Hlavní navigace

Kdo má povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013?

24. 2. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Máme pro vás ucelený přehled, ze kterého se dozvíte, zda máte povinnost podat přiznání k dani z příjmů či nikoliv.

Od roku 2013 se významně rozšířil okruh poplatníků, kteří jsou povinni podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen daňové přiznání). Vzhledem k blížícímu se zákonnému termínu pro podání daňového přiznání za rok 2013 (1. dubna 2014) níže shrnujeme základní situace, kdy je fyzická osoba – poplatník daně z příjmů fyzických osob – povinna podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Příjmy posuzované z hlediska podání daňového přiznání

Obecně je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly v daném kalendářním roce částku 15 000 Kč. Do tohoto limitu se nezahrnují příjmy, které jsou zdaňovány srážkovou daní v samostatném základu daně a příjmy od daně osvobozené.

Pokud jste obdrželi nějaký příjem a zvažujete, zda má povinnost podat daňové přiznání či nikoliv, musíte se nejprve zamyslet, zda jsou tyto příjmy předmětem daně z příjmů fyzických osob. Testování tohoto kritéria bude pravděpodobně poměrně jednoduché, neboť předmětem daně je v zásadě vše, co zvyšuje majetek poplatníka s výjimkou několika případů taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP) – např. přijaté úvěry a půjčky, příjmy plynoucí z rozšíření či zúžení společného jmění manželů, příjmy au-pair, apod.

Zaobírat se podáním daňového přiznání nemusíte v situaci, kdy byly vaše příjmy zdaněny srážkovou daní, tj. obdrželi jste např. pouze autorské honoráře, jejichž výše nepřekročila 7000 Kč za měsíc či příjmy z dohody o provedení práce v maximální výši 5000 Kč za měsíc (od roku 2014 činí tento limit 10 000 Kč). Tyto příjmy obdržel poplatník v čisté částce po zdanění a daňové přiznání povinnost podávat nemá (Toto ustanovení bylo od 1.1.2014 změněno a nově má poplatník s příjmy zdaňovanými srážkovou daní možnost podat daňové přiznání a zohlednit v něm tyto příjmy)

Povinnosti podat daňové přiznání se vyhnete také v případě, že jste obdrželi pouze příjmy, které jsou od daně osvobozené, tj. např. z prodeje movitých věcí, z prodeje nemovitostí (pokud byly splněny podmínky pro osvobození), příjem ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění (do stanoveného limitu), státní sociální podpory, sociálního zabezpečení, apod.

Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a podání daňového přiznání

Máte-li příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, můžete proti obdrženým příjmům uplatnit související výdaje (ve skutečné výši či paušální částku). Rovněž pro ně při posuzování povinnosti podat daňové přiznání platí limit 15 000 Kč za rok, v této souvislosti je však třeba zdůraznit, že limit je posuzován dle hrubé výše obdržených příjmů (tj. bez zohlednění souvisejících výdajů). To znamená, že i v situaci, kdy by konečná částka zdaněná v daňovém přiznání osoby samostatně výdělečně činné činila méně než 15 000 Kč, měla by tato osoba povinnost podat daňové přiznání, pokud obdržený příjem v hrubé výši byl vyšší než tento limit.

Jako osoba samostatně výdělečně činná máte povinnost podat daňové přiznání také v případě, že evidujete daňovou ztrátu. To znamená, že může nastat situace, kdy vaše obdržené hrubé příjmy jsou sice nižší než 15 000 Kč, ale uplatněním souvisejících výdajů a povinných úprav dle ZDP vykážete daňovou ztrátu. I v takovém případě je třeba podat daňové přiznání.

Zjednodušeně řešeno, osoba samostatně výdělečně činná nebude mít povinnost podávat daňové přiznání pouze v situaci, kdy obdrží hrubé příjmy nižší než 15 000 Kč a uplatňuje výdaje paušálem, příp. uplatnění skutečných výdajů nevede ke vzniku daňové ztráty (Povinnost podat daňové přiznání nevzniká samozřejmě v situaci, kdy osoba samostatně výdělečně činná neobdržela žádný příjem, příp. přerušila podnikání.). Skutečnost, že osoba samostatně výdělečně činná nemusí podávat daňové přiznání, je povinna oznámit příslušnému správci daně.

Zaměstnanecké příjmy a podání daňového přiznání

Povinnost podat daňové přiznání nemáte, pokud jste obdrželi pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele, či více zaměstnavatelů po sobě jdoucích. Podmínkou je, že vaše další příjmy (tj. např. příjmy z podnikání, z pronájmu, ostatní příjmy) nepřevýšily v úhrnu za rok částku 6000 Kč; do tohoto limitu se opět nezahrnují příjmy zdaňované srážkovou daní a příjmy osvobozené – viz výše. Další podmínkou je, že poplatník – zaměstnanec – podepsal u svého zaměstnavatele (všech svých zaměstnavatelů) prohlášení poplatníka k dani z příjmů dle § 38k ZDP.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, vaše daňové povinnosti jsou vyrovnány prostřednictvím ročního zúčtování daně provedeného vaším zaměstnavatelem. O provedení ročního zúčtování daně musíte svého zaměstnavatele písemně požádat, a to nejpozději do 15. února následujícího kalendářního roku (tj. do 15.2.2014 v případě daňových povinností za rok 2013). Jestliže o provedení ročního zúčtování nepožádáte ve stanoveném termínu, jste povinni podat daňové přiznání. Nepodání daňového přiznání je považováno za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Příjmy ze zahraničí

Daňové přiznání dále nejste povinni podávat, pokud jste obdrželi příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí (a jste tedy daňový rezident) a tyto příjmy jsou v České republice vyjmuty ze zdanění v souladu s § 38f ZDP. Podmínkou je, že se jedná pouze o zaměstnanecké příjmy a podmínky pro uplatnění §38f ZDP byly splněny (tj. není např. výhodnější zamezit dvojímu zdanění prostřednictvím zápočtu daně).

Na druhé straně jste povinni podat daňové přiznání, pokud jste českým daňovým nerezidentem a splníte podmínky pro uplatnění slevy na dani dle ZDP (jiných než základní slevy na poplatníka) či daňového zvýhodnění na děti.

skoleni_15_5

Solidární daň

Od roku 2013 je v ZDP nové ustanovení týkající se povinnosti odvodu tzv. solidární daně u poplatníků (zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných), jejichž příjem převýšil v roce 2013 částku 1 242 432 Kč (1 245 216 Kč pro rok 2014). ZDP dále uvádí, že u zaměstnanců se solidární daň uplatní již při výpočtu měsíční zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, pokud hrubý měsíční příjem překročil v roce 2013 částku 103 536 Kč (103 768 Kč od ledna 2014).

Všichni zaměstnanci, kterým vznikla v průběhu roku 2013 (byť i v jediném měsíci) povinnost platby solidární daně, jsou povinni podávat daňové přiznání za rok 2013 a nemohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Tato zvýšená administrativní zátěž se dotkne celé řady zaměstnanců, kterým v minulosti povinnost podávat daňové přiznání nevznikla. Reportovat své příjmy prostřednictvím daňového přiznání mají rovněž zaměstnanci, kteří byli povinni platit solidární daň jen v jednom měsíci např. z důvodu výplaty bonusu, i když roční limit pro platbu solidární daně překročen nebyl.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka působí jako Tax Manager ve společnosti Accace Czech Republic.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).