Hlavní navigace

"Vrať nám celý dluh zpět, a to hned". I vás to může potkat u banky

27. 2. 2012
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Kdybyste četli obchodní podmínky k vašim úvěrům, nespali byste tak klidně jako dosud. Věřitel vám může úvěr zesplatnit a vy musíte hned zaplatit třeba milion.

Před časem jsme na serveru Měšec.cz zveřejnili příběh čtenáře, kterému problémy v podnikání přinesly jako třešničku na dortu i výzvu k okamžitému splacení celého zbytku hypotéky. Více si přečtěte v článku: „Hází nás přes palubu“, stěžují si klienti na Komerční banku.Téma nás inspirovalo k tomu zjistit, zda podobná nebo jinak vypečená ustanovení mají ve svých podmínkách i jiné banky, nebankovní poskytovatelé úvěrů nebo třeba stavební spořitelny.

Klidný spánek vám nedají žádné obchodní podmínky

Zjistili jsme, že zesplatnit úvěr vám mohou podle svých podmínek prakticky všichni. Výzvu k okamžitému splacení celého závazku si vysloužíte tím, že banka na základě vašeho pochybení (porušení obchodních podmínek) odstoupí od smlouvy. Specifikace případného porušení smlouvy ale bývá v podmínkách uváděna někdy obecně, stejně jako skutečnosti, které by měl klient věřiteli povinně oznamovat. Proto je těžké paušálně uvádět, za co už vás banka vyzve ke splacení celého dluhu najednou nebo vám jen naúčtuje pokutu za porušení podmínek.

Skutečnosti, kterými porušíte smlouvu, se v obchodních podmínkách většinou opakují. Klasicky to je využití peněz na jiný než stanovený účel či nepravdivé údaje o osobě či zástavě nebo nezajištění úvěru vhodnou zástavou. Kromě toho může banka odůvodnit svůj krok i zhoršením finanční situace nebo vznikem takové situace, která ohrozí vaši schopnost úvěr splatit. To už je ale dost obecná definice a navíc platí známé:  když dva dělají totéž, není to totéž. Otázkou tak je, kdo v praxi opravdu využije možnosti vám úvěr skutečně zesplatnit.

Kvíz: najdi správnou mez

Pokud bychom si hráli na hnidopichy, umožňují to bankám obecná ustanovení například v případě nenahlášení nového příjmení. Nebo v případě, že se opozdíte s platbou za telefonní paušál. Nový potomek do rodiny vlastně také může významně změnit finanční situaci dlužníka a ovlivnit jeho schopnost splácet. Měli bychom tedy oznamovat i každé těhotenství? Na specifičtější odpovědi jsme se zeptali přímo bank, nebankovních věřitelů a stavebních spořitelen.

Většina se shoduje v jednom – nahlašovat byste měli změny vaší finanční a majetkové situace. Pak se ale připravte na to, že věřitel může dostat strach o svůj úvěr a klidně vás pošle do exekuce. Na druhou stranu je nutné pochopit, že finanční ústav má závazky k jiným klientům, kvůli kterým si nemůže dovolit být neopatrný. Otázkou je, kde se nalézá ta správná mez.

V podmínkách smlouvy o úvěru Citibank si banka vymiňuje například právo požadovat po vás jakoukoli částku zvýšených nákladů vzniklou na základě změny právního předpisu nebo regulativního opatření. To zahrnuje i opatření vztahující se ke zdanění, vytváření povinných rezerv, likviditě či omezení a rozložení rizika či jakékoli jiné opatření vztahující se k regulaci bankovního sektoru či měny. Takže na vás banka v průběhu čerpání úvěru může přenést náklady, které jí vzniknou v souvislosti se změnou v regulaci či daních.

Také vám bez předchozího oznámení může ve svůj prospěch započíst jakoukoli pohledávku bez ohledu na to, zda je splatná či nikoliv. Nemusí ani v souvislosti s touto pohledávkou vznášet jakýkoli požadavek. Hned předchozí bod toto právo klientovi samozřejmě upírá.

Obchodní podmínky České spořitelny banku opravňují  k jednostrannému ukončení smlouvy s požadavkem okamžitého doplacení úvěru v plné výši. A čím byste si zesplatnění úvěru mohli vysloužit? Obchodní podmínky definují porušení úvěrového vztahu kromě jiného i událost, která by mohla mít podle názoru banky podstatný nepříznivý vliv na schopnost klienta plnit řádně a včas závazky. Typickými závažnějšími porušeními jsou například nesplácení závazků vůči bance, insolvenční řízení či jiný výkon rozhodnutí na majetek klienta, vysvětlil serveru Měšec.cz Petr Podzimek z Tiskového oddělení České spořitelny.

