Hlavní navigace

Plná moc k zastupování opravňuje druhou osobu jednat za vás na úřadu i u soudu. Jak má vypadat?

26. 9. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
V životě mohou nastat situace, kdy člověk nemá možnost dostavit se k důležité schůzce, ať už ze zdravotních, osobních, nebo třeba pracovních důvodů. Jenže co dělat, když některá setkání vyžadují přítomnost vaší osoby a nedají se odložit? V takovém případě vám nezbývá nic jiného než za sebe vyslat pověřenou osobu, která vás může v jednání nahradit na základě plné moci k zastupování.

Co je to plná moc k zastupování

Plná moc k zastupování je nástroj, který opravňuje druhou osobu k jednání se třetí stranou. Jedná se o prostředek, který využívají fyzické i právnické osoby, když potřebují, aby za ně někdo jiný vyřídil určité záležitosti. Tímto právním úkonem dává zastoupená osoba třetí straně najevo, že za ni bude jednat zástupce, avšak odpovědnost za toto jednání stále nese takzvaný zmocnitel. Pravidla udílení plné moci upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kdo jsou zmocnitel a zmocněnec

Jak už bylo naznačeno, k plné moci se váží dva důležité termíny, které označují zúčastněné osoby, a sice zmocněnec a zmocnitel. Zmocnitelem se v tomto smyslu rozumí osoba zastoupená, tedy ten, kdo uděluje právo k jednání. Zmocněnec je strana druhá, jež naopak toto právo přebírá a je na základě tohoto dokumentu oprávněná zmocnitele v dané věci zastupovat.

Zmocněncem může být fyzická i právnická osoba. V případě právnické osoby je zmocněným zástupcem vždy statutární orgán pověřené společnosti. Fyzická osoba vyřizuje danou věc osobně. Zmocnitel navíc může plnou moc udělit několika osobám najednou, avšak je nezbytné, aby nezapomněl stanovit, zda musí všichni zmocněnci jednat společně, nebo to není nutné a stačí, když se k jednání dostaví jen jeden nebo část z nich.

Nejčastější případy využití

Plná moc k zastupování má velice širokou škálu využití. Obvykle se uděluje ve chvíli, kdy zmocnitel ví, že nemůže být přítomen na nějakém jednání či schůzce. Existují však i mnohem prozaičtější okolnosti, kdy ji lze uplatnit. Poměrně častým případem je vyřizování nejrůznějších záležitostí na úřadech. Mnoho lidí nemá kvůli práci na tyto povinnosti čas, nebo jim je zkrátka nepříjemné jednat s úředníky, a tak rádi využijí možnost vyslat za sebe někoho jiného.

Nejčastěji se tento právní prostředek uplatňuje v následujících případech:

 • plná moc k zastupování na úřadech,
 • plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti,
 • plná moc k zastupování v dědickém řízení,
 • plná moc k zastupování u soudu,
 • plná moc k zastupování společnosti,
 • plná moc k zastupování pojistné události,
 • plná moc k zastupování v bance,
 • plná moc k zastupování rodičů,
 • plná moc k zastupování klienta,
 • plná moc k zastupování Českou poštou v celním řízení.

Hlavní typy plné moci

Zákon rozlišuje dva základní typy zmocnění, kterými jsou speciální a všeobecná neboli generální plná moc k zastupování. Rozdíl mezi nimi je zcela zásadní a zmocnitel by si ho měl být velmi dobře vědom. Speciální plná moc dává zmocněnci oprávnění k určitému úkonu či jednání. Tím může být například přepis vozidla, převzetí doporučeného psaní na poště, vyřízení pojistné události a podobně.

Generální plná moc je naproti tomu oprávnění ke všem právním úkonům bez jakéhokoliv omezení ze strany zmocnitele. Problémem tohoto typu je složitá prokazatelnost překročení pravomoci zmocněnce. Nelze ji použít v situacích, kdy je potřeba subjektivního názoru či výpovědi zmocnitele. Tím je myšlen například výslech na policii z pozice svědka.

