Hlavní navigace

Předčasný odchod do penze: Vyplatí se víc předčasný důchod, nebo předdůchod?

10. 8. 2022
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Chcete-li odejít do penze dříve než při dosažení důchodového věku, nabízejí se vám dvě alternativy. Každá má své výhody. Která je ta pravá právě pro vás a jak to s nimi vypadá finančně?

Chcete skončit s výdělečnou činností dřív, než dosáhnete důchodového věku? Můžete buď odejít do předčasného důchodu, nebo zvolit předdůchod.

Předčasný starobní důchod

Pokud chcete odejít do penze ještě před dosažením důchodového věku, můžete za určitých podmínek dosáhnout na předčasný důchod. Pro vznik nároku je důležitá získaná doba pojištění a váš důchodový věk:

 • pokud je váš důchodový věk pod 63 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve v okamžiku, kdy vám do dosažení důchodového věku budou chybět nejvýše tři roky,
 • pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let, nárok na předčasnou penzi vznikne v okamžiku, kdy vám bude do dosažení důchodového věku chybět nejvýše pět let.

Nárok na výplatu předčasného důchodu nevznikne až do dosažení důchodového věku v situaci, že vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění nebo pobíráte podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Je-li vám jednou přiznána předčasná penze, jde o změnu nezvratnou, jež vylučuje nárok na řádný starobní důchod. Doba, o kterou odejdete do penze dřív, vám výši důchodu trvale sníží.

Důchodci dostanou od ledna 2023 opět přidáno, tentokrát v průměru o 850 Kč Přečtěte si také:

Důchodci dostanou od ledna 2023 opět přidáno, tentokrát v průměru o 850 Kč

Míra krácení záleží na tom, jak moc předčasně do penze odcházíte. Takže platí, že čím dříve do předčasné penze odejdete, tím nižší váš důchod bude. Zároveň se také připravíte o část doby pojištění, které jste mohli dosáhnout, pokud byste zůstali v práci až do dosažení důchodového věku.

Základní výměra zůstává stejná jako u řádného starobního důchodu. Krátí se sazba procentní výměry, a to za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o:

 • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů,
 • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
 • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne.

Datum odchodu do předčasné penze nejprve proberte s pracovníky OSSZ tak, abyste ho nastavili vhodně právě s ohledem na 90denní úseky a kvůli pár dnům si nesnížili důchod více, než je nezbytně nutné.

Dopady krácení předčasného důchodu ještě umocňuje inflace. Ukázali jsme si to v článku Předčasná penze vás připraví o miliony. Inflace dopady krácení ještě zhorší.

Předdůchod

Nejčastější formou předdůchodu je starobní penze na určenou dobu. Dále budeme předdůchodem označovat právě ji.

Předdůchod může představovat alternativu k předčasnému důchodu, přesto je využíván zatím spíš minimálně. Jeho pravidla upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. Právní úprava však tento pojem nepoužívá.  Obvykle jsou předdůchodem označovány tři dávky ze III. pilíře:

 • starobní penze na určenou dobu (§ 22 zákona o doplňkovém penzijním spoření – ZDPS),
 • úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi (§ 23 ZDPS),
 • úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (§ 23 ZDPS).

Předdůchod (tedy starobní penze na určenou dobu) dává možnost čerpat naspořené prostředky na doplňkovém penzijním spoření před dosažením důchodového věku. Na rozdíl od předčasného důchodu ho vyplácí ze III. pilíře penzijní společnost, u které spoříte. Základní podmínkou pro jeho čerpání je tedy dostatek vlastních úspor, jež vám pak bude (vč. státní podpory) penzijní společnost vyplácet v měsíčních dávkách.

O předdůchod je možné požádat nejdříve 5 let a nejpozději 2 roky před nárokem na řádný starobní důchod. Od toho se pak odvíjí částka, kterou musíte mít naspořenou.