Stejně tak může zesplatnit úvěr ČSOB a Poštovní spořitelna a to při změně podmínek, které mohou ohrozit včasné a úplné splacení závazků. Kromě zesplatnění může například zablokovat veškeré účty vedené u banky nebo jejich zůstatky použít na splacení vašich závazků. Změnou podmínek se pro tyto účely myslí prodleva se splácením, nepravdivě uvedené údaje ve smlouvě o úvěru nebo negativní změny ve vašich majetkových poměrech, jako je exekuce či insolvenční řízení. Banku byste měli informovat třeba i o tom, pokud plánujete převzít další finanční závazky či zastavit, prodat nebo převést svůj majetek ve prospěch třetí osoby.

Možnost vyzvat k okamžitému splacení své pohledávky si ve svých podmínkách vymiňuje i Equa Bank. Výmluvný je například tento odstavec všeobecných podmínek: Poskytování určitých Bankovních služeb, jejich rozsah nebo jiné podmínky vzájemných závazků mezi Bankou a Klientem mohou být podmíněny určitou výší Kreditního příjmu jednoho nebo několika účtů vedených Bankou pro Klienta. Není-li tato podmínka splněna, je Banka oprávněna omezit nebo zastavit poskytování relevantních Bankovních služeb.

Banka může odstoupit od smlouvy, i když zjistí, že vám hrozí úpadek nebo míříte do insolvenčního řízení nebo jste v situaci, že se s nějakým jiným svým věřitelem snažíte dohodnout na odložení splatnosti kteréhokoli ze svých závazků.

Evropsko-ruská banka může prohlásit veškeré peněžité závazky klienta za okamžitě splatné (nebo splatné ve lhůtě, kterou banka určí) v případě, že se dostanete s úhradou platby do prodlení delšího než 5 bankovních dnů. Kromě toho je banka oprávněna jednostranně započíst splatné a včas neuhrazené pohledávky z jakýchkoli vztahů uzavřených s klientem z jakéhokoli účtu u Evropsko-ruské banky. 

Také GE Money Bank si právo okamžitě zesplatnit svou pohledávku v obchodních podmínkách vymiňuje. Za porušení obchodních podmínek se zde považuje i případ, kdy se ocitnete v prodlení s plněním závazku vůči bance nebo i třetí osobě.

Kromě zesplatnění úvěru a klasických sankcí jako je smluvní pokuta či úroky z prodlení, může Hypoteční banka také stanovit novou úrokovou sazbu. Důvodem k tomuto kroku je pro Hypoteční banku zpoždění se splátkou úvěru delší než 3 měsíce v kombinaci se situací, kdy klient s bankou nijak nekomunikuje.

V případě porušení smlouvy je Komerční banka kromě výzvy k okamžitému splacení podle svých podmínek oprávněna vám nevydat prostředky na účtech vedených u banky a splatit s nimi zbylou výši úvěru. 

Perličkou je, že k této úhradě může použít i prostředky na vkladových účtech i před dohodnutým termínem splatnosti a ještě vám k tomu naúčtuje cenu za předčasný výběr a další s tím spojené poplatky. Banka je oprávněna provést úhradu svých splatných pohledávek i z debetního zůstatku do výše povoleného debetu na běžných účtech Klienta u Banky, uvádí dále podmínky. 

Kromě toho může podle svých podmínek Komerční banka požadovat i dodatečné zajištění úvěru nebo zvýšení úrokové sazby až o 25 %. U hypotéky může být tento krok pro vaši peněženku stejně likvidační, jako okamžité zesplatnění. 

Za případ porušení se považuje například situace, kdy se dostanete do prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vzniklého na základě smlouvy nebo nesplnění  jakékoli povinnosti, kterou smlouva stanovuje. Stejně tak i jakékoli prohlášení vás nebo třetí osoby, které je nebo se dokonce teprve stane nepravdivé. Případ porušení se vztahuje i na vaše pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo zhoršení finanční či majetkové situace, která ohrožuje návratnost a splácení úvěru. 

mBank v případě odstoupení z důvodu porušení smlouvy dává klientům na úhradu závazků celých 30 dní, což je oproti konkurenci výrazný luxus.

Oberbank může zesplatnit úvěr, provést předčasnou splátku odepsáním z účtu klienta nebo třeba uplatnit právo ze zajištění například v případě, že zjistí, že jste v prodlení s významnějším dluhem u jiné banky. Ohledně přiblížení informační povinnosti banka odkazuje na své bankovní poradce.

Raiffeisenbank si kromě možného zesplatnění stanovuje v případě porušení smlouvy sankci v podobě smluvního penále. I zde si tato opatření můžete „vykoledovat“ v případě, že banka zjistí zhoršení vaší finanční a důchodové situace, která může ohrozit návratnost úvěru.

