jen „příslušná odborná společnost“).

(2) Součástí návrhu podle odstavce 1 musí být návrh registračního listu, který obsahuje alespoň název zdravotního výkonu, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Při návrhu na zařazení nového zdravotního výkonu je součástí registračního listu rovněž posouzení účinnosti zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné indikaci, je-li takové porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny pro jeho vyplnění a kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty zdravotního výkonu zveřejní Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. Na svých internetových stránkách dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejní vlastní i podané návrhy, a to nejméně po dobu 30 dnů.

(3) Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů vydává k jednotlivým návrhům stanoviska.

(4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jsou 1 zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny, 1 zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, 1 zástupce České lékařské komory, 1 zástupce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČR, 1 zástupce Sdružení praktických lékařů, 1 zástupce Asociace nemocnic ČR, 1 zástupce České asociace sester a 3 zástupci Ministerstva zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny zdravotních výkonů je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

(5) Ministerstvo zdravotnictví průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby zdravotní výkony odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti. Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví postupem podle věty první, že zdravotní výkon neodpovídá vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1 a 2.

(6) Registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů a data všech provedených revizí jednotlivých zdravotních výkonů podle odstavce 5 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách.

§ 18

Podmínky poskytování hrazených služeb

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“).

(2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí

a) lékař registrujícího poskytovatele,

b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče,

c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo

d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče.

§ 22

Zvláštní ambulantní péče

Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako

a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu,

b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře,

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,30)

d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb,

e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a.

§ 22a

Zvláštní lůžková péče

Hrazenými službami je i léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

§ 25

Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči

(1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledem

a) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebo

b) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce,

je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec.

§ 26

Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace

(1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.

(2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví.

§ 28

Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby

(1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby.

(2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost.

Preventivní péče

§ 29

(1) Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče,

b) v 18 měsících věku,

c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

(2) V oboru zubní lékařství se provádí preventivní prohlídka:

a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c) u dospělých jedenkrát ročně.

(3) V oboru gynekologie a porodnictví se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

§ 30

(1) Hrazenými službami jsou vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.34) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazených služeb nezahrnují.

(2) Hrazenými službami dále jsou

a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

b) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném

1. proti vzteklině,

2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách,

3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní,

4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

5. proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce,

6. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku,

7. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

c) odběry materiálů prováděné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních poskytovatelů,

e) diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostika HIV prováděnou ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí,

(3) Hrazenými službami nejsou

a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy,

c) diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§ 31

Dispenzární péče

(1) V rámci hrazených služeb se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a) dětem do jednoho roku,

b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c) vybraným mladistvým,

d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2) Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií lékař registrujícího poskytovatele, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře.

§ 32

Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

(1) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků upravují zvláštní předpisy.36)

(2) Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se zvláštním právním předpisem37) jiným léčivým přípravkem s nižším doplatkem, pokud předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit.

(3) Zdravotní pojišťovna zajistí pojištěnci na poukaz předepsaný zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu

a) plným nebo částečným uhrazením zdravotnického prostředku v souladu s částí sedmou a přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele; takový zdravotnický prostředek přechází okamžikem výdeje do vlastnictví pojištěnce,

b) poskytnutím plně nebo částečně hrazeného zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle § 32a, nebo

c) uhrazením nájemného či jeho části třetí osobě za zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněného nájemného; takový zdravotnický prostředek zůstává ve vlastnictví třetí osoby.

(4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku.

(5) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky se dopustí přestupku, pokud poruší zákaz podle odstavce 4. Za přestupek lze uložit pokutu do 1000000 Kč. Přestupek projednává a pokutu ukládá Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 32a

Cirkulace zdravotnických prostředků

(1) Cirkulací zdravotnických prostředků se rozumí režim, kdy zdravotní pojišťovna vlastní zdravotnický prostředek a tento poskytuje pojištěncům k užívání s ohledem na jejich zdravotní stav, a to opakovaně po celou dobu jeho použitelnosti při zachování funkčních vlastností a určeného účelu použití. Zdravotní pojišťovna může pojištěnci v režimu cirkulace poskytnout jak předepsaný zdravotnický prostředek, tak zdravotnický prostředek, který je s ním v zásadě zaměnitelný. Úhradové skupiny, u kterých může zdravotní pojišťovna zvolit režim cirkulace, jsou označeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Zdravotní pojišťovna může pojištěnci poskytnout v režimu cirkulace zdravotnický prostředek, u něhož je rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nejvýše 2000 Kč. Pojištěnec tento rozdíl doplatí. Pokud zdravotní pojišťovna v rámci příslušné úhradové skupiny zvolí režim cirkulace, jsou všechny zdravotnické prostředky zařazené do této úhradové skupiny, u nichž rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nepřesáhne 2000 Kč, poskytovány v režimu cirkulace.

(3) Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady. Není-li dohoda podle věty první uzavřena, postupuje se podle § 32 odst. 3 písm. a).

(4) V případě poskytnutí zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle odstavce 2 nebo 3 druhému a každému dalšímu pojištěnci se tento pojištěnec již na úhradě tohoto zdravotnického prostředku nepodílí.

§ 33

Léčebně rehabilitační péče

(1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti.

(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.

(3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče.

(4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

(5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje.

(7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.

(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

§ 34

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách

(1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z hospitalizace do odborné dětské léčebny.

(2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, rozhoduje o vhodnosti léčby ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

(3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

§ 35a

Transplantace tkání a orgánů

Odběr tkání, buněk a orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření potenciálních dárců nezbytná pro posouzení vhodnosti pro konkrétního příjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkáněmi, buňkami a orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu zemřelého dárce hradí zdravotní pojišťovna příjemce.

Přeprava a náhrada cestovních nákladů

§ 36

(1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce.

(2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař,

c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§ 37

(1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem.

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro přepravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou přepravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout.

§ 38

Posudková činnost

Hrazenou službou je i posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.

§ 39

Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva

Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě k nejbližšímu smluvnímu poskytovateli, který je schopen určený druh pitvy podle Listu o prohlídce zemřelého provést, a přeprava z pitvy do místa, kde ke smrti došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.

ČÁST ŠESTÁ

REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY

§ 39a

Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

(1) O maximálních cenách hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, o nichž je podle cenového předpisu23c) stanoven tento způsob regulace cen, rozhoduje Ústav.

(2) Ústav stanoví maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši

a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše,

b) ceny výrobce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zdravotní pojišťovnou s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozcem nebo předkladatelem specifického léčebného programu, je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a nelze-li postupovat podle písmene a),

c) ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěné v zemích referenčního koše nebo v České republice, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). Je-li nejbližší terapeuticky porovnatelný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dostupná v České republice, pak se použije její nejnižší cena výrobce zjištěná v České republice; pokud u takového terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je držitel rozhodnutí o registraci totožný jako u posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, použije se tato cena, jestliže byla stanovena podle písmene a). Nelze-li postupovat tímto způsobem, použije se nejnižší cena výrobce zjištěná v zemích referenčního koše. Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely se příslušná kritéria zohledňují v následujícím pořadí: léčivá látka, léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení.

(3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

a) pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen z cizí měny,

b) rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,

c) způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle odstavců 4 až 6,

d) pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle odstavce 2 z použití pro stanovení maximální ceny,

e) přípustnou odchylku ve velikosti balení při hledání zahraniční ceny výrobce podle odstavce 2,

f) pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2,

g) způsob stanovení maximální ceny u vysoce inovativních léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení maximální ceny ve stejné výši pro všechny síly léčivého přípravku bez ohledu na obsah léčivé látky,

h) pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny.

(4) Ústav stanoví maximální cenu podobného přípravku podle maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že

a) není požadováno stanovení maximální ceny nad rámec maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu se žádostí podle § 39f odst. 8,

b) žadatel v žádosti o stanovení maximální ceny podobného přípravku požádá o stanovení maximální ceny v řízení podle § 39g odst. 9, a

c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10.

(5) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o

a) 30 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy je v systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen „systém úhrad“) pouze 1 podobný přípravek, který byl registrován jako biologický léčivý přípravek,

b) 40 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum,

c) 15 % v případě, že jde o přípravek, který nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum.

(6) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině, u kterého nejsou splněny podmínky podle odstavce 4, postupem podle odstavců 2 a 5 a maximální cenu stanoví ve výši, která je podle tohoto výpočtu nejnižší.

(7) Maximální cenu léčivého přípravku stanovenou podle odstavců 5 a 6 nelze zvýšit do provedení první následující hloubkové revize podle § 39l.

(8) Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahujícího léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění, která dosud nebyla ovlivnitelná jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely nebo představuje zásadní zlepšení léčby (dále jen "vysoce inovativní přípravek"), u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi a který podléhá cenové regulaci maximální cenou podle cenového předpisu23c), se stanoví podle odstavce 2 písm. a). Pokud nelze stanovit maximální cenu podle odstavce 2 písm. a), stanoví se maximální cena ve výši průměru cen výrobce zjištěných ve 2 zemích referenčního koše; v případech, kdy nelze použít tento postup, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) nebo c).

Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

§ 39b

(1) O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely rozhoduje Ústav. Takové rozhodnutí Ústav může vydat v případě, že léčivý přípravek byl registrován, nebo bylo schváleno použití neregistrovaného léčivého přípravku v rámci specifického léčebného programu podle zvláštního právního předpisu42b). Jde-li o léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely podléhající cenové regulaci maximální cenou23c), Ústav vydá rozhodnutí, pokud tato cena již byla stanovena nebo řízení o stanovení maximální ceny probíhá současně s řízením o stanovení výše a podmínek úhrady.

(2) Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují

a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost,

b) závažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen,

c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, s vyjádřením nákladů na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení úhrady oproti základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo oproti ostatním léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely v referenční skupině,

d) veřejný zájem (§ 17 odst. 2),

e) vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení,

f) obvyklé dávkování,

g) nezbytná délka léčby,

h) míra součinnosti osoby, které je podáván,

i) jeho nahraditelnost jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely, hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání jejich cen a stanovených úhrad s cenou posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,

j) předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,

k) doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění.

(3) Ústav může stanovit úhradu u neregistrovaného léčivého přípravku, jestliže je jeho použití dostatečně odůvodněné současným vědeckým poznáním a je jedinou možností léčby, nebo je-li jeho použití nákladově efektivní ve srovnání s dostupnou léčbou, a to na dobu schváleného specifického léčebného programu42b). Ústav může stanovit úhradu u registrovaného léčivého přípravku i pro indikace v souhrnu údajů o přípravku neuvedené, jestliže je použití léčivého přípravku dostatečně odůvodněno současným vědeckým poznáním a je-li použití léčivého přípravku jedinou možností léčby, nebo je-li nákladově efektivní ve srovnání se stávající léčbou.

(4) Podobným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí léčivý přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí biologický léčivý přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo biologické látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí.

(5) Ústav stanoví výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že

a) není požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu s § 39f odst. 8,

b) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku požádá o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g odst. 9,

c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10 a

d) je podána též žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4 nebo 5, pokud léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá cenové regulaci.

(6) Ústav vypočte výši úhrady prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 5 a dále tuto úhradu sníží způsobem stanoveným v § 39a odst. 5.

(7) V případě, že první podobný přípravek v referenční skupině nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 5, vypočte Ústav výši úhrady podle § 39c odst. 8 a tuto úhradu dále sníží podle odstavce 6.

(8) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c odst. 9.

(9) Změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nemá vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady.

(10) Léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady

a) vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou tímto léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely,

b) jestliže z dosaženého poznání v rámci výzkumu nebo použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v praxi vyplývá, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely má významnou terapeutickou hodnotu právě pro určité skupiny pacientů, určité indikace, nebo za určitých podmínek klinické praxe,

c) jestliže to je nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a jsou-li současně splněny podmínky stanovené v písmenu a) nebo b),

d) jde-li o vysoce nákladnou léčbu, jejíž náklady na rok představují alespoň jednu desetinu hrubého domácího produktu připadajícího na 1 osobu v České republice za uplynulý kalendářní rok,

e) v případech, kdy příslušné omezení existuje a je uplatňováno v zemích referenčního koše, popřípadě v dalších členských státech Evropské unie.

(11) Ústav stanoví léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše a podmínek úhrady odpovídající základní úhradě referenční skupiny i jednu další úhradu zvýšenou tam, kde je tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů. Pro stanovení zvýšené úhrady se použijí ustanovení pro stanovení úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely obdobně.

(12) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví

a) součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7,

b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),

c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b),

d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c).

(13) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je pouze 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví

a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu,

b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a),

c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b).

(14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

a) pravidla a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady podle odstavce 2 oproti stanovené základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s ostatními v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky nebo potravinami pro zvláštní lékařské účely,

b) způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle odstavců 5 až 7,

c) použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek,

d) postup při stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v podobě tekutých nedělených lékových forem,

e) způsob stanovení úhrady léčivým přípravkům, u kterých je podána žádost o stanovení úhrady ve stejné výši pro všechny síly bez ohledu na obsah léčivé látky,

f) pravidla pro stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady,

g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků.

§ 39c

(1) Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny, pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží. Úhrada léčivého přípravku se stanoví na základě základní úhrady referenční skupiny, do které byl léčivý přípravek zařazen. Základní úhrada je úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu. Referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

(2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši

a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice,

b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely a potřebná doba srovnatelné léčby,

c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), pokud se držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozce nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil v posledních 2 letech přestupku podle § 39q odst. 1 písm. b),

d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních 2 letech přestupku podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.

(3) Základní úhrada v referenčních skupinách v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění, činí nejvýše 60 % úhrady stanovené podle odstavce 2.

(4) Ustanovení o referenčních skupinách se na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který nelze zařadit do referenční skupiny, nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely v zásadě terapeuticky zaměnitelných, které nelze zařadit do žádné referenční skupiny, použijí přiměřeně.

(5) V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen.

(6) Ministerstvo zdravotnictví může prováděcím právním předpisem určit referenční skupiny, ve kterých zdravotní pojišťovny mohou výši úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšit a podmínky úhrady upravit ve prospěch pacienta nad úroveň stanovenou Ústavem. Zdravotní pojišťovna je povinna přistupovat při odchylné úpravě výše a podmínek úhrady ke všem léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely zařazeným do referenční skupiny stejně.

(7) Základní úhrada referenční skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi úhrad. Obdobně se postupuje při stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11.

(8) Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější.

(9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který

a) byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %,

b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %,

c) byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 15 %.

(10) Snížení základní úhrady podle odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p.

(11) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem

a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a),

b) podrobnosti stanovení základní úhrady,

c) rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c,

d) pravidla pro posuzování přítomnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu,

e) pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu,

f) kritéria posuzování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění,

g) způsob stanovení obvyklé denní terapeutické dávky,

h) postup pro stanovení základní úhrady podle odstavce 5 včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku.

§ 39d

Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků

(1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně.

(2) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 24 měsíců a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na dalších 12 měsíců. Pro takové druhé stanovení dočasné úhrady je nutné předložit výsledky hodnocení stanovených v odstavci 3, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla první dočasná úhrada stanovena. Druhá dočasná úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2 až 5, ustanovení § 39c odst. 8 se nepoužije. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního přípravku je vždy podání na specializovaném pracovišti.

(3) Na náležitosti žádosti o dočasnou úhradu se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel je dále povinen prokázat, jakým způsobem zajistí

a) průběžné hodnocení terapie posuzovaným vysoce inovativním přípravkem,

b) limitaci dopadu dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění,

c) hodnocení nákladové efektivity,

d) hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, na kterou byla stanovena dočasná úhrada, až do převedení pacienta na jinou terapii.

(4) V řízení o stanovení dočasné úhrady a v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2 až 5.

(5) V případě porušení závazku podle odstavce 3 Ústav nepřizná posuzovanému vysoce inovativnímu přípravku druhou dočasnou úhradu.

(6) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti závazku podle odstavce 3, podmínky, za kterých specializovaná pracoviště mohou podávat vysoce inovativní přípravek, a odborná kritéria a postupy pro posuzování, zda léčivý přípravek je vysoce inovativní s tím, že vysoce inovativní přípravek musí být vždy určen pro léčbu vysoce závažných onemocnění.

(7) Specializované pracoviště, které může podat vysoce inovativní přípravek na základě zvláštní smlouvy podle § 15 odst. 10, je povinno zajistit na žádost předání údajů souvisejících s hodnocením účinnosti a postavení vysoce inovativního přípravku v klinické praxi zdravotní pojišťovně a v anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku. Rozsah údajů předávaných zdravotní pojišťovně a držiteli rozhodnutí o registraci vysoce inovativního přípravku stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

§ 39e

Úhradová soutěž

(1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen „úhradová soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně 3 držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky odpovídající požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele.

(2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot. Účastníkem cenové soutěže je držitel rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací se rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže.

(3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat

a) souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na vypsání úhradové soutěže,

b) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se o vypsání úhradové soutěže žádá.

(4) Žádost dále zpravidla obsahuje

a) požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním (dále jen „požadovaný obsah“),

b) minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna.

(5) Ústav oznámí zahájení úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání žádosti ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení musí obsahovat

a) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se úhradová soutěž vypisuje,

b) počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže,

c) podmínky kvalifikace,

d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku,

e) poučení o průběhu úhradové soutěže,

f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4.

(6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku dostupného podle § 39c odst. 2 písm. a) a obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené v žádosti podle odstavce 3, který se za poslední 3 roky nedopustil přestupku podle § 39q odst. 1 písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále

a) specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele,

b) písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh léčivé přípravky podle písmene a) za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže.

(7) Ústav usnesením rozhodne, že osoba, která ani po vyzvání k odstranění nedostatků podání nesplnila podmínky kvalifikace, není účastníkem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání.

(8) Pokud se úhradové soutěže neúčastní alespoň 2 účastníci, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.

(9) Ústav účastníkům úhradové soutěže nejméně 7 dnů předem oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení podle tohoto odstavce se doručuje pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž se považuje za doručené desátým dnem po vyvěšení. Oznámení dále obsahuje

a) informace o počtu účastníků úhradové soutěže,

b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platné základní úhradě léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku,

c) poučení o průběhu elektronické aukce,

d) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,

e) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy.

(10) Elektronická aukce v rámci úhradové soutěže se koná dne a v čase stanoveném Ústavem a oznámeném účastníkům podle odstavce 9 a má pouze 1 kolo. Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků úhradové soutěže.

(11) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání, snižující aukční hodnotu po 29. minutě, prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání. Po celou dobu elektronické aukce je Ústav povinen účastníkům sdělovat informaci o momentálně nejnižší aukční hodnotě.

(12) V případě, že nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není nejméně o 2 % nižší, než zahajovací aukční hodnota, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví.

(13) Zastavení úhradové soutěže podle odstavců 8 a 12 Ústav oznámí účastníkům a učiní o tom sdělení ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proti usnesení o zastavení úhradové soutěže se nelze odvolat.

(14) Pokud úhradová soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí v úhradové soutěži, kterým přijme nejnižší aukční hodnotu (dále jen „přijatá aukční hodnota“). Rozhodnutí se doručuje účastníkům úhradové soutěže a lze se proti němu odvolat. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede

a) seznam účastníků úhradové soutěže,

b) označení účastníka, který nabídl nejnižší aukční hodnotu (dále jen „výherce“),

c) přijatou aukční hodnotu,

d) označení léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh s úhradou odpovídající přijaté aukční hodnotě (dále jen „přijaté přípravky“),

e) stanovení povinnosti výherce dodávat léčivé přípravky požadovaného obsahu, pro které byla přijata aukční hodnota, na český trh za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v objemu odpovídajícím minimálně polovině spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže (dále jen „závazek z úhradové soutěže“).

(15) V odůvodnění rozhodnutí Ústav dále uvede zejména

a) seznam osob, které nesplnily podmínky pro kvalifikaci v úhradové soutěži, s odůvodněním,

b) shrnutí průběhu úhradové soutěže.

(16) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži učiní Ústav o výsledku úhradové soutěže sdělení, které zveřejní do 5 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve svém Věstníku, a které obsahuje informace z odůvodnění rozhodnutí v úhradové soutěži.

(17) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži Ústav do 10 dnů zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících stejnou léčivou látku a se stejnou lékovou formou jako přijaté přípravky. V tomto řízení Ústav změní výši úhrady přijatým přípravkům podle přijaté aukční hodnoty a ostatním léčivým přípravkům změní výši úhrady podle 75 % přijaté aukční hodnoty, a to na dobu platnosti závazku z úhradové soutěže, do porušení tohoto závazku, nebo do zproštění povinnosti plnit tento závazek. Podmínky úhrady se v tomto řízení nemění. Účastníky řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2. Prvním úkonem v tomto řízení je vydání rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je vykonatelné dnem vykonatelnosti rozhodnutí v cenové soutěži.

(18) Rozhodnutí v úhradové soutěži je vykonatelné prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.

(19) Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže se léčivé přípravky, obsahující léčivou látku a lékovou formu, ve které bylo vydáno rozhodnutí v úhradové soutěži, hradí ve výši podle odstavce 17; vykonatelnost výše a podmínek úhrady stanovené těmto léčivým přípravkům v řízení podle § 39g se pozastavuje.

(20) Ustanovení odstavce 19 nebrání zahájení a vedení řízení a vydání rozhodnutí o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, uvedených v tomto odstavci, jakož i provedení hloubkové nebo zkrácené revize referenční skupiny, do které jsou zařazeny, a to včetně těchto léčivých přípravků. Takové rozhodnutí je vykonatelné uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže, porušením tohoto závazku, zproštěním povinnosti plnit tento závazek, nebo podle odstavce 25.

(21) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v úhradové soutěži je výherce povinen plnit závazek z úhradové soutěže. Ústav může výherce rozhodnutím zprostit povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, pokud výherce prokáže, že došlo k takové jím nezpůsobené a předem nepředvídatelné podstatné změně podmínek, za kterých nelze nadále spravedlivě požadovat, aby závazek z úhradové soutěže plnil. Takové rozhodnutí je vykonatelné prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabylo právní moci. Ke dni vykonatelnosti tohoto rozhodnutí se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.

(22) V případě, že dojde k porušení závazku z úhradové soutěže podle § 39q prvního dne následujícího kalendářního měsíce, se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti.

(23) Další úhradovou soutěž lze v rámci téže léčivé látky a lékové formy zahájit nejdříve po uplynutí 10 měsíců ode dne vykonatelnosti předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži. Zahajovací aukční hodnotou je přijatá aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži.

(24) Pokud v další vypsané úhradové soutěži pro léčivé přípravky stejné léčivé látky a lékové formy není nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci nejméně o 2 % nižší než zahajovací aukční hodnota, má dosavadní výherce možnost doručit Ústavu návrh na prodloužení stávající přijaté aukční hodnoty a jeho závazku z úhradové soutěže pro období dalších 18 měsíců. Návrh musí výherce doručit do 30 kalendářních dnů po zastavení úhradové soutěže, nebo nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže v případě, že další úhradová soutěž nebyla vypsána. Pro podání návrhu platí ustanovení odstavce 6 obdobně. V takovém případě Ústav jeho návrhu neprodleně vyhoví.

(25) V případě, že po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže Ústav rozhodne v hloubkové nebo zkrácené revizi o změně výše a podmínek úhrady přijatých přípravků tak, že tato výše úhrady je nižší než výše úhrady stanovená podle odstavce 17, ustanovení odstavců 19 a 23 se nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. Takové rozhodnutí je vykonatelné podle § 39h odst. 3.

§ 39f

Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Žádost o stanovení maximální ceny nebo žádost o stanovení výše a podmínek úhrady se podává jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

(2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady mohou podat

a) držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, je-li léčivý přípravek registrován42b), a dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely,

b) dovozce nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku, je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci specifického léčebného programu nebo jiný předkladatel specifického léčebného programu42b),

c) zdravotní pojišťovna.

(3) Žádost o stanovení maximální ceny mohou podat osoby uvedené v odstavci 2 písm a) a b). Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) mohou žádost podat pouze v případě, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá regulaci maximální cenou a jeho stanovená maximální cena je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2, nebo maximální cena nebyla stanovena.

(4) Ústav zahájí řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady i z moci úřední, je-li na stanovení maximální ceny nebo na stanovení výše a podmínek úhrady veřejný zájem.

(5) Žádost o stanovení výše úhrady musí obsahovat

a) název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla žadatele,

b) název léčivého přípravku, kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován,

c) lékovou formu, velikost balení, způsob a cestu podání,

d) u neregistrovaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely údaj o jeho složení, léčivé látce s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje,

e) léčebné indikace, pro něž je navrhována úhrada,

f) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění pro všechny indikace, pro něž je navrhována úhrada, stanovené na základě uvedených objektivních a ověřitelných kritérií,

g) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení,

h) navrhovanou výši úhrady v korunách českých na jednu terapeutickou denní dávku, navrhované další podmínky úhrady,

i) navrhovanou maximální cenu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v korunách českých, podléhá-li léčivý přípravek cenové regulaci maximální cenou a tato cena nebyla dosud stanovena, kalkulaci ceny v případě, že cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je usměrněna podle cenových předpisů, popřípadě navrhovanou tržní cenu, jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely není cenově regulován.

(6) K žádosti žadatel přiloží

a) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění (dále jen "analýza dopadu"),

b) rozdíly v souhrnech údajů o přípravku, je-li přípravek v členských státech Evropské unie registrován národními registracemi a jednotlivé souhrny se obsahově odlišují,

c) seznam států Evropské unie, ve kterých je příslušný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely přítomný, s uvedením příslušných obchodních názvů, výši ceny výrobce, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků a čestné prohlášení žadatele, že je léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely za uvedených podmínek v jednotlivých zemích obchodován,

d) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie s odhadem dopadů posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na prostředky zdravotního pojištění; odhadované spotřebě a odhadovaném počtu pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely,

e) návrh na stanovení zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11 s vymezením, pro které skupiny pacientů či indikací má být stanovena a její odůvodnění,

f) předběžná ujednání se zdravotními pojišťovnami, týkají-li se objemu dodávek, cen nebo úhrad projednávaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, uzavřená ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) s držitelem registrace, je-li k takové dohodě výrobcem zmocněn, nebo s výrobcem nebo dovozcem léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,

g) kopii rozhodnutí o specifickém léčebném programu42b), není-li léčivý přípravek registrován.