Pro vznik nároku na předdůchod je nutné:

 • spořit prostřednictvím doplňkového penzijního spoření alespoň 5 let (lze ale započíst i dobu spoření na penzijním připojištění – nutno nejdřív požádat o převod spořicí doby i prostředků z penzijka na doplňkové penzijní spoření),
 • mít zde našetřených dost peněz, aby měsíční splátka předdůchodu odpovídala alespoň 30 % průměrné mzdy vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí (v roce 2022 je to 30 % z 37 047 Kč, tedy 11 114 Kč),
 • dosáhnout zákonem požadovaného věku (lze nejdříve 5 let před dosažením důchodového věku),
 • nastavit výplatu předdůchodu minimálně na 2 roky (maximálně 5 let).

Pokud nemáte na svém penzijním spoření našetřeno dost, je možné sem chybějící sumu vložit jednorázově. Poté, co je určena výše splátky (30 % průměrné mzdy), ta už pak po celou dobu čerpání prostředků zůstává stejná bez ohledu na další změny průměrné mzdy.

Proč ano a proč ne?

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod.

Vyloučené doby jsou zpravidla náhradní doby pojištění. Pokud ale tato období zasahují do tzv. rozhodného období, za nějž se zjišťují výdělky pro výpočet důchodu, musí se z něj vyloučit. Nesníží se tak průměr výdělků, z nichž se vypočítává výše penze (protože celkový souhrn příjmů dosažených v rozhodném období je rozpočítáván jen na období, kdy byla vykonávána výdělečná činnost).

Předdůchod může být řešením pro pojištěnce, kteří nechtějí jít cestou předčasného důchodu s vysokým trvalým krácením penze nebo nesplňují podmínky pro jeho přiznání.

Na rozdíl od předčasného důchodu můžete při předdůchodu neomezeně pracovat. Pokud naopak nevykonáváte výdělečnou činnost, platí za vás stát zdravotní pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírání předdůchodu zohledňuje při výpočtu starobního důchodu jako vyloučenou dobu.

Jak ale upozornil Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá důchodovým poradenstvím, předdůchod sám o sobě (pokud v něm nepracujete a neodvádíte ze mzdy nebo příjmů z podnikání zálohy na důchodové pojištění) není dobou pojištění ani náhradní dobou pojištění. Proto se za každý rok předdůchodu procentní výměra starobního důchodu sníží o 1,5 %, minimálně tedy o 3 %, maximálně o 7,5 %. I takové snížení je však výrazně nižší než u předčasného důchodu, uvedl Šafařík a připomněl, že je také nutné pamatovat na to, že předdůchod nepodléhá valorizaci.

Co je výhodnější: předčasný důchod, nebo předdůchod?

Která z variant tedy může z dlouhodobého hlediska znamenat vyšší penzi? Podle Šafaříka na tuto otázku není možné odpovědět jednoznačně, protože výhodnost či nevýhodnost obou variant ovlivňuje mnoho faktorů. Jde hlavně o:

 • dobu dožití (dobu pobírání předčasného důchodu, nebo starobního důchodu po předchozím čerpání předdůchodu),
 • výši započitatelných příjmů (osobního vyměřovacího základu),
 • délku doby předčasnosti,
 • vývoj inflace v období pobírání důchodu.

Na následujícím příkladu zpracovaného společností Freedom Financial Services (FFS) je ale možné ilustrovat rozdíl mezi výší starobního důchodu po předchozím čerpání předdůchodu a výší předčasného starobního důchodu a také to, jak výsledek ovlivní valorizace penzí, jež vychází z inflace a růstu mezd.

Modelový příklad

Muž narozený 1. 7. 1962 chce skončit v práci několik let před dosažením důchodového věku, kterého dosáhne v 64 letech a 6 měsících (1. 1. 2027). Nárok na předčasný starobní důchod vznikne nejdříve 1. 7. 2022, tj. 4,5 roku před dosažením důchodového věku.

