Hlavní navigace

Jak optimalizovat daně pomocí spolupracující osoby?

18. 12. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Uplatňování daňových slev na manželku a děti u podnikatelů pro rok 2013 ztížila nepopulární daňová opatření. Přesto existuje legální cesta, jak daně obelstít. Využijte institutu spolupracující osoby.

Nejčastější optimalizační případy spolupráce osob

Možnost optimalizace daňové povinnosti manželů a ostatních fyzických osob žijících v domácnosti s poplatníkem stanoví § 13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).  Institut spolupracující osoby umožňuje rozdělit příjmy a výdaje poplatníka daně z příjmů fyzických osob na osobu s ním v domácnosti a minimalizovat daňové zatížení rodiny a snížit náklady na sociální a zdravotní pojištění poplatníka. Využití tohoto institutu je výhodné zvážit zejména v následujících situacích:

1) Spolupracující osoba nemá žádné své zdanitelné příjmy (mateřská, rodičovská dovolená, student, nezaměstnaný atd.). 

  • Osoba nemůže uplatnit slevy na dani (především slevu na poplatníka) a další odčitatelné položky od základu daně (např. odpočet úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření, poskytnuté dary, odpočet na penzijní připojištění a životní pojištění), protože nemá žádné zdanitelné příjmy.

2) Spolupracující osoba má nízké zdanitelné příjmy

  • Osoba má tak nízké zdanitelné příjmy, že není umožněno uplatnění výše slev a dalších odčitatelných položek od základu daně v plné výši.

3) Podnikatel uplatňuje výdaje paušálem

V souvislosti s daňovými změnami platnými od roku 2013 došlo k omezení uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na děti. Podnikatel, který uplatňuje výdaje paušálem a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na manželku bez příjmů a daňové zvýhodnění na děti.

4) Podnikatel s vysokým základem daně (solidární daň)

  • Pokud je podnikatel s ohledem na výši dosaženého základu daně z podnikání povinen platit solidární zvýšení daně dle § 16a Zákona o daních z příjmů

5) Podnikatel ve zdaňovacím období dosáhl daňové ztráty

  • Podnikatel dosáhl daňové ztráty a převede část daňové ztráty na spolupracující osobu, která má vyšší základ daně, a sníží tak daňovou povinnost této spolupracující osoby.

Kdo může být spolupracující osobou?

Spolupracující osobou mohou být manžel/manželka či ostatní osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. Příjmy a výdaje však nelze rozdělovat na:

Domácností se podle § 115 stávajícího zákona č. 40/1964 Sb., rozumí fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně hradí náklady na své potřeby. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva  od 1. 1. 2014 dojde v ustanovení § 13 ZDP  ke změně pojmu „domácnost“ na „společně hospodařící domácnost“. Společně hospodařící domácností se dle nového § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

V návaznosti na podmínky využití institutu spolupracující osoby je dle individuální situace poplatníka vhodné porovnat možnost spolupracující osoby versus uplatnění daňových slev na manžela/manželku a daňového zvýhodnění na děti.

Rozdělení příjmů a výdajů

Na spolupracující osobu lze rozdělit pouze příjmy a výdaje dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti dle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) ZDP a v § 7 odst. 2 ZDP. Dále lze na spolupracující osobu rozdělit příjmy a výdaje účastníka sdružení osob bez právní subjektivity, které jsou příjmem dle § 7 ZDP.

Pro rozdělení příjmů a výdajů existují maximální limity, které jsou stanoveny v § 13 ZDP. Ty jsou určeny v závislosti na tom, zda se jedná o spolupráci manžela/manželky nebo ostatních osob žijících s poplatníkem v domácnosti.

Pozor na registrační povinnosti

Při zahájení spolupráce se na spolupracující osobu vztahuje registrační povinnost k dani z příjmů, k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. To je jeden z hlavních důvodů, proč myslet na daňovou optimalizaci formou spolupracující osoby a s tím související povinnosti již teď v roce 2013, i když daňové přiznání k dani z příjmů budeme podávat až v březnu resp. v červnu 2014.

Registrační povinnost k dani z příjmů je stanovena v § 125 až § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a § 39 odst. 1 ZDP. Spolupracující osoba tak má povinnost oznámit místně příslušnému finančnímu úřadu zahájení spolupráce do 30 dní od zahájení spolupráce.

Povinnost oznámit příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení zahájení činnosti jako spolupracující osoba vyplývá z § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a to nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla spolupráce zahájena. Současně zákon spolupracující osobě ukládá povinnost oznámit jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby samostatně výdělečně činné, s níž spolupracuje.

Podle znění § 5 písm. b) bod 8 a § 10 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění je spolupracující osoba povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila.

Spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění

Další výhodou institutu spolupracujících osob je to, že spolupracující osoba nemusí mít své živnostenské oprávnění (živnostenský list).

legislativni_zmeny_21

Přiznání k dani z příjmů

Spolupracující osoba je z hlediska daně z příjmů samostatným daňovým subjektem, tzn. podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob v zákonem stanovených termínech. V daňovém přiznání uvede podíl převedených příjmů a výdajů, případně další její zdanitelné příjmy.

Daňové zvýhodnění na děti

Na začátku roku 2013, kdy došlo ke změnám v uplatňování daňového zvýhodnění na vyživované dítě u podnikatelů, kteří uplatňují výdaje paušálem, vznikla otázka, zda toto daňové zvýhodnění může uplatnit spolupracující osoba podnikatele? Z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 2. 2013 v příspěvku 392/20.02.13 vyplynulo, že to možné je. Pokud tedy podnikatel uplatní výdaje paušálem dle § 7 odst. 7 ZDP a dle § 35 ca ZDP nemůže uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, lze toto zvýhodnění uplatnit u spolupracující osoby. Může tak dojít k poměrně velké daňové úspoře rodiny.

Autor článku

Zabývám se daňovou problematikou, daňovým poradenství a zároveň publikační činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).