Hlavní navigace

Jaké daňové změny od příštího roku ovlivní vaši peněženku?

25. 11. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jaké novinky v daních nás čekají v souvislosti s očekávanou platností zákonných opatření?

Na základě zákonného opatření připraveného vládou a schváleného Senátem by mělo od 1.1. 2014 dojít k úpravě daňových a dalších předpisů v návaznosti na účinnost nového občanského zákoníku (NOZ). 

Obsah, průběh přípravy a schvalování tohoto zákonného opatření, stejně jako jeho stále nejistá budoucnost (zákonné opatření musí být schváleno na první schůzi nové Poslanecké sněmovny, jinak pozbývá platnosti), bylo v různých médiích široce diskutováno. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s nejvýznamnějšími změnami, které nás (pravděpodobně) čekají v oblasti zdanění fyzických osob.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), prochází v návaznosti na nový občanský zákoník celou řadou terminologických změn, část týkající se zdanění fyzických osob nevyjímaje (výčet hlavních terminologických změn uvádíme v závěru článku). Dále byly do zákonného opatření zakomponovány některé změny již dříve schválené zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, které měly být původně účinné od 1.1.2015. 

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů

Do konce roku 2013 jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 6 měsíců. Toto osvobození se týká pouze osob, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Pokud by nebyla tato podmínka splněna, osvobození bylo možné uplatnit po uplynutí lhůty 5ti let.

Nově bude možné příjmy z prodeje cenných papírů osvobodit, pokud doba mezi jejich prodejem a nabytím přesáhne 3 roky. V případě kratší držby bude příjem z prodeje cenných papírů osvobozen, pokud jeho výše nepřekročí ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

Dle přechodných ustanovení se podle nové úpravy postupuje až u cenných papírů nabytých po 1.1. 2014, tj. u cenných papírů nabytých před rokem 2014 a prodaných po 1.1. 2014 se bude postupovat dle pravidel platných do konce roku 2013.

Zdanění dohod o provedení práce

Dohody o provedení práce, u kterých odměna nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani, by měly být zdaněny srážkovou daní ve výši 15 % (dosavadní limit je 5000 Kč). Dochází tak ke sjednocení limitu s předpisy sociálního a zdravotního pojištění, na základě kterých odměny z dohod o provedení práce do 10 000 Kč nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Zdanění autorských honorářů

Mělo by dojít rovněž ke zvýšení limitu pro aplikaci srážkové daně u autorských honorářů. Doposud příjmy autorů představovaly pro účely zdanění samostatný základ daně, pokud jejich výše v kalendářním měsíci nepřekročila částku 7000 Kč. Od 1.1. 2014 by mělo dojít ke zvýšení tohoto limitu a v samostatném základu daně budou zdaněny autorské honoráře, jejichž výše za kalendářní měsíc nepřekročí částku 10 000 Kč. 

To znamená, že obdržení autorského honoráře do stanoveného limitu odprošťuje příjemce od nutnosti podávat přiznání k dani z příjmu fyzických osob, neboť tento příjem je zdaněn srážkovou daní ve výši 15 % u zdroje prostřednictvím plátce.

Osvobození příležitostných příjmů

Dle textace zákonného opatření by mělo dojít také ke zvýšení limitu pro osvobození příležitostných příjmů z částky 20 000 Kč na 30 000 Kč. Příležitostné příjmy jsou obecně zdaněny v § 10 ZDP a jsou definovány jako příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem.

Pro posouzení limitu pro osvobození je třeba brát v úvahu celkovou hodnotu obdrženého příjmů (tj. bez odečtení souvisejících výdajů). Pokud nejsou podmínky pro osvobození splněny, je dílčím základem daně příjem snížený o skutečně prokazatelné výdaje na jeho dosažení. U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství je možné uplatnit paušální výdaje ve výši 80 %.

Zdanění darů a příjmů z dědění

Zásadní změnou, která by měla po schválení zákonného opatření nastat, je zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a integrace daně dědické a daně darovací do daně z příjmů (daň z převodu nemovitostí by měla být upravena samostatným zákonem). 

Příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu jsou nově upraveny v § 4a ZDP, který stanoví, že tyto příjmy jsou od uplatňování daně z příjmů fyzických osob osvobozeny. Příjmy z bezúplatných příjmů (nový pojem pro dary) jsou nově zahrnuty v § 10 odst. 1 písm. n) ZDP. To znamená, že tyto příjmy by měly být obecně zdaněny sazbou daně ve výši 15 % (a nikoliv progresivní sazbou daně 7 % – 40 %).

Dále, pokud jsou bezúplatné příjmy obdrženy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší (tj. od sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodičů manžela) či se jedná o osobu, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku ve společně hospodařící domácnosti, jsou tyto příjmy osvobozeny.

skoleni_8_6

Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob jsou rovněž bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nepřevýší částku 15 000 Kč.

Terminologický slovníček

V souvislosti s NOZ dojde také ke změně některých pojmů. Pro lepší orientaci přinášíme souhrn nejpodstatnějších změn, které se týkají daně z příjmů fyzických osob.

Terminologický slovníček
Termín platný do konce roku 2013 Termín platný od počátku roku 2014
Dar  Bezúplatné plnění
Půjčka Zápůjčka
Závazek Dluh
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků Příjmy ze závislé činnosti
Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti
Příjmy z pronájmu Příjmy z nájmu
Nájem podniku Pacht obchodního závodu
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).