Předčasný důchod

Pokud se rozhodne pro předčasný starobní důchod, získá ke dni 1. 7. 2022 dobu pojištění 43 let a dosáhne osobního vyměřovacího základu ve výši 37 839 Kč (tj. ve výši průměrné mzdy v r. 2021).

Předčasný důchod mu bude vyměřen ve výši 13 545 Kč (vč. červnové mimořádné valorizace důchodů). Tato částka bude následně každý leden valorizována (předpokládejme průměrnou valorizaci důchodů 6 % ročně do roku 2027).

Pak se jeho předčasný důchod k 1. lednu 2027 (ke dni dosažení důchodového věku) zvýší na 17 921 Kč. Za období „předčasnosti“ (4,5 roku) mu bude vyplaceno celkem 834 983 Kč.

Předdůchod

Zajímá vás problematika penzí? Podívejte se na náš seriál Jak dosáhnout na co nejvyšší důchod?

Pokud se rozhodne pro předdůchod od stejného data (také ho bude pobírat 4,5 roku – 54 měsíců) musí čerpat ze svého doplňkového penzijního spoření minimálně 600 156 Kč pro měsíční výplatu předdůchodu ve výši 11 114 Kč.

Pro stejnou úroveň příjmů jako u předčasného důchodu musí použít pro dané období úspory ve stejné výši, jako je vyplacená částka u předčasného důchodu, tzn. 834 983 Kč.

Po skončení předdůchodu mu bude od 1. 1. 2027 za předpokladu stejného růstu důchodů jako valorizace důchodů (6 % do roku 2027) přiznán starobní důchod 25 944 Kč.

Bude tedy o 8023 Kč vyšší než valorizovaný předčasný důchod ke stejnému datu (17 921 Kč).

Penzista tak bude mít v první nebo druhé variantě po dobu 4,5 roku do dosažení důchodového věku k dispozici stejnou částku 834 983 Kč. V případě předčasného důchodu mu peníze vyplatí stát z důchodového pojištění, v případě předdůchodu spotřebuje vlastní úspory. Až do dne dosažení důchodového věku, tj. 1. 1. 2027, je tak jednoznačně výhodnější předčasný důchod.

Po dosažení důchodového věku mu nebude přiznán starobní důchod, ale snížený předčasný důchod pokračuje dále až do konce jeho života.

Předdůchodci bude na základě žádosti od 1. 1. 2027 vyplácen starobní důchod spočítaný sice pro stejnou dobu pojištění 43 let, ovšem nepoznamenaný ‚sankcemi‘ v podobě krácení jeho výše, jako je tomu u předčasného důchodu. Starobní důchod po čerpání předdůchodu bude tedy vyšší než dál vyplácený předčasný důchod, vysvětlila Jiřina Holubová s tím, že porovnání výhodnosti či nevýhodnosti obou variant se tedy „přesouvá“ do období života v penzi po dosažení důchodového věku.

Vývoj variant po dosažení důchodového věku

Předpokládejme, že uvažovaný důchodce bude pobírat důchod po dosažení důchodového věku ještě dalších 20 let (do svých 84 let a 6 měsíců) při průměrném růstu starobních penzí o 4,8 %.

V případě předčasného důchodu bude podle FFS vyplaceno za celou dobu pobírání předčasného důchodu (za 24,5 roku) skoro 7,8 mil. Kč. Výše jeho důchodu v posledním roce života (v r. 2046) dosáhne více než 43 600 Kč.

V případě předdůchodu bude důchodci za stejných předpokladů za 20 let vyplaceno více než 10 mil Kč.

Přestože bude uvažovaný penzista pobírat starobní důchod o 4 roky 6 měsíců kratší dobu, než by pobíral předčasný důchod, bude mu vyplaceno o 2,3 mil. Kč více. Od této částky je však nutné pro zachování objektivity odečíst spotřebované vlastní úspory 834 983 Kč, takže konečný přínos varianty předdůchodu je cca 1 mil. 450 tis. Kč, vypočítává Šafařík s tím, že v posledním roce života by starobní důchod v uvedeném příkladu činil přes 63 200 Kč měsíčně.

