Hlavní navigace

Co obnáší získání zbrojního průkazu? Zkoušky, byrokracii i několik tisíc korun

9. 5. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Ať už se chcete cítit bezpečněji, anebo jste prostě jen vášnivým sběratelem historických kousků, abyste získali zbrojní průkaz, musíte nejprve splňovat celou řadu podmínek. V čem získání průkazu spočívá, jaké skupiny existují a na jak dlouho oprávnění vlastnit a držet zbraň získáte?

Zbrojní průkaz (pas) opravňuje fyzické osoby k vlastnictví a držení zbraně, a to vždy v rozsahu, který je stanovený pro jednotlivé skupiny. Ty se rozlišují podle účelu užívání zbraně i střeliva a rozsahu oprávnění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že zbrojní průkaz je veřejnou listinou, jejíž doba platnosti trvá až na některé výjimky vždy deset let.

Další důležitou informací je skutečnost, že pokud u sebe jako fyzická osoba máte některou ze zbraní kategorie A, A-I, B nebo C (či střelivo do těchto zbraní), jste povinni mít u sebe nejen zbrojní průkaz, ale i průkaz zbraně.

Zbrojní průkaz: skupiny

Momentálně existuje celkem pět skupin, pro které můžete získat zbrojní průkaz:

 • A – ke sběratelským účelům,
 • B – ke sportovním účelům,
 • C – k loveckým účelům,
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • E –  k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Získání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz vydává vždy příslušný útvar policie, kterým je krajské ředitelství policie, oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Konkrétní místo se ale vždy odvíjí od místa vašeho pobytu, tedy adresy trvalého bydliště občana České republiky nebo adresy přechodného bydliště v případě cizince.

Jaké podmínky musí žadatel splňovat?

Získání zbrojního průkazu rozhodně není jen tak. Jako žadatel totiž musíte splňovat celou řadu podmínek. Fyzická osoba, která o průkaz žádá, musí:

 • mít místo pobytu v ČR,
 • dosáhnout předepsaného věku,
 • být způsobilá k právním úkonům,
 • být zdravotně způsobilá,
 • být odborně způsobilá,
 • být bezúhonná,
 • být spolehlivá.

Věk žadatele

Co se týče věku žadatelů, liší se v závislosti na jednotlivých skupinách. Například zbrojní průkazy skupin A, D a E smějí být vydány pouze osobám starším 21 let. B a C pak žadatelům starším 18 let. Existují však výjimky, a to například pro členy sportovně-střeleckých spolků či studenty lesnických a puškařských škol. V některých případech tak mohou zbraně vlastnit a držet i jedinci staří 15 let.

Odborná a zdravotní způsobilost

Ke zkoušce z odborné způsobilosti se přihlašujete na předepsaném tiskopise u příslušného útvaru policie. Následně ji prokazujete před zkušebním komisařem. Ten vám v případě úspěšného vykonání zkoušky vydá doklad o odborné způsobilosti. Výdaje za zkoušku si hradíte sami.

Posudek o zdravotní způsobilosti vám vydá váš praktický lékař. Vzor lékařského posudku není právním předpisem předepsán, lékař jej tedy může vydat i na běžném tiskopise. Tento posudek s sebou nezapomeňte vzít, až půjdete zažádat o vydání zbrojního průkazu.

Bezúhonnost žadatele

Abyste zbrojní průkaz získali, musíte rovněž splňovat podmínku trestní bezúhonnosti. Tu posuzuje příslušný útvar policie, která vyžaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle trestního řádu ani k jiným případům, kdy se na pachatele hledí, jako by odsouzený nebyl, typická je v tomto ohledu amnestie.

Dokumenty potřebné pro vydání zbrojního průkazu

Vydání prvního zbrojního průkazu

Kromě vyplněné žádosti o získání zbrojního průkazu jste na příslušném policejním útvaru povinni předložit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • doklad o odborné způsobilosti (nesmí být starší než jeden rok),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Vydání nového zbrojního průkazu: prodloužení platnosti průkazu

V případě prodloužení platnosti průkazu je k žádosti nutné předložit:

 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

Žádost o vydání nového zbrojního pasu je nutné předložit nejpozději 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před skončením platnosti dosavadního průkazu.

