Hlavní navigace

OSVČ už mohou žádat o ošetřovné za prosinec a leden

12. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Byl spuštěn příjem žádostí na ošetřovné za měsíce prosinec 2020 a leden 2021. Kombinovat lze i s kompenzačním bonusem.

Rodiče, kteří podnikají na hlavní činnost jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), mohou žádat ošetřovné za měsíc prosinec a leden. Výše ošetřovného na jeden kalendářní den činí 400 korun.

Od kdy do kdy můžete žádat o ošetřovné

Příjem žádostí byl zahájen 10. 2. 2021.

Příjem žádostí skončí 11. 3. 2021 v 23:59 hodin.

Kdo může o ošetřovné žádat

Na ošetřovné mají nárok osoby samostatně výdělečně činné podnikající na hlavní činnost, které musely po uzavření škol a sociálních zařízení omezit podnikání kvůli péči o dítě do 10 let či péči o handicapovaného člověka.

Další podmínky, jež musíte splnit:

 • ošetřovné mohou čerpat OSVČ, které se starají o děti do 10 let
 • OSVČ pečující o nezaopatřené děti do 26 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
 • OSVČ, které se starají o osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (bez ohledu na věk) v případě uzavření zařízení, ve kterém jsou dlouhodobě umístěny

Prosinec, za které dny lze žádat

Za prosinec je možné žádat ošetřovné pouze za dny 21. a 22. 12. 2020, kdy byly uzavřené školy na základě krizového opatření přijatého vládou.

Osoba samostatně výdělečně činná, která pečuje o předškolní dítě, může žádat o ošetřovné za dny 21.–22. 12. 2020 pouze tehdy, když dítě nemohlo navštěvovat školku nebo jiné předškolní zařízení kvůli karanténě v tomto zařízení či karanténě v domácnosti, kde žije. Jestliže se OSVČ stará o dítě navštěvující 1. nebo 2. třídu, může žádat o podporu ve dnech 21.–22. 12. 2021, kdy byla škola uzavřena usnesením vlády o přijetí krizového opatření.

Leden, za které dny lze žádat

Za leden je možné žádat ošetřovné za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021. (Dny 1. 1. 2021 a 29. 1. 2021 se nepočítají, protože jde o dny školních prázdnin a nárok na pobírání ošetřovného během prázdnin vylučuje zákon.)

Jestliže se OSVČ stará o předškolní dítě nebo dítě, které je žákem 1. nebo 2. třídy, může žádat o ošetřovné za měsíc leden 2021 jen v případě, že dítě nemohlo navštěvovat školku, školu či jiné školské zařízení z důvodu karantény v tomto zařízení či karanténě v domácnosti, kde žije.

O ošetřovné není možné žádat v případě dobrovolného ponechání dítěte či ošetřované osoby v domácí péči. 

Kdo nemá nárok na ošetřovné

Příjemcem ošetřovného nemůže být:

 • Příjemcem dotace nemůže být osoba podnikající na vedlejší činnost, protože buďto pobírá invalidní důchod nebo starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo
 • osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I a vyšším,
 • společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost,
 • statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, pokud nedoloží, že je OSVČ na hlavní činnost.

Co je potřeba uvést v žádosti

Do žádosti vyplníte název, adresu a webové stránky školy nebo sociálního zařízení. V případě plošného uzavření škol či zařízení na základě nařízení vlády nedokládáte žádné potvrzení, stačí jen čestné prohlášení obsažené ve formuláři. Ministerstvo průmyslu vás ale v případě potřeby může vyzvat k doplnění, pokud jste třeba o ošetřovné nežádali už v předchozích měsících.

Pokud vyplňujete žádost poprvé, formulář vás vyzve, abyste doložili existenci alespoň jednoho dítěte, například přiložením kopie vysvědčení nebo jiného dokladu.

Pokud školu, školku či jiné zařízení uzavře sám provozovatel nebo hygiena, musíte k žádosti přiložit potvrzení o uzavření s uvedením začátku a ukončení uzavření (například snímek obrazovky s e-mailem od hygienické stanice, popřípadě zřizovatele).

V případě, že pečujete o nezaopatřené dítě do 26 let nebo staršího člena rodiny závislého na péči jiné osoby, musíte k žádosti doložit potvrzení OSSZ, že jste OSVČ na hlavní činnost. Dále také rozhodnutí úřadu práce o příspěvku na péči, pokud jste ho už nedoložili k předchozím výzvám.

Jak podat žádost

O ošetřovné můžete požádat pouze prostřednictvím předepsaného formuláře na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. Žádost vyplňte a podepište.

Podepsaný originál žádosti můžete poslat třemi způsoby:

 • Prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fplis (preferováno – žádosti budou vyřízeny dříve),
 • nebo poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena fplis.
 • Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete žádost poslat s tímto podpisem na fpmpo20@mpo.cz, do předmětu uvést fplis.

Nedoplatky vůči vybraným úřadům

Před dokončením žádosti budete muset čestně prohlásit, že nemáte žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Také budete muset stvrdit, že nejste v konkurzu či v likvidaci.

Vybranými institucemi se rozumí finanční správa, celní správa, ČSSZ a zdravotní pojišťovna. Pokud nedoplatky máte, na ošetřovné nemáte nárok. Můžete žádat jen za dny, kdy nic nedlužíte.

Pokud však u jedné či více institucí dlužíte, ale máte schválený splátkový kalendář a nejste v prodlení se splácením nebo máte povolený odklad, pohlíží se na vás jako na osobu bezdlužnou a ošetřovné vám přiznají.

Na co si dát pozor

Ministerstvo průmyslu nabádá, abyste při podání žádosti pamatovali na následující:

 • Dodržujte termíny podání. Žádosti podané před termínem a po termínu výzvy a žádosti na nesprávném formuláři nebude MPO akceptovat.
 • V případě chyb budete vyzváni k jejich odstranění.
 • V případě pochybností budete vyzváni k doložení dalších podkladů nebo údajů.
 • Bez vyzvání neposílejte opakovaně žádost ani žádné další doplňující informace.
 • Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít vlastní datovou schránku.
 • Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků (plná moc dané osoby opatřená doložkou o provedení autorizované konverze dokumentu).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).