(7) Strukturu údajů a náležitosti dokumentace podle odstavců 5 a 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem.

(8) Žadatel o stanovení výše a podmínek úhrady není povinen předložit podklady uvedené v odstavci 5 písm. f) a v odstavci 6 písm. a), b), d) a e), pokud posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely je podobným přípravkem k léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely, jemuž již byla v České republice stanovena úhrada, a je s ním v zásadě terapeuticky zaměnitelný, a žadatel nežádá zvýšení základní úhrady nebo úhradu v odlišných indikacích. Je-li navrhované použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely odlišné od použití v zásadě terapeuticky zaměnitelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, na který žadatel odkazuje, nebo má být léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely používán s odlišnými cíli farmakoterapie, v odlišných dávkách nebo pro odlišné léčebné indikace, ustanovení věty první se nepoužije.

(9) Žádost o stanovení maximální ceny musí obsahovat údaje a přílohy podle odstavce 5 písm. a) až c) a i) a podle odstavce 6 písm. c) a f). Jestliže žadatel současně žádá o stanovení výše úhrady, nepředkládá samostatnou žádost o stanovení maximální ceny, pouze do žádosti o stanovení úhrady uvede, že žádá současně o stanovení maximální ceny.

(10) Žadatel uvedený v odstavci 2 písm. c) přikládá k žádosti pouze podklady uvedené v odstavci 6 písm. d) až f).

(11) Žadatel, který podal žádost o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady, je oprávněn označit některé z informací obsažených v žádosti nebo v přílohách k žádosti za předmět obchodního tajemství42d). Za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona nelze označit

a) obchodní název léčivého přípravku a kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován, nebo obchodní název potraviny pro zvláštní lékařské účely,

b) identifikaci žadatele,

c) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění,

d) u neregistrovaných léčivých přípravků údaj o složení léčivého přípravku, léčivé látky s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje,

e) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení podle odstavce 5,

f) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu podle odstavce 6,

g) obchodní názvy, cenu, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků, způsob úhrady nebo její omezení v zemích Evropské unie, kde je léčivý přípravek obchodován podle odstavce 6,

h) srovnání informací obsažených v souhrnech údajů o přípravku podle odstavce 6,

i) podstatné části ujednání o cenách léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a dobách jejich platnosti obsažené v dohodách se zdravotními pojišťovnami podle odstavce 6,

j) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie, s odhadem dopadů na prostředky zdravotního pojištění, odhadovanou spotřebu a odhadovaný počet pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely.

(12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i).

§ 39g

Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Účastníkem řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní pojišťovny, nejsou-li osobami, které podaly žádost, držitel registrace, jde-li o registrovaný léčivý přípravek, dovozce nebo tuzemský výrobce, jde-li o neregistrovaný léčivý přípravek používaný ve schváleném specifickém léčebném programu, nebo o potravinu pro zvláštní lékařské účely.

(2) Ústav rozhodne o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady nejpozději do 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno; v případě společného řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady činí tato lhůta 165 dnů.

(3) Ústav žádosti osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) vyhoví, pokud je navrhovaná maximální cena nižší než maximální cena vypočtená podle § 39a odst. 2 až 6 nebo je navrhovaná výše úhrady nižší než výše úhrady vypočtená podle § 39c a upravená podle § 39b.

(4) Při rozhodování o výši a podmínkách úhrady Ústav léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely stanoví úhradu podle § 39c. Při stanovení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely úhradu zvýší nebo sníží na základě posouzení podmínek stanovených v § 39b odst. 2 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(5) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit.

(6) Dojde-li v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo řízení o stanovení výše a podmínek úhrady ke změnám předložených údajů a dokumentace, je žadatel povinen tyto změny neprodleně oznámit Ústavu.

(7) V řízení o stanovení maximální ceny, v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i v řízení o změně nebo zrušení stanovené maximální ceny nebo stanovené výše a podmínek úhrady, se použijí ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu42e).

(8) Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak.

(9) Jsou-li splněny podmínky § 39b odst. 5 a 6 a § 39f odst. 8 a nepostupuje-li se podle odstavce 10, Ústav rozhodne ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, má se za to, že stanovil výši a podmínky úhrady v souladu s § 39b odst. 5 a 6 nebo maximální cenu v souladu s § 39a odst. 4 a 5. Rozhodnutí podle věty druhé je vykonatelné v souladu s § 39h odst. 3. V řízení podle věty první se ustanovení odstavců 2, 4 a 5 nepoužijí a účastníkům řízení je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle odstavce 10.

(10) Ústav řízení podle odstavce 9 zastaví, zjistí-li do 10 dnů od jeho zahájení, že žádost o stanovení výše a podmínek úhrady nesplňuje náležitosti uvedené v § 39f odst. 8 a alespoň 1 z účastníků řízení s tím ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro vydání rozhodnutí vysloví souhlas. Dnem následujícím po právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení o žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady s postupem podle odstavců 1 až 8.

(11) Ujednáním uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) je možno sjednat odkladný účinek nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se stanoví nebo mění základní úhrada.

(12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá.

§ 39h

Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady

(1) Ústav rozhodnutím stanoví maximální cenu nebo stanoví výši a podmínky úhrady, jsou-li splněny podmínky pro jejich stanovení podle tohoto zákona. Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele. Stanovená výše a podmínky úhrady se nepoužije, pokud zdravotní pojišťovna postupuje podle § 39c odst. 6.

(2) Není-li rozhodnutí vydáno ve lhůtách stanovených tímto zákonem, může osoba která podala žádost o stanovení maximální ceny, uvést léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh za cenu, kterou navrhla v žádosti, a to do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení maximální ceny.

(3) Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku nebo rozhodnutí v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1.

(4) Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně.

(5) Účinky rozhodnutí, kterým se zrušuje rozhodnutí podle odstavce 4, nastávají podle odstavce 3 obdobně.

§ 39i

Změny maximální ceny a výše a podmínek úhrady

(1) Ústav rozhodne o změně stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v

a) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o maximální cenu; osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) mohou podat žádost pouze v případě, že stanovená maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2,

b) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o stanovení výše a podmínek úhrady.

(2) Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7, nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé. Ústav zahájí řízení z moci úřední o změně maximální ceny, jestliže po vyhodnocení stanovených maximálních cen podle § 39l zjistí, že stanovená maximální cena je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo vyjde-li najevo, že maximální cena podobného přípravku stanovená podle § 39a odst. 4 nebo 5 je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a odst. 2.

(3) Ústav rozhodne o snížení, popřípadě o změně podmínek úhrady též, je-li toto snížení součástí opatření schválených vládou k zajištění finanční stability systému zdravotního pojištění42f). Úhradu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely Ústav upraví v nezbytném rozsahu, postupně od referenčních skupin částečně hrazených, po referenční skupiny léčivých přípravků život zachraňujících.

(4) Ústav rozhodne na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) o snížení maximální ceny postupem podle § 39g odst. 9.

(5) Při řízení o změně se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o změnu maximální ceny nebo změny výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel, který žádá o snížení úhrady nebo zpřísnění podmínek úhrady, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6. Ústav žádosti vyhoví, pokud nejsou tyto náležitosti nezbytné k posouzení zájmu na dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče. Žadatel, který žádá o snížení maximální ceny, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6 písm. c).

§ 39j

Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady

(1) Jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely nejsou dodávány na český trh déle než 12 měsíců, Ústav může rozhodnout o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), nebo z moci úřední, a pokud zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče.

(2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady

a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b),

b) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená výše a podmínky úhrady nejsou v souladu s tímto zákonem a tohoto souladu nelze dosáhnout změnou maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo

c) z moci úřední, pokud není léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná k použití v klinické praxi, a držitel registrace registrovaného léčivého přípravku nebo dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak.

(3) Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci úřední, není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí, se dopustí přestupku podle § 39q odst. 1, nezajistí plnění povinností podle § 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst. 2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let zakázat podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti se kterým se tato osoba dopustila přestupku.

(4) Ústav rozhodne o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady podle odstavce 1 až 3 nejpozději ve lhůtě 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno. Při řízení o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o zrušení maximální ceny nebo zrušení výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1 a § 39f odst. 5 písm. a) až c) a e) obdobně.

(5) Maximální ceny hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u nichž je podle cenového rozhodnutí vydaného podle cenového předpisu23c) rozhodnuto o zrušení regulace maximální cenou, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zaniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

(6) Maximální ceny a výše a podmínky úhrady u registrovaných léčivých přípravků zanikají dnem, kdy byla zrušena nebo zanikla registrace léčivého přípravku nebo rozhodnutí o registraci léčivého přípravku pozbylo platnosti, pokud nebylo přitom rozhodnuto o postupném stažení léčivého přípravku z oběhu; bylo-li umožněno jeho postupné stažení z oběhu, výše a podmínky úhrady a maximální cena zanikají uplynutím doby stanovené k provedení tohoto stažení. U neregistrovaných léčivých přípravků maximální cena a výše a podmínky úhrady zanikají dnem, kdy byl ukončen specifický léčebný program; to neplatí, pokud byl s uskutečněním specifického léčebného programu pro totožný léčivý přípravek opětovně vydán souhlas v období 6 měsíců ode dne ukončení platnosti předchozího souhlasu.

§ 39k

Mimořádné prodloužení lhůty

V případě mimořádně velkého počtu žádostí o zvýšení maximální ceny může Ústav lhůtu uvedenou v § 39g odst. 2 prodloužit usnesením o 60 dnů, a to pouze jednou. Žadateli a osobám uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) a b), nejsou-li žadatelem, oznamuje Ústav prodloužení lhůty před jejím uplynutím.

§ 39l

Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad

(1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát za 5 let, zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem, výši základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie, účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie.

(2) Ústav pravidelně vyhodnocuje údaje získané z vlastní činnosti a od třetích osob a zjištěný stav maximálních cen nebo úhrad.

(3) Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává revizní zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje podle odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

(4) Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „hloubková revize“) se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu ve lhůtě stanovené podle § 39g odst. 2. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize.

§ 39m

Poskytování informací

(1) Po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady je osoba, na jejíž žádost bylo rozhodnutí vydáno (dále jen "držitel rozhodnutí"), povinna neprodleně

a) poskytovat Ústavu informace způsobilé ovlivnit podmínky pro stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady podle § 39b odst. 2 písm. a), c) a f) až i),

b) vyhovovat dožádáním Ústavu týkajícím se údajů uvedených v písmenu a),

c) informovat Ústav o změně údajů nezbytných pro zajištění součinnosti Ústavu s držitelem rozhodnutí (například telefon, fax, adresa elektronické pošty).

(2) Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci před 31. lednem 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2013 a poté každých 5 let. Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci po 31. lednu 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2018 a poté každých 5 let.

(3) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2 platí pro zdravotní pojišťovny obdobně.

§ 39n

Zveřejňování informací

(1) Ústav vydává k prvnímu dni kalendářního měsíce seznam, který zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje

a) u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, u kterých Ústav rozhoduje o výši a podmínkách úhrady, jejich úplný výčet spolu s výší ohlášené ceny výrobce nebo stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny, s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byly výše a podmínky úhrady stanoveny, s nejvyšší možnou úhradou pro konečného spotřebitele s odůvodněním, jak byla vypočtena, a s výší doplatku započitatelného do limitu podle § 16b odst. 1,

b) základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin,

c) maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

(2) Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni kalendářního měsíce návrh seznamu podle odstavce 1. Do předposledního dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje.

(3) V případě zjištění vady ve výši maximální ceny nebo nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele léčivého přípravku v seznamu podle odstavce 1 nebo v jeho aktualizaci Ústav vady neprodleně odstraní.

(4) Ústav jedenkrát za rok sděluje Komisi Evropské unie

a) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž maximální cena byla stanovena ve sledovaném období, s uvedením její výše,

b) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých byla maximální cena ve sledovaném období zvýšena, s uvedením její výše,

c) aktualizovaný seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění; seznam obsahuje jejich úplný výčet spolu s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byla výše a podmínky úhrady stanoveny.

(5) Ústav zveřejňuje pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup spisy správních řízení, které vede podle § 39a až § 39l a § 39p. Údaje označené jako předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní.

(6) Jestliže žadatel dodatečně zveřejní některé informace, které označil podle § 39f odst. 11 za předmět obchodního tajemství, nelze tyto informace nadále za předmět obchodního tajemství považovat; o tom je povinen žadatel Ústav vyrozumět.

(7) Informace považované za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona může Ústav poskytnout na vyžádání pouze správním orgánům pro potřeby hodnocení cenové regulace, stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady nebo v souvislosti s jejich správní, kontrolní nebo sankční činností, jakož i soudům a orgánům činným v trestním řízení. Na vyžádání poskytne tyto informace také Komisi Evropské unie.

§ 39o

Doručování v řízeních podle části šesté

V řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

§ 39p

Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad

(1) Ústav provádí v řízení z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) zkrácenou revizi systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „zkrácená revize“) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je vyšší než 30 000 000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce inovativního přípravku.

(2) Jestliže Ústav zjistí, že v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona není ani 1 léčivý přípravek plně hrazen, neprodleně zahájí z moci úřední zkrácenou revizi všech referenčních skupin s obsahem léčivých látek uvedených v příslušné skupině přílohy č. 2 tohoto zákona a rozhodnutím upraví úhrady tak, aby v souladu s § 39c odst. 5 byl nejméně nákladný léčivý přípravek náležející do této skupiny plně hrazen.

(3) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi na základě písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je nejméně 20000000 Kč ročně.

(4) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi v případě, že došlo k

a) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového písemného ujednání, nebo

b) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena podle takového písemného ujednání.

(5) Rozhodnutí v řízení podle odstavců 1 až 4 a § 39c odst. 9 Ústav vydá do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tuto lhůtu může Ústav usnesením prodloužit. V řízení ve zkrácené revizi systému maximálních cen nebo úhrad se ustanovení § 39g odst. 5 nepoužije. Zkrácenou revizi podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které proběhla první revize systému úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l. Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány.

(6) Zkrácená revize se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Zkrácenou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková revize.

§ 39q

Přestupky

(1) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí přestupku, pokud poruší

a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e),

b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny,

c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny, nebo

d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),

b) do výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České republice, nejvýše však do 100000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d).

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

ČÁST SEDMÁ

KATEGORIZACE A ÚHRADOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPSANÝCH NA POUKAZ

§ 39r

Ohlašování

(1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené do úhradových skupin, jsou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu.

(2) Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen „ohlašovatel“) elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost zdravotnických prostředků nemá vliv odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v materiálovém složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které neovlivňují funkční vlastnosti a určený účel použití zdravotnického prostředku.

(3) Ohlašovatel může požádat Ústav o stanovisko k výběru úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, do které zdravotnický prostředek podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití náleží. Takové stanovisko Ústavu je odborným úkonem podle zákona o zdravotnických prostředcích.

(4) Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky se neohlašují a hradí se ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ohlašovatel v ohlášení kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede

a) název a adresu sídla výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,

b) kopii úředně ověřeného písemného pověření k jednání podle této části od výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, pokud nejsou ohlašovateli,

c) registrační číslo výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, bylo-li Ústavem přiděleno v Registru zdravotnických prostředků,

d) obchodní název zdravotnického prostředku,

e) doplňky názvů označující každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud existuje více variant,

f) identifikační kód každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud se na něj vztahuje povinnost notifikace podle zákona o zdravotnických prostředcích,

g) úhradovou skupinu a skupinu zaměnitelných prostředků, do kterých zdravotnický prostředek podle ohlašovatele náleží,

h) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty (dále jen „cena výrobce“); cenu výrobce ohlašovatel uvede pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,

i) předpokládanou výši úhrady ohlašovaného zdravotnického prostředku přepočtenou podle parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu; předpokládanou výši úhrady uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku,

j) písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 50 %,

k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem, vztahující se na všechny dodávky v ní uvedeného zdravotnického prostředku na trh v České republice, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 %; povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a ohlašovatele pro případ jeho překročení; a

l) počet měrných jednotek v balení ohlašovaného zdravotnického prostředku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu; počet měrných jednotek v balení uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku.

(6) V případě změny některého z ohlašovaných údajů, které mají vliv na zveřejňované údaje podle § 39t odst. 1, je ohlašovatel povinen podat ohlášení změny těchto údajů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo.

(7) Písemný souhlas podle odstavce 5 písm. j) Ministerstvo zdravotnictví uděluje a odvolává po posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a na základě ohlašovatelem předloženého hodnocení nákladové efektivity. Pro hodnocení nákladové efektivity se použije § 15 odst. 8 přiměřeně. Součástí tohoto hodnocení je dále odůvodnění návrhu na zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“. Odvolání souhlasu musí být oznámeno ohlašovateli a Ústavu.

(8) Ohlašovatel k ohlášení dále v elektronické podobě přiloží

a) návod k použití ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém jazyce ve znění aktuálním ke dni podání ohlášení, pokud byl návod k použití výrobcem zdravotnického prostředku vydán a nemá-li jej Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

b) platné prohlášení o shodě ohlašovaného zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

c) platný certifikát vydaný notifikovanou osobou pro zdravotnické prostředky nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) v případě diagnostického zdravotnického prostředku in vitro určeného pro sebetestování, zdravotnického prostředku rizikové třídy IIa, IIb a III nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy I sterilního nebo s měřicí funkcí a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

d) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo kopii závěrečné zprávy z hodnocení funkční způsobilosti, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků,

e) aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo doklad osvědčující cenu výrobce zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, a

f) hodnocení nákladové efektivity v případě, kdy ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu „Nekategorizované zdravotnické prostředky“.

§ 39s

Zařazování do úhradových skupin

(1) Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení včetně jejich příloh podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a přílohy podle § 39r odst. 8. Ústav dále zveřejňuje podklady pro vydání rozhodnutí podle této části.

(2) V případě, že zdravotnický prostředek s ohledem na své funkční vlastnosti nebo určený účel použití nenáleží do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, uvedené v ohlášení, Ústav rozhodne, že zdravotnický prostředek do dané úhradové skupiny nebo skupiny zaměnitelných prostředků nenáleží.

(3) Nezahájí-li Ústav do 45 dnů ode dne zveřejnění ohlášení podle odstavce 1 řízení podle odstavce 2 nebo řízení podle odstavce 2 zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty nebo zastavení řízení.

(4) Ústav dále rozhodne o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, jestliže

a) zjistí, že zdravotnický prostředek, který byl zařazen do úhradové skupiny podle odstavce 3, do této úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, podle svých funkčních vlastností nebo určeného účelu použití nenáleží,

b) Ministerstvo zdravotnictví odvolá svůj souhlas podle § 39r odst. 7,

c) uplyne platnost smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5,

d) zdravotnický prostředek nebyl ze zdravotního pojištění v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících zahájení řízení uhrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a současně ohlašovatel nedoložil za toto období přítomnost zdravotnického prostředku na trhu,

e) uplynula platnost notifikace zdravotnického prostředku podléhajícího notifikaci podle zákona o zdravotnických prostředcích nebo došlo k výmazu zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků,

f) uplynula platnost certifikátu zdravotnického prostředku vydaného notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g), nebo

g) certifikát zdravotnického prostředku byl notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) pozastaven nebo zrušen.

(5) Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, nebo do doby zastavení tohoto řízení nemůže ohlašovatel podat jiné ohlášení zdravotnického prostředku, o němž je toto řízení vedeno.

(6) Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci do patnáctého dne kalendářního měsíce včetně, jeho právní účinky nastávají prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci po patnáctém dni kalendářního měsíce, jeho právní účinky nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci.

(7) Účastníky řízení podle odstavců 2 a 4 jsou ohlašovatel a zdravotní pojišťovny.

§ 39t

Zveřejňování informací

(1) Ústav vydává k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce. U každého zdravotnického prostředku Ústav uvádí

a) identifikační údaje ohlašovatele,

b) identifikační údaje výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele,

c) číselné označení každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku přidělené Ústavem pro účely tohoto seznamu,

d) výši úhrady pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku podle odstavce 3,

e) preskripční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

f) indikační omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

g) množstevní nebo frekvenční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

h) název a číselné označení úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, byla-li Ústavem vytvořena,

i) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky po připočtení obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty,

j) informaci o tom, že rozhodnutí podle § 39v odst. 3 nebo § 39x odst. 7 pozbylo platnosti, a

k) další údaje identifikující zdravotnický prostředek a související s úhradou ze zdravotního pojištění.

(2) V případě zjištění chyby v seznamu podle odstavce 1 Ústav chybu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů vydáním opravného seznamu.

(3) Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz se ze zdravotního pojištění hradí ve výši ohlášené ceny výrobce přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, k níž se připočítá obchodní přirážka a daň z přidané hodnoty, nejvýše však ve výši

a) úhradového limitu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu navýšeného o daň z přidané hodnoty,

b) ceny uvedené v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 navýšené o daň z přidané hodnoty, nebo

c) přijaté aukční hodnoty uvedené v rozhodnutí podle § 39x odst. 7 navýšené o daň z přidané hodnoty.

§ 39u

Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků

(1) V případě záměru zdravotní pojišťovny uzavřít dohodu o nejvyšší ceně podle § 39v odst. 3 nebo záměru jedné nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců požádat o vypsání cenové soutěže podle § 39w odst. 1, požádá tato zdravotní pojišťovna nebo zdravotní pojišťovny Ústav

a) o vytvoření nebo změnu skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny a

b) o zařazení nebo změnu zařazení zdravotnických prostředků do skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny.

(2) Žádost podle odstavce 1 se nepodává, bylo-li již v rámci příslušné úhradové skupiny Ústavem o vytvoření skupin zaměnitelných prostředků a zařazení zdravotnických prostředků do nich rozhodnuto a není požadována změna.

(3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu

a) návrh členění úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu na skupiny zaměnitelných prostředků,

b) technické parametry jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny a

c) návrh na zařazení zdravotnických prostředků ohlášených v příslušné úhradové skupině do skupin zaměnitelných prostředků.

(4) Ústav rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 90 dnů.

(5) Účastníky řízení o žádosti podle odstavce 1 jsou všechny zdravotní pojišťovny a ohlašovatelé všech zdravotnických prostředků zařazených do příslušné úhradové skupiny.

(6) Není-li ve skupině zaměnitelných prostředků zařazen žádný zdravotnický prostředek, může Ústav tuto skupinu zaměnitelných prostředků zrušit.

§ 39v

Dohoda o nejvyšší ceně

(1) Zdravotní pojišťovna a ohlašovatel mohou ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 uzavřít písemné ujednání obsahující závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky zařazené do úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, za cenu uvedenou v ujednání (dále jen „dohoda o nejvyšší ceně“). Ohlašovatel je povinen závazek podle věty první stanovený v dohodě o nejvyšší ceně splnit. Cenou uvedenou v dohodě o nejvyšší ceně se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty.

(2) Zdravotní pojišťovna zašle Ústavu uzavřenou dohodu o nejvyšší ceně nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Dohoda o nejvyšší ceně se vztahuje na všechny dodávky v ní uvedených zdravotnických prostředků na trh v České republice.

(3) Pokud dohoda o nejvyšší ceně obsahuje též závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky uvedené v dohodě o nejvyšší ceně v rozsahu minimálně poloviny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející podpisu dohody o nejvyšší ceně (dále jen „dohoda se závazkem“), a rozhodnutí podle § 39u vztahující se k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci, Ústav zahájí řízení o dočasném snížení úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků a vyzve zdravotní pojišťovny k předložení dalších případných dohod se závazkem, a to nejdéle do 20 dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Dohodu se závazkem lze uzavřít pouze na dobu 1 roku bez možnosti jejího vypovězení. Dohodu se závazkem lze opakovaně prodloužit vždy o 1 rok. Pokud Ústav ve stanovené lhůtě obdrží více dohod se závazkem vztahujících se k téže skupině zaměnitelných prostředků, sníží úhradu podle dohody se závazkem obsahující cenu nejnižší. Pokud Ústav obdrží více dohod se závazkem obsahujících stejnou nejnižší cenu, vydá rozhodnutí na základě dohody se závazkem, která byla uzavřena jako první. Ústav v rozhodnutí stanoví

a) výši úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků na úroveň ceny uvedené v dohodě se závazkem obsahující nejnižší cenu přepočtenou podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu po připočtení daně z přidané hodnoty, a to na dobu platnosti této dohody, a

b) povinnosti ohlašovatele v souladu s jeho závazky podle odstavce 1 a podle tohoto odstavce.

(4) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „Ústav zdravotnických informací“) z Národního registru hrazených zdravotních služeb.

(5) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 3 nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. V případě prodloužení platnosti dohody se závazkem se o stejnou dobu prodlužuje i platnost rozhodnutí podle odstavce 3, pokud Ústav nejpozději 1 měsíc před uplynutím jeho platnosti neobdrží žádnou dohodu se závazkem vztahující se k příslušné skupině zaměnitelných prostředků, pro niž bylo vydáno rozhodnutí o dočasném snížení úhrady, obsahující nižší cenu; v opačném případě se platnost rozhodnutí podle odstavce 3 neprodlouží a Ústav zahájí nové řízení o dočasném snížení úhrad.

(6) Dohody se závazkem, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 3, zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí podle odstavce 3. Ustanovení § 17 odst. 9 vět páté a šesté se použijí obdobně. Tyto dohody nabývají účinnosti dnem, kdy nastávají právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5.

