Hlavní navigace

Jste obětí? Stát vám pomůže!

28. 6. 2005
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Obětí trestných činů přibývá. Kromě psychické újmy pachatelé způsobují i škodu, kterou lze vyjádřit penězi - a ne vždy ji jsou schopni zaplatit. V takovém případě přichází stát a pomáhá. Za jakých podmínek mají oběti trestných činů nárok na odškodnění a v jaké výši ho stát poskytne?

Jsou situace, kdy útok pachatele trestného činu přinese jeho oběti nejen psychickou újmu a ponížení, ale způsobí i škodu, kterou lze vyjádřit v penězích. Mnohdy je možnost jejího vymáhání cestou náhrady škody v trestním řízení natolik nereálná, že stát na sebe přebírá závazek alespoň částečně oběti trestné činnosti a jejím příbuzným pomoci. Pojednává o tom zákon č. 265/2001 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.

Oběť je definována jako fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví. Je jí i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, jestliže této osobě zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.

Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. Pomoc se poskytne občanu České republiky nebo osobě bez státní příslušnosti, která má na našem území trvalý pobyt, pokud škoda na zdraví nebo v důsledku smrti způsobená trestným činem nebyla plně uhrazena.

Podmínky poskytnutí pomoci

Pomoc se poskytne, jestliže o vině pachatele trestného činu, kterým byla způsobena škoda na zdraví, bylo rozhodnuto odsuzujícím rozsudkem nebo rozsudkem, kterým byl pachatel pro nepříčetnost zproštěn obžaloby. Jestliže takový rozsudek nebyl vyhlášen nebo nenabyl právní moci anebo jestliže nebylo zahájeno trestní stíhání proto, že pachatel není znám nebo mu není možné sdělit obvinění, či brání-li trestnímu stíhání zákonná překážka, bude pomoc poskytnuta, nejsou-li na základě výsledku šetření orgánů činných v trestním řízení důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena škoda na zdraví.

Pomoc stát neposkytne, jestliže oběť

 1. je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v důsledku kterého byla poškozena na zdraví, nebo byla účastníkem takového trestného činu,
 2. nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání nebo pokračování v něm, anebo vzala-li takový souhlas zpět, nebo
 3. neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost zejména tím, že bez zbytečného odkladu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž požaduje náhradu škody, nebo jako svědek v trestním řízení využila s odvoláním na svůj poměr k pachateli práva odepřít výpověď.

Stát neposkytne pomoc též tehdy, jestliže celková výše bodového hodnocení za bolest nedosahuje podle příslušného právního předpisu hodnoty alespoň 100 bodů.

Výše pomoci

Pomoc se na žádost obětí poskytne

 1. v paušální částce 25 000 Kč, nebo
 2. ve výši, která představuje obětí prokázanou ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením, a u pozůstalé osoby po oběti prokázané náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu,

snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela.

Jestliže o náhradě škody bylo již rozhodnuto pravomocným rozsudkem, je výše způsobené škody zjištěná v rozsudku závazná pro stanovení pomoci v rozsahu, v jakém o škodě již bylo rozhodnuto.

Pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout 150 000 Kč. Naopak stanovená pomoc může být snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci oběti a k tomu,

 1. do jaké míry oběť spoluzavinila vznik škody,
 2. zda oběť využila všech zákonných prostředků, aby uplatnila nárok na náhradu škody na pachateli nebo na jiné osobě, která je povinna škodu uhradit.

Zásady řízení

Pomoc poskytuje na základě žádosti oběti jménem státu Ministerstvo spravedlnosti. Žádost o poskytnutí pomoci lze podat u Ministerstva spravedlnosti nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené trestným činem, jinak právo zaniká. Ministerstvo spravedlnosti do tří měsíců od podání žádosti a předložení potřebných dokladů buď pomoc poskytne, nebo žadateli sdělí důvody, pro které pomoc nelze poskytnout.

V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště, rodné číslo a připojit k ní:

 1. poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo o jeho oznámení; nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení, a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí známa,
 2. údaje o škodě vzniklé v důsledku trestného činu a o jejím rozsahu, případně o rozsahu, v jakém již škoda byla uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymáhání škody,
 3. údaje o svých majetkových a výdělkových poměrech,
 4. doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat požadované údaje.

Doklady o majetkových a výdělkových poměrech lze nahradit čestným prohlášením.

Změní-li se po podání žádosti o poskytnutí pomoci okolnosti, které mají vliv na posouzení žádosti o poskytnutí pomoci a stanovení její výše, zejména dojde-li jen k částečné náhradě škody, je žadatel povinen na tyto okolnosti Ministerstvo spravedlnosti bezodkladně upozornit.

Při ověřování podmínek pro poskytnutí pomoci mohou pověření zaměstnanci Ministerstva spravedlnosti nahlížet do trestních spisů nebo od orgánů činných v trestním řízení požadovat údaje, které jsou významné pro poskytnutí pomoci. Orgány činné v trestním řízení jsou povinny jejich žádostem vyhovět.

Podmínky vrácení pomoci

Oběť, které byla poskytnuta pomoc, je povinna do pěti let ode dne, kdy jí byla poskytnuta pomoc, odvést na účet Ministerstva spravedlnosti částky, které obdržela jako náhradu škody až do výše poskytnuté pomoci. Neuplatní-li stát do dvou let po uplynutí této lhůty právo na vrácení poskytnuté pomoci, jeho právo zaniká.

Na základě žádosti oběti se Ministerstvo spravedlnosti může jménem státu po uplynutí lhůty vzdát práva na vrácení poskytnuté pomoci, jestliže takový postup odůvodňuje sociální situace oběti, celková výše škody, která jí byla způsobena, a výše náhrady, kterou oběť obdržela.

Stal/a jste se obětí trestného činu?

Autor článku

Právník zabývající se legislativou v oboru trestního, správního a občanského práva. Má praxi v justici a státních orgánech.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).