Hlavní navigace

Zdravotní pojištění cizinců: Kdo musí mít komerční a kdo získá veřejné?

28. 1. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Povinnost platit zdravotní pojištění platí nejen pro Čechy, ale i pro cizince. Ti musejí být ze zákona pojištění pro lékařskou péči. Pokud nemohou mít veřejné zdravotní pojištění, musí použít pojištění komerční. Co mají na výběr?

Zdravotní pojištění v České republice představuje jednu z mála povinností, které musí plnit jak občané ČR, tak i cizí státní příslušníci. Zákon o pobytu cizinců na území ČR jim ukládá povinnost prokázat se pojištěním kryjícím náklady na zdravotní péči. 

Řešením je vstoupit do veřejného zdravotního pojištění či využít komerční pojištění. Veřejné zdravotní pojištění však každý nezíská. Přinášíme vám kompletní srovnání nabídek pojišťoven a aktuální informace, za jakých podmínek můžete přejít do veřejného zdravotního systému. 

Kdo nemusí mít zdravotní pojištění

Povinnost předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění máte jak při žádosti o povolení k pobytu, tak i při rutinní pobytové kontrole během něj. 

Výjimku tvoří příslušníci států Bosna a Hercegovina, Jemenu a Kuby. Těm je nutná a neodkladná zdravotní péče hrazena ze státního rozpočtu na základě dvoustranné mezinárodní smlouvy, cizincům se stačí jen prokázat příslušností k dané zemi (např. pasem). (Pozn. Platnost Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (č. 95/1985 Sb.) bude ukončena ke dni 21. 4. 2015.)

Rovněž se doklad o zdravotním pojištění nepožaduje po osobách, které pochází ze země, se kterou má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, jako je Černá Hora, Makedonie, Srbsko či Turecko. Ti se prokazují ve zdravotnickém zařízení opět např. cestovním pasem.

To ale neplatí pro občany Bosny a Hercegoviny, kterým není nárok na takto hrazenou zdravotní péči automaticky odvozen od státního občanství, ale od skutečnosti, zda je občan Bosny a Hercegoviny zdravotně pojištěn ve státě původu (tj. BaH), což prokáže předložením jednoho z následujících dokumentů: zdravotním průkazem, potvrzením o zaměstnání nebo dokladem o přiznání důchodu.

Kdo má právo účastnit se systému veřejného zdravotního pojištění

Účastníky veřejného zdravotního pojištění mohou být kromě občanů ČR i:

 • občané EU;
 • cizinci v zaměstnaneckém poměru u firmy se sídlem v ČR;
 • cizinci s povolením k trvalému pobytu v ČR.

Dále mají nárok na veřejné zdravotní pojištění:

 • žadatelé o azyl;
 • cizinci pobírající dočasné ochrany;
 • osoby narozené cizinci, který má udělené povolení k trvalému pobytu.

Naopak do veřejného zdravotního systému nemohou vstoupit cizinci, kteří si na území ČR vydělávají jako OSVČ, cizinci, kteří pobývají na území ČR neoprávněně, či cizinci, kteří ukončili pracovní poměr a pobírají nemocenské dávky či rodičovský příspěvek (např. cizinec, kterému vznikl nárok na nemocenské dávky během ochranné lhůty po skončení pracovního poměru, či cizinka, která přišla o zaměstnání v průběhu těhotenství)

Ti si pak musí sjednat pojištění nezávislé na veřejném zdravotním pojištění u některé z tuzemských komerčních pojišťoven podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.

