Hlavní navigace

Jak stát pomáhá mladým bydlet

27. 2. 2009
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

O vlastním bydlení sní snad každý. Jenže jak jej získat, když nemáte dostatek vlastních finančních prostředků a banka vám 100% hypotéku neposkytne? Aby nezůstalo pouze u snění, nabízí mladým pomocnou ruku stát. Výhodná nabídka státní pomoci? Jak pro koho...

A to zejména prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, který osobám mladším 36 let nabízí výhodné úvěry na pořízení bydlení. Ovšem letos je jeho nabídka úvěrů chudší než v minulých letech. V roce 2009 fond poskytuje pouze Úvěr 300, v rámci něhož si mohou mladí lidé půjčit až 300 000 korun. Tento úvěr je určen na výstavbu nebo koupi bytu či rodinného domu s jedním bytem. Získané prostředky mohou žadatelé použít také k úhradě převodu členských práv a povinností v bytovém družstvě nebo k úhradě členského vkladu do bytového družstva. Zbylé dva typy úvěrů, Úvěr 150 a Úvěr 200, fond v současné době neposkytuje. V rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009 nejsou pro tuto formu podpory určeny finanční prostředky, informuje fond na svých internetových stránkách.

Výhodná nabídka?

Na první pohled vypadá nabídka třísettisícového úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení velice lákavě. Zatímco úrokové sazby hypotečních úvěrů začínají zhruba na 4,7 % p. a., Úvěr 300 je úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 2 procenta ročně. Úvěr mohou žadatelé čerpat do tří let ode dne nabytí účinnosti úvěrové smlouvy, přičemž finanční prostředky musí začít čerpat nejpozději do dvou let. Velkorysá je i 20letá doba splatnosti.

Úvěr se splácí pravidelnými měsíčními anuitními splátkami, přičemž první splátka je splatná již následující měsíc po měsíci, kdy byl úvěr čerpán. Příjemce úvěru také potěší, že mohou kdykoliv zaplatit mimořádnou splátku, a to bez sankcí za předčasné splácení. A dlužníci jistě ocení i možnost přerušit splácení jistiny úvěru až po dobu dvou let, mají-li k tomu sociální, rodinné nebo jiné závažné důvody, jako jsou ztráta zaměstnání nebo nemoc. Doba splatnosti úvěru se následně prodlouží o dobu, na kterou bylo přerušení splácení povoleno. Odložen může být také počátek splácení jistiny úvěru, a to až na dobu deseti let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním. Příjemce úvěru tedy splácí pouze úrok. Ovšem celková doba splatnosti nesmí překročit stanovených 20 let. Navíc, za každé narozené (i osvojené) dítě, které se narodilo v době po poskytnutí úvěru a dříve, než je úvěr plně splacen, sníží fond nesplacený zůstatek jistiny o částku 30 000 Kč, pokud o to dlužník požádá.

Zajištění splácení úvěru žadatelem mívá nejčastěji podobu závazku ručitele, ale může jít i o jinou standardní formu zajištění. Dobrou zprávou pro žadatele o úvěr je, že zajištění zástavou na nemovitosti fond zpravidla přenechá hypoteční bance.

Jak pro koho

Nízká úroková sazba, pevné měsíční splátky, dlouhá doba splatnosti a možnost odkladu splátek. Kdo by o takový úvěr neměl zájem? Ovšem při bližším pohledu tato výhodná nabídka skrývá několik omezujících ale. Za prvé, žadatelem o Úvěr 300 může být podle nařízení vlády 616/2004 Sb. pouze taková fyzická osoba, která žije v manželství, ve kterém alespoň jeden z manželů nedovrší v roce podání žádosti 36 let. Případně taková osoba, která nežije v manželství, nedovrší v roce podání žádosti 36 let, trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a úvěr nebyl poskytnut druhému rodiči tohoto dítěte. Pokud jste tedy rozvedený(á), splňujete podmínky uvedené výše a váš bývalý partner/partnerka některý z úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení již čerpal(a) nebo čerpá, ztrácíte na poskytnutí takového úvěru nárok a naopak. To ovšem neplatí, máte-li ve své péči další nezletilé dítě. Poté smíte o úvěr žádat oba.

