Hlavní navigace

Kdo musí podat daňové přiznání?

5. 3. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Rodiče s dětmi a podnikající důchodci si polepšili. Za prodej ovoce ze zahrádky vás finanční úřad pokutovat nebude, přesto povinnost podat daňové přiznání neplatí jen pro podnikatele.

Na dani z příjmů oproti loňsku ušetří především rodiče malých dětí a senioři. Díky školkovnému a opětovně zavedené slevě na poplatníka pro pracující důchodce si obě skupiny polepší až o desítky tisíc korun. Daňová povinnost ostatních poplatníků by se měla rovnat podmínkám v loňském roce.

Školkovné

Největší novinka letošního daňového přiznání k dani z příjmů, takzvané školkovné, se týká především rodičů, kteří platí předškolní docházku svých dětí do mateřských škol nebo jiných dětských skupin. Ze svých daní si mohou odečíst tyto výdaje, kromě stravného, až do maximální výše 8500 korun za každého potomka. Nárok na slevu ve výši zaplacených a prokázaných příspěvků za umístění dítěte má pouze jeden z rodičů – poplatníků žijící s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. V daňovém přiznání musí nárok na slevu prokázat potvrzením zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů poplatníka za umístění vyživovaného dítěte v těchto zařízeních v roce 2014, říká daňová poradkyně Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision. V daňovém přiznání je na tuto slevu nový řádek 69a a potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání. 

Zapamatujte si

Školkovné je v max. výši 8500 Kč za každé dítě. Jde o slevu na dani, která nemá vliv na daňový bonus (tj. stát vám daně nevrátí, maximálně budete mít nulu).

Daňová poradna

Potřebujete poradit s daňovým přiznáním? V daňové poradně serveru Podnikatel.cz vám odpovídá Jan Molín, daňový poradce a partner poradenské společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech vedení účetnictví, vedení mzdové a personální evidence a daňového poradenství.

Jan Molín zároveň přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře finančního účetnictví a auditingu (Fakulta financí a účetnictví) a je zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky pro kvalifikační zkoušky nových daňových poradců.

Sleva na poplatníka pro seniory

U některých podnikajících seniorů stále vyvolává zmatky znovu zavedená sleva na poplatníka. Loni pracující důchodci nárok na slevu jako jediní pozbyli, ovšem i za rok 2013 mohou zpětně zažádat o navrácení již zaplacené částky a v nynějším daňovém přiznání už je opět možné slevu ve výši 24 840 korun uplatnit. V daňovém přiznání za rok 2014 lze zohlednit pouze slevu za rok 2014. Co se týče vrácení slevy na poplatníka za rok 2013, je nutné podat dodatečné přiznání za rok 2013, nelze ji zahrnout do aktuálního přiznání. V dodatečném přiznání zažádá poplatník o vrácení přeplatku a uvede své číslo účtu, na který jej finanční úřad vrátí. Dle sdělení finanční správy nebude uplatňována žádná sankce za pozdně podané daňové přiznání za rok 2013, popsala Blanka Štarmanová.

Povinnost zdanit důchod při příjmech nad 840 000 korun platí až od 1. ledna 2015, nyní tedy žádné další daňové povinnosti seniorům nehrozí.

Zapamatujte si

Pracující senioři automaticky uplatňují za rok 2014 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Pokud tuto slevu chtějí i za rok 2013, je nutné nejpozději do 1. 4. 2017 podat dodatečné daňové přiznání.

Příjmy od 15 001 Kč včetně

Daňové přiznání není pouze záležitostí živnostníků, v některých případech je jeho vyplnění povinné i pro zaměstnance. Překročily-li roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob, za rok 2014 částku 15 000 Kč, pak je nutné podat daňové přiznání. Za zaměstnance mající pouze příjmy ze zaměstnaneckého poměru splní daňovou povinnost zpravidla zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Požádat posledního zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně může i zaměstnanec, který pracoval během roku 2014 pro více zaměstnavatelů, pokud tato zaměstnání navzájem nekolidovala. Zaměstnanci s příjmy pouze ze zaměstnání, kteří podepsali u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, tedy nemají s daněmi žádné starosti. Vše za ně vyřídí zaměstnavatel, vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zapamatujte si

Za zaměstnance vše vyřídí jejich zaměstnavatel. Pokud ale měli jiné zdanitelné příjmy převyšující 15 000 Kč, musejí podat daňové přiznání. Zaměstnavatel jim vydá potvrzení o zdanitelných příjmech, které k přiznání doloží.

Pozor na limit 6000 korun podnikání

Pokud jste během roku 2014 pobírali kromě mzdy i příjem z podnikání a samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu nebo ostatních příjmů do 6000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání. Při překročení uvedeného limitu jeho podání však již nutné je. Daňové záležitosti za zaměstnance v tomto případě už totiž nemůže vyřídit zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně. Zaměstnanci, kteří musejí podávat daňové přiznání, neboť mají například za rok 2014 příjem z pronájmu 50 000 Kč, musejí požádat svého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2014. Tento doklad je přílohou daňového přiznání, upozorňuje Gabriela Ivanco.

Zapamatujte si

Roční příjem do 6000 Kč včetně z jinak zdanitelných činností nedaníte a nikam neuvádíte.