4 možnosti, jak být zdravotně pojištěn v České republice

 1. Veřejné zdravotní pojištění u české zdravotní pojišťovny (zaměstnanci, osoby s trvalým pobytem v ČR, azylanté apod.). Zdravotnické  zařízení vykazuje péči dané zdravotní pojišťovně, a ta ji uhradí.
 2. Veřejné zdravotní pojištění od jiné zdravotní pojišťovny v EU (osoby s trvalým pobytem v jiném státě EU dočasně žijící v ČR, resp. cestující přes ČR). Zdravotnické zařízení prostřednictvím Centra mezistátních úhrad vykáže péči zahraniční zdravotní pojišťovně, a ta ji uhradí.
 3. Mezistátní smlouvy o zdravotním pojištění pro občany třetích zemí. Zdravotnické zařízení vykáže péči Ministerstvu zdravotnictví, které jej uhradí.
 4. Komerční zdravotní pojištění nebo cestovní pojištění. Cizinci ze zemí mimo EU, projíždějící nebo při dočasném pobytu v ČR by měli mít komerční cestovní pojištění. Cizinci žijící v ČR bez trvalého pobytu musí mít komerční zdravotní pojištění. Zdravotnické zařízení vykáže péči příslušné komerční pojišťovně, a ta ji uhradí.

Komerční zdravotní pojištění

Jak jsme už psali výše, povinnost uzavřít si komerční zdravotní pojištění mají všichni cizinci, na které se nevztahuje nárok na vstup do veřejného zdravotního systému. 

Toto pojištění se řídí platným nařízením ES, a to konkrétně č. 810/2009 o Kodexu Společenství o vízech a podle čl. 15, bod 3: pojištění musí být platné na území členských států a vztahovat se na celou dobu předpokládaného pobytu nebo průjezdu žadatele. Minimální pojistné krytí musí činit 30 000 EUR

Dále stanovuje, že pojištění musí pokrývat veškeré náklady, které by mohly nastat během pobytu cizince v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím a repatriací do domovské země.

V současné době tak máte na výběr sjednat si:

 1. Pojištění nutné a neodkladné péče;
 2. Komplexní zdravotní pojištění.

Pojištění nutné neodkladné péče

Pojištění nutné a neodkladné péče je určeno zvláště těm cizincům, kteří plánují pobývat na území ČR po dobu kratší než 90 dní a žádají o krátkodobé vízum. Maximální doba, po kterou si lze toto pojištění sjednat, je až 2 roky. V porovnání s komplexním zdravotním pojištěním je z finančního hlediska daleko atraktivnější, ale na druhou stranu musíte jako pojištění počítat s tím, že vám budou proplaceny pouze náklady související, jak už vyplývá z názvu, s neodkladnou a ambulantní péčí. Pravidelné preventivní prohlídky si pak musíte hradit ze svého. Přehledný souhrn cen pojistného a limitů pojistného plnění naleznete v tabulce níže. 

Pojišťovna Cena pojištění za rok
(Kč)
Limit pojistného plnění na 1 PÚ – zdravotní péče a repatriace Limit pojistného plnění na 1 PÚ – zubní ošetření
(Kč)
Limit pojistného plnění na 1 PÚ – ambulantně předepsané léky
(Kč)
AXA Assistance 4800 60 000 EUR 5000
ERGO pojišťovna   60 000 EUR 6000 ne
Maxima pojišťovna 4600 60 000 EUR 5000
Pojišťovna VZP 4833 1 700 000 Kč 5000 5000
Slavia pojišťovna 5200 60 000 EUR 3000 3000
UNIQA pojišťovna 4800 60 000 EUR akutní zubní ošetření bez omezení až do výše limitu na 1 pojistnou událost v rozsahu sjednaného tarifu pojištění

Komplexní zdravotní pojištění

Komplexní zdravotní pojištění je pak určeno zejména osobám, pobývajícím na území ČR po dobu delší než 90 dní, které žádají o dlouhodobý pobyt či o trvalý pobyt. V rámci komplexního zdravotního pojištění je pak hrazena zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy, tedy jak ambulantní péče, tak i preventivní zdravotní péče či zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem. Zákonná minimální výše pojistného plnění činí v tomto případě 60 000 EUR na jednu pojistnou událost. 