(7) Po dobu platnosti rozhodnutí o dočasném snížení úhrady podle odstavce 3 nelze zahájit cenovou soutěž v příslušné úhradové skupině.

(8) Zdravotnické prostředky uvedené v dohodě se závazkem, na základě které Ústav vydal rozhodnutí podle odstavce 3, se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňují zdravotní pojišťovny vůči poskytovateli, a zdravotní pojišťovny podpoří jejich předepisování prostřednictvím své smluvní politiky.

(9) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 1 písm. b), hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle odstavce 3.

Cenová soutěž

§ 39w

(1) Za účelem zajištění plně hrazených zdravotnických prostředků a úspor prostředků zdravotního pojištění Ústav vypíše cenovou soutěž (dále jen „soutěž“). Soutěž lze vypsat tehdy, pokud o to požádá jedna nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců, existuje předpoklad alespoň 5 % úspory prostředků zdravotního pojištění, nejméně však 5000000 Kč ročně, v rámci úhradové skupiny a rozhodnutí podle § 39u ve vztahu k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci.

(2) Žádost o vypsání soutěže vždy obsahuje

a) označení úhradové skupiny, v rámci které se o vypsání soutěže žádá,

b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu,

c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců a

d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže vydaný na základě posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a žádajícími zdravotními pojišťovnami předložené kalkulace úspor prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny.

(3) Ústav zveřejní na elektronické úřední desce oznámení o zahájení soutěže do 15 dnů ode dne podání žádosti. Oznámení musí obsahovat

a) označení úhradové skupiny, v rámci které je vypsána soutěž,

b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny,

c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců,

d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže,

e) rozdělení všech zdravotnických prostředků dané úhradové skupiny do jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků,

f) lhůtu, do kdy je možné se přihlásit k účasti na soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení,

g) poučení o průběhu soutěže a

h) informaci o způsobu přihlášení k účasti na soutěži a náležitostech přihlášky.

(4) Soutěž se provádí formou elektronické aukce pro každou jednotlivou skupinu zaměnitelných prostředků v úhradové skupině, pro kterou je vypsána soutěž. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot v rámci skupiny zaměnitelných prostředků. Elektronická aukce má 1 kolo. Účastníkem soutěže může být pouze ohlašovatel zdravotnických prostředků zařazených do skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny, pro kterou je vypsána soutěž. V soutěži ohlašovatelé nabízejí nejnižší cenu bez daně z přidané hodnoty připadající na měrnou jednotku úhradového limitu v rámci skupiny zaměnitelných prostředků.

(5) Podmínkou pro účast v soutěži je písemné prohlášení obsahující závazek dodávat v případě výhry v soutěži na trh v České republice soutěžené zdravotnické prostředky za ceny pro konečného spotřebitele nepřekračující součet druhé nejnižší aukční hodnoty (dále jen „přijatá aukční hodnota“) a daně z přidané hodnoty, a to rovnoměrně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po dni, v němž nastanou právní účinky rozhodnutí v soutěži podle § 39x odst. 7, a v rozsahu minimálně třetiny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející zahájení soutěže.

(6) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací z Národního registru hrazených zdravotních služeb.

§ 39x

(1) Pokud se soutěže neúčastní alespoň 3 účastníci v rámci alespoň jedné skupiny zaměnitelných prostředků, Ústav soutěž usnesením zastaví.

(2) Ústav účastníkům soutěže nejméně 7 dnů přede dnem konání elektronické aukce oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Oznámení dále obsahuje

a) informace o počtu účastníků soutěže,

b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platnému úhradovému limitu úhradové skupiny,

c) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce,

d) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu a

e) náležitosti podle § 39w odst. 3 písm. e) a g).

(3) Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků soutěže.

(4) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání snižující aukční hodnotu po dvacáté deváté minutě prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání.

(5) V případě, že druhá nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není alespoň v jedné skupině zaměnitelných prostředků nejméně o 10 % nižší než zahajovací aukční hodnota, Ústav soutěž usnesením zastaví.

(6) Usnesení o zastavení soutěže podle odstavce 1 nebo 5 Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Proti usnesení o zastavení soutěže se nelze odvolat.

(7) Pokud soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí, ve kterém uvede výši přijaté aukční hodnoty pro každou skupinu zaměnitelných prostředků. Rozhodnutí zveřejní na elektronické úřední desce. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede

a) seznam účastníků elektronické aukce k jednotlivým skupinám zaměnitelných prostředků,

b) označení účastníků, kteří nabídli 2 nejnižší aukční hodnoty (dále jen „výherci“) v každé skupině zaměnitelných prostředků,

c) přijatou aukční hodnotu pro každou skupinu zaměnitelných prostředků, byla-li aukční hodnota přijata,

d) označení všech variant zdravotnických prostředků výherců, které budou uváděny na trh v České republice s cenou odpovídající přijaté aukční hodnotě po připočtení daně z přidané hodnoty a

e) stanovení povinností výherců v souladu s jejich závazky podle § 39w odst. 5.

(8) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 7 nastanou k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

(9) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 Ústav zveřejní výsledek soutěže do 5 dnů na elektronické úřední desce.

§ 39y

(1) Po dobu plnění závazků ze soutěže se všechny v zásadě zaměnitelné zdravotnické prostředky spadající do skupiny zaměnitelných prostředků, u níž bylo rozhodnuto o přijaté aukční hodnotě, hradí ve výši vypočtené na základě přijaté aukční hodnoty po připočtení daně z přidané hodnoty.

(2) Zdravotnické prostředky výherců s cenou odpovídající součtu přijaté aukční hodnoty a daně z přidané hodnoty předepsané na poukaz se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňuje zdravotní pojišťovna vůči poskytovateli.

(3) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 2, hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle § 39x odst. 7.

§ 39z

Doručování v řízeních podle části sedmé

Není-li stanoveno jinak, v řízeních podle části sedmé se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení.

§ 39za

Přestupky

(1) Ohlašovatel se dopustí přestupku tím, že poruší

a) povinnost podle § 39v odst. 1, nebo

b) povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39v odst. 3.

(2) Ohlašovatel, který se stal výhercem, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39x odst. 7.

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20000000 Kč.

(4) Přestupky projednává Ústav.

(5) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil.

ČÁST OSMÁ

§ 40

Zdravotní pojišťovny

(1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny:

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,43)

b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.44)

(2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1.

(3) Zdravotní pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb úhradu ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od 1. ledna do 31. prosince 2014 poskytnuta lůžková péče jejímu pojištěnci, a to za každého takového pojištěnce, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování lůžkové péče, a den, ve kterém bylo poskytování lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den (dále jen „kompenzace“). Zdravotní pojišťovna kompenzaci vypočte z údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných poskytovatelem do 31. března 2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou.

(4) Kompenzace podle odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s následným vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z úhrnu regulačních poplatků za lůžkovou péči, které byl poskytovatel povinen v roce 2013 za tuto péči vybrat a vybrání tohoto regulačního poplatku zdravotní pojišťovně vykázal. V měsíci červenci 2014 uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli sedminásobek základu zálohy, a to nejpozději do 31. července 2014. Měsíční zálohy na měsíce srpen až prosinec 2014 zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí ve výši základu zálohy nejpozději k poslednímu dni každého takového kalendářního měsíce. Vyúčtování měsíčních záloh a vypočtené kompenzace zdravotní pojišťovna provede do 30. června 2015.

(5) Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech svých pojištěnců o vydání povolení podle koordinačních nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní služby pojištěnec hodlá čerpat, místo jejich čerpání a předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní pojišťovna povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze v případě, že jsou pro jeho vydání splněny podmínky52) stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde důvodná obava, že požadovaná zdravotní služba nemůže být pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta na území České republiky včas a hrozí-li nebezpečí z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení podle koordinačních nařízení bezodkladně.

(6) Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na jeho žádost náhradu nákladů podle § 14 odst. 2 až 5 nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí podle § 53 odst. 1.

(7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům

a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením,

b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením.

(8) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad osoby s omezenou svéprávností vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo poručníkovi. Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.

(9) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

(10) Zdravotní pojišťovny vedou

a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař, farmaceut a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení.

(11) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

(12) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími pojištěnci, v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo.

(13) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru rodných čísel o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení,

b) rodné číslo,

c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo,

d) den, měsíc a rok narození.

(14) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 12 a 13, může využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti. Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z registru rodných čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné.

(15) Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se správních řízení vedených ve věcech náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných členských státech Evropské unie, zejména údaje o

a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, o jejich počtu, místě jejich čerpání a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,

b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,

c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny.

(16) Údaje shromažďované podle odstavce 15 sdělují zdravotní pojišťovny v anonymizované podobě na žádost Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví tyto informace poskytuje Evropské komisi v jí stanovených lhůtách.

§ 41

(1) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d) rodné číslo a jeho změny,

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, je-li opatrovníkem právnická osoba, název a adresa sídla,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla,

j) rodinný stav a datum jeho změny,

k) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,

l) rodné číslo dítěte,

m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného.

(3) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému cizinců údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát narození,

d) rodné číslo a jeho změny,

e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

f) druh a adresa místa pobytu,

g) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

i) omezení svéprávnosti,

j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,

k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného,

q) jméno, popřípadě jména, a příjmení

1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,

2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,

3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,

4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,

5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození.

(4) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v odstavci 2 nebo 3, údaje v rozsahu

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,

b) rodné číslo a jeho změny,

c) datum narození,

d) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 41a

Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů

(1) Pro účely racionalizace fungování systému veřejného zdravotního pojištění v oblasti akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze (dále jen „skupiny“), jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování hospitalizací do skupin a metodiky související s vykazováním poskytnutých hrazených služeb v akutní lůžkové péči. Aktuální údaje a metodiky podle věty první předává Ústav zdravotnických informací Ministerstvu zdravotnictví vždy do 90 dnů před skončením kalendářního roku. Pravidla pro zařazování hospitalizací do skupin vede Ústav zdravotnických informací v počítačovém programu, který Ministerstvu zdravotnictví poskytuje zároveň s údaji podle věty druhé.

(2) Ministerstvo zdravotnictví údaje a metodiky podle odstavce 1 věty druhé zveřejňuje na svých webových stránkách a na žádost bezplatně poskytuje zejména pro účely vykazování hrazených služeb akutní lůžkové péče zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům a dalším subjektům počítačový program uvedený v odstavci 1 větě třetí.

(3) Pro účely předání informací do Národního registru hrazených služeb podle zákona o zdravotních službách zdravotní pojišťovna informace o poskytovatelem vykázaných hrazených službách akutní lůžkové péče zpracuje v počítačovém programu podle odstavce 1 věty třetí.

(4) K zajištění rozvoje systému zařazování hospitalizací v akutní lůžkové péči do skupin může Ústav zdravotnických informací uzavřít smlouvu s poskytovatelem o předávání informací o nákladovosti hospitalizací. Ministerstvo zdravotnictví zveřejní seznam poskytovatelů, s nimiž byla smlouva podle věty první uzavřena, ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Kontrola

§ 42

(1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců.

(2) Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen "odborní pracovníci"). Zdravotní pojišťovny dále provádějí kontrolní činnost prostřednictvím přístupu do Centrálního úložiště elektronických receptů podle zvláštního zákona44a).

(3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, a na posuzování potřeby lázeňské léčebně rehabilitační péče jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda

a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně,

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c) rozsah a druh hrazených služeb odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán zdravotnický prostředek v rozporu s podmínkami stanovenými v části sedmé nebo v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovateli lékárenské péče, smluvnímu výdejci nebo oční optice uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovatelem, kterým byl zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek předepsán.

(4) Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Poskytovatel poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.

(5) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali specializaci.

(6) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení.

(7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost u poskytovatele, jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost.

§ 43

(1) Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky.

(2) Zdravotní pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní pojišťovny pojištěn. Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.

ČÁST DEVÁTÁ

POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU

§ 44

(1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli.

(3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty.

(4) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5000 Kč pojištěnci, který se při poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo.

(6) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila.

§ 45

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin45) a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob.

(2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce 1 přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců.

(3) Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny.

(4) Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů46) o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč.

(5) Poskytovatelé, kteří jsou oprávněni k uznávání nemocí z povolání, jsou povinni zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie hlášení nemocí z povolání.

(6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému, postupuje se stejně jako u pojistného.

§ 45a

(1) Zdravotní pojišťovna se dopustí přestupku tím, že

a) nezveřejní

1. smlouvu o výdeji hrazených zdravotnických prostředků podle § 17 odst. 7 písm. a) bodu 2 nebo 3, popřípadě její dodatek nebo změnu,

2. smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 9, popřípadě její dodatek,

3. zvláštní smlouvu podle § 17a odst. 2, popřípadě její dodatek nebo změnu, nebo

4. dohodu se závazkem podle § 39v odst. 6.

b) nevede seznam smluvních poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. a) nebo takový seznam nezveřejní,

c) nevede přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. b),

d) nezajistí svým pojištěncům poskytování hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti podle § 46 odst. 1, nebo

e) v rozporu s § 52 odst. 2 uzavře smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s uchazečem bez doporučení uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c),

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e),

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d).

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

ČÁST DESÁTÁ

SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

§ 46

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“).

(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná

a) pro poskytovatele lékárenské péče,

b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba,

c) v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby,

d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb,

e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče, nebo

f) při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8.

(3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb.

(4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče.

§ 47

(1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem poskytování zdravotních služeb. Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat:

a) rozsah hrazených služeb a konkrétně vymezené území, pro které mají být poskytovány, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení,

b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů,

c) místo pro podání přihlášky,

d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení.

§ 48

(1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou:

a) zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem,

b) zástupce příslušné komory zřízené zákonem o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře nebo zástupce profesní organizace v případě, kdy není žádná komora příslušná,

c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny,

d) odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti.

(2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám.

(3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona.

§ 49

(1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.

(2) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce příslušné zdravotní pojišťovny. O jednání komise, průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek s uvedením počtu získaných hlasů. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí.

(3) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč.

§ 50

(1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení.

(2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů.

§ 51

(1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k síti zdravotní pojišťovny v daném oboru a území, k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení.

(2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů.

§ 52

(1) Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2.

(2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno.

(3) Nebylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč podat návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.

(4) Bylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč znovu podat návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo podat přihlášku do již vyhlášeného výběrového řízení pro daný obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb doporučeno, až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení.

ČÁST JEDENÁCTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

§ 53

Rozhodování

(1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b, vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné předpisy o správním řízení,47) nestanoví-li tento zákon jinak. Ve správním řízení zahajovaném na návrh pojištěnce se rozhoduje též ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen. Zdravotní pojišťovny rozhodují ve věcech přirážek k pojistnému, pokut a ve sporných případech ve věcech placení pojistného a penále platebními výměry. Odvolání proti platebnímu výměru ve věcech dlužného pojistného nemá odkladný účinek.

(2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat

a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují,

b) výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni,

c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna,

d) čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny,

e) poučení o vykonatelnosti,

f) poučení o námitkách,

g) označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby.

(3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr.

(4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést.

(5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost.

(6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu.

(7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí.

(9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků.

(10) O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu.

(11) Za výkon funkce může být členu rozhodčího orgánu poskytnuta odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny.

(12) Rozhoduje-li rozhodčí orgán v prvém stupni, použijí se obdobně ustanovení správního řádu o rozkladu.

(13) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů.

§ 53a

(1) Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti.

(2) Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč.

(3) O odstranění tvrdostí podle odstavce 1 nebo 2 nelze rozhodnout, jestliže

a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále,

b) na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh47b),

c) plátce pojistného vstoupil do likvidace.

(4) O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí.

(5) Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.47) Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným.

§ 53b

Doručování veřejnou vyhláškou

(1) Zdravotní pojišťovna použije v řízení podle § 53 odst. 1 doručení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením; oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den lhůty podle věty první se považuje za den doručení.

§ 53c

Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona17), jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce.

§ 55

Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci

(1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny.

(2) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl.

(3) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů.

(4) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgán inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání.

(5) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně.

(6) Zdravotní pojišťovna může upustit od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů podle odstavce 1,

a) je-li vymáhání této náhrady nákladů spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi, nebo

b) je-li pravděpodobné, že náklady vymáhání převýší jeho výtěžek.

Na upuštění od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů podle odstavce 1 není právní nárok.

(7) Při stanovení výše náhrady nákladů, od jejíhož vymáhání zdravotní pojišťovna podle odstavce 6 upustí, přihlédne zdravotní pojišťovna zejména k tomu, jak ke škodě došlo, a k osobním a majetkovým poměrům osoby, která škodu způsobila.

(8) Pro účely uplatnění nároku na náhradu nákladů podle odstavce 1 nejsou zaměstnanci zdravotní pojišťovny povinni zachovávat mlčenlivost stanovenou zvláštním zákonem, a to o skutečnostech rozhodných pro uplatnění nároku a vůči osobám, vůči nimž nebo jejichž prostřednictvím nárok uplatňuje.

(9) Při změně zdravotní pojišťovny podle § 11a si zdravotní pojišťovny bezplatně předávají informace podstatné pro uplatnění náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1.

§ 55a

Vztah k mezinárodním smlouvám

Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak.

§ 55b

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

ČÁST DVANÁCTÁ

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 56

(1) Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne přerušení studia na studenty, kteří studium na vysoké škole přerušili.

(2) Za poživatele důchodů z důchodového pojištění podle § 7 odst. 1 písm. b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Kde se v jiných předpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění".

§ 57

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb.,

2. vyhláška Ministerstva financí č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven,

3. vyhláška Ministerstva financí č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

ČÁST TŘINÁCTÁ

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ

§ 58

Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost Pojišťovny podle § 5 písm. d),".

2. V § 7 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "; účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu".

§ 59

Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 13 se vypouští odstavec 2.

2. V § 16 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu.".

3. V § 16 se vypouští odstavec 4.

4. § 17 odst. 1 zní:

"(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a je tvořen platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny podle § 13 odst. 1 písm.d).".

5. Za § 22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu zní:

"ČÁST PÁTÁ

ZAJIŠŤOVACÍ FOND

§ 22a

(1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona.

(2) Fond slouží k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny likvidované podle § 6 odst. 6 písm. a) v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena.

(3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do Fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku. Fond může investovat peněžní prostředky do státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou nebo poukázek České národní banky.

(4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna.

(5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví.

§ 22b

(1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému zařízení na základě jeho žádosti, jsou-li splněny podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo přezkoumat oprávněnost poskytnutí zdravotní péče, kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákonů o povinné mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí.

(2) Úhrada se poskytne takto:

a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce,

b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 900 Kč na jednoho pojištěnce,

c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho pojištěnce,

d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě lékařského předpisu, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce.

(3) Právo zdravotnického zařízení na úhradu z Fondu se promlčí uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odstavce 1.

(4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, poskytne zbývající část potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém případě se zvyšuje příspěvek zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od roku následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 22a odst. 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v § 22a odst. 3.

§ 22c

Fond se stává věřitelem zdravotní pojišťovny ve výši práv zdravotnických zařízení na plnění z Fondu.".

§ 60

Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.".

2. § 18 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.".

3. § 28b se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojišťovna i v případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne jejich účinnosti tak neučinila.".

ČÁST ČTRNÁCTÁ

§ 61

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 459/2000 Sb. Čl. II

Hodnoty bodu a výše úhrad hrazené zdravotní péče, včetně regulačních omezení, stanovené podle dosavadních právních předpisů, se použijí pro 1. pololetí 2001; nedojde-li po nabytí účinnosti tohoto zákona k dohodě o cenách podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona, zůstávají v platnosti ceny stanovené pro 1. pololetí 2001.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 176/2002 Sb. Čl. II

Žádosti plátců pojistného o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále podané rozhodčímu orgánu před nabytím účinnosti tohoto zákona a rozhodčím orgánem do doby nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 438/2004 Sb. Čl. VIII

V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 123/2005 Sb. Čl. II

Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a Ministerstvem zdravotnictví do nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 261/2007 Sb. Čl. LXV

1. Maximální ceny stanovené podle dosavadních cenových předpisů pro léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které na základě cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona podléhají cenové regulaci maximální cenou, platí až do dne nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu o stanovení maximální ceny podle tohoto zákona. Maximální ceny stanovené podle dosavadních cenových předpisů pro léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které na základě cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona nepodléhají cenové regulaci maximální cenou, platí až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona.

2. Držitel rozhodnutí, výrobce nebo dovozce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je povinen podat žádost o stanovení maximální ceny do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona podléhají regulaci maximální cenou a maximální cena nebyla stanovena podle dosavadních cenových předpisů. Úhrada stanovená pro tento léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely zaniká prvním dnem po uplynutí 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v této lhůtě nebyla podána žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady.

3. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely stanovené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za výši a podmínky úhrady podle tohoto zákona až do nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu o stanovení výše a podmínek úhrady.

4. Řízení o stanovení maximální ceny pravomocně neukončená ke dni účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

5. Ústav do 180 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o snížení maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které k 31. prosinci 2007 překračovaly omezení uvedené v § 39a odst. 2.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 362/2009 Sb. Čl. XXII

1. Za základní úhradu referenční skupiny stanovenou podle § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do provedení první revize považuje základní úhrada léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovená v posledním správním řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona kterémukoliv v zásadě terapeuticky zaměnitelnému léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely a nebyla-li základní úhrada stanovena, považuje se za základní úhradu výše úhrady stanovená podle předchozích právních předpisů. Základní úhrada podle věty první se do provedení první revize, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snižuje o 7 %.

2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se stanovené maximální ceny a výše úhrady všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely snižují do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %. To neplatí pro úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, kterým byla stanovena výše a podmínky úhrady podle § 39b až 39h tohoto zákona nebo u nichž byla provedena změna výše a podmínek úhrady podle § 39i odst. 2 nebo § 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o zvýšení maximální ceny nelze podat v období uvedeném ve větě první.

3. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se ohlášené nejvyšší ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které nepodléhají cenové regulaci ceny výrobce, snižují do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %, přičemž držitelé registrace u registrovaných léčivých přípravků a tuzemští výrobci nebo dovozci neregistrovaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely mohou tyto léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v tomto období uvádět na trh nejvýše za tyto snížené ceny.

4. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní ceny a výše úhrady upravené podle bodů 2 a 3 v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

5. Ve výjimečných případech může držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku požádat o výjimku ze snížení cen podle bodu 2 nebo 3. Žádost musí obsahovat dostatečné odůvodnění a v řízeních o žádosti o výjimku ze snížení cen Státní ústav pro kontrolu léčiv postupuje podle ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravujících stanovení maximální ceny s tím, že výjimku povolí pouze, pokud cena léčivého přípravku snížená podle bodu 2 nebo 3 je nejnižší z cen takového léčivého přípravku zjištěných v členských státech Evropské unie podle § 39c zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, léčivý přípravek je nezbytný k zajištění dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nelze spravedlivě požadovat, aby byl léčivý přípravek dodáván na český trh za sníženou cenu. Udělené výjimky Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní neprodleně.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 298/2011 Sb. Čl. II

1. Na právní vztahy vzniklé na základě písemného ujednání uzavřeného ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem registrace, výrobcem nebo dovozcem se nevztahuje § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Za výši úhrady léčivého přípravku stanovenou rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše úhrady léčivého přípravku stanovená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Za výši základní úhrady referenční skupiny stanovenou rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše základní úhrady stanovená rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Nebyla-li základní úhrada stanovena podle věty druhé, pak ji Ústav stanoví postupem podle § 39c odst. 2 až 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou zapsány na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, do seznamu podle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou označeny symbolem B, H, K, T a U, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud Ústav shledá důvody pro zachování úhrady, řízení zastaví a neprodleně zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady. V případě nepřiznání úhrady zůstává maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v platnosti.

4. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky v rozsahu stanoveném přílohou vyhlášky č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v řízení prokázáno, že se nejedná o léčivé přípravky k podpůrné nebo doplňkové léčbě, Ústav řízení zastaví.

5. Řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí postupem podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro § 39g odst. 3 a 8, § 39h odst. 2 a 3, § 39n a 39o zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Ústav do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o snížení maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona překračovaly omezení uvedené v § 39a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení zahájená podle § 39i a 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ústav usnesením zastaví, jestliže

a) jsou splněny předpoklady pro zahájení zkrácené revize podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

b) není-li ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí v dané věci.

Dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Není-li řízení podle bodu 8 zastaveno, stanovené výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely se považují za nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele podle § 39h odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení vydaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mají odkladný účinek. Tato rozhodnutí jsou vykonatelná podle dosavadních právních předpisů.

10. Řízení o cenové soutěži podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ústav usnesením zastaví. Závazky z cenové soutěže ukončené podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na základě výsledku této cenové soutěže stanovila základní úhrada referenční skupiny.

11. Ústav do 15. ledna 2012 zahájí řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 369/2011 Sb. Čl. II

1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti.

2. Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené.

3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 458/2011 Sb. Čl. XXVIII

1. Výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají dnem 30. června 2012 u těch léčivých přípravků, u kterých Ústav do 1. června 2012 neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu. Řízení o stanovení, změně, zrušení nebo nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje.

2. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč, se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 44/2013 Sb. Čl. VI

Pokud byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona započat některý z postupů nebo činností uvedených v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí jej, jakož i všechny další v tomto ustanovení uvedené činnosti a postupy vztahující se k takto započaté transplantaci, i když byly zahájeny nebo dokončeny po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zdravotní pojišťovna uvedená v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 256/2014 Sb. Čl. II

1. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Správní řízení o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená na návrh pojištěnce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. V řízení o hrazení částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeném ve sporných případech na návrh pojištěnce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 1/2015 Sb. Čl. II

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.