Rozšíření skupin zbrojního průkazu

Pokud si zbrojní průkaz hodláte rozšířit o další skupiny, budete potřebovat:

 • doklad odborné způsobilosti pro danou skupinu (nesmí být starší než 1 rok),
 • posudek o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší tří měsíců),
 • fotografii o předepsaném rozměru, která bude odpovídat vaší současné podobě.

V případě, že úřad vaší žádosti o rozšíření průkazu vyhoví, vydá následně nový doklad, který ten dosavadní nahradí.

Jak získat zbrojní průkaz: krok za krokem

 • Dostavit se k lékaři na zdravotní prohlídku,
 • podat přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti (součástí je i doklad o zdravotní způsobilosti),
 • připravit se na zkoušku (studiem teorie a případně absolvováním dobrovolných střeleckých kurzů),
 • vykonat zkoušku odborné způsobilosti,
 • požádat o vydání zbrojního průkazu,
 • vyzvednout si průkaz.

Jak probíhá zkouška odborné způsobilosti?

Jak už z výše popsaného jasně vyplývá, abyste zbrojní průkaz získali, je nutné nejprve úspěšně projít zkouškou. Ta se podobně jako v případě řidičského oprávnění skládá z teoretické a praktické části. Zkouška z teorie probíhá formou písemného testu, na jehož vyplnění máte 40 minut. V tomto časovém limitu musíte odpovědět na 30 otázek, které jsou vylosovány z celkových 485. Nejnižší počet bodů, který musíte získat, se liší podle skupin. Nejvíce můžete chybovat u skupiny A, kdy vám k úspěšného dokončení zkoušky postačí 67 bodů.

V praktické část pak musíte komisaři předvést, že umíte prohlédnout zbraň, zjistit, zda je, nebo není nabitá, částečně ji rozebrat, složit a připravit ke střelbě. Nakonec přichází na řadu samotná střelba na pevný cíl.

Cena zbrojního průkazu

Řadu žadatelů samozřejmě zajímá také to, jaká je cena zbrojního průkazu. Rozhodně se nejedná o levnou záležitost. Tento proces je totiž spojený se spoustou byrokracie, za kterou si úřady účtují poplatky. Kromě toho je třeba brát v potaz také poplatky neúřednického charakteru jako:

 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti – 600 Kč,
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (cena za střelnici) – 500 až 1500 Kč,
 • lékařské vyšetření pro zdravotní způsobilost – 300 až 1000 Kč,
 • psychologické vyšetření (pokud jej lékař nařídí) – cca 2000 Kč,
 • přípravný střelecký kurz – v řádech tisíců (dle střelnice a rozsahu výuky).

Kromě mimoúředních úkonů je třeba myslet i na další úkony, za které se platí:

 • přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč,
 • žádost o vydání zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro každou skupinu – 700 Kč,
 • žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč,
 • přijetí žádosti o vydání nového průkazu po uplynutí doby jeho platnosti – 400 Kč.

Kompletní přehled poplatků platných od 30. ledna 2021 naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, přesné znění těchto poplatků lze rovněž vyčíst ze zákona č. 634/2004 Sb.

Platnost zbrojního průkazu

Ačkoli doba platnosti zbrojního průkazu činí zpravidla 10 let, v některých případech může být i kratší. Doba platnosti může být zkrácena například na základě posudku o zdravotní způsobilosti (držitel zbrojního průkazu skupiny D předkládá posudek o zdravotní způsobilosti po 5 letech od vydání dokladu). 

Jen po dobu 5 let pak platí zbrojní průkazy, které byly vydány před 1. červencem roku 2014. To samé platí v případě, kdy jste o jeho vydání zažádali před tímto termínem. Po skončení platnosti těchto starších průkazů vám bude v případě prodloužení platnosti vydán zbrojní průkaz na období 10 let. 

