Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2016

9. 11. 2015
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Správně spočítaný a načasovaný důchod znamená vyšší penzi. Detailní návod, jak vypočítat důchod pro rok 2016.

Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení na základě vaší doby pojištění DP a vašich celkových ročních výdělků od roku 1986 do roku 2015 podle zákona o důchodovém pojištění. O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v šesti odstavcích popsaný postup se někdy může lišit o několik Kč oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé zřídka se vyskytující skutečnosti. Uvedený výpočet platí pouze (!!!) pro rok 2016.

1. Datum nároku na odchod do důchodu DAT

Věk odchodu do důchodu Vd = r + m (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození Rn z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet vychovaných dětí.

Tabulka: Kdy půjdete do důchodu?

Věk narození pojištěnce Muži Ženy bez dětí Ženy + 1 dítě Ženy + 2 děti Ženy + 3–4 děti Ženy + 5 dětí a více
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m

Úplnou tabulku (pro další roky narození) naleznete v zákoně o důchodovém pojištění.

Ke svému datu narození připočteme věk Vd určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchodu DAT. Skutečné datum odchodu do důchodu DATskut se samozřejmě od data DAT může lišit – podrobněji viz odstavec 5.

Ilustrační obrázek
Autor: http://www.isifa.com

Ilustrační obrázek

2. Doba pojištění DP (= celková doba zaměstnanosti od začátku do DATskut)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle odstavce 5 (pozdější odchod do důchodu).

Pro ty, kteří mají nárok na důchod v roce 2016, musí být důchodové pojištění (DP) 33 a více let (počítáno ve dnech, s respektováním přestupných roků). Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum vydání závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítávají pouze 80 % (například studium po dosažení 18 roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby DP se nezapočítávají:

 • částečně dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
 • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
 • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění DP věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 5 a 6 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Vstupní hodnoty výpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) každý rok na podzim vyhlašuje všechny hodnoty potřebné k výpočtu důchodu v příštím roce. K 20. říjnu 2015 (tj. pro výpočet důchodů v roce 2015) oznámilo:

 • VVZ2014 = 26 357 Kč (všeobecný výpočtový základ pro rok 2014)
 • KP2014 = 1,0246 (přepočítávací koeficient pro úpravu VVZ2014)
 • H12016 = 11 883 Kč (1. redukční hranice pro rok 2016)
 • H22016 = 108 024 Kč (2. redukční hranice pro rok 2016)
 • DUCHz2016 = 2 440 Kč (základní výměra důchodu pro rok 2016)

4. Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1. 1. do 31. 12. 2016 (R = 2016) se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2015 (tj. bez roku 2016).

Pokud výpočet provádíte už v roce 2015, je třeba VZ2015 a VD2015 odhadnout, protože dosud není znám – ale i hrubý odhad může změnit výsledný výpočet jen o pár korun.

Rok r Vyloučené doby (dny) Vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v Kč
v roce r)
Koeficienty přepočtu Roční vyměřovací základ (váš hrubý roční výdělek v roce r přepočtený na rok R = 2015)
Rok VDr VZr KP2015/r RVZr = VZr x KP2015/r
1986   9,1111  
1987   8,9244  
1988   8,7255  
1989   8,5190  
1990   8,2183  
1991   7,1217  
1992   5,8151  
1993   4,6425  
1994   3,9161  
1995   3,3046  
1996   2,7910  
1997   2,5248  
1998   2,3095  
1999   2,1340  
2000   2,0019  
2001   1,8446  
2002   1,7189  
2003   1,6104  
2004   1,5102  
2005   1,4358  
2006   1,3469  
2007   1,2545  
2008   1,1600  
2009   1,1210  
2010   1,1011  
2011   1,0762  
2012   1,0426  
2013   1,0426  
2014   1,0246  
2015 1,0000
Celkem VDr =  RVZr =

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (r = 1986 až 2015) svůj vyměřovací základ VZr (= váš celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj. dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání atd.). Potřebné údaje naleznete na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby (tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo Obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