Volksbank kromě zesplatnění může při porušení podmínek blokovat prostředky na běžných i vkladových účtech nebo je převést na účet, ze kterého se splácí úvěr. Další možností je smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč za každé porušení smlouvy. Nárok banky na náhradu škody přitom naúčtováním této pokuty nebude nijak dotčen. Nebo banka může zvýšit úrokovou sazbu až do výše, která odpovídá úroku za nepovolené debetní zůstatky. Nahlásit byste zde měli třeba i změnu zaměstnavatele či výdělečné činnosti.

UniCredit Bank může kromě zesplatnění při závažném porušení podmínek požadovat dozajištění ve výši, které banka sama stanoví, prohlásit veškeré závazky za splatné i bez odstoupení od smlouvy nebo zvýšit úrokovou sazbu. Za závažné porušení se přitom považují nepravdivé či neúplné informace ve smlouvě nebo třeba prodlení s úhradou splátky, úroků či jakékoli jiné částky, kterou je klient povinen bance uhradit. Dále je to i případ, kdy: klient ukončí svoji podnikatelskou činnost nebo zásadním způsobem změní její zaměření či rozsah, pokud k ní ztratí oprávnění nebo dojde ke změně či ukončení pracovního poměru.

Také Waldwiertler Sparkasse von 1842 má právo dle svých podmínek odstoupit od smlouvy. K tomuto kroku ale přistupuje podle vedoucího komerčních úvěrů Radka Matějky až v případě nesplácení, pokud klient nekomunikuje či opakovaně neplní dohodu.

Bance byste měli oznámit ztrátu zaměstnání či příjmu, které vám neumožní (nebo by mohlo v budoucnu neumožnit) splácet. Rovněž ukončení podnikatelské činnosti. Změna zaměstnání bez významného vlivu na příjem  se naopak hlásit nemusí.

Pokud porušíte povinnost či se ocitnete v situaci, která může ohrozit návratnost úvěru jako klienti Wüstentor hypoteční banky, může ta kromě zesplatnění například zvýšit úrokovou sazbu až na dvojnásobek. Za porušení povinností se přitom považuje třeba prodlení s placením dvou splátek a jejich neuhrazení do čtyř týdnů ani přes upomínku nebo opakované prodlení.

Kromě toho je v obchodních podmínkách mezi povinnostmi dlužníka kromě informační povinnosti například plnění povinností v rámci daní a sociálního a zdravotního pojištění.

Stavební spořitelny se podmínkami neliší

Ustanovení o možném odstoupení od smlouvy s následkem výzvy k okamžitému splacení dluhu mají ve svých podmínkách také stavební spořitelny.

Českomoravská stavební spořitelna mezi povinnosti klienta řadí kromě řádného splácení i pravdivost údajů. Povinně byste podle podmínek měli hlásit třeba i rozvod či změnu příjmení. Spořitelna si vymiňuje také možnost poslat pracovníka na prohlídku nemovitosti, ke které se úvěr váže a zakazuje například bez jejích předchozího souhlasu nemovitost nebo její část i pronajmout.

Při neplnění povinností je spořitelna oprávněna kromě zesplatnění například zvýšit úrokovou sazbu úvěru. Výzvu k okamžitému splacení si ale vysloužíte nejčastěji za opakované prohřešky proti řádnému splácení.

Podmínky Stavební spořitelny České spořitelny ji opravňují odstoupit od smlouvy o poskytnutí úvěru z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu nebo (i) opakovaně uplatnit smluvní pokutu. Zesplatnění si můžete vysloužit třeba prodlením více než dvou splátek po dobu delší než tři měsíce či zánikem zajištění. Z hlediska povinného informování jako klienti této spořitelny nezapomeňte poslat echo například o svatbě, rozvodu či stěhování.

Modrá pyramida stavební spořitelna může úvěr zesplatnit například pokud se dostanete do prodlení u více než dvou splátek úroků z překlenovacího úvěru či splátek z přiděleného úvěru nebo do prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky delšího než 3 měsíce. Nebo v případě, že podle smlouvy o úvěru neprovádíte další úložky na účet stavebního spoření či vám zemře spoludlužník a vy nemáte úvěr zajištěn jinou osobou. Důvodem je také neuzavření pojištění nebo stíhání či odsouzení za úmyslný trestní čin. Kromě zesplatnění může spořitelna účtovat i smluvní pokutu ve výši 10 % z jistiny úvěru za každé porušení podmínek.