2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 200/2015 Sb. Čl. II

1. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které jsou účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a mají nabýt účinnosti po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tyto smlouvy nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným.

3. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zveřejnit též smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly uzavřeny v roce 2014 a 2015 a pozbyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky předá Ministerstvu zdravotnictví poprvé aktuální údaje a metodiky podle § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, v kalendářním roce následujícím po roce, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

5. Do doby, než Ministerstvo zdravotnictví poprvé obdrží aktuální údaje a metodiky podle § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze, jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování hospitalizací do těchto skupin a metodiky pro vykazování poskytnutých hrazených služeb v akutní lůžkové péči, které má k dispozici, na svých webových stránkách.

6. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny postupují podle § 41a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, ode dne zřízení Národního registru hrazených služeb.

7. Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, včetně jejich změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených služeb, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvedou do souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 66/2017 Sb. Čl. V

Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 290/2017 Sb. Čl. II

1. Zvláštní smlouvy podle § 17a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a mají nabýt účinnosti po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tyto zvláštní smlouvy, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným.

2. Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 282/2018 Sb. Čl. II

1. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen „ohlašovatel“) elektronicky nepodá do 30. června 2019 ohlášení zdravotnického prostředku uvedeného v bodě 1 nebo 2 podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny dnem 1. srpna 2019. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Ohlášení podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat nejdříve 1. června 2019. Pokud ohlašovatel vezme ohlášení podle věty první zpět, nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) pravomocně rozhodne, že zdravotnický prostředek nenáleží do úhradové skupiny uvedené v ohlášení, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zpětvzetí ohlášení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu.

4. Nezahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od 1. prosince 2019. Zahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, avšak takové řízení zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zastavení řízení.

5. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a zapůjčených pojištěncům podle § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a vydaných pojištěncům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní zdravotní pojišťovny smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to včetně jejich změn a dodatků, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyly-li již tyto smlouvy zveřejněny podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

8. Podle smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků, kterou zdravotní pojišťovna uzavřela přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s jinou osobou podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která není v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze v této smlouvě uvedené zdravotnické prostředky předepisované na poukaz hradit nejdéle do 31. prosince 2019.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK

Seznam použitých zkratek a symbolů

Označení, symbolVysvětlení
ODBodbornost
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, výjimkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “W - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “Z“ - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
dg.diagnóza
poř. č.pořadové číslo výkonu
ODBNázev
001Všeobecné praktické lékařství
002Praktické lékařství pro děti a dorost
014Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog
015Ortodoncie
201Rehabilitační a fyzikální medicína
401Pracovní lékařství
404Dermatovenerologie
504Cévní chirurgie
601Plastická chirurgie
603Gynekologie a porodnictví
605Orální a maxilofaciální chirurgie
606Ortopedie
701Otorinolaryngologie
705Oftalmologie
706Urologie
808Soudní lékařství
809Radiologie a zobrazovací metody
903Klinická logopedie
911Všeobecná sestra
999Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost

Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého nebo dočasného zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)WHrazeno pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen hrazeno pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, hrazeno při použití dózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.
24.014Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku a dostavby plastické)WHrazeno u dětí do dovršení 18 let v rozsahu špičáků včetně
25.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
26.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
28.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
29.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
30.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
31.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
32.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
33.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
34.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
35.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
38.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
40.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
41.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
42.403Protonová radioterapieZVýkon bude hrazen jen, pokud byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách.
43.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
44.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
45.601XanthelasmaZ
46.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
47.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
48.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
49.601Rinoplastika - měkký nosZ
50.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
51.601RinofymaZ
52.601Operace gigantomastieZ
53.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
54.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
55.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
56.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
57.601Implantace tkáňového expanderuZ
58.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
60.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
61.605Korekce bradyZ
62.606Osteotomie proximálního femuruZ
63.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
64.701SeptoplastikaZ
65.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
67.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
68.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
69.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
70.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
71.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ
Poř.č.ODBNázev zdravotního výkonuKATPodmínka úhrady
1.001Zdravotně výchovná činnostN
2.002Zdravotně výchovná činnostN
3.014Pečetění fisury - zubN
4.014Koferdam - jedna čelistN
5.014Trepanace alveoluN
6.014Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace v zubním lékařstvíN
7.014Provizorní můstek zhotovený v ordinaciN
8.014Oprava fixní náhrady v ordinaciN
9.015Odborná ortodontická konzultace na žádost pacientaN
10.504Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony pro vaskulární impotenciN
11.603Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaciN
12.701Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanuN
13.706Implantace penilních protézN
14.706Penis - kavernosometrieN
15.706KavernosografieN
16.903Logopedické preventivní vyšetření - depistáž v terénuN
17.001Setření na pracovišti prováděné závodním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
18.014Injekční anestézieWVýkon bude hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie
19.014Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru zubní lékařWVýkon bude hrazen pouze při převzetí pojištěnce do péče při registraci pojištěnce Hrazeno dvakrát ročně
20.014Kontrola ústní hygieny - profylaktickáW
21.014Odstranění zubního kamene prořylaktickéWHrazeno jedenkrát ročně
22.014Lokální fluoridace s vysušenímWHrazeno při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče
23.014Výplň stálého nebo dočasného zubu (bez ohledu na počet plošek, včetně rekonstrukce růžku)W1. U pojištěnců do dne dosažení 15 let nebo u ošetření dočasného zubu hrazeno při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu a v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků hrazeno i při použití fotokompozitu. Při použití dózovaného amalgámu se hradí jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.2. U pojištěnců od 15 let do dne dosažení 18 let hrazeno při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití fotokompozitu nebo samopolymerujícího kompozitu.
3. U těhotných a kojících žen hrazeno při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit, v rozsahu celého chrupu a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu. Při použití dózovaného amalgámu se hradí jen v případech, kdy není použití jiného materiálu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.
4. U pojištěnců neuvedených v bodech 1 až 3 hrazeno při použití dózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu v základním provedení a dále v rozsahu řezáků a špičáků hrazeno i při použití samopolymerujícího kompozitu.
24.014Endodontické ošetřeníWHrazeno při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu
25.014Přechodná dlaha bez preparace - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
26.014Přechodná dlaha s preparací - na zubWHrazeno při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice
27.201Stanovení dlouhodobého rehabilitačního plánu na základě proběhlé rehabilitační konferenceWHrazen jedenkrát během léčby
28.401Setření na pracovišti pojištěnce z hlediska rizika profesionálního poškozeníWVýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení
29.601Modelace a přitažení odstálého boltceWPlná úhrada do 10 let věku dítěte, nad 10 let zdravotní pojišťovna nehradí
30.701Testy na agravaci a simulaciWV případě prokázané simulace nehrazen
31.705Aplikace kontaktní čočkyWVýkon bude hrazen po operaci katarakty
32.808Konzultace nálezu soudním lékařemWVýkon bude hrazen, pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
33.911Komplexní posouzení zdravotního stavu pojištěnce v jeho prostředíWVýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře při převzetí pojištěnce do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
34.911Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
35.911Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
36.911Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředíWVýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
37.999Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatremWVýkon bude hrazen jen na jednoho pojištěnce jedenkrát ročně v jednom oboru po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
38.999Rozhovor lékaře s rodinouWVýkon bude hrazen na jednoho pojištěnce ve věku do 15 let maximálně dvakrát ročně, u dospělého jedenkrát ročně po podrobném zápisu ve zdravotnické dokumentaci
39.999Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinouWHrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně ve zdravotnické dokumentaci a stvrzené podpisem eduko váného nebo jeho zákonného zástupce
40.999Konzilium lékařem poskytovatele specializované ambulantní péčeWVýkon hrazen jen pokud je na žádost praktického lékaře
41.403Protonová radioterapieZVýkon bude hrazen jen, pokud byl proveden na základě indikace poskytovatele, který má statut centra vysoce specializované zdravotní péče v oboru onkologie udělený podle zákona o zdravotních službách.
42.404Epilace á 30 minutZVýkon bude hrazen pouze u dg. E00 - E07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 - E 14 (diabetes mellitus), E 20 - E 35 (diencefalo-hypofyzární poruchy)
43.601Korekce malé vrozené anomálie boltce a okolí (výrůstky před boltcem)Z
44.601XanthelasmaZ
45.601Operace ptózy obličeje - horní, dolníZ
46.601Operace ptózy obličeje - celková (smas lifting)Z
47.601Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční poruchuZ
48.601Rinoplastika - měkký nosZ
49.601Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)Z
50.601RinofymaZ
51.601Operace gigantomastieZ
52.601Ablace prsu se zachováním dvorceZ
53.601Rekonstrukce areomamilárního komplexuZ
54.601Kapsulotomie pouzdra implantátuZ
55.601Odstranění implantátu prsu s kapsulektomiíZ
56.601Implantace tkáňového expanderuZ
57.605Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézouZ
58.605Subperiostální implantát - jedna čelistZ
59.605Korekce bradyZ
60.606Osteotomie proximálního femuruZ
61.606Prodloužení, zkrácení dlouhé kostiZ
62.701SeptoplastikaZ
63.705Laserová iridotomieZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce třikrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
64.705Dermatoplastika jednoho víčka nebo blepharochalasis - exize z jednoho víčka + odstranění tuku a záhybuZ
65.705Laserová koagulace sítniceZVýkon je hrazen při provedení na 1 oku nejvíce pětkrát, při dalším provedení jek úhradě třeba souhlasu revizního lékaře
66.705Plastická operace kůže víčka otočným lalokem nebo posunemZ
67.706Transuretrální termoterapie prostatyZ
68.706Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látekZ
69.706Ligatura vas deferens - vazektomieZ

Příloha č. 2 k zákonu č. 48/1997 Sb.

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Číslo
skupiny
Název skupiny léčivých látek
1protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání
2prokinetika, perorální podání
3antiemetika ze skupiny setronů
4protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání
5protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace
6mikronizované multienzymové pankreatické přípravky
7insuliny krátkodobě působící
8insuliny střednědobě působící
9insuliny dlouhodobě působící
10perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů
11perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey
12vitamin D a jeho analoga, perorální podání
13vitamin D a jeho analoga, parenterální podání
14soli vápníku, perorální podání
15soli draslíku, perorální podání
16antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K
17antithrombotika ze skupiny heparinu
18antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární hepariny a obdobná léčiva)
19antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové
20antifibrinolytika, perorální podání
21antifibrinolytika, parenterální aplikace
22hemostatika (vitamin K), perorální podání
23koagulační faktor VIII
24koagulační faktor IX
25soli železa, perorální podání
26soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání
27soli železa, parenterální aplikace
28erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku
29substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)
30substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)
31úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)
32intravenozní roztoky fysiologického roztoku
33intravenozní roztoky glukózy
34roztoky k peritoneální dialýze
35roztoky k hemodialýze
36srdeční glykosidy, perorální podání
37antiarytmika třída I a III, perorální podání
38adrenalin
39nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání
40nitráty pro akutní léčbu
41antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání
42léčiva pro plicní hypertenzi
43diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání
44diuretika s vysokým účinkem, perorální podání
45diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace
46diuretika šetřící draslík, perorální podání
47selektivní beta-blokátory, perorální podání
48blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin, perorální podání
49blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící méně než 24 hodin
50blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící déle než 24 hodin
51ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin
52léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů
53hypolipidemika ze skupiny statinů
54hypolipidemika ze skupiny fibrátů
55antimykotika k lokálnímu použití
56antipsoriatika k lokálnímu použití
57antibiotika k lokálnímu použití
58kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 1. a 2. generace
59kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné 3. a 4. generace
60kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 1. a 2. generace
61kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné 3. a 4. generace
62léčivé látky proti akné k lokálnímu použití
63gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu použití
64léčiva zvyšující tonus dělohy
65léčiva snižující tonus dělohy
66inhibitory prolaktinu
67mužské pohlavní hormony
68ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání
69ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace
70ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů
71gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace
72ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů
73močová spasmolytika
74léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty
75hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga
76hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga
77hormony hypotalamu a jejich analoga
78kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání
79kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace
80hormony štítné žlázy
81tyreostatika
82glukagon
83homeostatika vápníku
84tetracyklinová antibiotika, perorální podání
85peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů betalaktamáz, perorální podání
86peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání
87jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání
88sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání
89makrolidová antibiotika, perorální podání
90linkosamidová antibiotika, perorální podání
91aminoglykosidová antibiotika
92chinolonová chemoterapeutika, perorální podání
93imidazolová a nitrořuranová chemoterapeutika, perorální podání
94antimykotika pro systémové užití, perorální podání
95antimykobakteriální látky
96systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí a některých dalších virových infekcí, perorální podání
97antiretrovirotika
98imunoglobuliny, normální lidské
99lidské imunoglobuliny proti tetanu
100lidské imunoglobuliny proti hepatitidě
101ostatní lidské specifické imunoglobuliny
102cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání
103cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace
104antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání
105antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace
106antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání
107antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace
108antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace
109alkaloidy z rodu vinca a analoga
110deriváty podofylotoxinu, perorální podání
111deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace
112taxany
113antracykliny a jejich deriváty
114cytotoxická antibiotika
115platinová cytostatika
116cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání
117cytostatika - monoklonální protilátky
118hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání
119antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání
120antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání
121inhibitory aromatáz
122interferony používané v onkologii
123interferony a glatiramer acetát používané v neurologii
124interferony používané v hepatologii
125imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání
126imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání
127imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa
128nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání
129nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání
130centrální svalová relaxancia, perorální podání
131antiuratika, perorální podání
132léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání
133lokální anestetika ze skupiny amidů
134analgetika - silné opioidy, perorální podání
135analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace
136analgetika - morfin, parenterální podání
137analgetika - slabé opioidy, perorální podání
138analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti
139analgetika - antipyretika, perorální podání
140antimigrenika
141antiepileptika ze skupiny barbiturátů
142antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů
143antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů
144antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin
145anticholinergní antiparkinsonika
146dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů
147antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu
148antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT
149antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání
150antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání
151antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání
152Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů
153Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté
154lithium
155antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky
156anxiolytika, perorální podání
157anxiolytika, rektální podání
158antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů, perorální podání
159antidepresiva - selektivní inhibitory působící najeden transmiterový systém, perorální podání
160antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové systémy, perorální podání
161centrální stimulancia - perorální podání
162léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)
163parasympatomimetika, perorální podání
164léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání
165antimalarika
166anthelmintika
167nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů
168inhalační sympatomimetika
169inhalační kortikosteroidy
170inhalační anticholinergika
171antileukotrieny, perorální podání
172nesedativní antihistaminika
173oftalmologika - antibiotika
174oftalmologika - chemoterapeutika
175oftalmologika - antivirotika
176oftalmologika - kortikosteroidy
177oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva
178antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik
179antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů
180antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů
181mydriatika a cykloplegika
182oftalmologika - antialergika
183terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání
184terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání
185základní antidota
186antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání
187antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání
188definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu
189definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu
190individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku
191individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii
192erytrocytární přípravky
193trombocytární přípravky
194přípravky z plazmy
195leukocytární přípravky

Příloha č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb.

KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ

ODDÍL A

Tabulka č. 1

Seznam skupin
01 - ZP krycí
02 - ZP pro inkontinentní pacienty
03 - ZP pro pacienty se stomií
04 - ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
05 - ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
06 - ZP pro kompresivní terapii
07 - ZP pro pacienty s poruchou mobility
08 - ZP pro pacienty s poruchou sluchu
09 - ZP pro pacienty s poruchou zraku
10 - ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
11 - ZP nekategorizované

Tabulka č. 2

Zvláštní zkratky
J4 - specializované pracoviště pro léčbu dědičných poruch metabolismu
J16 - specializované pracoviště angiologické a lymfologické

Tabulka č. 3

Seznam odborností lékařů pro preskripční omezení (odbornost zahrnuje všechny podobory a nástavbové odbornosti)Zkratka
alergolog a klinický imunologALG
anesteziolog a intenzivistaANS
dermatovenerologDER
dětský lékař; praktický lékař pro děti a dorostPED
diabetolog a endokrinologDIA
foniatrFON
geriatrGER
gynekolog a porodníkGYN
chirurgCHI
internistaINT
kardiologKAR
klinický onkologONK
klinický osteologOST
lékař se specializací v oboru ortodoncieORD
lékař se specializací v oboru ortopedické protetikyORP
lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v popáleninové medicíněPOP
angiolog, lymfolog a flebologANG
nefrologNEF
neonatologNEO
neurologNEU
oftalmologOPH
ortopedORT
otorinolaryngologORL
plastický chirurgPLA
pneumologPNE
praktický lékařPRL
psychiatrPSY
rehabilitační lékařREH
revmatologREV
tělovýchovný lékařTVL
traumatologTRA
urologURN

ODDÍL B

Definice stupňů aktivity
Stupeň aktivity I – interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány.
Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru.
Stupeň aktivity II – limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru.
Stupeň aktivity III – nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, přičemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a případně také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení.
Stupeň aktivity IV – nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti jako uživatel stupně III. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec.
Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení.
Nejedná se o speciální sportovní protézy.

ODDÍL C

Tabulka č. 1

Číselný kódKategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPHMožnost cirkulace
01ZP krycí
01.01ZP pro klasické hojení ran
01.01.01gázy
01.01.01.01gázy skládaná – sterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm20,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.01.02gázy skládaná – nesterilnímin. 8 vrstev, min. 17 vláken na 1 cm20,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02netkané textilie
01.01.02.01netkaná textilie – sterilnímin. 4 vrstvy0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.02netkaná textilie
– nesterilní
min. 4 vrstvy0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.03kombinované savé kompresy
– bez superabsorbentu
0,0695 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.04kombinované savé kompresy
– se superabsorbentem
0,3913 Kč / 1 cm2ne
01.01.02.05hypoalergenní fixace0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.02ZP pro vlhké hojení ran
01.02.01obvazy neadherentní
01.02.01.01obvazy kontaktní neadherentník zabránění adherence sekundárních krytí ke spodiněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,3478 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.02obvazy kontaktní neadherentní
– se savým jádrem
k zabránění adherence sekundárních krytí ke spodiněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,5217 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.03obvazy kontaktní neadherentní silikonovék zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, možnost výměny po více dnech ev. pomoc při formování jizev ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.04antiseptické neadherentní krytík zabránění adherence sekundárních krytí ke spodině, s efektem antimikrobiálnímpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.01.05krytí kontaktní neadherentní s lipidokolidní kontaktní vrstvouobsahuje lipidikolidní technologiipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,26 Kč / 1 cm2ne
01.02.02krytí s aktivním uhlím
01.02.02.01krytí s aktivním uhlímkrytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrecepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.02.02krytí s aktivním uhlím – s aktivní látkoukrytí se schopností adsorbce zápachu, čištění rány, ke snížení sekrece, k managementu infekce v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,04 Kč / 1 cm2ne
01.02.03hydrogelové krytí
01.02.03.01hydrogelové krytí – plošnéhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro defekty plošné, povrchovépo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,78 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.02hydrogelové krytí – amorfníhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem21,70 Kč / 1 g
21,70 Kč / 1 ml
ne
01.02.03.03hydrogelové krytí – na textilním nosičihydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.03.04hydrogely amorfní s aktivní látkouhydratace spodiny rány, prevence adherence, podpora autolytického procesu, pro plošné povrchové i hluboké defekty, ovlivňující spodinu dle aktivní látky, v případě antimikrobiální aktivity musí obsahovat prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem9,74 Kč / 1 g
9,74 Kč / 1 ml
ne
01.02.04alginátové krytí
01.02.04.01alginátové krytí – plošnévelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.02alginátové krytí – plošné s aktivní látkouvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráněpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.03provazce, tamponyvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,56 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.04provazce, tampony – s aktivní látkouvelmi dobrá absorbce, k čištění spodiny, udržení vlhkého prostředí v ráně, ovlivnění infekce v ráně, s výhodou do dutin a podminovaných ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.04.05alginátová krytí amorfní – s aktivní látkouamorfní alginátová matrix s vazbou na aktivní látku, která je aktivní po kontaktu s exudátempo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem10,13 Kč / 1 g
10,13 Kč / 1 ml
ne
01.02.05hydrokoloidní krytí
01.02.05.01hydrokoloidy bez okrajek udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.02hydrokoloidy s okrajemk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny se schopností se přichytit k okolí ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,08 Kč / 1 cm2ne
01.02.05.03pastyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodiny – dutinpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem11,30 Kč / 1 gne
01.02.05.04zásypyk udržení vlhkosti v ráně, management exsudátu, čištění spodinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem9,56 Kč / 1 gne
01.02.06hydrovlákna
01.02.06.01hydrovláknamanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.02hydrovlákna – s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, lze i do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.03hydrovlákna – provazce, tamponymanagement exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.06.04hydrovlákna – provazce, tampony
– s aktivní látkou
management exsudátu, čištění spodiny, podpora hojení, do hlubokých ran, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.07hydropolymery, polyuretany a pěny
01.02.07.01hydropolymery, polyuretany a pěny
– plošné
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.02hydropolymery, polyuretany a pěny
– plošné s okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,00 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.03hydropolymery, polyuretany a pěny
– s měkkým silikonem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.04hydropolymery, polyuretany a pěny
– s měkkým silikonem a okrajem
management exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytí, s lepícími schopnostmi ke kůži, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.05hydropolymery, polyuretany a pěny –do dutinmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány – k výplni dutinypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.06hydropolymery, polyuretany a pěny –s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látkupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.07hydropolymery, polyuretany a pěny –s aktivní látkou a okrajemmanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.08hydropolymery, polyuretany a pěny –s měkkým silikonem a aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvoupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,50 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.09hydropolymery, polyuretany a pěny –s měkkým silikonem a okrajem a s aktivní látkoumanagement exsudátu, čištění, podpora hojení, ochrana rány, obsahuje prokazatelně antimikrobiální látku, s ochrannou silikonovou kontaktní vrstvou, s lepícími schopnostmi ke kůžipo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.10hydropolymery, polyuretany a pěny –s gelemmanagement exsudátu, zvlhčení spodiny, čištění, podpora hojení, ochrana rány, sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,74 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.11hydropolymery, polyuretany a pěny –s gelem s okrajemmanagement exudátu, čištění, podpora hojení, ochrana ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,17 Kč / 1 cm2ne
01.02.07.12hydropolymery, polyuretany a pěny –se silikonem a aktivní látkou k odvodu exsudátuodvádí exsudát, obsahuje prokazatelně antimikrobiální složku a silikonovou kontaktní vrstvupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,60 Kč / 1 cm2ne
01.02.08filmové obvazy
01.02.08.01filmové obvazy – plošnékrytí k ochraně rány, ochraně okolí před macerací a sekundární krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.02filmové obvazy – plošné se silikonemkrytí k ochraně rány, ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,87 Kč / 1 cm2ne
01.02.08.03filmové obvazy – tamponykrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,26 Kč / 1 mlne
01.02.08.04filmové obvazy – sprejekrytí k ochraně rány a ochraně okolí před maceracípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem7,83 Kč / 1 mlne
01.02.09bioaktivní obvazy
01.02.09.01bioaktivní obvazy – plošnékrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,09 Kč / 1 cm2ne
01.02.09.02bioaktivní obvazy – v tuběkrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.09.03bioaktivní obvazy – na síťoviněkrytí vstupující aktivně do procesu hojení, prodlouhodobě stagnující defektypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,30 Kč / 1 cm2ne
01.02.10čistící obvazy
01.02.10.01čistící obvazy – plošnévhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.02čistící obvazy – aktivnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlakůpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.10.03čistící obvazy – k mechanickému čištěnívhodné k vyčištění spodiny rány, k odstranění povlaků pomocí mechanického debridementupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,22 Kč / 1 cm2ne
01.02.11čistící roztoky aktivní
01.02.11.01čistící roztoky aktivníaseptické roztoky sloužící k obkladům a oplachům, podpora autolytických aktivit v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,70 Kč / 1 mlne
01.02.11.02čistící gely aktivníaseptické gely pro podporu autolytických aktivit v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,04 Kč / 1 g
13,04 Kč / 1 ml
ne
01.02.12dermoepidermální náhrady
01.02.12.01xenotransplantátynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,96 Kč / 1 cm2ne
01.02.12.02syntetické kožní náhradynáhrada kožního krytu, podpora epitelizacepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem6,52 Kč / 1 cm2ne
01.02.13ostatní krytí
01.02.13.01kolagenové krytípo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,48 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.02krytí obsahující hyaluronan – plošnékrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.03krytí obsahující hyaluronan – roztok, gelkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem5,52 Kč / 1 gne
01.02.13.04krytí obsahující hyaluronan – sprejkrytí podporující čištění, granulaci, aktivuje hojící procesypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem11,30 Kč / 1 mlne
01.02.13.05krytí obsahující med – plošnémateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem1,65 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.06krytí obsahující med – gel, pastamateriály k podpoře hojení, čistící a antibakteriální efektpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem13,04 Kč / 1 gne
01.02.13.07hydrobalanční krytímanagement exsudátupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,35 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.08nanokrystalické stříbro – plošnémanagement infekce v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,43 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.09nanokrystalické stříbro – sprejmanagement infekce v defektupo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,48 Kč / 1 mlne
01.02.13.10biokeramické krytímanagement exsudátu u sekretujících ranpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,61 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.11maltodextrinmateriály k podpoře hojení a čistění ránypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem3,30 Kč / 1 gne
01.02.13.12kadexomer s jodem – plošnýmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,91 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.13kadexomer s jodem – zásypmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.14kadexomer s jodem – mastmanagement exsudátu a infekcepo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem14,78 Kč / 1 gne
01.02.13.15samolepící silikonové krytí na jizvypo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem2,61 Kč / 1 cm2ne
01.02.13.16superabsorbční krytíkrytí k managementu exsudátu, s vysokou absorpční kapacitou díky superabsorpčním částicím, které jsou součástí jádra a váží pevně a bezpečně exsudátpo uplynutí 6 měsíců léčby po schválení revizním lékařem0,65 Kč / 1 cm2ne
01.03obinadla a náplasti
01.03.01obinadla fixační
01.03.01.01obinadla fixační – elastická0,0044 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.02obinadla fixační – elastická, kohezivní0,0174 Kč / 1 cm2ne
01.03.01.03obinadla fixační – neelastická0,0026 Kč / 1 cm2ne
01.03.02obinadla hadicová
01.03.02.01obinadla hadicová – podpůrná0,0522 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.02obinadla hadicová – podkladová0,0087 Kč / 1 cm2ne
01.03.02.03obinadla hadicová – fixační0,1043 Kč / 1 cm2ne
01.03.03.náplasti
01.03.03.01samolepící krytí----0,225 Kč / 1 cm2ne
01.04savé prostředky
01.04.01vata buničitá
01.04.01.01vata buničitá1000 g / měsíc0,0869 Kč / 1 gne
01.04.01.02vata buničitá – dělenáDIA300 ks / měsíc0,0261 Kč / 1 ksne
02ZP pro inkontinentní pacienty
02.01ZP absorbční
02.01.01ZP absorbční
02.01.01.01vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotkyVšechny typy výrobků:
• absorpční jádro z celulózy popř. superabsorbentu
• neutralizátor zápachu