Kategorie zbraní a střeliva

V současné době rozlišujeme tyto kategorie zbraní a střeliva:

 • zakázané zbraně a zakázané střelivo – zbraně kategorie A a kategorie A-I,
 • zbraně podléhající povolení – zbraně kategorie B,
 • zbraně podléhající ohlášení – zbraně kategorie C a kategorie C-I,
 • ostatní zbraně – zbraně kategorie D,
 • střelivo, které není zakázané.

Pokud jde o zbraně zařazené do kategorií A až D, patří sem i hlavní části zbraní, jejichž součástí tyto části jsou nebo mají být. Pokud vyvstane pochybnost o zařazení typu zbraně nebo střeliva do konkrétní kategorie, ve věci rozhoduje Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Lze vlastnit zbraň bez zbrojního průkazu?

Ne kvůli všem zbraním je nutné žádat o zbrojní průkaz. Existují také výjimky, k jejichž užívání žádný doklad nepotřebujete. Jde konkrétně o zbraně spadající do kategorie D a nově také do kategorie C-I. Sem patří například:

 • plynové zbraně,
 • vzduchovky,
 • flobertky,
 • luky,
 • kuše.

Změny od roku 2021

Na konci ledna roku 2021 nabyla účinnost novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), která s sebou přinesla i řadu změn. Novinkou jsou především kategorie zbraní A-I (zakázané zbraně) a kategorie zbraní C-I (zbraně bez zbrojního průkazu, které však podléhají ohlášení).

Zbraně patřící do kategorie A-I (například zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně) lze momentálně nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze na základě výjimky, kterou uděluje Policie ČR v případě, že to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti. Pokud jste ovšem držitelem zbraně, která nově spadá do této kategorie, o výjimku žádat nemusíte.

skoleni_21_6

Zbraně patřící do kategorie C-I (například expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení) může nabývat do vlastnictví, držet a nosit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let, plně svéprávná a má místo pobytu na území České republiky, nebo také právnická osoba s místem podnikání na území ČR. To jinými slovy znamená, že k nákupu, držení nebo nošení zbraně zařazené do kategorie C-I není nutné vlastnit zbrojní průkaz.

Novela zákona s sebou ovšem přinesla i další změny. Došlo například ke zrušení zakázaných doplňků zbraní. Tlumiče hluku výstřelu se nově řadí do kategorie C, tedy konkrétně mezi hlavní části zbraně. Nosit zbraň s nasazeným nebo jinak instalovaným tlumičem smí pouze držitel zbrojního průkazu B, C nebo D, a to jen na střelnici nebo v místech, kde je k tomu tento člověk oprávněn podle zvláštního předpisu.

Jaké jsou podmínky pro získání zbrojního průkazu?
Žadatel o zbrojní průkaz musí pro jeho získání splňovat řadu zákonem stanovených podmínek. Jednak je nutné, aby měl trvalý pobyt v ČR, dále je potřeba dosažení stanoveného věku (minimální věk držitele se liší s ohledem na daný typ průkazu), musí být způsobilý k právním úkonům, zdravotně i odborně a samozřejmostí je také trestní bezúhonnost.
Co obnáší zkouška odborné způsobilosti?
Zkouška pro získání zbrojního průkazu neboli zkouška odborné způsobilosti zahrnuje jak teoretickou, tak praktickou část. Obě části je potřeba splnit. Teoretická zkouška má podobu písemného testu o 30 otázkách. Minimální počet bodů pro její úspěšné splnění se liší v závislosti na typu skupiny zbrojního průkazu. Praktická část pak spočívá v ověření technických znalostí o dané zbrani, které jsou prověřeny komisařem na místě, a samotné střelby na pevný cíl.
Jaké existují skupiny zbrojních průkazů?
Stejně jako pro řidičský průkaz existují určité skupiny podle typu vozidla, také v případě zbrojního průkazu se rozlišují skupiny na základě účelu, k němuž je zbraň užívána. Těchto skupin je dohromady pět. Patří sem skupina A, která je určena pouze pro sběratelské účely, skupina B, jež slouží pro sportovní účely, skupina C pro lovecké účely, skupina D určená výhradně pro výkon zaměstnání nebo povolání a nakonec skupina E, jejímž účelem je ochrana života, zdraví nebo majetku.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).