Hlavní navigace

Změna jména a příjmení je dnes možná i bez sňatku. Kde a za jakých podmínek se můžete přejmenovat?

28. 9. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
V České republice existuje mnoho bizarních jmen a příjmení. Z některých by jednomu dokonce zčervenaly tváře. Bohužel si žádný člověk při narození své jméno vybrat nemůže, a tak se buď musí smířit s tím, čím ho obdařili rodiče, nebo zažádat o jeho změnu. Pokud se vám vaše příjmení či křestní jméno nezamlouvá, nebo je dokonce vulgární, není dnes už problém nechat se přejmenovat. Jen musíte vědět, jak na to.

Co obnáší změna příjmení a jména

Proces změny jména není zrovna nejrychlejší záležitost a je potřeba připravit se na to, že je s ním spojena spousta administrativy a zařizování. Jste-li ale pevně rozhodnuti, že tuto změnu potřebujete, pak při troše trpělivosti můžete dosáhnout vytouženého výsledku. Problematikou spojenou s možnostmi přejmenování se zabývá zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Požádat o nové jméno může pouze fyzická osoba, které se tato změna týká, případně její zákonný zástupce. Učinit tak smí každý svéprávný a plnoletý občan České republiky, stejně tak ale i cizinec, jenž má na území České republiky trvalý pobyt, udělený azyl nebo doplňkovou ochranu. Změna příjmení bez svatby je však možná pouze za předpokladu, že uvedete její rozumné odůvodnění. Tím může být například hanlivé nebo vulgární současné příjmení, ale i spory s rodinou.

Změna jména a příjmení je však možná také u osob, jež podstupují léčbu pro změnu pohlaví. K přejmenování dochází ve chvíli zahájení léčby, a to na jméno neutrálního charakteru, ze kterého nelze stanovit, zda se jedná o osobu ženského, nebo naopak mužského pohlaví. V takovém případě je k žádosti o zaevidování nového jména potřeba doložit také potvrzení od lékaře. Ve chvíli, kdy je léčba dokončena, zvolí si žadatel takové jméno a příjmení, které odpovídá jeho novému pohlaví.

Kde a jak podat žádost

Žádost o nové jméno musí být podána vždy písemně na příslušný matriční úřad, jenž se nachází ve správním obvodu, kde má žadatel hlášené trvalé bydliště. Pakliže trvalý pobyt žadatel v České republice přihlášen nemá, vyřizuje změnu příjmení a jména matrika v místě posledního trvalého pobytu na území ČR. Jestliže se jedná o cizince, jenž trvalý pobyt v ČR nikdy neměl, musí zažádat o změnu jména na Úřadu městské části Praha 1.

Jednotný formulář pro změnu jména nebyl doposud vytvořen, žadatel jej tedy musí sepsat buď vlastními silami, nebo využít vzor, který je dostupný na webu Ministerstva vnitra. Tento dokument musí mít vždy písemnou podobu a matriční úřad bude akceptovat pouze žádosti, které obsahují následující údaje:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození žadatele, případně datum a místo uzavření manželství či vzniku partnerství,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého bydliště,
 • příjmení, jméno nebo jména, která si žadatel vybral,
 • pokud se změna vztahuje i na manžela a nezletilé děti, pak je potřeba uvést také jejich jména, příjmení, datum a místo narození,
 • státní občanství,
 • zdůvodnění, proč je žádáno o změnu.

Na základě toho, jaký je váš důvod pro změnu jména a příjmení, je při podání vyplněného tiskopisu potřeba také doložit několik důležitých dokumentů. Bez nich nebude matriční úřad moci vaší žádosti vyhovět. Jedná se především o doklady a potvrzení vašeho rodinného stavu a informace o nezletilých dětech, pokud se jich změna jména týká. Mezi tyto dokumenty patří:

 • rodný nebo oddací list žadatele, případně doklad o uzavření partnerství,
 • úmrtní list manžela, je-li žadatel ovdovělý,
 • rodný list nezletilého dítěte, 
 • pravomocný rozsudek o rozvodu, pokud k němu došlo,
 • v případě zániku partnerství pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství nebo úmrtní list zesnulého partnera,
 • potvrzení o trvalém pobytu na území ČR,
 • doklad o státním občanství (např. občanský průkaz, cestovní pas apod.),
 • vyjádření souhlasu o změně jména potomka staršího 15 let,
 • pokud je žadatelem cizinec, který je v manželství s občanem ČR, musí se doložit, že jeho domovský stát tuto změnu uznává (tento doklad není potřeba za předpokladu, že má cizinec trvalý pobyt na území ČR, udělený azyl nebo doplňkovou ochranu),
 • žádá-li se o změnu jména nezletilého dítěte, je potřeba písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu. Tento souhlas se nedokládá, pokud druhý rodič zemřel, byl zbaven rodičovské odpovědnosti nebo byla tato odpovědnost soudně omezena či pozastavena, případně není-li známo místo trvalého pobytu druhého rodiče.

Změna jména: důvody pro zamítnutí žádosti

Ať už si chcete změnit jméno z jakéhokoliv důvodu, musí to být vždy v souladu se zákonem stanovenými pravidly a podmínkami. Nezáleží na tom, zda se jedná o malou změnu, nebo byste si rádi přidali ke jménu druhé příjmení. Pakliže bude požadavek v rozporu s českou legislativou, vaše žádost může být zamítnuta.

