Hlavní navigace

Sdílíte společnou domácnost? Využijte spolupracující osoby pro snížení daně

24. 3. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Optimalizovat svoji daňovou povinnost můžete rozdělením příjmů a výdajů z podnikání na osobu, která s vámi žije společně v domácnosti. Jak na to, poradí následující článek.

Zákonná úprava

Institut spolupracujících osob upravuje § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“). V návaznosti na toto ustanovení má poplatník z hlediska daňové optimalizace rodiny možnost rozdělit část příjmů a výdajů dosažených podnikáním na ostatní osoby žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti nebo na druhého z manželů.

Kdo může být spolupracující osobou?

Spolupracující osobou mohou být kromě manžela/manželky podnikatele i osoby žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Pojem „společně hospodařící domácnost“ nahrazuje od roku 2014 pojem „domácnost“ a je nově definován v § 21e odst. 4 ZDP. Pro účely daně z příjmů se jím rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Při spolupráci jiných osob než manžel/manželka žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se nevyžaduje jejich příbuzenský vztah k poplatníkovi, musí pouze splňovat podmínku společně hospodařící domácnosti. Příjmy a výdaje tak lze rozdělit např. na druha/družku, děti nebo dědečka žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Dítě jako spolupracující osoba

V návaznosti na výše uvedené lze příjmy a výdaje rozdělovat na děti poplatníka za předpokladu, že s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti. Existuje zde ale výjimka, kdy poplatník na dítě rozdělit příjmy a výdaje nemůže, a to po dobu trvání povinné školní docházky dítěte a dále v měsících, ve kterých je na něj uplatňováno daňové zvýhodnění podle § 35c ZDP.

Podle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání je školní docházka povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky.

Limitace rozdělení příjmů a výdajů na ostatní osoby žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

Při rozdělování příjmů a výdajů dosažených při podnikání v rámci spolupráce ostatních členů společně hospodařící domácnosti může činit jejich podíl na společných příjmech a výdajích v úhrnu nejvýše 30 %. Přitom převedená částka, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 15 000 Kč za každý i započatý měsíc spolupráce.

Není přitom rozhodné, jakým způsobem uplatňuje poplatník, který příjmy a výdaje na spolupracující osobu rozděluje, výdaje (paušálem nebo ve skutečně prokázané výši dle daňové evidence). Spolupracující osoba na své ostatní zdanitelné příjmy může uplatnit jeden z výše uvedených způsobů uplatňování výdajů, aniž by musel být stejný se způsobem uplatněným u příjmů rozdělených na spolupracující osobu.

Více spolupracujících osob

Pokud jsou příjmy a výdaje v rámci spolupráce rozdělovány mezi více osob žijících ve společně hospodařící domácnosti s podnikatelem, může činit jejich podíl na společných příjmech a výdajích v úhrnu maximálně 30 %, částka připadající v úhrnu na spolupracující osoby, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýše 180 tis. Kč při spolupráci po celé zdaňovací období, nebo 15 tis. Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. Přitom podíl příjmů a výdajů rozdělených na každou spolupracující osobu nemusí být stejný.

Povinnosti spolupracující osoby – daně, sociální a zdravotní pojištění

Z pohledu daně z příjmů vystupuje spolupracující osoba jako samostatný daňový subjekt, musí tak za každý kalendářní rok spolupráce podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob v zákonem stanovených termínech. V oblasti sociálního a zdravotního pojištění je spolupracující osoba považována za osobu samostatně výdělečně činnou. Podrobnější informace k povinnostem v souvislosti s daní z příjmů a odvodech na sociálním a zdravotním pojištění spolupracující osoby můžete získat ve článku Manželka jako spolupracující osoba v praxi. Jak na to?

Modelový příklad

Pan Petr podniká v oblasti prodeje zboží. Jeho příjmy za rok 2013 činí 1 000 000 Kč. Skutečně prokazatelné výdaje z daňové evidence činí 650 000 Kč. Má nezletilého syna Matyáše, studenta gymnázia, s kterým sdílejí společnou domácnost. Syn panu Petrovi pomáhá při komunikaci se zákazníky. Pan Petr v rámci daňové optimalizace srovnává využití syna jako spolupracující osoby nebo uplatnění daňového zvýhodnění. Došel k následujícím závěrům:

1. Zdanění příjmů z podnikání s daňovým zvýhodněním na dítě

Příjmy 1 000 000 Kč
Výdaje 650 000 Kč
Základ daně (příjmy mínus výdaje ) 350 000 Kč
Daň (15 % ze základu daně) 52 500 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě (formou slevy na dani) 13 404 Kč
Daň po slevách 14 256 Kč

Komentář: Pan Petr uplatňuje výdaje k veškerým příjmům z podnikání ve skutečné výši, a tudíž se na něj nevztahuje ustanovení § 35 ca ZDP a může za rok 2013 snížit svou daňovou povinnost o daňové zvýhodnění na dítě.

2. Zdanění příjmů z podnikání s využitím institutu spolupracujících osob

Pan Petr

Dosažené příjmy 1 000 000 Kč
Skutečné výdaje 650 000 Kč
Příjmy rozdělené na syna (30 % z příjmů) 300 000 Kč
Výdaje rozdělené na syna (30 % výdajů) 195 000 Kč
Příjmy (dosažené mínus rozdělené) 700 000 Kč
Výdaje (skutečné mínus rozdělené) 455 000 Kč
Základ daně (příjmy mínus výdaje) 245 000 Kč
Daň (15 % ze základu daně) 36 750 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po slevě 11 910 Kč

Syn Matyáš

Příjmy 300 000 Kč
Výdaje 195 000 Kč
Základ daně (příjmy mínus výdaje) 105 000 Kč
Daň (15 % ze základu daně) 15 750 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po slevě 0 Kč

Závěr

Při využití institutu spolupracující osoby zaplatí pan Petr na dani z příjmů o 2346 Kč méně než v případě, kdy uplatní daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Je ale nutné se z hlediska úspory zamyslet nad výší sociálního a zdravotního pojištění. Syn je tzv. nezaopatřeným dítětem a jeho činnost jako spolupracující osoba je považována za vedlejší podnikatelskou činnost. Pokud by jeho převedená část zisku nepřesahovala v roce 2013 částku 62 121 Kč, neplatil by ze spolupráce žádné sociální pojištění. V našem konkrétním případě byla rozhodná částka zisku 62 121 Kč překročena a Matyášovi tak vznikla povinnost zaplatit sociální pojištění a navíc musí platit zálohy na rok 2014. V případech spolupráce s osobami žijícími s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti se tak vždy vyplatí posuzovat úsporu komplexně z pohledů daně z příjmů a dalších pojistných odvodů, protože se lehce může stát, že nad pouze malou daňovou výhodou převáží podstatně vyšší nevýhoda celkově vyšších pojistných odvodů za podnikatele a jeho spolupracující osobu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zabývám se daňovou problematikou, daňovým poradenství a zároveň publikační činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).