Hlavní navigace

Zúčtování daní: Co (a do kdy) zanést do práce, aby vám zaměstnavatel spočítal daně?

31. 1. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se termín, do kdy musíte zaměstnavatele požádat o zúčtování daní a dodat mu všechny dokumenty, které prokazují nárok na položky, o které si chcete snížit svou daň z příjmů za minulý rok.

Zaměstnanci, jimž nevznikla povinnost podat daňové přiznání, mohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daní.

Aby ho mohl provést, musíte ho o to včas požádat a do účtárny včas dodat dokumenty, které prokazují nárok na vše, co si chcete z daní odečíst.

Roční zúčtování daní

Roční zúčtování daní provádí poslední zaměstnavatel (pokud jste jich loni měli více), pokud u něj máte podepsaný formulář Prohlášení k dani (nebo ho dodatečně podepíšete) a do 15. února 2024 ho o zúčtování daní požádáte.

Do stejného termínu mu musíte dodat také všechna potvrzení, která dokazují nárok na uplatňované daňové slevy a nezdanitelné části základu daně.

Do účtárny dále musíte donést i potvrzení o zdanitelných příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů, pro které jste loni pracovali a kde jste podepsali formulář Prohlášení k dani. Bývalý zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů od doby, co ho o to požádáte.

Výhodou ročního zúčtování daní je kromě vašeho pohodlí také fakt, že vznikne-li vám daňový přeplatek, získáte peníze od finančního úřadu zpět dříve než při podání daňového přiznání.

Kdo si musí daně spočítat sám?

Povinnost podat daňové přiznání stanovuje § 38g zákona o daních z příjmů. O zúčtování daní můžete požádat, pokud nemáte jiné příjmy než ty ze zaměstnání (nebo nepřesáhli za minulý rok hranici 20 tis. Kč) a pracovali jste loni v daném měsíci vždy jen pro jednoho zaměstnavatele (postupně za sebou jste jich tedy mohli mít více, nesmí se však překrývat).

Daně si naopak musíte jako zaměstnanci zařídit sami prostřednictvím daňového přiznání například v případě, že vaše příjmy z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku nebo ostatní příjmy přesáhly 20 tis. Kč za minulý rok (kromě těch osvobozených nebo daněných srážkou). Dále v případě, že se vám v nějakém z měsíců překrývali zaměstnavatelé, kteří váš příjem nedanili srážkou, ale odváděli za vás zálohovou daň. Nebo jste u nějakého z nich nepodepsali Prohlášení k dani. Nebo jste například loni předčasně zrušili penzijko nebo životko, jehož platby jste si v předchozích letech odečítali od základu daně. O zúčtování daní nemohou požádat ani ti, kterým plynuly příjmy loni i od zahraničního zaměstnavatele.

O co si snížíte daně

Zaměstnanci mají, stejně jako podnikatelé, nárok na snížení daní o určité položky, mají-li na jejich uplatnění nárok. 

V případě nezdanitelných částí si můžete základ daně snížit o:

 • uznatelné dary (i darování krve či orgánů),
 • odborové příspěvky,
 • platby za ověření dalšího vzdělávání,
 • úroky z úvěru na bydlení,
 • platby na životní pojištění,
 • platby na penzijní spoření ve III. pilíři.

Od stanovené daně si můžete odečíst následující slevy:

 • na vyživovanou manželku/manžela,
 • za umístění dítěte do předškolního zařízení (školkovné),
 • na poplatníka,
 • na studenta,
 • na děti (daňové zvýhodnění),
 • pro držitele průkazu ZTP/P,
 • za invaliditu.

Je možné, že některé slevy vám zaměstnavatel (kromě slevy na poplatníka, která se u zaměstnanců odečítá měsíčně) na vaše přání uplatňoval už během roku (typicky například sleva na děti). Některé slevy se však uplatňují právě až během zúčtování po skončení roku (např. sleva na vyživovanou manželku). Pokud jste nepracovali po celý rok, doodečtete si díky zúčtování také zbytek slevy na poplatníka (tato sleva se nárokuje vždy v plné výši, i za měsíce, kdy jste nepracovali).