Intravaginální tampony

Vložné pleny
• postranní pásky proti protečení
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky –zalepovací
• postranní pásky proti protečení
• opakovaně aplikovatelná lepítka
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky – s pásem
• postranní pásky proti protečení
• fixace pomocí pásu s opakovaným zapínáním
• indikátor výměny zdravotního prostředku

Plenkové kalhotky – natahovací
• prodyšný elastický materiál

Fixační kalhotky
• bezešvé
GER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URNinkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin)inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence
maximálně 150 kusů / měsícpři kombinaci se ZP pro sběr moči – 174,00 Kč / měsíc pro jakýkoli stupeň inkontinence, spoluúčast 5 % od prvního ksne
inkontinence I. stupně (mimovolní únik moči nad 50 ml do 100 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) –391,00 Kč / měsíc, spoluúčast 15 % od prvního ks
inkontinence II. stupně (mimovolní únik moči nad 100 ml do 200 ml (včetně) v průběhu 24 hodin) + fekální inkontinence –783,00 Kč / měsíc, spoluúčast 5 % od prvního ks
inkontinence III. stupně (mimovolní únik moči nad 200 ml v průběhu 24 hodin) + smíšená inkontinence – 1.478,00 Kč / měsíc
02.01.01.02podložkyse superabsorbentem i bez superabsorbentuGER; GYN; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URNinkontinence III. stupně + smíšená inkontinencemaximálně 30 kusů / měsícinkontinence III. stupně + smíšená inkontinence –191,00 Kč / měsíc, spoluúčast 25 % od prvního ksne
02.02ZP pro sběr moči
02.02.01urinální kondomy
02.02.01.01urinální kondomysamolepící nebo s lepícím proužkem, ochrana proti zalomení, kompatibilní se standardně používanými sběrnými urinálními sáčkyGER; CHI; NEF; NEU; PED; PRL; URN; INTinkontinence u mužů, únik moči nad 100 ml za 24 hodin, kombinace možná pouze s vložkami nebo kapsami30 ks / měsíc22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02sběrné urinální sáčky výpustné
02.02.02.01sběrné urinální sáčky –jednokomorovéGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu22,00 Kč / 1 ksne
02.02.02.02sběrné urinální sáčky – vícekomorovékomory pro rovnoměrnou distribuci moči, konektor kompatibilní se standardně používanými cévkami a urostomickými sáčky, potažené textilií, uzavíratelný výpustný ventilGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom15 ks / měsíc; 20 ks pro pacienty s nefrostomií; pro děti do 6 let bez limitu43,00 Kč / 1 ksne
02.02.03přídržné příslušenství
02.02.03.01přídržné páskyměkká textilie, upravitelná velikost, kompatibilní se sběrnými sáčkyGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom8 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.02.03.02držáky sáčkůkompatibilní pro upevnění sběrných sáčků, omyvatelný materiálGER; GYN; CHI; INT; NEF; NEU; ONK; PED; PRL; URNmočový katétr, urostomie, nefrostomie, epicystostomie, drén, urinální kondom2 ks / rok22,00 Kč / 1 ksne
02.03ZP pro vyprazdňování
02.03.01urologické katetry pro intermitentní katetrizaci
02.03.01.01katetr sterilní – nepotahovanýsterilní nepotahovaný močový katetr k jednorázovému cévkování močového měchýřeNEF; URN210 ks / měsíc8,70 Kč / 1 ksne
02.03.01.02katetr sterilní – potahovaný, s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.01.03katetr sterilní – potahovaný, ihned k použitísterilní kompaktní potahovaný močový katetr bez obsahu ftalátů, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02urologické sety pro intermitentní katetrizaci s integrovaným sáčkem
02.03.02.01sety sterilní s potahovaným katetrem – s nutností aktivacepotažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetru, aktivace vodouNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním – nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc43,00 Kč / 1 ksne
02.03.02.02sety sterilní s potahovaným katetrem – ihned k použitísterilní kompaktní uzavřený systém potahovaného močového katétru bez obsahu ftalátů a kalibrovaného sběrného sáčku s antirefluxní chlopní a možností výpustě, ihned k použití, s bezdotykovou technikou při zavádění; potažený hydrofilní vrstvou včetně oček katetruNEF; URNporucha vyprazdňování močového měchýře, dysfunkce močových cest s fyziologickým či patologickým nálezem, po kontinentních náhradách močového měchýře, ortotopický měchýř, u plegiků, benigní hyperplazie prostaty s obtížným vyprazdňováním – nelze kombinovat s katétry sterilními v rámci jednoho měsíce210 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
02.03.03proplachové systémy pro permanentní urologický katetr
02.03.03.01proplachové systémyuzavřený sterilní systém pro gravitační proplach permanentních močových katetrů a močového měchýře s obsahem aktivní látky k prevenci a léčbě neprůchodnosti katetruNEF; URNporucha průchodnosti permanentního močového katetru způsobená patologickou příměsí moči, s frekvencí častější než 1x týdně po dobu 1 měsíce při správné péči15 ks / měsíc35,00 Kč / 1 ksne
02.03.04dilatany
02.03.04.01dilatany análnístenóza análního kanálu; stenóza stomie1 balení / 10 let607,00 Kč /
1 balení
ne
02.03.05urologické lubrikační gely
02.03.05.01urologické lubrikační gelyNEF; URNpouze pro nepotahované katetry750 ml / 1 měsíc2,60 Kč / 1 mlne
03ZP pro pacienty se stomií
03.01stomické systémy – jednodílné
03.01.01sáčky – jednodílné, výpustnélze kombinovat se sáčky uzavřenými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.01.01potažené sáčky s plochou podložkou – s výpustí s mechanickou svorkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie30 ks / měsíc57,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.02potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.03potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovanou bezpečnostní výpustíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; měkké břicho –plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; komplikovaná píštěl30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.04potažené sáčky jednodílné univerzální, s plochou podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.157,00 Kč / 1 ksne
03.01.01.05potažené sáčky jednodílné univerzální, s konvexní podložkou, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicíadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.243,00 Kč/ 1ksne
03.01.01.06potažené sáčky výpustné velkoobjemové – s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; průměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže; vícečetné píštěle30 ks / měsíc217,00 Kč / 1 ksne
03.01.02sáčky – jednodílné, uzavřenélze kombinovat se sáčky výpustnými do příslušného finančního limitu stanoveného množstevním limitem dané kategorie
03.01.02.01potažené sáčky s plochou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.02potažené sáčky s konvexní podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; měkké břicho –plovoucí podkoží; stomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie60 ks / měsíc109,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.03potažené sáčky uzavřené velkoobjemové – s velkoplošnou podložkouadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad 50 mm; prolaps střeva; poškozená peristomální kůže60 ks / měsíc130,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.04krytkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc52,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.05zátkyadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice; pravidelné vyprazdňování; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků60 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
03.01.02.06krycí lepení se savou vrstvou a nepropustným povrchemsavé hypoalergenní jádro, které lze přiložit na sliznici střeva; hypoalergenní lepicí okrajGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie s minimální produkcí stolice; střevní mukózní píštěl; irigující stomici; bez nároku na současné předepsání sáčků; krytí nefrostomií, epycystostomií, trvalých drenáží60 ks / měsíc28,00 Kč / 1 ksne
03.01.03sáčky – jednodílné, urostomické
03.01.03.01potažené sáčky s plochou podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; nekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; píštěl; drén30 ks / měsíc243,00 Kč / 1 ksne
03.01.03.02potažené sáčky s konvexní podložkou – s integrovaným antirefluxním ventilemadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie nebo píštěl v komplikovaném terénu; měkké břicho – plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie; drén30 ks / měsíc252,00 Kč / 1 ksne
03.02stomické systémy – dvoudílné –adhezivní technologie
03.02.01podložky
03.02.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže; dobrá jemná motorika rukou (stříhání podložky)10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl139,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.01.02podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; měkké břicho – plovoucí podkoží; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vysoké podkoží a retrahovaná stomie10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.01.03podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl174,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.02.02sáčky – výpustné
03.02.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; píštěl30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
03.02.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle
30 ks / měsíc122,00 Kč / 1 ksne
03.02.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.122,00 Kč / 1 ksne
03.02.03sáčky – uzavřené
03.02.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice60 ks / měsíc70,00 Kč / 1 ksne
03.02.04sáčky – urostomické
03.02.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; píštěl; drén30 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
03.03stomické systémy – dvoudílné –mechanické
03.03.01podložky
03.03.01.01podložky plochéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; nekomplikovaná píštěl; rovné peristomální okolí; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl183,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.02podložky tvarovatelnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNnekomplikovaná stomie; rovné peristomální okolí; manžeta stomie nad úrovní kůže; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.03podložky konvexníadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNstomie v komplikovaném nebo nerovném peristomálním terénu; píštěl v komplikovaném nebonerovném terénu; retrahovaná stomie v úrovni nebo pod úrovní kůže; stenóza stomie; vícečetné píštěle10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.01.04podložky velkoplošnéadhezivní hmota na hydrokoloidní báziGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva blízko sebe; axiální stomie; poškozená peristomální kůže
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl252,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie
03.03.02sáčky – výpustné
03.03.02.01sáčky s integrovanou bezpečnostní výpustísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNřídká stolice; píštěl30 ks / měsíc87,00 Kč / 1 ksne
03.03.02.02sáčky velkoobjemovésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNprůměr stomie nad
50 mm; masivně secernující píštěl; prolaps střeva; vícenásobné vyústění střeva; axiální stomie; velké odpady ze střeva nebo píštěle
30 ks / měsíc174,00 Kč / 1 ksne
03.03.02.03sáčky univerzální, bez antirefluxního ventilu, se širokou výpustí s možností napojení na sběrný sáček se širokou hadicísáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; ONK; PED; URNjakýkoliv typ derivační stomie nebo píštěle, která odvádí velmi řídkou až vodnatou stolici v množství nad 1000 ml za 24 hod; má možnost napojení na velkoobjemový sběrný sáček se širokou odvodnou hadicí30 ks / měsíc a 60 ks / měsíc při množství stolice nad 4 litry za 24 hod.174,00 Kč / 1 ksne
03.03.03sáčky – uzavřené
03.03.03.01sáčky uzavřenésáčky s povrchovou úpravou, kryté textilií, opatřené filtremGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNformovaná stolice60 ks / měsíc48,00 Kč / 1 ksne
03.03.04sáčky – urostomické
03.03.04.01sáčky s integrovaným antirefluxním ventilemsáčky s povrchovou úpravou, kryté textiliíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNurostomie; píštěl; drén30 ks / měsíc113,00 Kč / 1 ksne
03.04stomické systémy – pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01systémy pro dočasnou kontinenci stomie
03.04.01.01systémy pro dočasnou kontinenci stomiesada podložek,
sáčků a zařízení pro dočasnou kontinenci stomie
GER; CHI; INT; ONK; PED; PRLkolostomie
s formovanou stolicí
6.957,00 Kč /
1 měsíc
ne
03.05stomické systémy – s malou lepicí plochou
03.05.01stomické systémy – s malou lepicí plochou – jednodílné
03.05.01.01potažené sáčky výpustné s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
157,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.02potažené sáčky uzavřené s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
60 ks / měsíc; pro děti do 6 let
120 ks / měsíc v indikovaných případech
48,00 Kč / 1 ksne
03.05.01.03potažené sáčky urostomické s integrovaným antirefluxním ventilem s plochou nebo konvexní podložkoumax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
03.05.02stomické systémy – s malou lepicí plochou – dvoudílné – adhesivní technologie
03.05.02.01podložky ploché nebo konvexnímax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
10 ks / měsíc –kolostomie; trvalá drenáž; píštěl; pro děti do 6 let
20 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –ileostomie; urostomie; pro děti do 6 let
30 ks / měsíc v indikovaných případech
03.05.02.02potažené sáčky uzavřenémax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
60 ks / měsíc; pro děti do 6 let
120 ks / měsíc v indikovaných případech
130,00 Kč / 1 ksne
03.05.02.03potažené sáčky výpustnémax. velikost adhezní plochy
do 7 cm
GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNdo 18 let včetně – všechny typy stomie;
od 19 let – všechny typy stomie –tělesná konstituce pacienta vyžaduje malý stomický systém s malou adhezní plochou
30 ks / měsíc; pro děti do 6 let
60 ks / měsíc v indikovaných případech
261,00 Kč / 1 ksne
03.06ZP drenážní systémy
03.06.01sáčky drenážní
03.06.01.01sáčky drenážní – jednodílnéadhezivní hmota na hydrokoloidní bázi sáčky s povrchovou úpravouGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzavedený drén; píštěl do orgánu nebo tělní dutiny; mnohočetné píštěle30 ks / měsíc261,00 Kč / 1 ksne
03.07ZP k irigaci do stomie
03.07.01irigační soupravy
03.07.01.01irigační soupravy – gravitačníGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNirigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva2 sady / rok2.174,00 Kč / 1 sadane
03.07.01.02irigační soupravy – sáčkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNirigace defekační – kolostomie na distální části tlustého střeva; irigace léčebná – opakovaná aplikace léčebné látky do tenkého nebo tlustého střeva300 ks / rok43,00 Kč / 1 ksne
03.08ZP pro pacienty se stomií –stomické příslušenství – péče o kůži – prevence a léčba
03.08.01vyplňovací a vyrovnávací ZP
03.08.01.01vkládací kroužkyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou78,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.02pásky vyrovnávacíadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží120 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou70,00 Kč / 1 ksne
03.08.01.03adhesivní pasty a gelyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží1 ks / měsíc7,80 Kč / 1 gne
03.08.01.04destičky a rouškyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží0,40 Kč / 1 cm2ne
03.08.01.05těsnící manžetyadhezivní hydrokoloidní nebo silikonová hmotaGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNkomplikovaná stomie nebo píštěl –stenóza, retrakce, prolaps; nevhodně vyústěná stomie nebo píštěl pro ošetřování; stomie nebo píštěl vyústěná v komplikovaném peristomálním terénu; více stomií současně; odhojená zvýšená manžeta stomie; onkologická léčba; měkké břicho – plovoucí podkoží60 ks / měsíc, lze předepsat pouze s podložkou96,00 Kč / 1 ksne
03.08.02pásy a přídržné prostředky
03.08.02.01stomické pásky – přídržnékompatibilní s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémemGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti s jednodílným nebo dvoudílným stomickým systémem, který má ouška pro uchycení přídržného pásku; potřeba mechanické podpory pásku pro dobrou adhezi pomůcky k tělu; prevence podtékání2 ks / rok174,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.02stomické břišní pásys otvorem nebo bez otvoruGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNvšechny typy stomie2 ks / rok522,00 Kč / 1 ksne
03.08.02.03nízkotlaké adaptéry pro dvoudílný systémGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNvšechny typy stomie; pacienti používající dvoudílný mechanický systém, kterým onemocnění, stav stomie a peristomálního okolí nedovoluje tlak na břišní stěnu; časné pooperační období – do 3 měsíců od operace10 ks / měsíc –uzavřený systém113,00 Kč / 1 ksne
15 ks / měsíc –výpustný systém
03.08.03prostředky zahušťovací
03.08.03.01prostředky zahušťovacíGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNileostomie; kolostomie
s řídkou nebo vodnatou stolicí
313,00 Kč / měsícne
03.08.04odstraňovače stomické podložky
03.08.04.01odstraňovače stomické podložkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; zdravá nebo mírně poškozená peristomální kůže261,00 Kč / měsícne
03.08.04.02odstraňovače stomické podložky –silikonovérouška nebo sprejGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; poškozená peristomální kůže; alergická reakce na jiný odstraňovač; kožní choroba v peristomální oblasti435,00 Kč / měsícne
03.08.05pohlcovače pachu
03.08.05.01pohlcovače pachuneutralizuje zápach ve stomickém sáčku (aplikuje se do sáčku před nasazením)GER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNzvyšují kompenzační funkci stomické pomůcky304,00 Kč / měsícne
03.09ochranné a čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01ochranné prostředky pro pacienty se stomií
03.09.01.01zásypové pudry, ochranné krémy, ochranné filmy, přídržné proužkyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URNpacienti používající stomický nebo drenážní systém na stomii, píštěl nebo drenáž; ochrana a prevence poškození kůže v peristomální oblasti; léčba poškozené kůže; onkologická léčba; zajištění plné adheze stomického systému870,00 Kč / měsícne
03.09.01.02protektivní kroužkyochranná hydrokoloidní nebo silikonová vrstva se lepí na kůži a nepropustná, omyvatelná a nelepivá vrstva je navrchGER; CHI; INT; ONK; PED; PRL; URNvýživné stomie, trvalé drenáže, nefrostomie, ureterostomie, epicystostomie30 ks / měsíc104,00 Kč / 1 ksne
03.09.02čistící prostředky pro pacienty se stomií
03.09.02.01čistící roztoky, čisticí pěny, tělové čisticí ubrouskypomůckyGER; CHI; INT; NEF; ONK; PED; PRL; URN261,00 Kč / měsícne
03.10sběrné sáčky se širokou hadicí
03.10.01sběrné sáčky se širokou hadicípevné sběrné sáčky, které pojmou alespoň 1500 – 2000 ml stolice; široká a dlouhá hadice, kterou projde kašovitá stolice; možnost zavěšení na lůžkoGER; CHI; INT; ONK; PRLpacienti se stomií s odpady nad 2000 ml / 24 hod; používají jednodílný nebo dvoudílný systém s univerzálním sáčkem15 ks / měsíc157,00 Kč / 1 ksne
04ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv
04.01ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk
04.01.01krční ortézy
04.01.01.01krční ortézyvícedílné pevné nebo stavitelné tvarové krční ortézy s výraznou prostorově tvarovanou plošnou podporou v oblasti dolní čelisti a týlu hlavy (např. límce typ Philadelphia), nepatří sem vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)CHI; NEU; ORP; ORT; OST; REH; REV; TRA; TVLdlouhodobější pooperační nebo poúrazová fixace krční páteře v případě těžkého cervikálního a cervikobrachiálního syndromu, lehčí subluxace, jednoduché stabilní zlomeniny, těžké spondylartrózy, degenerativní změny1 ks / 1 rok739,00 Kč / 1 ksne
04.01.02fixační límce
04.01.02.01fixační límce – zpevněné• vícedílné ortézy s anatomickým tvarem bez celoplošné podpory (např. stavitelné límce z obvodových výztuh)
• ortézy s anatomickým tvarem a vnitřní nebo vnější výztuhou z pevných materiálů
• výrazně anatomicky tvarované plastové límce bez výztuhy, které díky použitému materiálu vykazují vysokou míru fixace
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní i chronické případy cervikálního syndromu, osterochondrózy a spondylartrózy, lehké poúrazové subluxace, revmatických obtíží, degenerativních změn1 ks / 1 rok296,00 Kč / 1 ksne
04.01.02.02fixační límce – měkkéměkké límce s anatomickým tvarem bez výztuhCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVL; POPvelmi lehké případy tortikolis, spondylóz, revmatických onemocnění, blokových postavení krční páteře, akutních poranění měkkých tkání, degenerativních onemocnění, jizevnaté kontraktury krku do jednoho roku po úrazu1 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.02ZP ortopedicko protetické – pro trup
04.02.01rigidní fixace klíční kosti
04.02.01.01rigidní fixace klíční kostipro rigidní fixaci klíční kosti,
nepatří sem upomínací nebo podpůrné elastické bandáže
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRApooperační a poúrazové stavy fraktur claviculy, poranění ramenního kloubu.1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.02.02žeberní a hrudní pásy pro fixaci
04.02.02.01žeberní a hrudní pásy pro fixacielastické pásy a bandáže pro fixaci v oblasti hrudníkuCHI; NEU; ORP; ORT;OST; REH; REV; TRA; TVLpoškození a poranění v oblasti hrudníku1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.03kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteře
04.02.03.01kombinované korzety pro stabilizaci a fixaci páteřekombinace pružného nebo pevného textilu s pevnými materiály (kov, plast), které výrazně stabilizují a fixují páteř v Th–L rozsahu, charakteristickým znakem korzetu je kombinace základního bederního pasu s ostatními podpůrnými příp. korekčními prvky – např. podpažní berličky, prostorová výztužná konstrukce, dlouhá tvarovaná celoplošná pelota s ramenními tahy nebo hrudním pasem apod., nepatří sem bederní pasy s výztuhami (plošné peloty, dlahy, výztuhy apod.), které nemají další přídavný podpůrný nebo korekční prvekCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy (zlomeniny, stabilizační operace), chronické degenerativní poruchy (osteoporóza, spondylartróza, osteochondróza, olistéza)1 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
04.02.04bederní ortézy
04.02.04.01bederní ortézypružné, příp. pevné textilní materiály nebo neopren, zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů, šněrováníCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační stavy v oblasti bederní páteře, lumbalgie, chronické bolestivé stavy páteře, ledvinové obtíže1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.05bederní pásy
04.02.05.01bederní pásy elastické – bez výztuhpružné materiály bez přídavných tahů, výztuh nebo pelotGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REV; TRA; TVLlehká poškození zad, hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06břišní pásy
04.02.06.01břišní pásy elastické – bez výztuhpružné materiály bez přídavného zpevněníCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVoslabení břišní stěny, kde hlavním terapeutickým účinkem je mírná elastická fixace1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.02břišní pásy elastické – s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí tahů, šněrování, podpínek, výztuh, pelot apod.,
nepatří sem kýlní pasy
CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační stavy v oblasti břicha, zpevnění břicha pro konzervativní terapii, podpora břišního lisu1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.02.06.03břišní pásy elastické – těhotenské s výztuhamipružné materiály; zpevňujícího účinku je dosaženo pomocí pelot, výztuh, tahů nebo šněrování apod.GYN; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpropadávání dělohy a bolesti zad způsobené posturálními změnami během gravidity1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
04.02.07kýlní pásy
04.02.07.01kýlní pásy – pupečníkýlní pásy výhradně určené pro kýly v oblasti pupku; součástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.02.07.02kýlní pásy – ostatnísoučástí těchto pásů jsou peloty nebo podpínky s umístěním v oblasti kýlyCHI; NEU; ORP; ORT; PED; PRL; REH; REVkonzervativní léčba, předoperační období1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.02.08pánevní pásy
04.02.08.01pánevní pásypro zpevnění a fixaci pánve, příp. kyčelních kloubůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRAakutní nebo chronické stavy pánve, v těhotenství, po porodu (symphyseolyza), po úraze (ruptura), při dysfunkci kyčelních kloubů, kyčelní dysplazii, repozicích kyčle, při pooperační léčbě fraktur pánve, artrozy SI skloubení1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.03ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny
04.03.01ortézy a dlahy prstů horních končetin
04.03.01.01ortézy prstů horních končetin –rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu nebo neoprenu, které jsou vybavené pevnou dlahou (kov, plast); zabezpečují rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní a chronické stavy prstů horní končetiny (zlomeniny a luxace, akutní šlachové poškození, artróza, revmatická onemocnění), neurologické postižení1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.03.01.02ortézy prstů horních končetin –dynamickézhotovené z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) a vybavené dynamickými prvky (spirály, pružiny, elastické tahy apod.), které umožňují přesně určený dynamický pohyb prstů zejm. pro rehabilitační účely; nepatří sem bandáže s pružnými výztuhami, pelotami, dlahami apod.CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny do 3 měsíců od operace/úrazu, kde je nezbytná postupná rehabilitace1 ks / 1 rok417,00 Kč / 1 ksne
04.03.02ortézy zápěstní
04.03.02.01ortézy zápěstní – rigidní fixaceortézy z pevných tvrdých materiálů (plast, kov) nebo bandáže z textilního materiálu, neoprenu nebo kůže; bandáže musí býtvybaveny pevnou dlahou (kov), která zabezpečí zcela rigidní fixaciCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLakutní a chronické stavy zápěstí, pooperační a poúrazové případy fraktur, distorzí, luxací, artróza, paréza, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok304,00 Kč / 1 ksne
04.03.02.02ortézy zápěstní – zpevňujícíelastické zápěstní ortézy bez pevné dlahy, bandáž ortézy z elastického materiálu, elastickou fixaci dále zabezpečuje pomocí dopínacích tahů, pružných dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové případy, distorze, luxace, artróza, enthezopatie, revmatická onemocnění, neurologická postižení1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
04.03.03ortézy loketní
04.03.03.01ortézy loketní s kloubovou dlahou – s limitovaným rozsahem pohybuloketní ortézy s krátkou kloubovou dlahou s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha je zhotovena z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability, kontraktury)1 ks / 1 rok2.087,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.02ortézy loketní s kloubovou dlahou – elastickéloketní ortézy s kloubovou dlahou, z kovu nebo pevného plastu; kloubová dlaha nemá plně stavitelný rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, (zlomeniny, poranění vazů a kloubních pouzder, chronické instability), revmatická onemocnění1 ks / 1 rok696,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.03ortézy loketní – zpevňující – elastickéloketní ortézy bez kloubové dlahy, bandáž ortézy je zhotovena z elastického materiálu a elastickou fixaci, zabezpečena pomocí dopínacích tahů nebo pružných nekloubových dlah (spirál) nebo výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy loketního kloubu, bolestivé stavy při artrózách, epikondylitidě, revmatická onemocnění1 ks / 1 rok348,00 Kč / 1 ksne
04.03.03.04epikondylární páskyepikondylární pásky nebo velmi krátké ortézy, bandáže, funkčně určené pouze jako epikondylární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLradiální nebo ulnární epikondylitidy1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.03.04ortézy ramenní
04.03.04.01ortézy ramenní – stavitelnékombinace kovových materiálů, plastů a textilních materiálů; rigidní fixaci ramenního a loketního kloubu v požadované polozeCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok3.913,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.02ortézy ramenní – nestavitelnéz pevného pěnového plastu nebo nafukovacího válcového vaku, potažená textilním obalem s fixačními a upínacími textilními pásy; fixace ramenního a loketního kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy pletence ramenního, zlomeniny horního konce kosti pažní a velkého hrbolu humeru, léčení luxace a omezení hybnosti ramenního kloubu1 ks / 1 rok2.174,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.03ortézy ramenní – rigidnítextilních materiál, rigidní fixace ramenního kloubu, náhrada Desaultova obvazuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace a luxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty měkkých tkání ramenního kloubu, distorze, zlomeniny pažní a klíční kosti1 ks / 1 rok500,00 Kč / 1 ksne
04.03.04.04ortézy ramenní – zpevňující, elastickéz pružných materiálů zabezpečující elastickou fixaci s mírným omezením pohyblivosti v ramenním kloubuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLsubluxace ramenního kloubu, dráždivé stavy a přetížení ramenního kloubu, záněty, neurologická postižení1 ks / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.03.05závěsy paže – zpevňující
04.03.05.01závěsy paže – zpevňujícíjednoduché závěsy a pásky pro zavěšení a odlehčení horní končetinyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLodlehčení horní končetiny1 ks / 1 rok235,00 Kč / 1 ksne
04.04ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny
04.04.01ortézy hlezenní
04.04.01.01ortézy hlezenní – stavitelnévybavené kloubovou dlahou s nastavitelným rozsahem pohybu; kombinací pevných plastových a textilních materiálů; dlaha ortézy je kovováDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.02ortézy hlezenní – rigidnífixace je plnohodnotnou náhradou sádrové fixace; umožňují chůziDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti hlezna a nohy; poškození Achillovy šlachy; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.03ortézy hlezenní – zpevňujícíkombinace pevných a textilních materiálů; bez kloubových dlah; zpevnění je zajištěno pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot); ortéza není určena pro chůzi bez oporyDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLlehká instabilita přednoží a hlezenního kloubu; revmatická onemocnění; stavy po distorzi hlezna; syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok652,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.04ortézy hlezenní – peroneálnípevné materiály; fixace správného postavení chodidla a hlezna v sagitálním směru v případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza při nedostatečné kompenzaci poruchy chůze peroneálním tahem1 ks / 1 rok1.304,00 Kč / 1 ksne
04.04.01.05peroneální tahytextilní materiál, udržení správného postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLperoneální paréza1 ks / 1 rok217,00 Kč / 1 ksne
04.04.02ortézy kolene
04.04.02.01ortézy kolene – pro instability –pevné rámypevný rám s kloubovou dlahou; vysoká stabilita; plně funkční rozsah pohybuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.02ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – pevné materiálydlouhá kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž a dopínací tahy z pevných textilních materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit limitovaný rozsah pohybu a jeho stabilizaci v sagitální rovině; neurologická postižení1 ks / 1 rok2.783,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.03ortézy kolene – s limitovaným rozsahem pohybu – elastické materiálykrátká kloubová dlaha s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; pevné materiály; bandáž z elastického materiálu; dopínací tahy jsou zhotoveny z pevných nebo elastických materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy kolenního kloubu s cílem zajistit určitý limitovaný rozsah pohybu a jeho mírnou stabilizaci v sagitální rovině1 ks / 1 rok1.913,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.04ortézy kolene – s konstantní flexídočasná imobilizace kolenního kloubu v pevné flexi; plnohodnotná náhrada sádrové fixace; bandáž z pevných nebo textilních materiálů; ortéza je vybavena pevnou dlahou zabezpečující požadovanou flexiCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLpooperační a poúrazové stavy v oblasti kolenního kloubu s cílem zajistit plnohodnotnou rigidní fixaci1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.05ortézy kolene – elastické – kloubové dlahyortéza s kloubovou dlahou; z kovu nebo pevného plastu; nemá plně stavitelný rozsah pohybu; bandáž z elastických materiálů; s vysokou elastickou fixacíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLstabilizace pohybu kolenního kloubu v případě instabilit, artróz, artritid, poškození menisků1 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.06ortézy kolene – elastické – zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zajištěna dopínacími tahy nebo pružnými nekloubovými dlahami (spirály) nebo výztuhami (peloty)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLinstabiliyt kolenního kloubu, stabilizace pately, bolestivé stavy při chronických nebo revmatických onemocnění1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
04.04.02.07infrapatelární páskykrátké ortézy nebo bandáže funkčně určené pouze jako infrapatelární páskyCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REV; TRA; TVLstabilizace pately, femoropatelární artróza, afekce lig. Patellae proprium1 ks / 1 rok157,00 Kč / 1 ksne
04.04.03ortézy kyčle
04.04.03.01ortézy kyčle – s limitovaným rozsahem pohybuortéza kloubovou dlahou; s nastavitelným limitovaným rozsahem pohybu; dlaha z pevných materiálůCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu1 ks / 1 rok2.609,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.02ortézy kyčle – zpevňujícíortéza bez kloubové dlahy; bandáž z elastického materiálu; elastická fixace je zabezpečena pomocí dopínacích tahů, pružných nekloubových dlah (spirál) a výztuh (pelot)CHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVpooperační a poúrazové stavy kyčelního kloubu; zánětlivé stavy1 ks / 1 rok365,00 Kč / 1 ksne
04.04.03.03ortézy kyčle – abdukčnízajištění správného postavení kyčelního kloubu v abdukci; možnost nastavitelných třmenů, abdukčních peřinek nebo ortéz se stavitelnou vzpěrouCHI; NEU; ORP; ORT; REH; REVkyčelní dysplasie, subluxace1 ks / 1 rok
2 ks / 1 rok u dětí
do 2 let
391,00 Kč / 1 ksne
04.05ZP ortopedicko protetické ochranné, korekční a stabilizační
04.05.01návleky pahýlové
04.05.01.01návleky pahýlové – kompresivníkompresní návleky tvarované pro amputační pahýlCHI; ORP; ORT; REH; TRAkompresní terapie pahýlu do 6 měsíců po amputaci, objemově nestabilní pahýl končetin1 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
04.05.01.02návleky pahýlové – k protézám horních končetin nebo dolních končetinochrana pahýlu a kompenzace objemových změn v průběhu dneCHI; ORP; ORT; REH; TRAkombinace s protézami, které vyžadují využití pahýlových návleků8 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
04.06ZP kompenzační
04.06.01epitézy mammární + příslušenství
04.06.01.01epitézy mammární – pooperační (dočasné)GYN; CHI; ONKonkologická onemocnění; po operaci1 ks435,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.02epitézy mammární – trvaléGYN; CHI; ONK; PRLonkologická onemocnění; asymetrické vývojové vady prsu1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