Za druhé, žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem bytu nebo rodinného domu, případně nájemcem družstevního bytu. Jestliže žije v manželství, vztahují se tyto podmínky i na jeho partnera nebo partnerku. Navíc po dobu splácení úvěru musí žadatel v bytě postaveném s jeho pomocí trvale bydlet a daný byt musí být v jeho výlučném vlastnictví, případně musí být součástí společného jmění manželů nebo ve společném nájmu manželů, jedná-li se o byt družstevní.

Za třetí, úvěr nemůže být jednomu příjemci poskytnut opakovaně. Smůlu mají také ti, kteří by si jej chtěli vzít na výstavbu nebo koupi takového bytu, na který fond v minulosti již úvěr poskytl. Dále úvěr nelze použít na cokoliv, ale pouze k účelu uvedenému v žádosti o čerpání úvěru a jen na úhradu takových nákladů, které jsou přesně definovány vládním nařízením č. 616/2004 Sb. Úvěrem mohou být hrazeny například stavební práce a materiál, včetně jeho dopravy, vodovodní, kanalizační, elektrické a plynové přípojky, a dále zjednodušeně veškeré vybavení, které je pevně spojeno s budovou, počínaje okny, vytápěním, sanitárním vybavením až po pevně vestavěnou kuchyňskou linku a vestavěné spotřebiče, a to včetně jejich dopravy. Nelze jím naopak financovat koupi stavebního pozemku, projektovou dokumentaci, venkovní úpravy, samostatně stojící nábytek a jiné. (K jakým konkrétním účelům lze prostředky z úvěru použít, se dozvíte na internetových stránkách Státního fondu rozvoje bydlení.) V žádném případě nelze úvěr použít na splacení jiného úvěru nebo půjčky. Čtěte více: Kupujete nový byt? Pozor na standardy bez možnosti dalších změn

Veškeré finanční prostředky, které nebyly využity v souladu s účelem, musí příjemce úvěru fondu okamžitě vrátit zpět. Navíc, naplnění účelu čerpání úvěru je fond oprávněn kdykoliv po celou dobu splatnosti úvěru kontrolovat, dokonce i fyzickou kontrolou v daném bytě či rodinném domě. Nejenže je příjemce úvěru povinen takovou kontrolu strpět, ale také musí na vyžádání předložit veškeré doklady, o které fond požádá (např. doklad o příjmech, o trvalém pobytu, podklady nezbytné k ověření účelovosti, návratnosti a zajištění poskytnutého úvěru aj.).

Příspěvky k hypotečnímu úvěru

Pomoc při zajištění vlastního bydlení nabízí mladým také Ministerstvo pro místní rozvoj, a to prostřednictvím jednotlivých hypotečních bank. O podporu, která má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru, mohou požádat lidé mladší 36 let, a to bez ohledu na jejich rodinný stav nebo počet dětí. Pokud ovšem žadatel(ka) žije v manželství, musí tuto podmínku splnit i jeho partnerka nebo její partner. I tato nabídka vypadá na první pohled lákavě. Jestliže průměrná úroková sazba, za kterou v předchozím kalendářním roce hypoteční banky poskytly nové úvěry se státní podporou, vzroste nad 5 %, můžete požádat o státní finanční příspěvek. Čím výše se přitom průměrná úroková sazba vyšplhá nad hranici 5 procent, tím vyšší je úroková dotace, která v současné době činí 1 procentní bod. Tato dotace je vyplácena po celou dobu splácení hypotečního úvěru, nejdéle ale po dobu deseti let, a její výše platí vždy po dobu fixace, maximálně však po dobu pěti let. Poté dojde k jejímu přepočtu. Čtěte více: Hypotéky opět získají úrokovou státní dotaci

