Hlavní navigace

Vysvětlení pojmů k zákonu o registračních pokladnách

 • Pro správné pochopení zákona je třeba rozumět přesnému vymezení pojmů, který zákon definuje.

Sdílet

Zákon rozumí:

 1. autorizací servisního střediska – rozhodnutí Ministerstva financí opravňující servisní středisko provádět servis registračních pokladen s fiskální pamětí,
 2. certifikací typu pokladny – rozhodnutí ministerstva schvalující typ pokladny vydané výrobci nebo dovozci,
 3. daňovým kódem pokladny – neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem,
 4. databází pokladen - evidenci vedenou ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu,
 5. fiskální pamětí - technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky, které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí,
 6. hotovostním deníkem – evidenci plateb vedenou společně za všechna pokladní místa,
 7. kontrolním pokladním blokem - kopii pokladního bloku, popřípadě kopii paragonu,
 8. obratem - příjmy za dodání zboží a za poskytnutí hostinské činnosti, což je součet všech přijatých plateb uložených do provozní paměti po odečtení záporného obratu,
 9. ochranným znakem - spojení písmen „M“ a „F“, ve tvaru podle přílohy k zákonu,
 10. paragonem - náhradní zúčtovatelný doklad vyhotovený místo pokladního bloku, obsahující náležitosti pokladního bloku,
 11. platbou - příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění,
 12. pokladní evidencí - kontrolní pokladní bloky, uspořádané podle závěrek, a servisní knihu,
 13. pokladním blokem - originál dokladu o plnění, tedy prodeji zboží nebo o poskytnutí hostinské činnosti vytištěný pokladnou,
 14. pokladním místem - každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost,
 15. pokladnou
  1. elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo
  2. počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny,
 16. provozní pamětí - část pokladny, ve které se provádějí všechny finanční operace pokladny a kde se ukládají jednotlivé dílčí údaje, z nichž se finanční operace skládá, a součty výsledků jednotlivých finančních operací,
 17. přenosnou nebo záložní pokladnou – pokladnu bez určení stálého pokladního místa,
 18. servisem pokladny - údržbu, opravy, kontrolu funkce a další činnosti stanovené pro servisní středisko zákonem,
 19. servisní knihou - knihu určenou pro záznam údajů o pokladně a jejím provozu; náležitosti servisní knihy jsou uvedeny v příloze k zákonu,
 20. servisním střediskem - právnickou nebo fyzickou osobu, které byla osvědčena autorizace,
 21. technickou uzávěrou - pečetící pásku s náležitostmi podle přílohy k zákonu, kterou přikládá servisní středisko,
 22. úřední uzávěrou - pečetící pásku s náležitostmi podle přílohy k zákonu, kterou přikládá finanční úřad,
 23. zápornou položkou - platbu uskutečněnou jako výdej, dojde-li k ní v pokladním místě,
 24. záporným obratem - součet záporných položek a slev,
 25. závěrkou - souhrn výsledků jednotlivých finančních operací za každé pokladní místo.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).