Co přinést do účtárny

Nyní se tedy konečně dostáváme k tomu, co zanést do účtárny, když si chcete uplatnit tu kterou daňovou slevu nebo nezdanitelnou část základu daně. Dnes se věnujeme hlavně dokladům, podrobněji nárok na slevy a odpočty od základu daně rozebereme v dalších článcích.

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění je oficiální název pro slevu na vyživované dítě.

 • Rodný list dítěte
 • Potvrzení od zaměstnavatele druhého rodiče (nebo čestné prohlášení, pokud je OSVČ), že si také neuplatňuje slevu na toto dítě
 • Průkaz ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud je/bude dítě jeho držitelem 
 • Potvrzení o studiu, pokud je dítě zletilé

Slevu můžete využít za měsíce, ve kterých jste dítě vyživovali a sdíleli s ním společnou domácnost. V případě, že se vám potomek narodil loni, uplatňujete slevu od měsíce, ve kterém se narodil (i pokud to není na jeho počátku). Za každý takový měsíc máte nárok na dvanáctinu celkové roční slevy.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti až do měsíce jeho 18. narozenin (včetně). Dále pak i zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které se soustavně připravuje na budoucí povolání a nepobírá invalidní důchod třetího stupně. V měsíci, kdy dítě dosáhne 18. nebo 26. roku, se sleva neuplatňuje v případě, že se narodilo první den v měsíci.

Sleva za umístění dítěte do školky (školkovné)

Máte-li dítě nebo děti v předškolním zařízení, můžete si odečíst daňovou slevu ve výši platby na tzv. školkovné. Za tímto účelem potřebujete potvrzení od provozovatele předškolního zařízení o jeho uhrazené výši. 

Za loňský rok je možné odečíst školkovné maximálně do výše 17 300 Kč (odečítáte ale vždy jen to, co jste skutečně uhradili na školkovném, výše zmíněná cifra je jen nastavené maximum).

Tuto slevu si můžete odečíst naposledy pro příjmy za rok 2023, od letošního roku je zrušená.

Daňová sleva na vyživovaného manžela/manželku

V případě, že váš manžel či manželka (dále jen manžel) v minulém roce neměl příjmy (hrubé příjmy či příjmy před odečtením výdajů) vyšší než 68 000 Kč, můžete si uplatnit slevu na vyživovaného manžela. 

Pak musíte předložit:

 • čestné prohlášení, že manžel neměl za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • průkaz ZTP/P nebo potvrzení o jeho přiznání, je-li (bude-li) manžel jeho držitelem.

Je-li váš manžel držitelem průkazu ZTP/P, bude daňová sleva ve dvojnásobné výši (24 840 Kč vs. 49 680 Kč za rok).

Slevu můžete uplatnit jen za měsíce, na jejichž počátku jste byli sezdaní (nebo jste byli v registrovaném partnerství) a žili jste ve společně hospodařící domácnosti. 

Na tomto místě připomeňme, že od letoška je nárok na slevu podmíněn i tím, aby vyživovaný manžel pečoval o dítě do tří let. Tato změna ale ovlivní až příjmy za letošní rok, ne ty loňské.

Změny v daních 2024: Které z nich vás ovlivní už při nadcházejícím přiznání a zúčtování daní? Přečtěte si také:

Změny v daních 2024: Které z nich vás ovlivní už při nadcházejícím přiznání a zúčtování daní?

Sleva na poplatníka

Nijak se neprokazuje, nárok máte automaticky, a to za celý rok i v případě, že jste pracovali loni jen po část roku.

Sleva na invaliditu

Slevu za invaliditu I. a II. stupně (činí 2520 Kč ročně) a za invaliditu III. stupně (5040 Kč ročně) dokládáte rozhodnutím o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu.

O tom, jakou slevu v daný měsíc mohou invalidní poplatníci nárokovat, rozhoduje stav na jeho počátku (pro případy, kdy byste byli během kalendářního měsíce přeřazeni do jiného stupně invalidity s důsledkem změny výše slevy).

