Hlavní navigace

Na dotaci za škody po tornádu nedosáhnou ti, kteří ji potřebují nejvíc

19. 7. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dotace z programu Živel má být rychlou pomocí pro lidi, které poškodilo tornádo. Ti, kteří mají peněz nejméně, ale na finanční pomoc kvůli textu na žádosti nyní dosáhnout nemají. Řešení přitom existuje.

Aktualizace – přidali jsme na konec článku odpověď ředitelky Státního fondu podpory investic, podle které novelizace vyřešila problém s tříletou lhůtou, která některým žadatelům zapovídala dotaci.

Informace o státní pomoci obcím postiženým tornádem přišly poměrně záhy. Finanční podporu ale od počátku provázely zmatky a nejasné jsou podklady pro čerpání dotace z programu Živel i nyní.

Odvolávám, co jsem odvolala…

Přišla s nimi ministryně financí Alena Schillerová, která v pořadu Otázky Václava Moravce (35. minuta) uvedla, že se od dotace z programu Živel bude odečítat vyplacené pojistné od pojišťoven, aby to vzápětí vzala na Twitteru zpět.

Ministryně Schillerová vzala svá slova zanedlouho zpět.
Autor: Gabriela Hájková z Twitteru ministryně financí

Ministryně Schillerová vzala svá slova zanedlouho zpět.

O den později rozhodla vláda zase jinak: od dotace se pojistné bude odečítat.

Tím příběh neskončil, protože v podmínkách u dotace z programu Živel se objevila informace, že výše podpory se stanoví jako rozdíl mezi náklady na obnovu nebo pořízení bydlení a výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky. Hrozilo tak, že si stát na dotaci ulehčí na tom, jak solidární byli obyčejní lidé.

I ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová tuto informaci vzala na svém twitterovém účtu zpět.

Dostálová na Twitteru ubezpečuje, že sporné znění úředníci mysleli dobře.
Autor: Gabriela Hájková z Twitteru ministryně pro místní rozvoj

Dostálová na Twitteru ubezpečuje, že sporné znění úředníci mysleli dobře.

Na mimořádném jednání vlády pak skutečně navrhla úpravu nařízení vlády tak, aby bylo jasné, že dary se od výše dotace odečítat nebudou. V této věci také poradila, aby peníze z darů lidé z postižených oblastí používali na jiné věci, než na které budou čerpat státní dotaci (např. na vybavení domácnosti, nábytek, auto). Nedává přeci smysl, aby jedna faktura byla hrazena z několika zdrojů, uvedla na Twitteru.

Kromě odstranění sporné formulace vláda do nařízení přidala jinou, která by měla umožnit, aby si majetek podpořený dotací z programu Živel mohli mezi sebou převádět rodinní příslušníci. V nařízení se také objevil bod, kterým se opět mění pravidla ohledně odečítání pojistného plnění od celkové výše dotace. Aktuálně tedy platí, že se výše dotace sníží pouze o 70 % skutečně vyplaceného pojistného plnění. Původní formulace přitom zněla výše sjednaného pojistného plnění, čímž se pravděpodobně myslela sjednaná pojistná částka. Jak jsme ale ministerstvo upozornili, výše skutečného plnění od pojišťovny bývá v praxi nižší kvůli amortizaci majetku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ve své zprávě o nových úpravách nařízení vlády nakonec upozornilo, že v souladu s rozpočtovými pravidly, zákonem o Státním fondu podpory investic a účelovou vázaností dotace a úvěru bude nadále nezbytné, aby byla dodržena zásada, že veškeré finance poskytnuté v rámci státní podpory byly využity na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou.

Tím se dostáváme k dalšímu problému ohledně dotace z programu Živel, který je však stále nedořešený.

Ti, co mají nejméně, mají mít smůlu?