Podle mluvčí Hany Vaněčkové je nutné hlásit spořitelně i ztrátu lukrativního zaměstnání, onemocnění vážnou chorobou, invaliditu, narkomanství či gamblerství.

Podmínky Wüstenrot stavební spořitelny stanovují, že okamžité splacení může spořitelna obecně požadovat při nedodržení úvěrových podmínek. Kromě nepravdivých informací ve smlouvě či čerpání peněz na jiný účel je to například i prodlení s úhradou u více než dvou splátek. Dále pak při nařízení výkonu rozhodnutí na účet stavebního spoření po sjednání překlenovacího úvěru nebo zánik pojištění sjednaného s úvěrovou smlouvou z důvodu opoždění s platbou. Pozor, patří sem i neposkytnutí vyžádaných údajů či dokladů ani v náhradní lhůtě.

V případě, že dojde během splácení úvěru ke snížení hodnoty zajištění a vy ho do 30 dnů od vznesení požadavku nedoplníte na původní rozsah, můžete platit ještě pokutu 10 000 Kč a náhradu škody.

Stejně jako u Wüstenrot hypoteční banky i u spořitelny musí dlužník plnit své povinnosti vyplývající z daňových předpisů a předpisů o sociálním a zdravotním pojištění.

Ani nebankovní poskytovatelé úvěrů nejsou výjimkou

Ustanovení, které dává právo vašemu věřiteli odstoupit od smlouvy a požadovat okamžité splacení celé dlužné částky včetně příslušenství, mají v podmínkách i nebankovní poskytovatelé ú­věrů.

Home Credit po případném zesplatnění za porušení úvěrové smlouvy současně zvýší klientovi obchodní úrok o 8 % p.a. oproti sjednané sazbě. Podmínky společnosti stanovují, že společnost může sankcionovat či zesplatnit úvěr při účtování sankce z prodlení, při prodlení alespoň dvou splátek nebo třeba při prodlení s jednou splátkou delší než tři měsíce.

Ani obchodní podmínky společnosti Provident Financial nejsou žádnou výjimkou. I ony obsahují ustanovení, podle kterého je možné požadovat okamžité splacení dluhu v případě, že zákazník včas neuhradí splátku. Tato možnost je využívána v případě, že klient není dlouhodobě ochoten se dohodnout.

Dále podmínky zavazují klienta neučinit nic, co by v důsledku mohlo negativně ovlivnit schopnost splácet. Pod touto větou se dá představit opravdu spousta věcí. Informace musíte podávat jako klienti Providentu o zhoršení finanční situace, změně adresy a ostatních skutečností ve smlouvě. 

Podle vyjádření společnosti Cofidis vás může zesplatnění závazku potkat například v situaci, kdy nenahlásíte změnu příjmení po svatbě či rozvodu nebo okolnost, která může mít za následek zhoršení schopnosti splácet. Do toho se počítá například i situace, kdy se vážně zraníte a jste dlouhodobě v pracovní neschopnosti nebo si vezmete nový úvěr. Nebo dokonce vznikne nový úvěrový závazek v domácnosti, ve které žijete.

Kromě toho jste povinni oznamovat veškeré údaje spojené s vaší osobou, které jsou uvedeny ve smlouvě a to do 10 dnů.

Cetelem si situace, kdy vám může zesplatnit dluh, vyjmenovává přesně ve svých podmínkách. Jsou to případy, kdy se dostanete do delšího prodlení, vzniknou u vás okolnosti s nepříznivým dopadem na splácení, sdělili jste nepravdivé či neúplné informace nebo je proti vám zahájeno řízení (soudní, správní apod.), které by mohlo ve výsledku negativně postihnout váš majetek.

K odstoupení jsme oprávněni i v případě závažného porušení dalších povinností ze smlouvy nebo zajišťovacích smluv ze strany klienta, dále pokud s klientem nelze komunikovat či mu nelze doručit poštu nebo zjistíme, že se při uzavírání smlouvy či při jejím plnění dopustil protiprávního jednání nebo byla snížena jeho způsobilost k jednání, řekla serveru Měšec.cz mluvčí Nikola Vopršalová s tím, že kromě zesplatnění může Cetelem při opakovaném prodlení účtovat i smluvní pokuty či poplatky za upomínky.

skoleni_21_6

Jak vidno, výzva k okamžitému splacení celého dluhu může potkat každého, kdo má nějaký úvěr. Většina oslovených věřitelů se ale shoduje na tom, že k tomuto kroku přistupuje až v případě, že se není možné s klientem jinak domluvit.

Praxe ale ukazuje i to, že pokud mají někteří věřitelé informace o tom, že by se měli začít bát o svou pohledávku, mohou k zesplatnění přistoupit „preventivně“ a poslat vás do exekuce.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).