Jak může plná moc vypadat

Pakliže není vyžadována písemná forma, může mít plná moc pouze ústní podobu. To znamená, že jsou informace o zastupování sděleny třetí straně osobně či telefonicky. To se může samozřejmě stát pouze za předpokladu, že se zastupováním souhlasí všechny zúčastněné osoby. Je důležité, aby všechny strany byly informovány o tom, v čem a v jakém rozsahu bude daný zmocněnec jednat.

Druhou formou, která je mnohem častější, je písemná podoba plné moci. Tento dokument dává zmocniteli jistotu, že třetí strana bude jednání zmocněnce akceptovat a zároveň nedojde k překročení jeho pravomocí, bude-li v dokumentu jasně stanoven rozsah práv. Obecný vzor plné moci k zastupování je snadno dostupný na internetu. Jeho vzhled může mít různé podoby, avšak vždy by měl obsahovat určité povinné údaje.

Aby byla platná písemná plná moc k zastupování, tiskopis musí být podepsán zmocnitelem. V některých případech může být vyžadováno také ověření tohoto podpisu. Děje se tak zejména při vážnějších jednáních, například u soudu. Toto ověření je zpoplatněné a provést jej mohou následující úřady:

 • Czech POINT na pobočce České pošty,
 • notářská kancelář,
 • matrika v místě bydliště.

Co musí být uvedeno v plné moci

Vzor dokumentu buď stáhnete na internetu, nebo si plnou moc můžete sepsat sami. Důležité je, aby obsahovala všechny nezbytné údaje, ze kterých bude patrné, kdo je pověřován a kdo zastupován, v jaké věci, v jakém rozsahu a pro jaké účely. V rámci jedné plné moci je možné stanovit oprávnění k jednomu či více úkonům. Každý takový dokument by měl obsahovat následující informace:

skoleni_27_1

 • identifikaci obou stran – tzn. jméno a příjmení zmocnitele a zmocněnce, jejich adresy a data narození,
 • název, sídlo a IČO v případě právnických osob,
 • vymezení rozsahu pravomocí,
 • datum a místo udělení plné moci,
 • podpis zmocnitele.

Do kdy je plná moc platná

Existuje hned několik situací, kdy plná moc zaniká. Nejčastěji je to provedením úkonu, ke kterému byla osoba zmocněna, takže například skončením schůze společenství vlastníků jednotek, kde zmocněnec zastupoval zmocnitele. Platnost může být ukončena ale také odvoláním zmocnitele, výpovědí ze strany zmocněnce, úmrtím zastupující nebo zastoupené osoby, případně zánikem právnické osoby, jež měla roli zmocněnce či zmocnitele.

Rozhodne-li se zastoupená osoba plnou moc odvolat, je důležité tak učinit písemně. Odvolání plné moci by mělo obsahovat obecné informace, jako jsou identifikační údaje obou zúčastněných stran, datum a podpisy zmocnitele a zmocněnce, ale také oznámení o odvolání a stanovení dne, kdy tento dokument nabývá účinnosti.

Co musí obsahovat plná moc k zastupování?
Aby bylo možné z plné moci jasně vyčíst, kdo je kým zastupován a v jaké věci a rozsahu, je potřeba, aby v tomto dokumentu byly uvedeny některé důležité informace. Těmi jsou identifikační údaje zmocnitele a zmocněnce (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození), v případě právnické osoby název, sídlo a IČO, vymezení rozsahu pravomocí zmocněnce, datum a místo udělení plné moci a podpis zmocnitele.
Jaké formy může mít plná moc?
Plná moc k zastupování může mít jak písemnou, tak ústní podobu. V případě druhé varianty je nezbytné, aby byly všechny strany seznámeny s rozsahem práv zmocněnce, a to buď osobně, nebo telefonicky. Písemná forma plné moci zaručuje zmocniteli, že pravomoc zastupující osoby bude akceptována a zároveň nebude překročena v závislosti na rozsahu stanoveném v tomto dokumentu.
Jaké existují druhy plné moci?
Zákon upravuje dva základní druhy plné moci, a to speciální a generální (někdy označovanou též jako všeobecnou). Speciální plná moc se váže výhradně k nějakému konkrétnímu úkonu, jako je například přepis auta nebo převzetí doporučené zásilky na poště. Generální plná moc opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům bez omezení ze strany zmocnitele.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).