Hlavní navigace

Ochrana před domácím násilím: Vykázání z bytu

10. 7. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Můžete řádně platit nájem či splátku hypotéky, a přesto se ze dne na den ocitnout bez přístřeší. Vykázat vás z bytu či domu může policista v rámci ochrany před domácním násilím. Za jakých okolností a na jakou dobu? Kdo ponese náklady vystěhování? Může ohrozit i vaše podnikání.

Od 1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon směřující k zabezpečení ochrany před domácím násilím. Tento preventivně působící zákon, který má i represivní prvky, může přinést mnoho pozitivního. Osobám, vůči nimž je zaměřen, přináší i nemalé společenské a finanční problémy.

O zabezpečení ochrany před domácím násilím se stará zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Má za cíl aktivně řešit problémy, které souvisejí s tím, že osoby, které jsou v privátním vztahu s jinými osobami, s nimiž sdílejí společné obydlí, se vůči nim dopouštějí agresivního chování, a tak ohrožují jejich zdraví nebo život a svými útoky deprimují společné soužití.

Právní úprava problému domácího násilí není v Evropském společenství novinkou, o čemž svědčí několik mezinárodněprávních dokumentů Výboru ministrů Rady Evropy a Evropského parlamentu. Inspirující pro naši právní normu byly zkušenosti s obdobným zákonem, který platní v Rakousku.

<calculator id=„13“></cal­culator>

Vykázání z bytu… na 10 dní

Zákon v prvé řadě zakládá oprávnění policisty Policie České republiky, který na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky agresivní osoby, může předpokládat, že je dána situace, kdy by mohlo dojít k nebezpečnému útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo zvlášť závažnému útoku proti lidské důstojnosti, a na základě toho zjištění může vykázat z bytu toho, kdo je z takového útoku podezřelý, a stanovit mu zákaz návratu do vymezeného prostoru (jakož i jeho bezprostředního okolí) na dobu deseti dnů. Tento termín je pevný a nemůže být zkrácen.

Jedná se o vykázání ze společného obydlí, tedy vykázání osoby, která má právní titul v tomto obydlí bydlet. V tomto smyslu jde o časové omezení vlastnického práva, resp. práva užívat dům nebo byt a s ním související prostory.

Rozhodnutí o vykázání musí být do 24 hodin od vstupu policisty do společného obydlí písemně vyhotoveno a je proti němu přípustný opravný prostředek – odvolání. Odvolání ale nemá z povahy věci odkladný účinek.

V souvislosti s rozhodnutím o vykázání je policista povinen vyzvat takovou osobu, aby mu vydala všechny klíče, které od společného obydlí drží. Zároveň je však povinen umožnit vykázané osobě, aby si vzala z obydlí věci sloužící jeho výlučné osobní potřebě, případně věci nezbytné pro podnikání nebo výkon povolání.

<calculator id=„20“></cal­culator>

Náhradní ubytování… na vlastní náklady

Vykázané osobě je policista povinen poskytnout informace o možnosti jejího dalšího ubytování (odkazem na možnou ubytovnu nebo jiné ubytovací zařízení) a musí ji upozornit na protiprávnost – trestnost návratu do vymezeného prostoru opřed uplynutím stanovené doby. Pachatel by se v takovém případě dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Pokud je vykázání určité osoby spojeno s ohrožením provozu objektu nebo znemožněním výkonu zaměstnání vykázané osoby, je o této skutečnosti policista povinen bezodkladně vyrozumět zaměstnavatele nebo provozovatele dotčeného objektu, aby mohl přijmout příslušná opatření k zajištění provozu objektu. Zde se konkrétně myslí na případy tzv. služebních bytů, kde s jejich užíváním je spojena konkrétní povinnost – domovnictví, údržba určitého zařízení, ostraha objektu apod.

Nemalý problém nastane vykázané osobě v případě, že v objektu, ze kterého je vykázána, vykonává podnikatelské aktivity.

Vykázání i na delší dobu

Citovaný zákon se zabývá i problematikou další péče o ohroženou osobu, zejména v případě, když se stará o nezletilé děti. Vymezuje rámec pro činnost tzv. intervenčních center podle zákona o sociálním zabezpečení a dává možnost chránit ohroženou osobu i ve větším rozsahu, než je oprávnění Policie ČR, a to zásahem soudu formou vydání předběžného opatření o vykázání ze společného obydlí a navazování kontaktů s oprávněným. V takovém případě by se doba, kdy je povinný vykázán z uvedeného prostoru, prodloužila o další soudem stanovené dny.

skoleni_27_5

Realizace uvedených opatření je nezávislá na jiném právním posouzení protiprávního chování dotčené osoby. Spáchala-li proto v souvislosti s manifestací domácího násilí trestný čin nebo přestupek, bude případná odpovědnost posouzena podle odpovídajících dalších právních předpisů.

Protože dosud není dostatek relevantních poznatků k užití ustanovení vzpomínaného zákona, nelze provést zhodnocení reálných dopadů na dotčené osoby. Nepochybně jim bude zkomplikován život při zajištění přiměřeného ubytování. Vážnější důsledky mohou nastat v případě těch osob, jejichž pracovní nebo podnikatelská činnost je bezprostředně svázána s objektem, z něhož mohou být vykázáni. Ekonomická ztráta by v těchto případech nebyla rozhodně zanedbatelná.

Anketa

Považujete domácí násilí v ČR za...

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).