Na dotaci podle současného znění pravidel totiž nemají dosáhnout lidi, kteří nemají peněz nazbyt a kteří by pomoc s obnovou svého bydlení po řádění tornádem právě potřebovali. O dotaci si podle textu v žádosti nemohou požádat mj. ti:

  • kteří v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti jsou nebo byli v úpadku či likvidaci nebo jim úpadek hrozí,
  • ti, proti kterým v době podání žádosti a po dobu 3 let před podáním žádosti je nebo byl veden výkon rozhodnutí.

V Žádosti o dotaci pro fyzické osoby, kterou najdete na webu Státního fondu podpory investic v záložce Formuláře a metodické pokyny, je totiž na konci část Čestné prohlášení, které tyto lidi vylučuje.

Čestné prohlášení vylučuje mj. žadatele, co byli nebo jsou v exekuci.
Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno ze žádosti k programu Živel

Čestné prohlášení vylučuje mj. žadatele, co byli nebo jsou v exekuci.

To znamená, že lidi v exekuci, ti, kteří mají soudem povolené oddlužení, nebo adepti zralí na osobní bankrot, kteří nezvládají nebo pravděpodobně nebudou zvládat splácet své závazky, státní pomoc pro obnovu svého bydlení čerpat nemohou. Stejně tak na pomoc nedosáhnou podle stávajících podmínek ti, o kterých toto platilo do tří let zpět bez ohledu na to, že nyní už žádné dluhy nemají.

Je pochopitelné, že stát chce, aby byla dotace použita na obnovu bydlení, a ne na úhradu nároků věřitelům. Jsou však cesty, kterými se toho dá dosáhnout, aniž by se museli tito lidé z možnosti čerpat dotaci vylučovat. A už vůbec to nevysvětluje, proč by na státní pomoc neměli dosáhnout ti, kteří sice v minulosti do tří let zpět mohli být v exekuci nebo finančních problémech, ale v současnosti už mají čistý stůl.

Tříletá lhůta je naprosto nelogická vzhledem k tomu, že pokud někdo své závazky uhradil, je za toto stejně trestán nemožností podání žádosti. Upřímně, vzhledem k tomu, že MPO již v době covidu podmiňovalo vyplácení některých dotací stejnými podmínkami, nás toto vůbec nepřekvapilo. Bohužel jsme v situaci, kdy v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod je zde diskriminována určitá skupina osob, uvedla pro server Měšec.cz Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných.

Víme o tom…

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová nám na naše otázky ohledně této části čestného prohlášení odpověděla následující: Víme o tom, situaci jsme začali neprodleně řešit, bohužel toto je podmínka všech dotačních programů, nikoliv výmysl MMR. Ale protože chápeme výjimečnost celé situace, požádala jsem okamžitě paní ministryni Benešovou a poslance Nachera, který se exekucemi zabývá, aby hledali řešení, jak za předem stanovených podmínek poskytnout dotaci i lidem v exekuci.

Možnosti tu jsou

V tomto smyslu se vyjádřil i Nejvyšší soud, podle kterého nejsou výkonem rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu postiženy účelově určené finanční prostředky (2 Cdon 1198/96).

Vyjádření ministryně spravedlnosti Marie Benešové potvrzuje, že situace se dá řešit, aniž by se z dotací museli zmínění lidé vylučovat. Benešová v této věci upozornila na § 310 občanského soudního řádu, podle nějž se exekuce, resp. výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu nevztahuje na situace, kdy zvláštní předpisy upravují skutečnost, že poskytnuté finanční prostředky jsou vázány na konkrétní účel. Mezi tyto účelově vázané prostředky spadá právě dotace poskytovaná na základě nařízení vlády č. 257/2021 Sb. Podobně nebude exekuci na pohledávku z účtu podléhat ani pojistné od pojišťovny, má-li být použito na vybudování nebo opravu budovy.

Benešová navíc poukázala na § 266 občanského soudního řádu, který upravuje pravidla odložení výkonu rozhodnutí, stejně jako v případě § 54 exekučního řádu, který upravuje pravidla odložení u exekučního řízení. Tyto paragrafy upravují situace, kdy se povinný bez svého zavinění ocitl přechodně v takovém postavení, že by výkon rozhodnutí pro něho nebo příslušníky jeho rodiny měl zvlášť nepříznivé účinky.