04.06.01.03epitézy mammární – trvalé –samolepící nebo odlehčenéCHI; J16; ONK, GYNlymfedem, nadměrná velikost, onemocnění páteře1 ks / 2 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
04.07terapeutická obuv
04.07.01obuv pooperační a odlehčovací
04.07.01.01obuv pooperační a odlehčovacíDIA; CHI; ORP; ORT; REH; POPdočasné řešení objemových změn nohy po operaci; syndrom diabetické nohy1 ks na jednu končetinu / 1 rok435,00 Kč / 1 ksne
04.07.02obuv dětská terapeutická
04.07.02.01obuv dětská terapeutickápevné vedení patyORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemdo 18 let věku; neurologická postižení2 páry /1 rok1.044,00 Kč /1 párne
04.07.03obuv pro diabetiky
04.07.03.01obuv pro diabetikyobuv s dostatečným prostorem v prstové části, uzavřeného střihu, bez funkčních švů na nártu, s uzávěrem na suchý zip nebo šněrování; zpevňující části (tužinka a opatek) kryté podšívkouDIA; ORT; REH; ORP; CHI; ANG; REVdiabetik s neuropatií či se speciálními zdravotními požadavky na obutí1 pár / 2 rok870,00 Kč / 1 párne
05ZP pro pacienty s diabetem a s jinými poruchami metabolismu
05.01ZP pro odběr kapilární krve
05.01.01pera lancetová
05.01.01.01pera lancetováDIA; J4dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus
– odběr suchých krevních kapek
1 ks / 5 let217,00 Kč / 1 ksne
05.01.02lancety pro lancetová pera
05.01.02.01lancety pro lancetová peraDIA; J4dědičná metabolická porucha, diabetem mellitus
– odběr suchých krevních kapek
261,00 Kč / 1 rokne
05.02ZP pro stanovení glukózy
05.02.01glukometry
05.02.01.01glukometrymožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery nebo pumpou); léčba hypoglykemizujícími perorálními antidiabetiky; nediabetické hypoglykémie
1 ks / 6 let435,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.02glukometry – pro stanovení ketolátekmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou při anamnéze diabetické ketoacidózy
1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.03glukometry s hlasovým výstupemmožnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení dat; dle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií s praktickou slepotou1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.01.04glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a komunikací s chytrým zařízenímbolusový kalkulátor nastavuje lékař; po jeho nastavení systém doporučuje dávku inzulínu; možnost stahování hodnot z glukometru do univerzálních počítačových programů umožňujících vyhodnocení datDIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery); při flexibilním dávkování inzulínu
1 ks / 6 let870,00 Kč / 1 ksne
05.02.02diagnostické proužky pro testování krve
05.02.02.01diagnostické proužky pro stanovení glukózy z krvedle platné harmonizované technické normyDIA; PRLdiabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky100 ks / 1 rok5,22 Kč / 1 ksne
DIAdiabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky, inzulínem (do 2 dávek denně); nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie)400 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií
(léčba inzulínovými pery nebo pumpou)
1.500 ks / 1 rok
DIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství
2.500 ks / 1 rok
05.02.02.02diagnostické proužky pro stanovení ketolátek z krvedle platné harmonizované technické normyDIAdiabetes mellitus do
18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; léčba inzulínovou pumpou
50 ks / 1 rok5,20 Kč / 1 ksne
05.02.03diagnostické proužky pro testování moči
05.02.03.01diagnostické proužky pro vizuální testování močidle platné harmonizované technické normyDIA; PRLdiabetický pacient léčený inzulínem50 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.02.04přístroje pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)
05.02.04.01přijímač pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)data získává ze senzoru bezdrátovým přenosem a zobrazuje je na displeji; zařízení lze propojit s počítačem za účelem zpracování reportů z naměřených datDIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); nelze předepsat současně s glukometrem a přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; po dobu používání FGM lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry – pro stanovení ketolátek1 ks / 4 roky1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.04.02senzory pro okamžité monitorování glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring)senzor zavedený v podkoží; informace o koncentraci glukózy až po přiložení speciální čtečky k povrchu senzoru; zobrazení aktuální hodnoty i s trendovými šipkami a retrospektivně načte průběh předchozích glykémií; přesnost systému definovaná hodnotou MARD (Mean Absolute Relative Difference) < 15%DIAdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínové pero nebo pumpa); na dobu 3 měsíců; další preskripce jen u dětí do 18 let včetně a pacientů od 19 let po zlepšení kompenzace (objektivní spolupráce při léčbě – 10 a více skenů za den); nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy; lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve, nelze předepsat současně s glukometry a glukometry – pro stanovení ketolátek26 ks / 1 rok1.391,00 Kč / 1 ksne
05.02.05přístroje pro kontinuální monitoraci glukózy
(CGM = Continuous Glucose Monitoring)
05.02.05.01systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízenímdata o hladině glukózy jsou bezdrátově přenášena do přijímače; voděodolnost vysílače; minimální doba použitelnosti senzoru 6 dníDIA; první preskripce po schválení revizním lékařemdiabetes mellitus I. typu; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií se syndromem porušeného vnímání hypoglykémie (Clarkova metoda nebo Gold score ≥ 4) a/nebo s frekventními hypoglykémiemi (≥ 10 % času stráveného v hypoglykemickém rozmezí při předchozí monitoraci u dospělých pacientů a ≥ 5 % času u dětských pacientů) a/nebo labilním diabetem (vysoká glykemická variabilita určená směrodatnou odchylkou ≥ 3,5 mmol/l) a/nebo závažnými hypoglykémiemi (2 a více závažných hypoglykémií v průběhu posledních 12 měsíců) a dobrou spoluprací; pacientky s diabetem I. typu v těhotenství a v šestinedělí; dále pacienti po transplantaci slinivky a/nebo ledvin; pacienti s glykovaným hemoglobinem < 60 mmol/mol, kteří nesplňují jiná indikační kritéria a po 3 a/nebo 6 měsících od zahájení monitorace prokáží objektivizovatelné zlepšení kompenzace52.174,00 Kč / 1 rokne
05.03ZP pro aplikaci léčiva
05.03.01aplikační pera
05.03.01.01inzulínová pera_DIAdiabetes mellitus (1 a/nebo 2 dávky inzulínu)1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
diabetes mellitus; léčba intenzifikovanou inzulínovou terapií
(3 a více dávek inzulínu denně); při souběžné aplikaci
2 druhů inzulínu
2 ks / 3 roky
05.03.02injekční inzulínové stříkačky
05.03.02.01injekční inzulínové stříkačkyDIA; PRLaplikace inzulínu200 ks / 1 rok2,00 Kč / 1 ksne
05.03.03inzulínové pumpy
05.03.03.01inzulínové pumpy bez možnosti kontinuální monitoraceDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství1 ks / 4 roky70.435,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.02inzulínové pumpy s možností kontinuální monitoraceDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček a diabetických dětí do 18 let včetně) léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem, s frekventními hypoglykémiemi a/nebo labilním diabetem a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci Langerhansových ostrůvků1 ks / 4 roky73.043,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.03inzulínové pumpy – s napojením na kontinuální monitoraci glukózy a automatickou odezvou na blížící se hypoglykémii a/nebo hyperglykémiiDIA; po schválení revizním lékařemdiabetes mellitus (včetně těhotných diabetiček, žen v prekocepci a diabetických dětí do 18 let včetně) se syndromem nerozpoznané hypoglykémie a/nebo závažnými hypoglykémiemii a dobrou spoluprací; pacienti po transplantaci; děti s prokázaným zvýšeným rizikem nerozpoznaných hypoglykémií1 ks / 4 roky79.130,00 Kč / 1 ksne
05.03.03.04náplasťové inzulínové pumpyDIA; po schválení revizním lékařem S5diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií a neuspokojivou kompenzací diabetu a dobrou spoluprací včetně; dále prekoncepční péče a těhotenství; předpoklad kratší doby využití pumpy; není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy1 ks ( pro pacienty, kteří systém použijí "krátkodobě" – do 1 roku (např.gestační diabetes))71.304,00 Kč / 1 rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu)ne
1 ks / 4 roky1. rok 71.304,00 Kč;
2. – 4. rok
65.217,00 Kč (včetně veškerého příslušenství a baterií)
05.03.04ZP pro subkutánní a intravenózní aplikaci léčiva
05.03.04.01infúzní jehly pro subkutánní aplikaci léčivALGsubkutánní aplikace léčiv v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience150 ks / 1 rok215,00 Kč / 1 ksne
facilitovaná subkutánní infúze v souladu s indikačním omezením léčivého přípravku u syndromu primární imunodeficience48 ks / 1 rok
05.03.04.02infuzní pumpy pro kontinuální intravenózní podávání léčivakontinuální podávání infúze; rychlost průtoku 1 až 3.000 ml denně; programování v ml 24 hod. denněKAR; po schválení revizním lékařemplicní arteriální hypertenze2 ks / 2 roky100 %ano
05.03.05příslušenství pro ZP pro aplikaci léčiva
05.03.05.01jehly k neinzulínovým perůmDIA100 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.02jehly k inzulínovým perůmDIAdiabetes mellitus; léčba inzulínem500 ks / 1 rok1,70 Kč / 1 ksne
05.03.05.03sady baterií k inzulínové pumpěDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)1.113,00 Kč / 1 rokne
05.03.05.04zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy plastové – 1,6 – 2 mlDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)150 ks / 1 rok61,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.05zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy plastové 3 – 4 mlDIAdiabetes mellitus; diabetes mellitus léčený intenzifikovanou inzulínovou terapií (inzulínová pumpa)130 ks / 1 rok91,00 Kč / 1 ksne
05.03.05.06infuzní sety s kovovou jehlouDIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem
(inzulínová pumpa)
180 setů / 1 rok139,00 Kč / 1 setne
05.03.05.07infuzní sety s teflonovou jehlouDIAdiabetický pacient léčený intenzifikovaným inzulínovým režimem
(inzulínová pumpa)
130 setů / 1 rok261,00 Kč / 1 setne
05.03.05.08zásobníky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivaobjem 50 nebo 100 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.09infuzní linky k infuzním pumpám pro kontinuální intravenózní podávání léčivainfuzní linky s nesavou chlopníKARplicní arteriální hypertenze20 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.10jehla injekční pro přípravu infuzního roztoku1,2 x 40 mm nebo 0,9 x 40 mmKARplicní arteriální hypertenze80 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.11stříkačka injekční dvoudílná5 ml nebo 10 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
05.03.05.12stříkačka injekční dvoudílná50 mlKARplicní arteriální hypertenze40 ks / 1 měsíc100 %ne
06ZP pro kompresivní terapii
06.01ZP pro kompresivní terapii –sériově vyrobené
06.01.01kompresivní obinadla
06.01.01.01kompresivní elastická obinadla –krátkotažnátažnost 40% – 100%DER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; DIA0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.02kompresivní elastická obinadla –středně, dlouhotažnátažnost 101% – 200%DER; CHI; INT; PRL; REH; ANG; DIA0,0086 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.03kompresivní elastická obinadla –krátkotažná, vysoký tlak pod bandážíDER; ANGlymfedém; flebolymfedém; kontaktní přecitlivělost0,0260 Kč / 1 cm2ne
06.01.01.04mobilizační bandážeJ16; po schválení revizním lékařemlymfedém; flebolymfedém1 ks / 3 měsíce0,1391 Kč / 1 cm2ne
06.01.02kompresivní punčochy – lýtkové
06.01.02.01kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH; DIA2 páry / 1 rok357,00 Kč / 1 párne
06.01.02.02kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; DIA2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.02.03kompresivní punčochy – lýtkové, zdravotní – IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok783,00 Kč / 1 párne
06.01.02.04systémy komprese pro léčbu UCV –set – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANGbércový vřed žilního původu; bez nároku na kompresivní punčochy1 set / 1 rok /
1 končetina
783,00 Kč / 1 setne
06.01.03kompresivní punčochy – polostehenní
06.01.03.01kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 páry / 1 rok391,00 Kč / 1 párne
06.01.03.02kompresivní punčochy –polostehenní, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; ANG; LYM2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04kompresivní punčochy – stehenní
06.01.04.01kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.02kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
06.01.04.03kompresivní punčochy – stehenní, zdravotní – IV. kompresní třídaIV. kompresní třída 49 mmHg
a více
DER; CHI; INT; ANG2 páry / 1 rok1.130,00 Kč / 1 párne
06.01.04.04kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok / 1 končetina261,00 Kč / 1 ksne
06.01.04.05kompresivní punčochy – stehenní s uchycením v pase, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok / 1 končetina304,00 Kč / 1 ksne
06.01.05kompresivní punčochové kalhoty –dámské
06.01.05.01kompresivní punčochové kalhoty –dámské, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.05.02kompresivní punčochové kalhoty –dámské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.06kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské
06.01.06.01kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské, zdravotní – II. kompresní třídaII. kompresní třída 23 – 32 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.06.02kompresivní punčochové kalhoty –těhotenské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. kompresní třída 34 – 46 mmHgDER; GYN; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok1.043,00 Kč / 1 ksne
06.01.07kompresivní punčochové kalhoty –pánské
06.01.07.01kompresivní punčochové kalhoty –pánské, zdravotní – II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH2 ks / 1 rok783,00 Kč / 1 ksne
06.01.07.02kompresivní punčochové kalhoty –pánské, zdravotní – III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG2 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.01.08ZP pro navlékání kompresivních punčoch
06.01.08.01ZP pro navlékání kompresivních punčoch s otevřenou i uzavřenou špičkou – textilníDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.08.02ZP pro navlékání kompresivních punčoch a návleků s uzavřenou i otevřenou špičkou – kovovéDER; GER; CHI; INT; ANG; PRL; REH1 ks / 3 roky435,00 Kč / 1 ksne
06.01.09pažní návleky
06.01.09.01pažní návleky – II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH2 ks / 1 rok243,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.02pažní návleky – s rukavicí bez prstů –II. kompresní třídaII. K.T. 23 – 32 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK; REH2 ks / 1 rok313,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.03pažní návleky – III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK2 ks / 1 rok204,00 Kč / 1 ksne
06.01.09.04pažní návleky – s rukavicí bez prstů –III. kompresní třídaIII. K.T. 34 – 46 mmHgDER; CHI; INT; ANG; ONK2 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
06.01.10kompresivní podprsenky
06.01.10.01kompresivní podprsenkyGYN; CHI; J16; ONKlymfatický otok1 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
06.02ZP pro přístrojovou lymfodrenáž
06.02.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž + příslušenství
06.02.01.01přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážJ16; po schválení revizním lékařemlymfatický otok; vrozené postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii; získané postižení mízního systému vyžadující soustavnou fyzikální antiedematózní terapii (např. po operacích prsu, po úrazech, při zánětlivých onemocnění); podmínkou úhrady je stabilizace stavu, absolvování komplexní protiotokové léčby na specializovaném pracovišti během minimálně čtyřtýdenní terapie a vyčerpání všech dalších léčebných možností (autotechniky lymfodrenážní a používání kompresních elastických návleků); v případech, kdy zdravotní stav vyžaduje soustavnou aplikaci přístrojové antiedematózní terapie častěji než 3x týdně po dobu delší než 1 měsíc; v lokalitách, kde pravidelná doprava k léčbě do zdravotnického zařízení je obtížně dostupná, možno zvolit zapůjčení i na kratší dobu1 ks / 5 let12.609,00 Kč / 1 ksano
06.02.01.02masážní návleky – na horní končetinuJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.03masážní návleky – na horní končetinu, s axilouJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.04masážní návleky – na dolní končetinuJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.652,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.05masážní návleky – na dolní končetiny, kalhotovéJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky4.696,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.06masážní návleky – na bedra, hýžděJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenážlymfatický otok1 ks / 2 roky1.565,00 Kč / 1 ksne
06.02.01.07masážní návleky – speciálnímasážní návleky – pro hlavu, trup, genitál –atypickéJ16; pouze za podmínky předchozího schválení přístroje pro sekvenční tlakovou lymfodrenáž; po schválení revizním lékařemlymfatický otok1 ks / 2 roky75 %ne
06.03ZP pro kompresivní terapii –popáleninové
06.03.01návleky na popáleniny
06.03.01.01návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kukla plnáPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
365,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.02návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na horní končetinuPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
243,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.03návleky na popáleniny – sériově zhotovované – rukavicePOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
313,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.04návleky na popáleniny – sériově zhotovované – na dolní končetinuPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
330,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.05návleky na popáleniny – sériově zhotovované – separátor prstůPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
122,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.06návleky na popáleniny – sériově zhotovované – vestaPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
1.000,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.07návleky na popáleniny – sériově zhotovované – kalhotyPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
1.261,00 Kč / 1 ksne
06.03.01.08návleky na popáleniny – sériově zhotovované – návlek na chodidloPOP; možnost předepsání v době hospitalizacestav po popálení II. a III. stupně6 ks / 1 rok; nejdéle po dobu
1 roku
313,00 Kč / 1 ksne
06.04kompresní systémy na suchý zip
06.04.01horní končetiny
06.04.01.01kompresní systémy na suchý zip –pažena výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.739,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.02kompresní systémy na suchý zip –rukana výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
783,00 Kč / 1 ksne
06.04.01.03kompresní systémy na suchý zip –paže a rukana výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.478,00 Kč / 1 ksne
06.04.02dolní končetiny
06.04.02.01kompresní systémy na suchý zip –chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1,043,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.02kompresní systémy na suchý zip –lýtková částna výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
1.522,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.03kompresní systémy na suchý zip –lýtková část a chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.565,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.04kompresní systémy na suchý zip –stehenní částna výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
2.087,00 Kč / 1 ksne
06.04.02.05kompresní systémy na suchý zip –stehenní část a chodidlona výběr II. – IV. kompresní třída dle požadavku lékaře; garantovaný kompresní profil s možností nastavení požadované kompreseDER; GER; CHI; INT; ANG; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít jiný způsob komprese2 ks / 1 rok /
1 končetina
3.739,00 Kč / 1 ksne
07ZP pro pacienty s poruchou mobilityzdravotní stav, který limituje mobilitu při každodenních činnostech
07.01vozíky + příslušenství
07.01.01mechanické vozíkyfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci, pro trvalé použití při postižení obou dolních končetin, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti horních končetin
07.01.01.01mechanické vozíky – základnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; nelze doplnit o příslušenstvíDIA; GER; INT; REH; NEU; ORT; PED; PRL; po schválení revizním lékařemdále pro zajištění těchto schopností druhou osobou; pro dočasné použití při postižení jedné dolní končetiny (nutné vyznačení počtu měsíců pro další medicínské řešení)1 ks / 5 let6.957,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.02mechanické vozíky – základní, variabilnínosnost minimálně 120 kg; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací osy; volba bočnic; možnost doplnit příslušenstvímDIA; GER; INT; NEU; ORT; PED; REH; PRL; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 5 let7.826,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.03mechanické vozíky – základní, odlehčenékonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horní končetiny; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnických prostředků1 ks / 5 let10.435,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.04mechanické vozíky – odlehčené, částečně variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 100 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedeníINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; zachovaná funkce horní končetiny; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let12.174,00 Kč / 1 ksano
07.01.01.05mechanické vozíky – odlehčené, variabilníkonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 120 kg; odnímatelné nebo odklopné bočnice; výškově nastavitelné podnožky; rychloupínací zadní kola; možnost změny těžiště; nastavení sklonu sedačky; nastavení výšky sedu; hmotnost vozíku do 16 kg v základním provedení; volba variability područek; volba zadních a předních kol; volba výšky zad i hloubky seduINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí podpůrných zdravotnických prostředků pro lokomoci nebo mechanického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku1 ks / 5 let17.391,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.06mechanické vozíky – aktivnívozík v základním provedení do 12 kg; volba šíře a hloubky sedu; volba výšky zad; volitelný úhel zádové opěry; volitelná výška sedačky vpředu i vzadu; volba typu bočnic; volba úhlu rámu nebo podnožek; volba stupaček, velikosti předních i zadních kol; možnost změny těžiště; rychloupínací osy kolNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce horní končetiny a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let39.130,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.07mechanické vozíky – dětské, odlehčené, variabilnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v základní výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku nebo pro zajištění těchto schopností druhou osobou1 ks / 5 let19.130,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.08mechanické vozíky – dětské, aktivnínastavitelná hloubka sedu; nastavitelné područky nebo blatníčky; bezpečnostní kolečka a kryty kol v minimální výbavě; hmotnost vozíku do 11 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu; zachovaná funkce horních končetin; dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití zdravotnického prostředku a pro vysoce aktivního uživatele1 ks / 5 let34.783,00 Kč / 1 ksne
07.01.01.09mechanické vozíky – speciální, nadměrnékonstrukce z lehkých slitin; nosnost minimálně 160 kg nebo nadměrné rozměry; odnímatelné či odklopné bočnice; odnímatelné výškově nastavitelné podnožky; možnost doplnit příslušenstvím, hmotnost vozíku do 20 kg v základním provedeníNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce horních končetin (nebo zajištění těchto schopností druhou osobou); pacienti nad 120 kg nebo pacienti s abnormálními proporcemi1 ks / 5 let13.043,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.01.10mechanické vozíky – speciální, jednopákovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let27.826,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.11mechanické vozíky – speciální, dvouobručovénosnost min. 120 kg, odnímatelné či odklopné bočnice, odnímatelné výškové nastavitelné podnožkyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemzachovaná funkce jedné horní končetiny; specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky1 ks / 5 let20.870,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.12mechanické vozíky – speciální, vertikalizačníkonstrukce z lehkých slitin, nosnost min. 110 kg, vertikalizační funkce do úplného stojeNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin a současně k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 5 let52.174,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.13mechanické vozíky – speciální, multifunkčníergonomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; bubnové brzdy, opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemspecifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let43.478,00 Kč /
1 ks
ne
07.01.01.14mechanické vozíky – speciální, multifunkční – dětskéanatomicky tvarovaný sed i zádová opěrka; výškově nastavitelné bočnice; polohovací podnožky výškově nastavitelné, mechanické polohování sedačky a zádové opěrky; opěrka hlavy; bezpečnostní kolečkaINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemosoby malého vzrůstu, specifické nejtěžší postižení, kde nelze zajistit medicínské potřeby pacienta ostatními mechanickými vozíky z předchozích úhradových skupin1 ks / 5 let56.522,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02elektrické vozíkymax. rychlost 6 km / hod.dostatečné fyzické a mentální schopnosti pro bezpečné užití elektrického vozíku, trvalé těžké nebo trvalé úplné omezení chůze na krátké vzdálenosti, k zajištění samostatné mobility v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a využití mechanického vozíku
07.01.02.01elektrické vozíky – převážně interiérové, základnínosnost minimálně 100 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 300 nabíjecích cyklů; bez možnosti příslušenstvíINT; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let65.217,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.02elektrické vozíky – převážně interiérové, variabilnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s minimálně 300 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed; odklopný držák elektroniky; bezpečnostní pásNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozí úhradové skupiny1 ks / 7 let100.000,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.03elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilnínosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravyNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391 Kč /bez DPH / 1 ks / 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv;
určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 3
1 ks / 7 let108.696,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.04elektrické vozíky – převážně exteriérové, variabilní s anatomickým sedemnosnost 130 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; volitelná nebo nastavitelná hloubka sedačky a výška zádové opěrky; nastavitelné nebo volitelné anatomické prvky sedu; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie, minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; vhodnost jízdy v exteriéru je dána vyšším výkonem motorů nebo velikostí kol a zároveň odpruženým nebo kyvným uložením alespoň jedné nápravy; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem do finančního limitu 17.391,00 Kč/bez DPH/ 1 ks/ 7 let včetně příslušenství při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv; určení vlastnictví mechanického invalidního vozíku se řídí § 32 odst. 31 ks / 7 let123.478,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.02.05elektrické vozíky – speciální, vertikalizačnínosnost 120 kg; ovládání pravou nebo levou rukou; podnožky výškově stavitelné; odnímatelné nebo odklopitelné područky; bezúdržbové baterie s kapacitou minimálně 400 nabíjecích cyklů a 60 Ah; částečně nastavitelný sed a sklon zádové opěrky; bezpečnostní pás; vozík musí mít osvětlení v rozsahu nezbytném pro provoz na pozemních komunikacích; elektricky ovládaná vertikalizace pacienta; řídící elektronika i pro elektrické funkceNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemfunkční pohybový deficit nelze řešit pomocí elektrického invalidního vozíku z předchozích úhradových skupin, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, nelze předepsat současně s vertikalizačním stojanem1 ks / 7 let121.739,00 Kč /
1 ks
ano
07.01.03příslušenství k vozíkům
07.01.03.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k mechanickým vozíkůmINT; NEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / dle limitu vozíku90 %ano – dle vozíku
07.01.03.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k elektrickým vozíkůmREH; ORT; NEU po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let90 %ano – dle vozíku
07.01.03.03přídavné elektropohony k mechanickým vozíkůmpřídavný elektropohon lze použít ke každému vozíku ze skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivníchNEU; ORT; PED; REH; po schválení revizním lékařemk zajištění samostatné mobility; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž a plné využití mechanického vozíku, možnost předepsat současně s mechanickým invalidním vozíkem při indikaci udržení zbytkového svalového potenciálu a mobilizaci funkčních rezerv1 ks / 5 let90 %ano – dle vozíku
07.02zdravotní kočárky + příslušenství
07.02.01zdravotní kočárky – nepolohovací
07.02.01.01zdravotní kočárky – nepolohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 15 kg v minimální výbavěNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky12.174,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.02zdravotní kočárky – částečně polohovací
07.02.02.01zdravotní kočárky – částečně polohovacípro krátkodobé použití, nastavitelná podnožka, nastavitelná zádová opěrka v rozsahu minimálně 45 stupňů, případně nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 16 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, nutnost částečného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky13.913,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.03zdravotní kočárky – plně polohovací
07.02.03.01zdravotní kočárky – plně polohovacípro dlouhodobé použití, minimální nosnost 40 kg, nastavení sedačky po a proti směru jízdy, nastavení záklonu celé sedačky, nastavitelná podnožka, nastavitelná vyztužená zádová opěrka v rozsahu minimálně 65 stupňů, nastavitelná hloubka sedu, bezpečnostní pás a kolečka v minimální výbavě; hmotnost kočárku do 25 kg v minimální výbavě, možno doplnit příslušenstvímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, těžce postižení pacienti s nutností plného polohování a fixace, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky26.087,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.04podvozky pro sedací ortézy
07.02.04.01podvozky pro sedací ortézyORP; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemv kombinaci s ortézou trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let18.261,00 Kč /
1 ks
ne
07.02.05příslušenství ke zdravotním kočárkům
07.02.05.01příslušenství medicínsky zdůvodnitelnéNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemod 2 let, bez schopnosti samostatné lokomoce, kterou nelze nahradit prostřednictvím mechanického vozíku1 ks / 3 roky90 %ne
07.02.05.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k podvozkům pro sedací ortézyORP; REH; ORT; NEU; po schválení revizním lékařempo přidělení ortézy trupu individuálně zhotovené pro sed; stavy, které nelze kompenzovat kočárkem nebo vozíkem1 ks / 5 let90 %ne
07.03podpůrné ZP pro lokomoci
07.03.01berle
07.03.01.01berle – podpažníopěrka pevná či vyměnitelná, nastavitelná výška rukojeti a délka berleDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVomezený pohyb dolních končetin1 pár / 2 roky348,00 Kč / 1 párne
07.03.01.02berle – předloketnípevná, neměkčená rukojeť, nastavitelná délka berle a nenastavitelná opěra předloktíDIA; INT; TRA; GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVomezený pohyb dolních končetin2 ks / 2 roky157,00 Kč / 1 ksne
07.03.01.03berle – předloketní, speciálníberle s vyměkčenou ergonomicky tvarovanou rukojetí nebo dvojitě stavitelné (s nastavitelnou výškou berle i opěrky předloktí)GER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REVtrvale omezený pohyb dolních končetin1 ks nebo 1 pár / 2 roky217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02chodítkanemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle
07.03.02.01chodítka – 2kolovápevný nebo skládací rám s možností výškového nastavení úchopových madel v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.02chodítka – 3kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití v interiéru i exteriéru, průměr kol minimálně 150 mm, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let2.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.03chodítka – 4kolovárám s možností složení, úchopová madla výškově stavitelná v rozsahu alespoň 10 cm, použití převážně v exteriéru, průměr kol minimálně 180 mm, nosnost minimálně 120 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let3.304,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.04chodítka – 4bodovápevný rám s možností výškového nastavení, nebo volby varianty výšky, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.217,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.05chodítka – 4bodová kloubovárám s možností složení, možnost výškového nastavení v rozsahu alespoň 10 cm, pevné nebo reciproční krokování, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORP; ORT; PRL; REH; REV1 ks / 5 let1.739,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.06chodítka – s podpůrnými prvky, kolovápředloketní opěrky, podpažní opěrky nebo předloketní deska s možností výškového nastavení minimálně 20 cm. Nastavitelné úchopová madla, použití převážně v interiéru, nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORP; ORT; REH; REV;1 ks / 5 let4.522,00 Kč / 1 ksne
07.03.02.07chodítka – dětskárůzné verze technického provedení dle věku a postižení dítěte. Pevný nebo skládací rám konstrukce s opěrnými body nebo kolečky, reverzní chodítkaORP; CHI; NEU; ORT; REHdo 18 let včetně1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
07.03.03opěrné kozičkynemožnost, omezení nebo významné zhoršení jedné nebo více každodenních činností, deficit nelze řešit pomocí hole či berle či chodítka
07.03.03.01opěrné kozičkyvícebodové pevné opory při chůzi určené k přenášení jednou rukouGER; NEU; ORP; ORT;REH; REVomezený pohyb dolních končetin a snížená stabilita1 ks / 5 let870,00 Kč / 1 ksne
07.04prostředky pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně
07.04.01nástavce na WC
07.04.01.01nástavce na WCGER; NEU; ORT; PRL; REH; REVporucha funkce pohybu dolních končetin; obtíže v udržení pozice těla ve stoje v měnění pozice v sedě; stavy po operaci páteře a kyčlí1 ks / 3 roky826,00 Kč / 1 ksne
07.04.02vanové zvedáky + příslušenství