Nejčastější případy, kdy změna jména není povolena:

 • nové jméno je stejné jako jméno sourozence, s nímž má žadatel společné rodiče,
 • žádost o přejmenování na neexistující, domácké či zkomolené jméno,
 • žadatel je mužského pohlaví a chce provést změnu na ženské jméno nebo naopak,
 • změna příjmení či jména dítěte by byla v rozporu s jeho potřebami a zájmy.

Kolik stojí změna příjmení

Je potřeba myslet také na to, že změna jména není zadarmo. Rozhodně se nevyplatí chodit na matriku s žádostí, kdy se vám zamane. Výše poplatků spojená s jakoukoliv úpravou jména nebo příjmení se odvíjí od toho, jaký má žadatel k této změně důvod. Dle Ministerstva vnitra České republiky jsou stanoveny dvě sazby poplatků za vydání povolení k přejmenování, a to následujícím způsobem:

 • 100 Kč v případě hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného jména,
 • 100 Kč za návrat k dřívějšímu příjmení,
 • 1000 Kč v jiných případech, než jsou výše uvedené.

Od poplatku je zcela osvobozen manžel nebo manželka, kteří po rozvodu přijímají zpět své dřívější příjmení. Stejně tak nemusí žádný z výše uvedených poplatků hradit osoba, u níž dochází k přejmenování na základě změny pohlaví. Dále se osvobození týká změn u dětí převzatých do péče a nic nebudete platit ani v případě oprav chyb ve jméně, jež byly způsobeny nesprávným zápisem na matrice.

Změna příjmení po rozvodu

Pokud se manžel či manželka po rozvodu rozhodne pro návrat ke svému předchozímu příjmení, může tak učinit do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. V takovém případě je potřeba změnu včas oznámit na matriku. Žádost podává rozvedená osoba, která po sňatku přijala příjmení svého manžela nebo manželky. Toto oznámení je možné podat písemně nebo ústně do protokolu příslušného matričního úřadu. Spolu s žádostí je pak nutné na úřadu předložit pouze doklad totožnosti a doklad o rozvodu, pokud na matrice není evidován.

Změna příjmení u dítěte

Vcelku běžnou situací je také změna příjmení dítěte po svatbě. V dnešní době není již nic neobvyklého, že si partneři pořídí děti ještě před tím, než se vezmou. V momentě, kdy se potomek narodí, dostane příjmení buď po matce, nebo naopak po otci. Jakmile jsou rodiče sezdáni, ve většině případů jeden z nich získává příjmení toho druhého, pakliže se nedomluví jinak.

Pokud se rodiče rozhodli, že budou používat stejné příjmení, pravděpodobně budou chtít, aby jej měl také jejich potomek. Změna jména dítěte pak probíhá stejným způsobem jako u dospělých na příslušeném matričním úřadu. Zde musí rodiče doložit rodný list dítěte, a pokud je potomek starší 15 let, pak je potřeba také jeho souhlas s přejmenováním.

skoleni_27_1

Vrásky na čele vám však může způsobit změna příjmení dítěte po rozvodu. Jestliže oba rodiče souhlasí s přejmenováním společného potomka, pak se jedná o poměrně snadný administrativní úkon na matrice. Ve chvíli, kdy je ale jeden z rodičů proti, nastává problém. V takovém případě totiž o věci musí rozhodnout soud, což není nikdy úplně příjemná situace. Ten nahlíží především na to, zda je přejmenování v souladu se zájmy a potřebami dítěte.

Žádost o nepřechýlené příjmení

Do konce roku 2021 byla změna příjmení bez -ová možná jen v některých případech (například u cizinek). Na začátku roku 2022 se však situace změnila a dle novely zákona o matrikách může nepřechýlené příjmení v České republice užívat každá žena bez výjimky, a navíc ani nemusí na úřadu zdůvodňovat, proč o tuto změnu žádá. Tuto žádost lze však podat pouze jednou a její vyřízení je zdarma. 

Kolik stojí změna jména?
Poplatek za změnu příjmení nebo křestního jména je stanoven na 100 korun u osob, jejichž současné jméno je hanlivé, směšné, zkomolené nebo cizojazyčné. Stejná částka se pak týká jedinců, kteří žádají o navrácení svého předchozího jména. Osoby, které mají jiné důvody pro přejmenování, než jsou výše uvedené, zaplatí úřadu 1000 korun. Osvobozeni od poplatku jsou manželé, kteří si po rozvodu chtějí vzít zpět své původní jméno, osoby procházející změnou pohlaví a osvojené děti.
Kdo může žádat o změnu příjmení a jména?
O přejmenování může zažádat každý svéprávný a plnoletý občan České republiky (u nezletilých tak koná jejich zákonný zástupce). Stejně tak mohou žádost podat také cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, nebo jim zde byl poskytnut azyl či doplňková ochrana. Změna jména bude matričním úřadem schválena pouze za předpokladu jejího relevantního zdůvodnění a poskytnutí všech potřebných údajů.
Kdy úřad změnu jména neschválí?
V některých případech není možné přejmenování provést, a to ani za předpokladu, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky. Změnu nelze učinit například ve chvíli, kdy je žadatel mužského pohlaví a chce se nechat přejmenovat ženským jménem a naopak. Stejně tak nemůže mít žadatel stejné jméno jako jeho sourozenec, se kterým má společné rodiče. Není možné použít jména neexistující či zkomolená a úřad nepovolí ani přejmenování dítěte, pokud je to v rozporu s jeho zájmy a potřebami.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).