Hlavní navigace

Spotřebitelé už se nenapálí na slevách. Nově si ale také neudělají z e-shopů půjčovnu

24. 11. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nová úprava bojuje proti akčním nabídkám, které ve skutečnosti slevu nenabízí. Další ze změn spotřebitelům znemožní beztrestně používat zboží, které po dvou týdnech vrátí na e-shop.

Schválená novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přinese řadu změn, které ochrání spotřebitele při nákupech a e-shopy před zneužíváním dvoutýdenní lhůty pro vrácení zboží zakoupeného přes internet.

Změny navržené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) mají také implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2161. Novinky začínají platit od 30. dne po zveřejnění ve Sbírce zákonů, takže vánoční nákupy minou a platnost nastává 6. ledna 2023.

Slevy, co nejsou slevy

Skončit mají triky obchodníků, kteří lákají na slevy z cen, které před akcí navýšili, takže výsledná akční nabídka není vlastně vůbec akční. Obchodníci (v kamenných obchodech i na internetu) budou moci uvádět slevu procentem z ceny pouze v případě, že původní cena bude odpovídat nejnižší ceně zboží za posledních 30 dní před akcí (nebo od začátku prodeje, pokud je zboží v nabídce kratší dobu než 30 dní). V případě, že cena klesá postupně, je nutné za původní cenu označit nejnižší částku, za kterou obchodník zboží nabízel v posledních 30 dnech před prvním z postupného zlevnění.

Toto pravidlo se nepoužije u výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo u výrobků s krátkou dobou spotřeby. Dále např. také u individualizovaných nabídek či věrnostních programů.

Recenze, co nejsou recenze

Schválená novela chce také bojovat proti falešným spotřebitelským recenzím (nová nekalá praktika). Pokud bude chtít prodejce mít na webu recenze, musí být schopen zajistit jen ty, které pocházejí od spotřebitele, jenž zboží opravdu použil, a musí o způsobu ověření nebo výběru recenzí zákazníky informovat. Podobně musí uvést, jak je počítáno průměrné hodnocení, pokud ho má e-shop uvedené na webu, nebo podle jakých kritérií řadí produkty do různých žebříčků (např. nejprodávanější, top produkt apod.).

Tato pravidla se kromě e-shopů vztahují i na online tržiště, internetové srovnávače, bazarové portály apod.

Konec e-shopových půjčoven

Další výrazná novinka se pro změnu postaví na stranu e-shopů. Někteří spotřebitelé totiž zneužívají 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy k tomu, aby zboží použili např. na dovolené nebo při nějaké krátkodobé konkrétní příležitosti a pak ho vrátí s tím, že využili dvoutýdenní lhůtu pro odstoupení.

Současné znění občanského zákoníku totiž připouští odpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty zboží jen v situaci, kdy by s ním nakládal jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Do této definice se toho ale moc neschová. Pokud dva týdny nosíte boty a pak je pošlete prodejci zpět, využívali jste je sice s ohledem na povahu zboží, zákon ale neřeší, že jste ho přitom znehodnotili. To se nyní mění.

Návrh zákona nově spotřebitelům přikazuje, aby si zboží vyzkoušeli pouze v takovém rozsahu, v jakém by si ho mohli vyzkoušet v kamenné prodejně. Pokud prodejci tedy dorazí zboží zpět se známkami viditelného poškození nad rozsah pouhého vyzkoušení, bude prodejce moci s dobře koncipovanými obchodními podmínkami srazit část kupní ceny a zákazníkovi vrátit o to méně peněz, vysvětlila advokátní koncipientka Veronika Kaplanová z kanceláře Macek.Legal.

Další možnosti odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé také dostanou novou možnost, jak odstoupit od smlouvy. Zákon totiž stanovuje celou řadu nekalých obchodních praktik (a přibyly i nové).

Pokud je (dle nového paragrafu § 5d) dotčeno právo spotřebitele nekalou praktikou, může vedle nároků, které mu standardně plynou z občanského zákoníku (posouzení platnosti právního jednání, jednání v omylu, nárok na vydání bezdůvodného obohacení, náhrada újmy aj.) také:

  • odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, nebo
  • požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky (pokud by odstoupení od smlouvy nebylo přiměřeným řešením).

Jednání obchodníka bude také považováno za přestupek s možnou pokutou do 5 000 000 Kč.

Tato úprava má představovat jednodušší způsob, jak mohou spotřebitelé závazky z takovýchto smluv ukončit. Stávající právní úprava s použitím nekalých obchodních praktik nespojuje žádnou zvláštní soukromoprávní sankci týkající se uzavřené smlouvy, uvádí důvodová zpráva s poukazem na to, že v současnosti riziko neunesení důkazního břemene spotřebitele odrazuje od využívání jejich práv, což v důsledku znamená neúčinnost obecných soukromoprávních sankcí.

Podle důvodové zprávy by spotřebitel mohl požadovat přiměřené snížení ceny, například pokud zjistí, že koupil výrobek na základě výzvy, která je časově omezená a i mimo akci budí dojem, že se jedná o cenově výhodnou nabídku, nebo při lákání na výrobek za zaručeně nejnižší cenu na trhu, která reálně nejnižší není.

