Hlavní navigace

Neplaťte daň z nemovitých věcí, když nemusíte

28. 5. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Den splatnosti daně z nemovitých věcí připadá v roce 2014 na 2. června. Někteří vlastníci nemovitostí, jejichž nemovité věci byly v roce 2013 zasažené povodní, mohou být od platby daně osvobozeni.

Zákon umožňuje obcím stanovit osvobození od daně z nemovitých věcí 

Ustanovení § 17a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“) umožňuje obcím rozhodnout o částečném nebo úplném osvobození nemovitých věcí dotčených živelnou pohromou od daně z nemovitých věcí na svém území. Osvobození obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, a to až na období 5 let.

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy

Hlavní město Praha využilo této zákonné pravomoci a vydalo v prosinci roku 2013 obecně závaznou vyhlášku č. 19/2013 Sb. hl. m. Prahy (dále jen „Vyhláška), kde vlastníky nemovitých věcí na územích Prahy, zasažených povodní v červnu 2013, osvobozuje od daně z nemovitých věcí. Vyhláš­ku lze nalézt na interneto­vých stránkách portálu hlav­ního města     Prahy.

Od daně z pozemků jsou zcela osvobozeny pozemky uvedené v Příloze č. 1 Vyhlášky. Od daně ze staveb jsou zcela osvobozeny stavby, byty a nebytové prostory nacházející se na katastrálních územích a parcelních číslech uvedených v Příloze č. 2 Vyhlášky. Osvobození od daně z nemovitých věcí dotčených nemovitých věcí se stanoví na dobu danou Vyhláškou, přičemž poprvé ho lze uplatnit pro zdaňovací období 2014. Doba osvobození se liší dle jednotlivých katastrálních území a také u daně z pozemků a daně ze staveb. Minimálně jsou uvedené nemovité věci osvobozeny na období jednoho roku. Nejdelší doba osvobození činí 5 let a uplatní se na nemovité věci vyjmenované ve Vyhlášce na území Hostivaře.

Osvobození od daně je třeba uplatnit v dodatečném daňovém přiznání

Na osvobození od daně z nemovitých věcí výše uvedených nemovitých věcí nemá poplatník nárok automaticky. Osvobození musí uplatnit v daňovém přiznání. Vzhledem ke skutečnosti, že řádný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí pro zdaňovací období roku 2014 vypršel 31. ledna 2014, uplatní poplatník nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání.  Pokud vaši nemovitou věc postihla v červnu 2013 povodeň a je zařazena do postižených nemovitostí v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 a vy jste právě zjistili, že máte nárok na uplatnění osvobození od daně z nemovitých věcí za rok 2014, lze ho ještě uplatnit, a to pomocí dodatečného daňového přiznání. Dodatečné daňové přiznání se podává právě v případech, kdy podáváme daňové přiznání na aktuální zdaňovací období, ale již po termínu pro podání daňového přiznání nebo podáváme daňové přiznání za již uplynulá zdaňovací období.

Pokud poplatník nepodal k 31. lednu 2014 řádné daňové přiznání na osvobození od daně a následně nepodá ani dodatečné daňové přiznání, ve kterém osvobození uplatní, nemůže mít jeho místně příslušný finanční úřad povědomost o případném osvobození od daně z nemovitých věcí na základě Vyhlášky a automaticky poplatníkovi daň vyměří.

Jak vyplnit dodatečné daňové přiznání na osvobození od daně?

V dodatečném daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí je nutné vyplnit některé informace, se kterými se u řádného daňového přiznání nesetkáme. V řádku 105 musíme označit, že se jedná o dodatečné daňové přiznání. V řádku 106 je nutné uvést důvody pro podání dodatečného daňového přiznání a také datum zjištění těchto důvodů. Od data zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání se odvíjí lhůta, do kdy je třeba podat dodatečné daňové přiznání. Dodatečné daňové přiznání je třeba podat nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto zjištění. Pokud tedy uvedete jako datum zjištění důvodů pro podání dodatečného daňového přiznání např. 30. dubna 2014, dodatečné daňové přiznání musíme podat do 31. května 2014.

U jednotlivých zdanitelných pozemků a staveb se ve sloupci právní důvod nároku na osvobození uvede ustanovení § 17a ZDNV – nemovité věci dotčené živelnou pohromou. Do sloupce Poslední rok osvobození se uvede poslední rok osvobození, do něhož osvobození trvá (včetně) dle Vyhlášky.

skoleni11_1

Kam daňové přiznání podat?

Dodatečné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podá poplatník místně příslušnému finančnímu úřadu, tzn. úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovité věci nacházejí. Osvobození se dle Vyhlášky uplatní na nemovité věci nacházející se na území hlavního města Prahy, místně příslušným finančním úřadem je tak Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Do daňového přiznání poplatník uvede i územní pracoviště, které je místně příslušné přiznávané nemovitosti. Pod Finanční úřad pro hlavní město Prahu spadá 12 územních pracovišť. Na internetových stránkách Finanční správy České republiky lze snadno místně příslušné územní pracoviště finančního úřadu vyhledat.

Co když už jsem daň zaplatil?

Ti poplatníci, kteří již daň za zdaňovací období roku 2014 zaplatili a nyní zjistí, že mají nárok na osvobození, mohou získat zaplacenou daň zpět. Na základě podaného dodatečného daňového přiznání, ve kterém poplatník uplatní osvobození, vznikne přeplatek na dani ve výši zaplacené daně. Na základě žádosti daňového subjektu o vrácení přeplatku bude přeplatek finančním úřadem vrácen.

Autor článku

Zabývám se daňovou problematikou, daňovým poradenství a zároveň publikační činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).