Sleva pro držitele ZTP/P

Slevu pro držitele ZTP/P doložíte průkazem ZTP/P nebo potvrzením úřadu o jeho vydání, pokud ještě průkaz nemáte fyzicky v ruce.

Slevu uplatníte jen za měsíce (1/12 z částky 16 140 Kč za každý měsíc splnění podmínek), na jejichž počátku jste spadali do kategorie ZTP/P.

Sleva pro studenty

Nárok na slevu na studenta, kterou si uplatníte naposledy pro příjmy za rok 2023, protože od letoška byla zrušena, prokážete potvrzením o soustavné přípravě na budoucí povolání (potvrzení o studiu).

Dary (i dary krve či orgánů)

Od základu daně si můžete odečíst některé dary (na charitu, školství atd., přesně uplatnitelné dary stanovuje zákon). Základ daně si ale můžete snížit i za bezpříspěvkové dárcovství krve, plazmy, krevních destiček, kmenových buněk, kostní dřeně nebo rovnou orgánu. Za jeden odběr je možné odečíst 3000 Kč. Darujete-li orgán, kmenové buňky či kostní dřeň, zvyšuje se odečitatelná položka na 20 000 Kč.

Každý dar musíte prokázat potvrzením od příjemce, tedy například charitativní organizace, kde bude uvedeno, kdo je příjemcem, v jaké hodnotě byl dar poskytnut, co bylo předmětem, na jaký účel a kdy.

Úroky z úvěru na bydlení

Odpočet za zaplacené úroky z úvěru na bydlení (týká se úvěrů ze stavebního spoření a hypoték) se prokazuje potvrzením od banky či stavební spořitelny, která úvěr poskytla. Finanční instituce potvrzení zasílají začátkem roku. Je možné, že ho najdete i online ve své klientské sekci na webu u dané společnosti.

Příspěvky na „penzijko a životko“

Odpočet za platby na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři dokládáte smlouvou a potvrzením o zaslaných příspěvcích. Penzijní společnosti je zasílají pravidelně na začátku každého roku (nebo je najdete v online klientské sekci).

Podobné platí o životním pojištění. Nárok dokládáte smlouvou a potvrzením o zaslaných příspěvcích, jež pojišťovna zasílá pravidelně na začátku každého roku (nebo hledejte v klientské zóně).

Na tomto místě připomeňme, že limit pro odpočet od základu daně pro platby na spoření na důchod ve III. pilíři se sjednotil s limitem na životní pojištění (uznatelné jsou varianty kromě čistě rizikového). Platby na penzijko a životko jdou nově od letošního roku (pro příjmy za letošní rok a dál) uplatnit a od základu daně odečíst do částky 48 tis. Kč s tím, že kromě těchto produktů do limitu budete moci nově promítnout také platby na další tzv. podporované produkty spoření na stáří. Ty budou zejména z oblasti investic, vejdou-li se do definice tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP). 

„Penzijko“ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější? Přečtěte si také:

„Penzijko“ krvácí, ať žije DIP! Co bude výhodnější?

Nově půjdou prostřednictvím tohoto produktu odečíst od základu daně také platby na tzv. pojištění dlouhodobé péče.

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát Přečtěte si také:

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát

Členské příspěvky odborové organizaci

Platíte-li příspěvky, musíte předložit potvrzení odborové organizace o jejich úhradě. Tento odpočet je od letošního roku zrušen, uplatníte ho tedy naposledy u příjmů za rok 2023.

skoleni_18_3

Platba za zkoušky ověřující další vzdělávání

Nárok na tento odpočet prokážete potvrzením o vaší úhradě za zkoušku (pokud vám ji neplatil zaměstnavatel), případně potvrzení o uznané invaliditě (lidé se zdravotním postižením si mohou odečíst více).

I tento odpočet je od letoška zrušen, takže si ho u příjmů za rok 2023 odečítáte naposledy.

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta Přečtěte si také:

Zřídil vám stát datovku, a vy stále podáváte daně na papíře? Hrozí vám pokuta

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).