Zaškrtávací okénka a objednávková tlačítka

Obchodník nově nebude mít dovoleno přihazovat jakékoliv položky automaticky do košíku, a to ani pomocí předzaškrtnutých okének.

E-shop také musí výslovně informovat o tom, že odesláním objednávky se zavazujete k zaplacení zboží. Tedy např. pojmenovat tlačítko pro odeslání nějakým jednoznačným textem, např. „kupte nyní“, „potvrďte nákup“ nebo „objednávka zavazující k platbě“ apod.

Pokud z textu nebude jednoznačně vyplývat, že se po kliknutí zavazujete zaplatit cenu objednávky, výsledkem bude podle předlohy neplatnost smlouvy.

Odpovědnost za vady a reklamace

Novela také zpřísní odpovědnost prodejce za vady. Nyní platí, že pokud se projeví u věci vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, předpokládá se, že věc byla vadná už při převzetí a prodávající případně musí prokázat opak. Až po doběhnutí této lhůty přechází důkazní břemeno na zákazníka.

Novela tuto lhůtu prodlouží ze 6 na 12 měsíců. Na právu reklamovat vadu zboží během 24 měsíců od zakoupení se nic nemění.

Primárním způsobem nápravy vadného zboží bude dle nového znění občanského zákoníku odstranění vady. Odstranění vady má mít ale dvě podoby, a to dodání nové věci bez vady nebo opravu věci. Nicméně prodávající bude moci odstranění vady zboží těmito dvěma způsoby odmítnout, bude-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, informoval o další novince ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.

Dodal také, že pokud k takovému odmítnutí dojde, bude kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy.

V případě, že si nevyzvednete zboží po vyřízení reklamace, si také prodejce bude moci nárokovat skladné v přiměřené výši. Nejdříve ale musí kupujícího o ukončení reklamace informovat a před účtováním skladného mu nechat dostatečnou lhůtu na vyzvednutí.

V oblasti odpovědnosti z vadného plnění došlo také úpravě v tom smyslu, že prodávající odpovídá i za vadu způsobenou nesprávnou montáží či instalací 'vč- vady vzniklé kvůli nedostatku v návodu). Musí také poskytovat ujednané nebo nezbytné aktualizace v případě tzv. chytrých věcí. Prodávající také musí převzít vadnou věc na vlastní náklady (vč. případné demontáže).

Uzavírání smluv po telefonu

Nad rámec požadavků EU pak návrh MPO zasáhne i do uzavírání smluv po telefonu. K uzavření smlouvy by nově neměl stačit jen telefonát. Podnikatel bude muset telefonicky zprostředkovanou nabídku potvrdit ještě v textové podobě (např. e-mailem či v SMS) a to samé bude platit i pro vyjádření vůle spotřebitele smlouvu uzavřít. Potvrzení tedy také bude muset být v textové podobě.

Smlouva uzavřená mimo obchodní prostory

U smluv uzavíraných mimo obchodní prostory (např. podomní prodej, prodejní „výlet“ pro seniory apod.) se prodlužuje lhůta pro odstoupení ze 14 na 30 dní. Novela také zakotvila právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory či na dálku jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči podnikateli (ten už si tedy nebude moci stanovovat žádné formální požadavky na proces odstoupení od takto uzavřené smlouvy).

Zákaz dvojí kvality

Prodávající nově nesmí uvádět na trh výrobky, které jsou totožné s výrobky v jiných zemích, přestože mají tyto produkty podstatně odlišné složení nebo znaky (jde o novou nekalou praktiku).

Online tržiště

Poskytovatel online tržiště musí informovat o hlavních parametrech, které hrají roli v řazení nabídek na dotaz spotřebitele. Dále musí informovat o tom, zda třetí strana, s níž spotřebitel uzavírá prostřednictvím on-line tržiště smlouvu, je nebo není podnikatelem. Není-li třetí strana podnikatelem, musí být spotřebitel informován poskytovatelem on-line tržiště o tom, že se na jeho smlouvu nevztahuje právo na ochranu spotřebitele, upozornilo Ministerstvo průmyslu s tím, že poskytovatel online tržiště by měl informovat i o tom, jak jsou rozděleny povinnosti ze smlouvy mezi něho a třetí stranu.

Obchodní podmínky pro zákazníka

Obchodníci také budou muset posílat spotřebitelům předem více informací. Obchodní podmínky musí poslat zákazníkům i elektronicky, a to v takovém formátu, který nemůže časem e-shop změnit. Nebude tedy stačit pouhý odkaz, informace budou muset být např. v PDF, Wordu apod.

Informace musí také obsahovat např. adresu sídla, e-mail a telefonní kontakt.

Dodací lhůta

K upřesnění také dochází u dodacích lhůt. Pokud si s prodejcem nesjednáte čas plnění (delší, nebo kratší), musí ten zboží po uzavření smlouvy odevzdat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

Pokud tuto nebo dohodnutou lhůtu nedodrží a zboží nedodá ani poté, co dostane dodatečně přiměřenou lhůtu na to, aby to napravil, můžete odstoupit od smlouvy.

Dodatečnou lhůtu nemusíte před odstoupením strpět v případě, že vám prodejce odmítl plnit závazek nebo je plnění v určeném čase nezbytné (jinak byste smlouvu neuzavírali).