Hlavní navigace

Zvrhlý důchodový systém

10. 11. 2004
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Život každého z nás může být plný nečekaných zvratů, a proto je nutné se někdy zamyslet nad tím, co by se stalo, kdyby jeden z manželů zemřel. Jak se stát postará o pozůstalého? Jak naloží s penězi zaplacenými do systému důchodového pojištění? Odpověď je znepokojivá...

Odpověď je znepokojivá především pro skupiny lidí ve středním věku a potom také pro ženy, které jsou našimi zákony v oblasti důchodového systému silně znevýhodněny. Dokonce vyvstává otázka, zda v takových případech není solidarita celého systému důchodového zabezpečení spíše zvrhlostí.

Obecná úprava

Vdovský důchod připadá vdově po úmrtí manžela a vdovecký důchod náleží vdovci, zemřela-li mu manželka. Přičemž vdovecký důchod byl do českého systému zaveden až v roce 1991. Sám zákon říká, že vdova (vdovec) má nárok na vdovský (vdovecký) důchod po manželovi (manželce), který(á) byl(a) poživatelem důchodu nebo ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na plný invalidní nebo starobní důchod.

Potřebná doba pojištění

Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod činí nejméně 25 let, během nichž bylo důchodové pojištění placeno. Při dosažení 65 let věku pojištěnce již činí pouze 15 let. U mladších osob je nutné splnit potřebnou dobu pojištění pro nárok na plný invalidní důchod:

 • u pojištěnce do 20 let méně než 1 rok,
 • u pojištěnce od 20 do 22 let 1 rok,
 • u pojištěnce od 22 let do 24 let 2 roky,
 • u pojištěnce od 24 let do 26 let 3 roky,
 • u pojištěnce do 26 do 28 let 4 roky,
 • u pojištěnce nad 28 let 5 roků.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity.

Výše vdovského a vdoveckého důchodu

Vdovský i vdovecký důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Výše základní výměry činí 1310 Kč měsíčně, k ní se pak přičítá procentní výměra. Výše procentní výměry činí 50 % procentní výměry starobního nebo plného invalidního důchodu, na který měla, nebo by měla, nárok zemřelá osoba v době smrti. V případě, že zemřelý nesplňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo starobní důchod, je vdovský resp. vdovecký důchod ve výši 50 % procentní výměry částečného invalidního důchodu po poživateli tohoto důchodu.

Výše vdovského nebo vdoveckého důchodu se dále liší v případě, že má pozůstalý souběh dvou důchodů (vdovský/vdovecký + invalidní/sta­robní). V takovém případě dostává pouze polovinu vdovského či vdoveckého důchodu, což znamená čtvrtinu z výměry starobního, resp. invalidního důchodu, na který měla zemřelá osoba nárok! V situaci, kdy pozůstalý tento souběh důchodů nemá (to znamená, že není v invalidním nebo starobním důchodu), má nárok na polovinu z výměry po zemřelém…

Komu náleží vdovský/vdovecký důchod?

Vdovský důchod (vdovecký důchod) náleží po dobu 1 roku od smrti manžela (manželky) vdově/vdovci. Po uplynutí této doby náleží pozůstalé osobě pouze v následujících případech:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o nezletilé dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo o zletilé dítě, které je převážně nebo úplně bezmocné,
 • pečuje o převážně nebo úplně bezmocného svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije ve společné domácnosti, nebo o takového rodiče, který je částečně bezmocný a starší 80 let,
 • je plně invalidní,
 • dosáhla věku 55 let, jde-li o ženu, nebo 58 let, jde-li o muže.

Nárok na vdovský nebo vdovecký důchod zaniká i uzavřením nového manželství.V ta­kovém případě potom vzniká nárok na poskytnutí tzv. „odbytného“ ve výši 12 měsíčních splátek vdovského (vdoveckého) důchodu.

Co se stane při nesplnění zmíněných podmínek?

