Hlavní navigace

Zákoník práce: Pracovní úrazy a nemoci z povolání

9. 5. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vznik pracovního úrazu je velkou nepříjemností nejen pro postiženého zaměstnance, ale i pro samotného zaměstnavatele. Zejména v případech, když nemá čisté svědomí při zabezpečení svých zákonných povinností se může pracovní úraz zaměstnance zaměstnavateli velmi citelně nevyplatit.

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je podle závazných ustanovení Zákoníku práce povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a odborové organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Do doby objasnění příčin úrazu nesmí zaměstnavatel bez vážných důvodů měnit stav na místě úrazu.

Zaměstnavatel musí vést knihu úrazů, z níž je patrná evidence všech úrazů, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.

O úrazech, které přesahují stanovené limity, musí zaměstnavatel vyhotovit záznamy a vést dokumentaci. Týká se to všech pracovních úrazů, jejichž následkem došlo

 1. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo
 2. k úmrtí zaměstnance.

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá zaměstnavatel postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. Zaměstnavatel je navíc povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Zaměstnavatel navíc vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a současně musí uplatnit taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání.

Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, stanoví vláda svým nařízením.

<calculator id=„18“></cal­culator>

Povinnosti zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k odborovým organizacím

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen odborové organizaci nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnancům umožnit

 1. účast při jednáních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo jim poskytnout informace o takovém jednání,
 2. vyslechnout jejich informace, připomínky a návrhy na přijetí opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména návrhy na odstranění rizik nebo omezení působení rizik, která není možno odstranit,
 3. projednat
  1. podstatná opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  2. vyhodnocení rizik, přijetí a provádění opatření ke snížení jejich působení, výkon prací v kontrolovaných pásmech a zařazení prací do kategorií podle zvláštního právního předpisu
  3. organizaci školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  4. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zvláštního právního předpisu.

Dále je zaměstnavatel povinen odborovou organizaci nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo přímo zaměstnance informovat o

Tip do článku - účto fakturace duben

 1. zaměstnancích určených k organizování poskytnutí první pomoci, k zajištění přivolání lékařské pomoci, hasičského záchranného sboru a Policie České republiky a k organizování evakuace zaměstnanců,
 2. výběru a zajišťování pracovnělékařské péče,
 3. určení odborně způsobilé fyzické osoby k prevenci rizik podle zvláštního právního předpisu,
 4. každé další záležitosti, která může podstatně ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zaměstnavatel je povinen odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistit školení umožňující jim řádný výkon jejich funkce a zpřístupnit jim právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklady o

 1. vyhledávání a vyhodnocení rizik, opatřeních k odstranění rizik a k omezení jejich působení na zaměstnance a k vhodné organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci,
 2. evidenci a hlášení pracovních úrazů a uznaných nemocí z povolání,
 3. výkonu kontroly a opatřeních orgánů, kterým přísluší výkon kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci podle zvláštních právních předpisů.
Zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

Na druhé straně je odborová organizace nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zaměstnanci povinni spolupracovat se zaměstnavatelem a s odborně způsobilými fyzickými osobami k prevenci rizik tak, aby zaměstnavatel mohl zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a plnit veškeré povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy a opatřeními orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle zvláštních právních předpisů.

Anketa

Školí vás zaměstnavatel ohledně bezpečnosti pravidelně?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).