07.04.02.01vanové zvedáky – elektrickézvedák umístěný v koupací vaně; rozsah zdvihu minimálně v rozsahu 25 –45 cm; sklopná zádová opěrka; fixace na dně vany; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemvýrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin1 ks / 5 let14.783,00 Kč /
1 ks
ano
07.04.02.02příslušenství medicínsky zdůvodnitelné k vanovým zvedákům – elektrickýmpřesouvací, fixační, stabilizační příslušenstvíGER; NEU; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemvýrazně omezený pohyb dolních končetin a omezená funkce horních končetin1 ks / 5 let90 %ano
07.05ZP pro ležící pacienty
07.05.01polohovací lůžka
07.05.01.01polohovací lůžka – elektrická,
s hrazdou a hrazdičkou, pojízdná
lůžko s ložnou plochou minimálně 85x200 cm s lamelovým nebo kovovým roštem; polohování trupu, stehen, lýtek (čtyřdílná ložná plocha s třemi díly polohovatelnými), elektricky nastavitelná výška ložné plochy v rozsahu minimálně 30 cm, nosnost minimálně 130 kg; součástí hrazda s madlem; pacientské ovládání; bočnice s možností spuštění a nebo odejmutíGER; NEU; INT; ORT; PRL; REH; po schválení revizním lékařemdlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování –přesun vleže a vsedě, k zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí, pacient schopen bezpečně ovládat ovládací jednotku a sám se polohovat, anebo je toho schopna pečující osoba1 ks / 10 let23.478,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.01.02polohovací lůžka elektrická – dětskálůžko pro potřeby péče o dítě s ložnou plochou úměrnou věku dítěte; možnost polohování mechanického či elektrického, možnost nastavení výšky ložné plochy, zábrany proti páduNEU; PED; ORT; REH; po schválení revizním lékařemdlouhodobé až trvalé stavy s těžkými obtížemi v mobilitě – změna základní pozice těla vleže a sedě, přemisťování – přesun vleže a vsedě nebo změny v prostorové orientaci v důsledku základního onemocnění, pacient není bezpečně zajištěn v běžném lůžku, zajištění dlouhodobé péče v domácím prostředí1 ks / 7 let20.870,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02polohovací zařízení + příslušenství
07.05.02.01polohovací zařízení – pro sezenív základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, nastavitelná zádová opěra; polohování zádové opěry; opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti1 ks / 7 let22.609,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.02polohovací zařízení – pro sezení, s odděleným polohováním hrudníku, pánve a dolních končetinv základním vybavení jsou polohovatelné stupačky, pánevní pás, nastavitelná sakrální pelota, nastavitelná zádová opěra; polohování sklonu sedu (náklonu); polohování zádové opěry; individuálně nastavitelná délka zavěšení polohovatelné podnožky, opěry rukou (područky); hlavová opěra; interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla vsedě nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, ke korekci těžké funkční až strukturální deformity (těžké skoliózy, těžké asymetrie pánve a dolních končetin); nelze předepsat současně s trupovou ortézou pro sed1 ks / 7 let60.870,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.03polohovací zařízení – vertikalizačnív základním provedení umožňuje mechanické nastavení úhlu vertikalizace s možností plynulého přechodu, obsahuje úhlově nastavitelné podnožky, výškově nastavitelné pánevní a hrudní fixační pásy, interiérový podvozekNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemtěžké obtíže v udržení pozice těla ve stoje nebo těžká porucha psychomotorických funkcí nebo těžká porucha svalového tonu trupu a dolních končetin, úplné obtíže v chůzi na krátké vzdálenosti, k zajištění potřebné osové zátěže dolních končetin a trupu a zlepšení funkce respirační, gastrointestinálního a uropoetického traktu, pro pacienty s potřebou buď pronační nebo supinační vertikalizace1 ks / 7 let52.174,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.02.04příslušenství medicínsky odůvodněné k polohovacím zařízenímNEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let90 %ano
07.05.03pojízdné zvedáky + příslušenství
07.05.03.01pojízdné zvedákyelektrický bateriový zvedák s rozsahem zdvihu minimálně 120 cm; minimálně dvoubodové zavěšení; rozevřené ližiny alespoň 100 cm; motor s možností nouzového spuštění; možnost zdvihu osoby, v kombinaci s vhodným závěsem i ze země; nosnost minimálně 120 kgGER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemstavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – změna základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování –přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž1 ks / 10 let24.348,00 Kč /
1 ks
ano
07.05.03.02závěsy k pojízdným zvedákůmzávěsy k použití s pojízdnými zvedáky; nosnost minimálně 120 kg; různá provedeníPRL; GER; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemstavy s těžkými obtížemi v mobilitě na lůžku – měnění základní pozice těla vleže a vsedě, a přemisťování – přesun vleže a vsedě; trvalé těžké nebo úplné obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti; v kombinaci s těžkou poruchou funkce horních končetin a případně trupu, nebo s chronickým onemocněním, které neumožňuje zvýšit zátěž, v kombinaci s pojízdnými zvedáky1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.05.04příslušenství k ZP pro ležící pacienty
07.05.04.01hrazdy s hrazdičkou – samostatně stojícíPRL; GER; NEU; ORT; REH; INTtěžké obtíže v mobilitě na lůžku –měnění základní pozice těla vleže a vsedě a přemisťování – přesun vleže a vsedě; nelze předepsat současně s polohovacím lůžkem1 ks / 10 let2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06ZP antidekubitní
07.06.01antidekubitní matrace + příslušenství
07.06.01.01antidekubitní matrace s potahem – při nízkém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 10 cm, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti amobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.02antidekubitní matrace s potahem – při středním riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, vyměkčené části nebo vrstvy, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky2.609,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.03antidekubitní matrace s potahem – při vysokém riziku vzniku dekubitůprořezávaný povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 14 až 12 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti – hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.957,00 Kč / 1 ksne
07.06.01.04antidekubitní matrace s potahem – při velmi vysokém riziku vzniku dekubitůspeciálně upravený povrch nebo vzduchové komory, výška minimálně 14 cm, materiál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost min. 100 kgGER; CHI; NEU; ORT; REH; INT; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 12 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky10.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.02antidekubitní podložky sedací a zádové do vozíků
07.06.02.01antidekubitní podložky – sedací, při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REHekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 – 16 (modifikovaná škála) nebo těžké obtíže při chůzi na krátké vzdálenosti a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky870,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.02antidekubitní podložky – sedací, při středním riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 16 – 14 (modifikovaná škála) nebo funkční změny vedoucí k asymetrii pánve a těžká porucha hybnosti dolních končetin a mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.913,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.03antidekubitní podložky – sedací, při vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení efektivně snižující a rozkládající tlak, hygienický potah, výška minimálně 6 cm, různé rozměry, nosnost minimálně 100 kg,GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14 (modifikovaná škála) nebo těžká až úplná ztráta (porucha) čití v sedací oblasti – hýždě, zadní strana stehen; hráz nebo strukturální změny vedoucí k asymetrii pánve + těžká porucha hybnosti dolních končetin, mobilita na vozíku1 ks / 3 roky6.522,00 Kč / 1 ksne
07.06.02.04antidekubitní podložky – zádové, při vysokém riziku vzniku dekubitůGER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 14; dlouhodobá, anebo trvalá mobilita na vozíku1 ks / 3 roky1.435,00 Kč / 1 ksne
07.06.03antidekubitní podložky ostatní
07.06.03.01antidekubitní podložky při nízkém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REHimobilní pacienti s nízkým rizikem dekubitů s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové 19 –16 (modifikovaná)1 ks / 3 roky348,00 Kč / 1 ksne
07.06.03.02antidekubitní podložky – při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení rozkládající tlak, k podložení pat, loktů, zad, lůžkové podložky apod.GER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
07.06.04antidekubitní podložky polohovací
07.06.04.01antidekubitní podložky polohovací –při středním a vysokém riziku vzniku dekubitůmateriál a provedení umožňující polohování a odlehčení pacientaGER; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařemimobilní pacienti s vysokým rizikem dekubitů nebo s již vzniklým dekubitem s předpokladem dlouhodobého nebo trvalého užívání, ekvivalent klasifikace rizika dekubitů dle Nortonové méně než 16 (modifikovaná škála)1 ks / 3 roky1.739,00 Kč / 1 ksne
08ZP pro pacienty s poruchou sluchu
08.01sluchadla
08.01.01sluchadla pro vzdušné vedení
08.01.01.01sluchadla pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – dětská –jednostranná nebo oboustranná ztráta sluchu od 30 dB SRT na postiženém uchusluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod ; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 18 let včetně1 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.02sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – dětská – ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo dětské (do 18 let včetně) musí splňovat tyto požadavky: a) digitální zpracování signálu; b) min. 5 kanálů; c) softwarové nastavení pro dětský zvukovod; d) je vybaveno dětským hákem; e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvukuFONdo 6 let včetně2 ks / 5 let8.696,00 Kč / 1 ksne
FONod 7 do 18 let včetně
08.01.01.03sluchadlo pro vzdušné vedení pro monoaurální korekci – od 19 let –ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let1 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.01.04sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – od 19 let – ztráty sluchu od 30 dB SRTsluchadlo pro vzdušné vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; b) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty; c) manažer zpětné vazbyFON; ORLod 19 let a hluchoslepí2 ks / 5 let6.087,00 Kč / 1 ksne
08.01.02sluchadla na kostní vedení
08.01.02.01sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadlasluchadlo, náhlavní pružina, kostní vibrátor; sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) kapsičkové či podobný typ;b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztrátyFONdo 18 let včetně;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
1 ks / 5 let9.130,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
08.01.02.02brýlové sluchadlo na kostní vedení jedno nebo oboustrannésluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) brýlový typ sluchadla; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztrátyFONdo 18 let včetně;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
1 ks / 5 let10.435,00 Kč / 1 ksne
FON; ORLod 19 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení
08.01.02.03vibrační sluchadlo na softbandu –neimplantabilní systémsluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační sluchadlo; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty d) v kompletu se softbandemFONdo 10 let včetně; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě1 ks / 5 let17.391,00 Kč / 1 ksne
08.01.02.04zevní části implantabilního systému kostního sluchadlasluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační modul sluchadla; b) digitální zpracování signálu ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty d) v kompletu se softbandem – odstranit (ne každý implantabilní systém nabízí softband)FON; po schválení revizním lékařemod 11 let;
ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě
1 ks / 10 let86.957,00 Kč / 1 ksne
08.02řečové procesory
08.02.01řečové procesory
08.02.01.01řečové procesory – zevní část implantabilního systémuplná kompatibilita s vnitřním implantátem, funkce zpracování signálu pro optimalizaci rozumění řeči v šumuFON; po schválení revizním lékařemimplantace kochleárního implantátu1 ks / 7 let156.522,00 Kč / 1 ksne
09ZP pro pacienty s poruchou zraku
09.01ZP pro léčbu šilhavosti dětí
09.01.01okluzory
09.01.01.01okluzory – náplasťovéOPHdo 14 let včetně400 ks / 1 rok3,04 Kč / 1 ksne
09.02ZP pro korekci zraku
09.02.01kontaktní čočky
09.02.01.01kontaktní čočky – měkké – sférické –standardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr 13,60 až 14,50 mm, rádius 7,80 až 9,10 mm, výměna měsíční (6 čoček) nebo 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT;anisometropie 3 DPT a více1.218,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.02kontaktní čočky – měkké – sférické –nestandardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr < 13,60 a > 14,50 mm, výměna 6 měsíční (1 čočka)OPHabnormální velikost rohovky; refrakce nad + – 10 DPT;anisometropie 3 DPT a více1.739,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.03kontaktní čočky – měkké – torické –standardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, průměr 13,60 až 14,50 mm, výměna měsíční (6 čoček) nebo 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT sfér., do 2,75 DPT cyl., astigmatismus,anisometropie 3 DPT a více1.739,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.04kontaktní čočky – měkké – torické –nestandardní parametryhydrogelové a silikonhydrogelové čočky, parametry mimo rozsah definovaný v kat. 09.02.01.03, výměna 6 měsíční (1 čočka)OPHrefrakce nad + – 10 DPT sfér., od 3,00 DPT cyl., astigmatismus, větší než 2,75; anisometropie 3 DPT a více3.043,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.01.05kontaktní čočky – měkké – okluzníhydrogelové a silikonhydrogelové okluzní čočkyOPHnení možnost souběžné preskripce s kontaktními čočkami, do 5 let včetně, amblyopie, intolerance náplasťového okluzoru852,00 Kč / 1 rok / 1 okone
09.02.02brýlové čočky
09.02.02.01brýlové čočky – tvrzené, sférickéOPHdo 5 let včetně1 pár / 1 rok261,00 Kč / 1 párne
09.02.02.02brýlové čočky – tvrzené, tórickéOPHdo 5 let včetně3 páry / 1 rok522,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně1 pár / 1 rok
09.02.02.03brýlové čočky – lentikulárníOPHdo 5 let včetně, nad + – 10 DPT; afakie3 páry / 1 rok870,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, nad + – 10 DPT1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT1 pár / 3 roky
09.02.02.04brýlové čočky – vysokoindexovéOPH; po schválení revizním lékařemdo 5 let včetně; myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole3 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, myopie nad –10 DPT; poruchy centrálního zorného pole1 pár / 1 rok
od 15 let, myopie nad – 10 DPT; poruchy centrálního zorného pole1 pár / 3 roky
09.02.02.05brýlové čočky – prizmatickéOPHdo 5 let včetně, diplopie; strabismus3 páry / 1 rok1.304,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, diplopie; strabismus1 pár / 1 rok
od 15 let, diplopie; strabismus1 pár / 3 roky
09.02.02.06brýlové čočky – bifokálníOPHdo 17 let včetně, snížená možnost výměny brýlí; strabismus; afakie1 pár / 1 rok1.044,00 Kč / 1 párne
09.02.02.07brýlové čočky – plastové, sférickéOPHdo 5 let včetně, nad + – 3 DPT3 páry / 1 rok435,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně; nad + – 3 DPT1 pár / 1 rok
09.02.02.08brýlové čočky – plastové, tórickéOPHdo 5 let včetně, nad + – 3 DPT2 páry / 1 rok609,00 Kč / 1 párne
od 6 do 14 let včetně, nad + – 3 DPT1 pár / 1 rok
od 15 let, nad + – 10 DPT1 pár / 3 roky
09.02.02.09brýlové čočky – plastové, hyperokulárníOPH; po schválení revizním lékařemdo 17 let včetně2 páry / 1 rok1.739,00 Kč / 1 párne
od 18 let1 pár / 3 roky
09.02.03brýlové obruby
09.02.03.01brýlové obrubyOPHdo 5 let včetně3 ks / 1 rok261,00 Kč / 1 ksne
od 6 do 14 let včetně1 ks / 1 rok
09.02.04prizmatické folie
09.02.04.01prizmatické folieOPHdo 5 let včetně, diplopie; strabismus3 ks / 1 rok / 1 oko452,00 Kč / 1 ksne
od 6 do 14 let včetně, diplopie; strabismus2 ks / 1 rok / 1 oko
od 15 let, diplopie; strabismus1 ks / 3 roky / 1 oko
09.02.05absorbční vrtsvy na brýlové čočky
09.02.05.01absorbční vrstvy na brýlové čočkyOPHdo 5 let včetně, afakie; pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí3 pár / 1 rok130,00 Kč / 1 párne
do 6 let do 14 let včetně, pseudoafakie; choroby a vady provázené světloplachostí1 pár / 1 rok
09.03ZP pro slabozraké
09.03.01dalekohledové systémy + příslušenství
09.03.01.01dalekohledové systémy – do dálky + příslušenstvíOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let4.348,00 Kč /
1 systém
ne
09.03.01.02dalekohledové systémy – na blízko + příslušenstvíOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 7 let4.348,00 Kč /
1 systém
ne
09.03.02asferické lupy
09.03.02.01asferické lupy – zvětšující 4x a víceOPH; po schválení revizním lékařem1 ks / 5 let1.218,00 Kč / 1 ksne
09.04ZP kompenzační pro zrakově postižené
09.04.01lékařské mluvící teploměry – pro nevidomé
09.04.01.01lékařské mluvící teploměry – pro nevidoméPED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 7 let1.739,00 Kč / 1 ksne
09.04.02indikátory světla a hladiny
09.04.02.01indikátory světla a hladinyOPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti1 ks / 2 roky1.044,00 Kč / 1 ksne
09.04.03bílé hole
09.04.03.01bílé hole – opěrnéOPH; PED; PRLtěžce slabozrací a nevidomí pacienti2 ks / 1 rok174,00 Kč / 1 ksne
09.04.03.02bílé hole – signalizační a orientačníOPH; PED; PRLslabozrací a nevidomí pacienti2 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
09.04.04červenobílé hole
09.04.04.01červenobílé hole – pro hluchoslepéOPH; PED; PRLhluchoslepí2 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy
10.01ZP pro prevenci a léčbu inhalací
10.01.01inhalátory + příslušenství
10.01.01.01inhalátory – nízko výkonné včetně příslušenstvívýdej min: 400mg/min;
MMD menší < 4 µm;
podíl částic pod 5 µm nad 60%;
výstupní tlak 300 kPa, výstupní průtok 6 l/min.
ALG; ORL; PED; PNE1 ks / 5 let3.044,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.02inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,5 ml/min ≤ 0,65 ml/min)výdej min: 600mg/min;
MMD menší < 3,5 µm;
podíl částic pod 5 µm nad 65%
PNE; po schválení revizním lékařemprimární ciliární dyskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií; do 2 let včetně cystická fibróza1 ks / 5 let6.000,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.03inhalátory – vysoce výkonné (MMD < 4,5 µm, respirabilní frakce > 60 %, výdej > 0,65 ml/min)mesh membránové;
výdej min: 600mg/min;
MMD 3,5 až 4,5 µm;
Podíl částic pod 5 µm nad 65%
PNE; po schválení revizním lékařemod 3 let cystická fibróza1 ks / 5 let21.217,40 Kč / 1 ksne
10.01.01.04nebulizátory k nízkovýkonným inhalátorůmALG; ORL; PNErecidivující a chronická onemocnění horních a dolních dýchacích cest1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.05nebulizátory k vysokovýkonným inhalátorůmPNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineza (PCD) či jiné formy bronchiektazií1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.06nebulizátory s membránou k vysoce výkonným inhalátorůmPNEcystická fibróza; primární ciliární dyskineza (PCD)1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.01.01.07membrány k vysoce výkonným inhalátorůmcystická fibróza4 ks / 1 rok1.530,43 Kč / 1 ksne
10.01.02objemové nástavce k dávkovacím aerosolům
10.01.02.01objemové nástavce k dávkovacím aerosolům – spacery, včetně náustku nebo maskyALG; ORL; PED; PNE1 ks / 2 roky435,00 Kč / 1 ksne
10.02rehabilitační respirační ZP
10.02.01PIP zdravotnické prostředky
10.02.01.01nádechové rehabilitační ventilyALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02PEP zdravotnické prostředky
10.02.02.01výdechové rehabilitační ventilyALG; PED; PNE; NEU; REHastma; CHOPN; bronchiektazie; stavy po pneumoniích; intersticiální plicní procesy; neuromuskulární onemocnění; cystická fibróza1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.02.02.02expektorační zdravotnické prostředkyALG; PED; PNE; NEU; REHchronická postižení dolních dýchacích cest vyžadující trvalou fyzioterapii a dechovou rehabilitaci1 ks / 2 roky1.217,00 Kč / 1 ksne
10.03ZP pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii
10.03.01koncentrátory1) PaO2 7,3 – 8,0 kPa + prokazatelná hypertrofie pravé komory a plicní hypertenze a/nebo sekundární polyglobulie (Htk > 55%), a/nebo desaturace v průběhu spánku, prokázané neinvazivním nočním monitorováním SpO2, při minimálně 30% doby spánku pod 90% a/nebo zátěžové desaturace při standardní spiroergometrii (rampovým protokolem) na úrovni 60% vrcholové spotřeby kyslíku (peakVO2) nebo 0,5 W/kg, prokázaná odběrem arterializované krve z ušního boltce s poklesem PO2 pod 7,3 kPa oproti výchozí hodnotě a zároveň alespoň o 0,7 kPa
2) PaO2 <7,3kPa
10.03.01.01koncentrátory kyslíku – stacionárníkoncentrace kyslíku 87 –96%
v rozsahu nastavení průtoku 0,5 – 5 l/min; max. hlučnost 43 dBA.
PNE; po schválení revizním lékařempacient málo mobilní49,59 Kč / 1 denne
10.03.01.02koncentrátory kyslíku – mobilníkoncentrace kyslíku 87 –96%;
– hmotnost do 9 kg; max. hlučnost 48 dBA
nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok=dechová frekvence krát 1 bolus)
PNE; po schválení revizním lékařemvýdej do 2 l/min při zátěži – pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní – 6 minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %; v kombinaci s koncentrátorem kyslíku –stacionárním123,97 Kč / 1 denne
10.03.01.03koncentrátory kyslíku –vysokoprůtokovýPNE; po schválení revizním lékařempři potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů54,55 Kč / 1 denne
10.03.02systémy k aplikaci kapalného kyslíku
10.03.02.01systémy k aplikaci kapalného kyslíkusystém plněn medicinálním kyslíkemNEO; PNE; po schválení revizním lékařemmobilní pacient 6 minutový test chůze:
1) vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde – 200 metrů a více
2) procentuálního navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%; pacienti středně mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacienti málo mobilní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmonální dysplasii nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvávající po 40. týdnu postkoncepčního věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu
290,91 Kč / 1 denne
10.04ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku
10.04.01přístroje CPAP
10.04.01.01přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.01.02přístroje CPAP s poklesem tlaku ve výdechu, sledující zbytkový AHI a telemetrické připojenítlakový rozsah 4 až 20 cm H2O, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku; zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; léčebné tlaky do 8 mbar; zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let30.435,00 Kč / 1 ksano
10.04.02přístroje BPAP
10.04.02.01přístroje BPAP S sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta apropojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.02přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHIrežimem odezvy na spontánní dýchání pacienta ase záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby,
hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenství
ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP a tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.03přístroje BPAP S sledující zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta apropojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, s možností dálkového přenosu dat, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP + zbytkový nález AHI při titraci s nutností pravidelných kontrol AHI a compliance1 ks / 7 let39.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.02.04přístroje BPAP ST sledující zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s režimem odezvy na spontánní dýchání pacienta ase záložní frekvencí dýchání, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 jen u léčby obstruktivní spánkové apnoe tam, kde jsou zapotřebí tlaky neumožňující léčbu CPAP; tam, kde základní onemocnění vyžaduje nastavení záložní frekvence; u hypoventilace při prokázaném dostatečném efektu léčby1 ks / 7 let51.304,00 Kč / 1 ksano
10.04.03přístroje autoadaptivní
10.04.03.01přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 a intolerance léčby CPAP, syndrom spánkové apnoe s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.02přístroje ABPAP sledující zbytkový AHItlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením terapeutických tlaků, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 27 db, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15 a prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.03přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemhypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.04autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporoutlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemcentrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.05přístroje APAP s poklesem tlaku ve výdechu a sledujícím zbytkový AHI
s možností telemetrie
tlakový rozsah 4 až 20 cm H2O s automatickým nastavením terapeutického tlaku, funkce poklesu tlaku ve výdechu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; intolerance léčby CPAP, SAS s vazbou na polohu či REM spánek1 ks / 7 let33.913,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.06přístroje ABPAP sledující zbytkový AHI s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemAHI ≥ 15; prokázaný nedostatečný efekt léčby CPAP a BPAP1 ks / 7 let49.565,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.07přístroje ABPAP s proměnlivou objemovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým nastavením požadovaného dechového objemu, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSY; po schválení revizním lékařemnestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, hypoventilační syndrom; neinvazivní domácí ventilace či těžký syndrom spánkové apnoe při prokázané nutnosti objemové podpory1 ks / 7 let77.130,00 Kč / 1 ksano
10.04.03.08autoadaptivní servoventilátory s proměnnou tlakovou podporou s možností telemetrietlakový rozsah 4 až 25 cm H2O s automatickým sledováním dechového vzorce a automatickým nastavením terapeutického tlaku, propojení se SW sledujícím účinnost léčby s možností dálkového přenosu dat, hlučnost do 29±2 dB, kompenzace úniku tlaku, zvlhčovač, včetně základního příslušenstvíINT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařemnestabilní pacient s nutností časté změny ventilačního režimu, centrální a komplexní spánková apnoe; periodické dýchání1 ks / 7 let90.870,00 Kč / 1 ksano
10.04.04příslušenství k CPAP, BPAP, APAP, autoadaptivním přístrojům
10.04.04.01masky nosní ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.304,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.02masky nosní ventilované silikonové odlehčenéANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.174,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.03masky nosní ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozích úhradových skupin; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.044,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.04masky celoobličejové ventilované silikonovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.739,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.05masky celoobličejové ventilované silikonové odlehčenézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.478,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.06masky celoobličejové ventilované gelovézdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2) a bezpečnostní klapkou (zajištění přívodu vzduchu při vypnutém přístroji)ANS do 18 let včetně; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYpokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při nočním použití1 ks / 1 rok90 %; maximálně 3.913,00 Kč / 1 ksne
pokud nelze použít masku z předchozí úhradové skupiny; syndrom spánkové apnoe: dobrá nosní průchodnost; nízké léčebné tlaky, při celodenním použití2 ks / 1 rok
10.04.04.07masky nízkokontaktní ventilované –nosní polštářkyzdravotně nezávadné materiály, bez latexu, s integrovaným výdechovým portem (zajištění odvětrání CO2)ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: špatná tolerance léčby PAP pomocí nosní masky základní1 ks / 1 rok90 %; maximálně 2.452,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.08hadice, délka do 60 cm včetnězdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %; maximálně 348,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.09hadice, délka nad 60 cmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe: dobrá tolerance léčby PAP1 ks / 1 rok90 %;
maximálně 783,00 Kč / 1 ks
ne
10.04.04.10vyhřívané hadice – k vyhřívaným zvlhčovačůmzdravotně nezávadné materiályANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 1 rok90 %; maximálně 1.391,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.11výhřevné zvlhčovačes regulovatelným nastavením intenzity vyhřívání.ANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe1 ks / 4 roky90 %; maximálně 5.217,00 Kč / 1 ksne
10.04.04.12filtryvstupní filtry přístroje CPAP/BPAPANS; INT; KAR; NEU; ORL; PNE; PSYsyndrom spánkové apnoe2 ks / 1 rok90 %;
maximálně 304,00 Kč / 1 ks
ne
10.05ZP tracheostomické
10.05.01tracheostomické kanyly + příslušenství
10.05.01.01tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem ≤ 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.02tracheostomické kanyly –jednorázové, s vnitřním průměrem > 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie2 ks / 1 měsíc391,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.03tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem ≤ 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok870,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.04tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s vnitřním průměrem > 6 mmFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.05laryngektomické kanyly – pro opakované použitíFON; ORL; PNEtotální laryngektomie6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.06tracheostomické kanyly – z kovu, pro dlouhodobě tracheostomovanéFON; ORL; PNEdo 14 let včetně; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice3 ks / 2 roky1.304,00 Kč / 1 ksne
od 15 let; provedená tracheostomie; zužující se ústí průdušnice2 ks / 2 roky
10.05.01.07tracheostomické kanyly – pro opakované použití, s měkkou nafukovací manžetou pro krátkodobé utěsněníFON; ORL; PNEtracheostomovaní pacienti, kteří při jídle aspirují a vyžadují přechodné utěsnění průdušnice při každém jídle6 ks / 1 rok1.565,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.08tracheostomické kanyly – pro opakované použití, mluvící, s chlopníFON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami6 ks / 1 rok609,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.09mluvící adaptéry (mluvící chlopně) –se standardním 15 mm konektoremFON; ORL; PNEtrvalí kanylonosiči se zachovalými hlasivkami1 ks / 1 rok522,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.10zvlhčovače (umělé nosy) pro kanyly se standardním 15 mm konektoremFON; ORL; PNEprovedené tracheostomie; trvalé dráždění ke kašli pro tvorbu krust v průdušnici30 ks / 1 měsíce13,00 Kč / 1 ksne
10.05.01.11sady ke kanylám tracheostomickým pro trvalé kanylonosiče365 roušek a 25 fixačních pásek; sprchový chránič, sada na čištění kanyl (kartáček, dezinfekční prášek, dóza), tracheostomický fixFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči1 sada / 1 rok1.739,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.05.01.12příslušenství k tracheostomickým kanylám – ochranné rolákysada min. 3 ksFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; trvalí kanylonosiči se zvýšenou citlivostí kůže krku vyžadující zvýšenou ochranu; tracheostomie déle než 2 měsíce1 sada / 1 rok1.130,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.05.01.13příslušenství k tracheostomickým kanylám – molitanové roušky pro ochranu stomatu, lepícísada min. 30 ksFON; ORL; PNEpacienti po totální laryngektomii se zvýšeným rizikem aspirace nečistot1 sada / 2 měsíce522,00 Kč /
1 kompletní sada
ne
10.06ZP pro odsávání z dýchacích cest
10.06.01odsávačky + příslušenství
10.06.01.01odsávačkyFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie; obtížná toileta dolních dýchacích cest; stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie1 ks / 5 let2.174,00 Kč / 1 ksne
10.06.01.02odsávací cévkyFON; ORL; PNEprovedená tracheostomie a obtížná toileta dolních dýchacích cest a stagnace sekretu v dolních dýchacích cestách s nebezpečím bronchopneumonie400 ks / 1 rok2,40 Kč / 1 ksne
10.07ZP k rehabilitaci hlasu (náhradní hlasové mechanismy)
10.07.01hlasové protézy
10.07.01.01příslušenství k hlasovým protézámsada stomafiltru, kazety filtru, kartáček, zátka atd.FON; ORLtotální laryngektomie; voperována hlasová protéza1 balení / 1 rok10.435,00 Kč /
1 balení
ne
10.07.02elektrolaryngy + příslušenství
10.07.02.01elektrolaryngyvčetně akumulátorů na 2 roky provozuFON; ORL; po schválení revizním lékařemonkologičtí pacienti a totální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní a nelze použít náhradní jícnovou řeč1 ks / 10 let12.609,00 Kč /
1 ks
ne
10.07.02.02akumulátory k elektrolaryngůmkompletní sada 2 bateríí
k elektrolaryngu
FON; ORLtotální laryngektomie nebo rekonstrukční operace hltanu a spodiny ústní a pacienti používající elektrolarynx1 sada / 2 roky522,00 Kč / 1 sadane
10.08ZP pro domácí umělou plicní ventilaci
10.08.01domácí plicní ventilace
10.08.01.01přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, oxymetr prstový, manometr, ambuvak)včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařempotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí pro mobilního pacienta566,12 Kč / 1 denne
10.08.01.02přístrojové vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačky, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak)včetně základního příslušenství, spotřebního materiálu, pravidelných prohlídek, servisních činností, helpdesk a školeníANS, INT; KAR; NEU; PNE; po schválení revizním lékařempotřeba dlouhodobé umělé plicní ventilace realizovatelné v domácím prostředí pro imobilního pacienta648,76 Kč / 1 denne
10.09mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01mechanický insuflátor / exsuflátor
10.09.01.01mechanický insuflátor / exsuflátorzdravotnický prostředek pro respirační fyzioterapie včetně technik zaměřených na hygienu dýchacích cest a podporu expektorace, zabránění stagnace hlenůANS; INT; ALG; PED; PNE; NEU; REH; po schválení revizním lékařemzákladní PCF < 160 l/min, spinální svalová atrofie, muskulární dystrofie, myopatie, dětská mozková obrna, transversální míšní léze, amyotrofická laterální skleróza, ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy
metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba)
86,78 Kč / 1 denne
11nekategorizované zdravotnické prostředkydle písemného souhlasu ve smyslu § 39r odst. 5 písm.j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu§ 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizikdle písemného souhlasu ve smyslu§ 39r odst. 5 písm. j), anebo dle smlouvy o sdílení rizik50 % s písemným souhlasem ve smyslu § 39r odst. 5 písm. j)
100 % v případě uzavření smlouvy o sdílení rizik ve smyslu § 39r odst. 5 písm.k)
ne