Ceník a limity pojistného plnění 

Ceny jsou počítány pro standardní rozsah pojištění pro osobu ve věku od 26 do 60 let. 

Pojišťovna Cena pojištění za rok
(Kč)
Limit pojistného plnění na 1 PÚ – zdravotní péče a repatriace Limit pojistného plnění na 1 PÚ – zubní ošetření
(Kč) 
Limit pojistného plnění na 1 PÚ – ambulantně předepsané léky
(Kč) 
AXA Assistance 7700 * 60 000 EUR 5000
ERGO pojišťovna 10 200 80 000 EUR 6000 ano
Maxima pojišťovna 9000 60 000 EUR 5000
Pojišťovna VZP 11 700 1 700 000 Kč 5000 5000
Slavia pojišťovna 6700 1 600 000 Kč 5000 5000
UNIQA pojišťovna 6600 75 000 EUR akutní zubní ošetření bez omezení až do výše limitu na 1 pojistnou událost v rozsahu sjednaného tarifu pojištění

*cena uvedená před slevou, cena po slevě nyní 4851 Kč

Komerční vs. veřejné zdravotní pojištění 

Minimální výše pojistného krytí u komerčního pojištění je jediný parametr tohoto pojištění, který je daný a kontrolovaný zákonem. V dalších oblastech mají pojišťovny volnou ruku, ať už se jedná o výši pojistného, pojistné podmínky a zejména pak výluky z pojištění. Pojistné podmínky u komerčního pojištění jsou v porovnání s veřejným zdravotním pojištěním odlišné a mnohdy nevýhodné.

Z nejčastěji vyskytujících výluk lze pak zmínit:

 • max. limit pojistného plnění;
 • možnost libovolného odstoupení od smlouvy ze strany pojišťovny (např. v případě, kdy má za sebou pojištěný nákladnou pojistnou událost a hrozí mu další zdravotní obtíže);
 • výluky vztahující se k určitým druhům onemocnění (vrozené vady, pohlavní nemoci apod.);
 • výluky vztahující se k určitým druhům lékařské péče (léčba závislostí, např. na alkoholu, drogách, léčba psychických poruch např. v souvislosti s pokusem o sebevraždu aj.);
 • výluky spojené s okolnostmi vzniku pojistné události (např. při výkonu zaměstnání či jiné pracovní činnosti);
 • výluky spojené s úhradou zdravotních pomůcek (zubní náhrady, naslouchadla, ortopedické vložky či příspěvek na brýle).

Na rozdíl od veřejného zdravotního pojištění požadují komerční pojišťovny úhradu pojistného za celou dobu pojištění již při podpisu smlouvy a v případě předčasného ukončení smlouvy nebývá pojištěným nespotřebované pojistné vráceno. 

Zeptali jsme se proto na názor několika dlouhodobě žijících cizinců, kteří jsou klienty komerčních pojišťoven, jak jsou spokojeni s jejich službami. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že některé pojišťovny mají rovněž zavedenou i tzv. čekací dobu pro úhradu zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím pojištěné, pokud si nesjednají přímo odpovídající typ pojištění určený k tomuto účelu, který je ale finančně nákladnější oproti standardnímu typu. 

skoleni_4_3

Komerční pojišťovny mají rovněž právo klienta odmítnout a nepojistit ho právě například pro bohaté využívání zdravotní péče u jiného pojistitele v minulosti či pro jeho současný zdravotní stav, resp. dlouhodobá onemocnění nebo trvalé následky úrazu.

Dalším problémem mnoha klientů komerčních pojišťoven je v případě potřeby zdravotnické péče nutnost navštívit pouze smluvní zdravotnická zařízení, kde budou bezplatně vyšetřeni a ani zde podle jejich zkušeností nemají vždy jistotu, že po nich nebude požadována úhrada za vyšetření. 

Autor článku

Pokračuji ve své zálibě psaní a studování problematiky ekonomiky a financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).