Hlavní navigace

Zákoník práce: Pracovní cesta a přeložení na jinou práci

29. 12. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zákoník práce pamatuje na práci vykonávanou mimo pravidelné pracoviště. Vedle klasické pracovní cesty je možné zaměstnance také přeložit na jiné pracoviště a nechat ho vykonávat jinou práci než sjednanou v pracovní smlouvě. Za jakých okolností? Kdy zaměstnavatel zaměstnance převést musí?

Pokračujeme naším listováním v novém Zákoníku práce, který byl publikován pod č. 262/2006 Sb. Smyslem našich informací není polemika s platným právním stavem, ale vysvětlení toho, co se 1. lednem stane pro každého závazným.

Zákoník práce stanoví, že pracovní smlouva musí obsahovat vedle druhu práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, i vymezení místa výkonu práce, kde má být práce vykonávána. Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Jestliže je místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance.

Z toho vychází vymezení pracovní cesty jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel podle tohoto ustanovení může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.

Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Pokud vysílá zaměstnavatel zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky (k jinému zaměstnavateli), může pověřit jiného vedoucího zaměstnance (jiného zaměstnavatele), aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval; v pověření je třeba vymezit jeho rozsah. Vedoucí zaměstnanci jiného zaměstnavatele však nemohou činit vůči zaměstnanci jménem vysílajícího zaměstnavatele právní úkony.

Jiný charakter má přeložení: Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. Pracovní úkoly pak přeloženému zaměstnanci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomu účelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky (útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

Převedení na jinou práci má podle tohoto zákona pro zaměstnavatele buď charakter jednoznačně stanovené zákonné povinnosti nebo možnosti tak učinit.

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

  1. pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
  2. nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
  3. koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
  4. jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před přenosnými nemocemi,
  5. jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
  6. je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče uznán nezpůsobilým pro noční práci,
  7. požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

Se souhlasem zaměstnance v případě, že zaměstnanec nemůže konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci než tu, která byla sjednána v pracovní smlouvě.

Na vůli zaměstnavatele je, a proto může převést svého zaměstnance na jinou práci,

  1. dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů stanovených v Zákoníku práce, konkrétně pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce,
  2. bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
  3. pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě tak může učinit nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

Navíc pak zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejích bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.

Platí však, že při převedení zaměstnance na jinou práci podle výše uvedeného postupu je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

dan_z_prijmu

Zaměstnavatel má povinnost předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Pokud dochází převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen za podmínek stanovených v zákoně vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání.

Obecně pak navíc platí, že pokud odpadnou důvody, pro které byl zaměstnanec převeden na jinou práci nebo byl přeložen do jiného místa, než bylo sjednáno, nebo uplynula-li doba, na kterou byla tato změna sjednána, zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle pracovní smlouvy, nedohodne-li se s ním následně na změně pracovní smlouvy.

Anketa

Vykonáváte práci určenou v pracovní smlouvě?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).