V případě, že pozůstalá osoba přestane plnit podmínky pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí 1 roku od smrti druhého z manželů, nárok zanikne a je obnoven pouze tehdy, jestliže pozůstalá osoba splní některou z výše uvedených podmínek do 5 roků od zániku nároku na vdovský/vdovecký důchod.

Problémy vyplývající z uvedených faktů

Jedním z největších zádrhelů celého systému pozůstalostních důchodů je ta situace, kdy vdovci/vdově vyprší jednoroční lhůta, po kterou je důchod vyplácen, a osoba již dále nesplňuje stanovené podmínky.

Uveďme si vše na příkladu – manžel zemře ve věku 54 let, vdově je například 45 let, již nevychovávají děti, nejsou invalidé, nepečují o postižené děti ani rodiče. Vdově bude 12 měsíců vyplácen vdovský důchod. Třináctý měsíc na něj ztratí nárok, a ten již nikdy nezíská. Při průměrném vdovském důchodu v ČR se tak za jeden rok vyplatí vdově z odvedených manželových peněz 60 552 Kč! Přitom téměř každý občan odvede za svůj život do stávajícího systému i několik miliónů korun!

Další podobné situace si každý z nás může sám vymodelovat. Stačí se podívat na uvedené podmínky získání pozůstalostního důchodu. Existují i takové situace, kdy vdovy ztrácí nárok na důchod, protože nedodrží lhůtu třeba jen o jeden den! ČSSZ neuznává v takových mezních případech ani žádosti o prominutí tvrdosti zákona.

Pár čísel o vdoveckých a vdovských důchodech

V roce 2004 činil průměrný vdovský důchod 5 046 Kč a vdovecký 3 841 Kč. Vdov bylo 59 351 a vdovců 7 670. Vdovám bylo průměrně 60 let a vdovcům 51 let. V roce 2003 se na vdovské důchody vydalo 17,3 mld. Kč a na vdovecké 1,5 mld. Kč. Z uvedených hodnot vyplývá (nízký počet vyplácených vdoveckých důchodů a nízký průměrný věk vdovců), že vdovecké důchody jsou pro většinu vdovců téměř nedostupné, a ženy tak přispívají do systému důchodového pojištění nejsolidárněji.

FIN21

Obecný příklad uváděný ČSSZ pro rodinu pozůstalých

Například zemřel–li pojištěnec 16. 2. 2004, potřebná doba pojištění se zjišťuje z období od 16. 2. 1994 do 15. 2. 2004. Například jednalo-li by se o otce dvou dětí, který podnikal jako OSVČ a náhle zemřel, by při 30 odpracovaných letech činil jeho výpočtový základ 7 400 Kč měsíčně. Poté se pro výpočet vdovského důchodu vezme 69% procentní výše z tohoto výpočtového základu (do této chvíle se počítá podle pravidel stejně jako invalidní důchod), tj. 69% ze 7 400 Kč, tedy 5 106 Kč. Z této částky náleží vdovský důchod ve výši 50%, tj. 2 553 Kč + základní výměra důchodu 1 310 Kč, celkem 3 863 Kč měsíčně. Na jedno pozůstalé nezletilé dítě činí sirotčí důchod 3 353 Kč (40% z částky 5 106 Kč + základní výměra 1 310 Kč). Pozůstalostní důchody – vdovský a sirotčí na dvě nezletilé děti, tedy na tři osoby – budou tedy celkem činit 10 569 Kč.

Jaká je situace ve vztahu k EU?

Vdova po občanovi České republiky, který také pracoval v jiném členském státě EU a který byl v jiném státě Evropské unie důchodově pojištěn alespoň po dobu jednoho roku, má nárok na pobírání vdovského důchodu z této země. Celková výše důchodu se bude odvíjet od délky doby pojištění zesnulého. Konkrétní výše důchodu a doba, po kterou bude poskytován, závisí na legislativní úpravě v dané zemi.

Anketa

Pobíráte vdovský/vdovecký duchod?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).