Hlavní navigace

Oddlužení v praxi

10. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový insolvenční zákon přinese šanci spotřebitelům, kteří nezvládnou své závazky. Přestože na konci nastane vysvobození z úvěrové pasti, bude to nelehká a trnitá cesta. A při snaze oddlužení obelstít se dluhový kolotoč roztočí znovu.

Nová insolvence

Úpadek občanů, podnikatelů a firem bude od 1. ledna 2008 řešit zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Právě tento zákon se dotkne velmi širokého spektra (nejen) obchodních vztahů a v plném rozsahu nahradí dosavadní zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Současný zákon totiž moc věřitele nechrání, spíše naopak. Od nového insolvenčního zákona si zákonodárci slibují zrychlení úpadkového řízení i to, že dá firmě v úpadku šanci opět obnovit ekonomickou soběstačnost – v současné době konkurs na firmu nejenže není efektivní, ale vede přímo k zániku společnosti v úpadku. A zcela odchylná pravidla pro úpadek nastanou u nepodnikatelů, případně drobných živnostníků.

Zpětná platnost by způsobila problémy

Je nutné zdůraznit, že současná přechodná ustanovení insolvenčního zákona, dle kterých se konkursní řízení zahájená před 1.1.2008 budou řídit starou úpravou, jsou předmětem rozsáhlé diskuze odborné veřejnosti. Diskutuje se o tom, že by pod režim nového insolvenčního zákona tzv. „spadla“ i všechna běžící řízení zahájená dle stávajícího zákona. Pokud by se takovou změnu stávajícího znění insolvenčního zákona podařilo prosadit, mělo by to nepochybně dalekosáhlé dopady na většinu věřitelů, zejména úvěrující banky.

Nepatrný konkurs pro občany

Insolvenční zákon obsahuje i zvláštní ustanovení o tzv. nepatrném konkursu. Ten se uplatní pro fyzické osoby - nepodnikatele, eventuálně ostatní dlužníky, jejichž obrat nepřesahuje 2 miliony Kč a dlužník nemá víc než 50 věřitelů. Nepatrné konkursy budou ovládány flexibilnější úpravou a soudu je dána možnost přizpůsobovat projednávané věci tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu ukončení těchto řízení.

Spása jménem oddlužení

Očekávanou novinkou, která přichází s novým zákonem, je tzv. oddlužení. To přichází v úvahu u nepodnikatelských subjektů, a to u osob fyzických i právnických. Podle analýzy advokátní kanceláře Havel & Holásek je však zarážející, že přestože se institut oddlužení vztahuje k osobní působnosti, nebude dostupný pro podnikatele – fyzické osoby. V praxi se bude oddlužení týkat proto zejména spotřebitelů. Zjednodušeně lze nazvat oddlužení reorganizací, která umožní poctivému, ale finančně neúspěšnému, dlužníkovi začít nový ekonomický život. Pokud se oddlužení v praxi osvědčí, bude mít nepochybně významné dopady na trh se spotřebitelskými úvěry a obtížně vymahatelnými pohledávkami.

Dvě formy oddlužení

Oddlužení je možné ve dvou formách, a to buď oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V případě oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka. Ovšem majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstane nedotčen a dlužníkovi jsou takto výměnou za jeho stávající aktiva ponechány jeho budoucí příjmy. Při zpeněžování majetkové podstaty se pak postupuje přiměřeně podle ustanovení o konkursu.

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hraje klíčovou roli splátkový kalendář, dle kterého se dlužník zavazuje splácet ze svého příjmu věřitelům určenou částku po dobu 5 let. Pokud dlužník do té doby všechny závazky nesplatí, po pěti letech je mu zbytek navždy prominut. Tímto způsobem je tak dlužníkovi výměnou za pětileté příjmy ponechán majetek.

Pro každého tudy cesta nevede

Návrh na oddlužení může podat výhradně dlužník. Pokud návrh splňuje náležitosti stanovené zákonem, insolvenční soud oddlužení povolí. O způsobu oddlužení pak rozhodnou věřitelé na schůzi prostou většinou hlasů, která se počítá podle výše jejich pohledávek. Neprodleně po skončení jednání soud rozhodne, zda oddlužení schválí. Zda dlužník bude moci projít procesem oddlužení, rozhodne soud. Ten se teoreticky bude řídit hlavně poctivostí návrhu dlužníka a předpokladem, že nezajištění věřitelé v oddlužení obdrží plnění ve výši minimálně 30 % svých pohledávek.

Během splátkového kalendáře zůstanou dlužníkovi dispoziční oprávnění k jeho příjmům, ale může s nimi naložit jen tak, jak mu povolí soud. To v praxi znamená, že dlužník nadále ovládá svůj bankovní účet a sám provádí veškeré potřebné platby, včetně uspokojení věřitelů. Během splácení musí vykonávat výdělečnou činnost, nestačí registrace na úřadu práce či jen příjem sociálních dávek. Navíc, pokud prokazatelně dlužník v době splácení získá dědictví či dar, je povinen je zpeněžit a výtěžky použít k mimořádným splátkám. Samozřejmostí je, že během splátek dlužník nesmí uzavřít závazek, který by nebyl schopen plnit. Tím se myslí například i dvouletý závazek k telefonnímu operátorovi apod.

Během cesty k oddlužení je nutné „sekat dobrotu”, protože soud může za určitých podmínek oddlužení zrušit a dlužník pak automaticky vstoupí do konkursu. Stane se tak hlavně v případě, kdy dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

skoleni_27_5

Vysvobození za 5 let, ale za podmínky

Pokud bude dlužník řádně a včas plnit své povinnosti z oddlužení, může požádat soud o vydání rozhodnutí, kterým bude osvobozen od zbytku svých dluhů. Účinkem osvobození od dluhů nebude zánik pohledávek, ale pouze zánik jejich vymahatelnosti. Nesplacené pohledávky tak i nadále trvají jako tzv. „přírodní obligace“. Osvobozením od dluhu však pro dlužníka případ zcela nekončí, protože soud sleduje tříleté období, kdy muže být osvobození rozhodnutím soudu odejmuto. To se stane například v důsledku podvodného jednání dlužníka či zvýhodnění některého z věřitelů. Odejmutí osvobození vede buď ke zrušení oddlužení, nebo ke ztrátě výhod osvobození – poté mohou všichni věřitelé vymáhat své pohledávky vůči dlužníkovi v plném rozsahu.

Cesta k oddlužení bude trnitá a lemovaná finanční askezí v podobě životního minima. Insolvenční zákon navíc pamatuje na „českou povahu“, takže přelstít soud se může po odhalení i po pěti letech askeze nevyplatit. Za pět let sice přijde vysvobození, ale mnohem lepší je této trnité cestě předcházet.

Anketa

Komu myslíte, že pomůže nový insolvenční zákon?

37 %
5 %
4 %
46 %
8 %
Odpovědělo 1 025 čtenářů.

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).