Pro rozhodné období (roky 1986 až 2015) násobíme v každém roce r vyměřovací základ VZr příslušným koeficientem přepočtu KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= hrubý roční příjem přepočtený na rok 2015). Součtem všech těchto příjmů dostaneme celkový přepočtený příjem Σ RVZr (Kč) za rozhodné období. Součtem všech vyloučených dob VDr dostaneme celkovou vyloučenou dobu Σ VDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem Pd za celé rozhodné období, které se rovná 10 957 dnům (= roky 1986 až 2015) mínus vyloučené doby:

Pd = Σ RVZr / (10957 – Σ VDr ) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (365/12 = 30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základ OVZ (průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na rok 2015):

OVZ = Pd x 30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základu VPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu DUCHp, započte plně částka do 11 883 Kč (= H12016), z částky nad 11 883 do 108 204 Kč (= H22016) jen 26 % a nad částku 108 024 vůbec nic (toto platí od roku 2016 i pro další léta, pouze H1 a H2 se budou měnit), viz následující tabulku:

Pro osobní vyměřovací základ OVZ Výše výpočtového základu VPZ
do 11 883 Kč VPZ = OVZ
nad 11 883 do 108 024 Kč VPZ = 118 830 + (OVZ – 11 883) x 0,26
nad 108 024 Kč VPZ se již nezvyšuje

Výše procentní části důchodu DUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP (= doba zaměstnanosti maximálně do DAT, viz 2. bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

DUCHp = celé číslo z dělení (DP / 365) x 0,015 x VPZ

Kalkulačka: jak vysoký nebo nízký důchod budete mít?

Důchodová kalkulačka vám spočítá věk odchodu do důchodu a předpokládaný měsíční důchod přepočtený na „současné ceny“, abyste jej mohli porovnat s vaší hrubou mzdou.

5. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu DATskut s datem nároku na odchod DAT (podle 1. bodu), zjistíme rozdíl ROZ.

ROZ = DATsk – DAT (kalendářní dny)

Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp vypočteného dle 4. bodu tak, že:

 1. Za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které převyšují datum DAT, zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ
 2. Za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ, které chybí k datu DAT, snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp
 • o 0,9 % z VPZ (pokud ROZ = 1 až 360 dnů)
 • o 1,2 % z VPZ (pro ROZ = 361 až 720 dnů)
 • o 1,5 % z VPZ (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

6. Závěr

Celková výše důchodu DUCH se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 4. a 5. bodu) a základní výměry DUCHz , která je pro rok 2016 rovna 2440 Kč):

DUCH = DUCHp + 2440

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se mírným skokem mění vždy k následujícím dnům:

 • k 1. lednu každého kalendářního roku, protože k tomuto datu se zvyšují koeficienty přepočtu KPR/r, mění se první i druhá redukční hranice osobního vyměřovacího základu OVZ a zvyšuje se základní výměra DUCHz,
 • když celková doba pojištění DP se zvýší o celý jeden kalendářní rok,
 • každých 90 dnů, o které se datum skutečného odchodu do důchodu DATskut liší od data nároku na důchod DAT (viz odstavec 5).

Doporučení

Zkontrolujte si, aby doba zaměstnanosti DP (dle 2. bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %.

Pokud odcházíte do důchodu podle 5. bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATskut tak, abyste zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 % nebo dokonce o 1,5 % z částky DUCHp.

Spočítejte si rozdíl ve výši důchodu při odchodu do 31. 12. 2015 a od 1. 1. 2016.

skoleni_29_6

Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí to je pár desetikorun (max. 100 Kč při OVZ asi 28 000 Kč) do minusu a u těch vyvolených (OVZ asi 35 000 Kč a více) nějaká stokoruna do plusu.

Předdůchody

Nově existuje tzv. předdůchod určený pojištěncům, kteří v životě měli slušné příjmy a už se napracovali dost (horníci, hutníci atp.). Ten lze popsat stručně těmito jeho vlastnostmi:

 • Do předčasného důchodu lze odejít o 2 až 5 let dříve a od data nároku na důchod vám starobní důchod nebude krácen dle odstavce 5.
 • Po celou dobu předdůchodu si musíte platit důchod z vlastních úspor, musíte tedy pro tento účel mít na svém účtu vázáno několik set tisíc Kč.
 • Během doby předdůchodu za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění.

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).