Formulář se žádostí o odklad exekuce najdete na webu ministerstva spravedlnosti nebo na webu Exekutorské komory ČR. Podmínkou pro podání odkladu exekuce je splnění tří kumulativních podmínek a to, že by její provedení mělo zvlášť nepříznivé následky, dlužník se v této situaci ocitl přechodně, a ne vlastní vinou. Žádost o odklad exekuce je třeba podat před přijetím daru, protože vše, co dlužník nabyde jako majetek, je exekutor oprávněn postihnout, a právě žádost o odklad exekuce je jediný institut, který může tyto lidi ochránit, zdůraznila Rohanová.

V souvislosti s insolvenčním řízením ministryně spravedlnosti poukázala na § 208 insolvenčního zákona, podle kterého není možné právě např. účelové dotace zahrnout do majetkové podstaty, a není možné ho tak v insolvenčním řízení nijak postihnout. Podobně nebude možné v insolvenčním řízení postihnout ani nová obydlí, protože i tento majetek je účelově vázán. Ochranu pojistného plnění v tomto případě zajišťuje § 412 insolvenčního zákona, který má zabránit tomu, aby bylo pojistné plnění za škodu jako mimořádný příjem rozdělené mezi věřitele. Osoba v oddlužení by měla požádat insolvenčního správce, aby tento dar nezapočetl, a pokud mu nebude vyhověno, může se obrátit přímo na příslušný insolvenční soud, který o tomto následně rozhodne, poradila Rohanová.

skoleni_13_10

Podle poslance Patrika Nachera bude ještě nutné s Exekutorskou komorou ČR a ministerstvem spravedlnosti vyřešit komplikovanější situace. Třeba případ, kdy ještě před poničením tornádem byla nemovitost v exekuci (v katastru nemovitostí je tzv. plomba) a opravou se zvýší její hodnota nad hodnotu, kterou měla nemovitost před příchodem tornáda. Exekutor by tak prodejem (za dotační peníze) opravené nemovitosti uspokojil sice více věřitelů, ale na náklady státu.

Na dotaci, pojistné ani dary pro postižené tornádem exekutor nedosáhne. Není proto jasné, proč zní čestné prohlášení tak, jak zní.
Autor: Patrik Nacher a Exekutorská komora ČR

Na dotaci, pojistné ani dary pro postižené tornádem exekutor nedosáhne. Není proto jasné, proč zní čestné prohlášení tak, jak zní.

Všechny zmíněné paragrafy mohou ošetřit situaci, kdy je žadatel o dotaci v exekuci, před oddlužením nebo prochází osobním bankrotem. Žádná zatím ale neošetřuje to, jak se postarat o lidi, kteří neplní podmínku tříletého časového testu navzdory tomu, že v současnosti už žádné nesplněné závazky nemají.

Aktualizace

Server Měšec.cz obdržel od ředitelky SFPI Hany Pejpalové vyjádření, podle kterého další novelizace nařízení vlády č. 257/2021 Sb. (tentokrát z 21. 7. 2021), znovu upravila podmínky pro program Živel. Pokud by žadatel s exekucí byl v době podávání žádosti o dotaci už oddlužen, nic nebrání tomu, aby mu podpora byla poskytnuta. A samozřejmě že vzhledem k výše uvedeným změnám podmínek v nařízení vlády budou upraveny i texty všech dokumentů, které se k programu vztahují, uvedla pro server Pejpalová.

Další novelizací by se tedy měla situaci vyřešit i pro zbytek žadatelů. Ti, kteří měli v minulosti před oddlužením, byli v oddlužení nebo v exekuci, mohou požádat o dotaci. Text čestného prohlášení už nyní ničemu nebrání.

Ti, kteří jsou v oddlužení nebo exekuci musí při čerpání dotace využít institutů, které výše v článku popsala ministryně spravedlnosti, aby nemohlo dojít k tomu, že prostředky na obnovu bydlení budou použity na úhradu dluhů.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).