Příležitostné příjmy

Daňové přiznání za rok 2014 se nepodává při příjmech do 30 000 Kč z příležitostných činností. Typickými příklady jsou:

 • pronájmy movitých věcí,
 • příjmy z pěstitelství nebo chovatelství.

Limitem je roční příjem, nikoliv tedy hrubý zisk (příjem − výdaj). Aby se jednalo o příležitostný příjem, nelze mít pro tuto činnost živnostenské oprávnění a musí se jednat o jednorázové činnosti a služby. Příležitostný příjem třeba formou prodeje ovoce ze zahrádky může mít jak zaměstnanec, tak i živnostník nebo penzista. Při překročení limitu je ovšem nutné zahrnout veškerý příjem z příležitostných činností do daňového přiznání.

Zapamatujte si

Prodej ovoce či zeleniny ze zahrádky nebo třeba příjem z pronájmu cirkulárky danit nemusíte, pokud nepřekročí 30 000 Kč za rok.

Příjmy, které nemusíte do přiznání uvádět

Tři skupiny příjmů nemusíte do přiznání uvádět vůbec. Jedná se o příjmy, které nejsou předmětem daně a jež jsou uvedeny v § 3 zákona o dani z příjmu. Typickými příklady jsou:

 • úvěry nebo zápůjčky,
 • příjem z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem z vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Další skupinu tvoří příjmy osvobozené od daně, které najdete v § 4 zákona o dani z příjmu. Sem patří například:

 • příjmy z prodeje movitých věcí,
 • výživné,
 • důchody do výše 306 000 Kč a podobně.

Osvobození těchto příjmů je mnohdy podmíněno splněním určitých podmínek nebo časových testů. A v neposlední řadě se do daňového přiznání nemusejí uvádět příjmy, které byly zdaněné zvláštní srážkovou daní – například úroky z běžného účtu nebo podíly na zisku.

Pozor na časový test

Některé příjmy jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pouze při splnění zákonných podmínek. Jedná se například o:

 • příjmy z prodeje rodinného domu, bytu včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku
 • příjmy z prodeje movitých věcí,
 • příjmy z prodeje cenných papírů,
 • příjem získaný ve formě dávek z nemocenského pojištění
 • příjem formou důchodů.

Nedodržení zákonných podmínek znamená, že je nutné příjem zdanit a kupříkladu čistý příjem z prodeje nemovitosti je následně nižší. Časový test je proto velmi důležité si pohlídat.

Jak se daní prodej nemovitosti

Z prodeje domu nebo bytu se neplatí daň z příjmu, má-li prodávající v prodávané nemovitosti bydliště nejméně 2 roky bezprostředně před prodejem. Prodávající, který neměl v prodávané nemovitosti bydliště 2 roky, nebude tento příjem zdaňovat pouze v případě, že danou nemovitost vlastnil před prodejem déle než 5 let, dodává Gabriela Ivanco.

U družstevního bytu se jedná o převod členských práv družstva a z převodu se neplatí daň z příjmu, pokud je doba mezi nabytím a převodem členských práv delší než 5 let. Pohlídání si časového testu je velmi důležité s ohledem na čistý příjem z prodeje a splnění daňové povinnosti.

Příjem získaný z prodeje auta je od daně osvobozen, když doba mezi nabytím a prodejem dané věci přesahuje dobu 1 roku. Kupříkladu při prodeji darovaného auta po půl roce se tedy z inkasovaných peněz daň z příjmu odvádí.

Zapamatujte si termíny, abyste nemuseli platit daň z příjmů při prodeji

 • 2 roky pro nemovitost, pokud v ní bydlíte
 • 5 let pro nemovitost, pokud v ní nebydlíte
 • 5 let pro převod členských práv družstva
 • 1 rok pro prodej auta

Jak se daní prodej cenných papírů

I příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny, jestliže doba mezi nabytím a převodem cenných papírů při jejich prodeji překročí lhůtu 3 roky. Ještě v roce 2013 byla ovšem lhůta jen šestiměsíční, podmínky se tedy od roku 2014 značně zpřísnily. Drobní investoři však nemusejí časový test dodržet, pokud za rok 2014 činily příjmy z prodeje cenných papírů méně než 100 000 Kč. Důležité je však pamatovat, že limitem je příjem z tohoto prodeje, nikoliv zisk.

skoleni_27_5

Zapamatujte si termíny, abyste nemuseli platit daň z příjmů při prodeji

 • 3 roky pro cenné papíry nebo
 • 100 000 Kč příjem z prodeje za rok (ne zisk) pro drobné investory

Termíny pro podání daňového přiznání

Do 1. dubna 2015 musejí na finanční úřad doručit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 všichni občané, na něž se povinnost daňového přiznání vztahuje. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se lhůta prodlužuje o tři měsíce, ovšem je zapotřebí o této skutečnosti včas informovat finanční úřad. V opačném případě nelze lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit.

Občané, kteří mají zřízenu datovou schránku, musejí daňové přiznání za rok 2014 podat elektronicky, nikoliv papírově, jinak jim finanční úřad udělí automatickou pokutu 2000 Kč. Daň z příjmu fyzických osob je splatná v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).