Ovšem ani tato podpora není určena každému. Kromě věkového omezení musí žadatelé splnit i některé jiné podmínky. Za prvé, v době podání žádosti nesmíte mít ve vlastnictví ani ve spoluvlastnictví jinou nemovitost než tu, kterou jste zakoupili s pomocí hypotečního úvěru, k němuž požadujete podporu. Jste-li ženatý/vdaná, musí tuto podmínku splnit i vaše manželka/váš manžel. Za druhé, tato nemovitost (pouze byt nebo rodinný dům s jedním bytem) musí být stará nejméně dva roky a musí se nacházet na území ČR. Dále po dobu poskytování podpory v ní musíte trvale bydlet a musí být ve vašem výlučném vlastnictví (případně ve společném jmění manželů). Pokud si kupujete byt, poskytují se příspěvky pouze k úvěru nebo jeho části do částky 800 000 Kč. V případě rodinného domu pak nejvýše do částky 1,5 mil. Kč. Na část úvěru přesahující tuto hranici se příspěvky neposkytují.

A co je nejdůležitější, písemnou žádost o poskytnutí podpory musíte své hypoteční bance předložit nejdříve v den uzavření smlouvy o hypotečním úvěru a nejpozději v den prvního čerpání úvěru. O podporu tedy nelze požádat zpětně.

Půjčky se státním příspěvkem mladým manželům

S vlastním návrhem, jak zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro mladé a současně zvýšit porodnost, přišli v polovině minulého roku také poslanci KSČM. Jejich návrh zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům (sněmovní tisk 539), který zatím ještě neprošel ani prvním čtením, počítá s poskytováním zvýhodněných půjček na výdaje spojené s pořízením domu či bytu, včetně úhrady členského podílu družstevního bytu, anebo výdaje na nákup bytového zařízení. Na půjčku by přitom neměl nárok každý, ale byla by určena pouze úzké skupině osob. Žadatelé o ni, kterými mohou být pouze manželé, by museli splnit hned několik podmínek. Například měli by mít trvalé bydliště v České republice, oběma by v roce podání žádosti o půjčku mělo být nejvýše 30 let, jejich průměrný měsíční příjem v předchozím kalendářním roce by neměl překročit čtyřnásobek životního minima, oba by měli být výdělečně činní a žádný z nich by neměl být vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem bytu nebo domu. O půjčku by mohli požádat také samoživitelé do 30 let pečující o dítě mladší tří let.

skoleni_29_6

Pokud by návrh poslanců prošel, mohli by si manželé půjčit až 400 000 Kč na pořízení bytu a maximálně 100 000 Kč na zařízení bytu. Roční úroková sazba by v prvním případě dosahovala 3 %, ve druhém pak 6 % p. a. Doba splatnosti by činila nejvýše 10 let a při narození dítěte by mohli manželé požádat o odklad splácení až na jeden rok. Navíc, za každé narozené dítě by manželé obdrželi státní příspěvek, který by u prvního dítěte v pořadí dosahoval 10 000 Kč, u druhého a každého dalšího dítěte 15 000 Kč. Půjčky se státním příspěvkem by neposkytovaly všechny banky, ale pouze ty, které by k tomu oprávnila vláda, přičemž státní příspěvek by bankám mělo uhradit ministerstvo financí. Aby to nebylo tak jednoduché, o státní příspěvek by občané nežádali svou banku, ale svůj nárok by měli uplatnit u příslušného obecního úřadu.

A jak se k návrhu poslanců staví vláda? Nesouhlasí s ním. Návrh by podle ní znamenal další zátěž pro státní rozpočet, s níž se v nejbližších letech nepočítalo, zpochybňuje, zda by se podařilo dosáhnout jednoho z hlavních cílů zákona, a to zvýšení porodnosti, a poukazuje také na skutečnost, že návrh zákona se neslučuje s právem EU. Vláda návrhu dále vytýká, že okruh oprávněných osob je vymezen velmi úzce, a nejasná je podle ní i úprava podávání žádostí o příspěvek. Za důležitý nedostatek, který by byl jen obtížně přijatelný, také považuje stanovení povinnosti soukromému subjektu (bance), aby uzavřela smlouvu o půjčce a ještě za netržních podmínek. Návrh zákona tak pravděpodobně Poslaneckou sněmovnou neprojde. Na druhou stranu, opozice již dokázala koalici několikrát překvapit.

Anketa

Je podle vás vlastní bydlení dostupné pro každého?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).