Tabulka č. 2

Kategorizační stromPopisPreskripční omezeníIndikační omezeníMnožstevní limitÚhradový limit bez DPH
1.Individuálně zhotovené ZP
2.ZP ortopedicko protetické – pro hlavu a krk –individuálně zhotovené
3.ortézy pro hlavu a krk – individuálně zhotovené
4.ortézy pro hlavu a krk – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok99 %
5.ortézy pro hlavu a krk – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (CTLO, CTO, CO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; prevence vzniku získaných deformit plynoucích z asymetrického růstu a nerovnoměrného přetěžování2 ks / 1 rok100 %
6.ortézy kraniální remodelační – individuálně zhotovenéortéza kraniální remodelační navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepolohové deformity dětské lebky; děti do 1 roku včetně1 ks95 %
7.ortézy pro hlavu a krk – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLO, CTO, CO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; mechanická ochrana, stabilizace, fixace, korekce v daném segmentu těla; ne pro lehká postižení1 ks / 1 rok95 %
8.ZP ortopedicko protetické – pro trup –individuálně zhotovené
9.ortézy trupu – individuálně zhotovené
10.ortézy trupu – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok99 %
11.ortézy trupu – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (CTLSO, DTLSO, TLSO, DLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORT; REH; po schválení revizním lékařem;možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; vrozené a získané deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
12.ortézy trupu – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (CTLSO, TLSO, LSO, SO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších individuálních metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériový zdravotnický prostředek; pokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na stabilizaci, fixaci nebo korekci1 ks / 1 rok95 %
13.ortézy trupu – kompenzační – individuálně zhotovené – pro sed
14.ortézy trupu – kompenzační – individuálně zhotovené – pro sedortéza (CTLSO, TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě; poruchy statiky a rovnováhy u neuromoskulárních postižení1 ks / 1 rok100 %; maximální úhrada 21.739 Kč / 1 ks
15.bandáže trupu – individuálně zhotovené
16.bandáže trupu – od 19 let – individuálně zhotovenébandáž (TLSO, LSO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, algické syndromy páteře spojené s nestabilitou; oslabení břišní stěny při rozsáhlých kýlách; stomie břišní1 ks / 1 rok95 %
17.bandáže trupu – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenébandáž (TLSO, LSO, SO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, deformity trupu; neuromuskulární postižení; oslabení břišní stěny2 ks / 1 rok100 %
18.ZP ortopedicko protetické – pro horní končetiny – individuálně zhotovené
19.ortézy horních končetin – individuálně zhotovené
20.ortézy horních končetin – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok99 %
21.ortézy horních končetin – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky, funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny2 ks / 1 rok100 %
22.ortézy horních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (SO, SEO, SEWO, SEWHO, EO, EWHO, HO, WO, WHO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice dle individuálního postiženíCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem, možnost výdeje v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; funkční požadavek na limitaci, popř. mobilizaci a aktivní podporu pohybu v jednom nebo ve více segmentech horní končetiny1 ks / 1 rok95 %
23.protézy horních končetin – individuálně zhotovené
24.protézy horních končetin – prvovybavení –individuálně zhotovenéprotézy HK vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, anatomického otisku, 3D skenu nebo dalších metod dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHv době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %
25.protézy horních končetin – od 19 let – pasivní –individuálně zhotovenéprotézy HK neumožňující aktivní úchop, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REHpro uživatele, kteří nejsou schopni aktivního ovládání zdravotnického prostředku1 ks / 2 roky99 %
26.protézy horních končetin – od 19 let – ovládané vlastní silou – individuálně zhotovenéprotézy HK umožňující aktivní pohyb mechanicky např. pomocí tahů,navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempro uživatele, se schopností aktivního ovládání zdravotnického prostředku; pokud nelze aplikovat protézu myoelektrickou1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
27.protézy horních končetin – myoelektrické –individuálně zhotovenéprotézy HK využívající pro svoji funkci autonomní zdroj energie, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempacienti s oboustrannou amputací horní končetiny nebo jednostrannou ztrátou horní končetiny a funkčním postižením úchopu druhostranné končetiny; u vrozených defektů horních končetin s jednostranným postižením1 ks / 5 let
u dětí do 15 let 1 ks
/ 3 roky
99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
28.protézy horních končetin – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovenéprotézy HK zaměřené na motorický rozvoj dítěte, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempacienti s vrozenou nebo získanou ztrátou nebo deformitou horní končetiny1 ks / 1 rok100 %
29.ZP ortopedicko protetické – pro dolní končetiny – individuálně zhotovené
30.ortézy dolních končetin – individuálně zhotovené
31.ortézy dolních končetin – od 19 let – individuálně zhotovenéortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuDIA; CHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů); syndrom diabetické nohy1 ks / 1 rok99 %
32.ortézy dolních končetin – dětské do 18 let včetně –individuálně zhotovenéortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) navržená a vyrobená na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařempokud nelze použít sériově vyrobené zdravotnické prostředky; nutnost stabilizace, fixace, korekce a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny v dětském věku2 ks / 1 rok100 %
33.ortézy dolních končetin – z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravyortéza (HKAFO, KAFO, AFO, FO, HO, KO, HKO) aplikovaná na základě individuálních měrných podkladů nebo dalších metod z prefabrikátu nebo stavebnice pomocí stanovené technologieCHI; NEU; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacenutnost stabilizace a usměrnění nebo podpory pohybu ve více segmentech dolní končetiny (u onemocnění snižujících nosnou nebo svalovou funkci dolní končetiny vedoucí k nestabilitě kloubů)1 ks / 1 rok95 %
34.protézy dolních končetin – individuálně zhotovené
35.protézy pro transtibiální amputace a níže –prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
36.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity I. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
37.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity II. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
38.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity III. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
39.protézy pro transtibiální amputace a níže – od 19 let, stupeň aktivity IV. – individuálně zhotovenéprotézy DK pro amputace a deformity distálně od kolenního kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti bérce a níže; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
40.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu –prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacev době stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
41.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
42.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity II – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA II, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
43.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity III – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA III, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
44.protézy pro exartikulaci v kolenním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity IV – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulace v kolenním kloubu, vhodné pro STA IV, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo deformita v kolenním kloubu; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
45.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK transfemorální, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů, dle individuálního zdravotního stavuCHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu a adaptace na pomůcku, k základnímu nácviku chůze1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
46.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity I. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA I, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
47.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity II. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA II, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni II1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
48.protézy dolních končetin pro transfemorálníamputaci – od 19 let – stupeň aktivity III. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA III, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni III1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
49.protézy dolních končetin pro transfemorální amputaci – od 19 let – stupeň aktivity IV. –individuálně zhotovenéprotézy transfemorální, vyrobené na základě individuálních měrných podkladů s využitím dalších metod, materiálů a dílů vhodných pro STA IV, dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemamputace nebo deformita v oblasti stehna; aktivita odpovídající stupni IV1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
50.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – prvovybavení – individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro formování pahýlu a osvojení si života s protézou, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavu.CHI; ORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařem; možnost předepsání v době hospitalizacepo dobu stabilizace objemu měkkých tkání pahýlu; adaptace organismu na vzniklou situaci1 ks / po amputaci99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks
51.protézy dolních končetin po exartikulaci v kyčelním kloubu – od 19 let – stupeň aktivity I. –individuálně zhotovenéprotézy DK pro exartikulaci v kyčelním kloubu, vhodné pro STA I, navržené a vyrobené na základě měrných podkladů,dle individuálního zdravotního stavuORP; ORT; REH; po schválení revizním lékařemexartikulace nebo amputace v oblasti pánve; aktivita odpovídající stupni I1 ks / 2 roky99 %; maximální doplatek 2.609 Kč
/ 1 ks