Porovnání předčasného důchodu a předdůchodu (dožití 20 let od důchodového věku)
Ukazatel Datum/období Předčasný starobní důchod Řádný starobní důchod Rozdíl
Výše důchodu ke dni 1. 7. 2022 13 545 Kč čerpání předdůchodu
Délka období tzv. předčasnosti* 7/2022 – 12/2026 4,5 roku čerpání předdůchodu
Průměrná valorizace důchodu v období 2023 – 1/2027 6 % čerpání předdůchodu
Vyplaceno během předčasnosti* 2022–2026 834 983 Kč čerpání předdůchodu
Výše důchodu k důchodovému věku 1. 1. 2027 17 921 Kč 25 944 Kč 8023 Kč
Předpokládaný věk muže ke dni dožití 12/2041
84 let a 6 měsíců
Odhad růstu důchodů v období let 2027–2046

4,8 %

Celková doba výplaty důchodu
do konce r. 2046 24,5 roku 20 roků −4,5 roku

Celkový vyplacený důchod
do konce r. 2041 7 797 441 Kč 10 079 501 Kč 2 282 060 Kč

Použité úspory v období předčasnosti*
7/2022 – 12/2026 0 Kč 834 983 Kč 834 983 Kč
Konečná bilance/přínos předdůchodu
1 447 077 Kč

Výše důchodu v posledním roce života
rok 2046 43 675 Kč 63 227 Kč 19 552 Kč

*) předčasnost – období od data vzniku nároku na předčasný starobní důchod do dne dosažení důchodového věku

Ne každý důchodce bude pobírat důchod 20 let. Aby se v našem příkladu předdůchod vyplatil, musel by starobní důchod podle Šafaříka pobírat alespoň 12,5 roku, tedy do svých 77 let. 

Předčasný důchod + vlastní renta

Ti, kteří toto riziko skutečné délky dožití nechtějí akceptovat, mohou jít cestou žádosti o předčasný důchod a ze svých úspor si poté vyplácet vlastní rentu.

Vztáhneme-li tuto variantu na náš příklad s tím, že by náš penzista od dosažení důchodového věku dorovnával svůj krácený předčasný důchod ze svých úspor v uvedené výši 834 983 Kč, měl by se snažit o co nejlepší zhodnocení těchto prostředků. To může být v době vyšší inflace problém.

I kdyby dosáhl jejich zhodnocování ve výši předpokládané valorizace důchodů, tj. 4,8 % ročně, vystačily by mu tyto úspory na dobu 9 roků, tj. do jeho věku 73 let. Po vyčerpání úspor by jeho příjem tvořil už jen ‚holý‘ předčasný důchod, který by náhle klesl o více než 12 tisíc Kč měsíčně a každým rokem by se rozdíl, tedy pokles oproti starobnímu důchodu, zvětšoval, upozornil Šafařík a dodal, že při předpokládaném dožití 84 let by byl v posledním roce života předčasný důchod v porovnání se starobním důchodem nižší téměř o 20 tisíc Kč měsíčně.

školení říjen - GDPR

Rozdíl obou nastíněných variant bude menší v případě pojištěnců, kteří dosáhli nižších příjmů (a tedy i důchodů), a také při kratší době „předčasnosti“ nebo kratší době dožití. Přesto se bude vždy jednat o znatelný pokles životní úrovně u varianty předčasného důchodu, uvedl Šafařík, který se v rámci FFS specializuje na poradenství v oblasti prvního důchodového pilíře.

S rostoucími příjmy (a tedy i důchody) se rozdíl ve prospěch varianty předdůchodu zvyšuje, stejně jako v případě zvýšené inflace.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).