Hlavní navigace

Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2014?

2. 12. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Pokud si správně spočítáte důchod, můžete ho načasovat tak, že získáte vyšší penzi. Jak na to? Poradí vám tento detailní článek.

Platný výpočet provádí pro většinu pojištěnců (mimo vojáky, policii, hasiče a vězně) Česká správa sociálního zabezpečení, 150 00 Praha 5, Křížová 25 na základě vaší doby pojištění  DP a vašich celkových ročních výdělků od r.1986 do r.2013 podle zákona 155/1995 (včetně jeho pozdějších změn). O tom je ČSSZ průběžně informována vašimi zaměstnavateli. Zde v šesti odstavcích popsaný postup se někdy může lišit o několik Kč oproti výpočtu ČSSZ, protože neuvažujeme některé zřídka se vyskytující skutečnosti. Dále uvedený výpočet platí pouze (!!) pro rok 2014.

1. Datum nároku na odchod do důchodu  DAT

Věk odchodu do důchodu  Vdr + (roky + měsíce) určíme podle roku svého narození  Rn  z následující tabulky, přičemž u žen respektujeme počet vychovaných dětí:

Věk odchodů do důchodů pro muže a ženy
Rok narození pojištěnce  Muži Ženy bez dětí Ženy s 1 dítětem Ženy se 2 dětmi Ženy se 3 nebo 4 dětmi Ženy s 5 a více dětmi
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m
1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m

Úplnou tabulku (pro další roky narození) naleznete v novele zákona 155/95 v r.2011.
Jak vypadá výpočet důchodu, který bude platit do konce letošního roku? To si přečtěte v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2013?

Ke svému datu narození připočteme věk  Vd  určený pomocí uvedené tabulky a tím dostaneme datum nároku na odchod do důchoduDAT. Skutečné datum odchodu do důchodu DATskut se samozřejmě od data DAT může lišit – podrobněji viz odstavec 5.

2. Doba pojištění DP  (= celková doba zaměstnanosti od začátku do DATskut)

Tato doba se určuje jako součet všech dnů, po které jsme byli zaměstnáni včetně dovolených (i mateřských), nemocí a vojenské prezenční služby. Úspěšně absolvovaná učiliště, střední i vysoké školy se započítávají až od 18 let (prvních 6 roků) pouze 80 %, vše však maximálně po datum DAT. Po tomto datu se další zaměstnanost zohledňuje podle odstavce 5  (pozdější odchod do důchodu). Pro ty, kteří mají nárok na důchod v r.2014, musí DP = 30 a více let (počítáno ve dnech, s respektováním přestupných roků!).

Pro přesné stanovení doby DP je třeba zejména vědět, že úspěšně absolvovaná střední a vysoká škola se započítává od 1. září 1. ročníku až po datum vydání závěrečného vysvědčení včetně všech mezilehlých prázdnin. Pozor, některé případy, kdy nejste ve skutečnosti zaměstnáni, se posuzují jako náhradní doba pojištění a do DP se započítává pouze 80 % (například studium po dosažení 18 roku nebo evidovaná doba nezaměstnanosti).

Do doby DP se nezapočítávají:

 • částečně dny mezi datem závěrečného vysvědčení a datem nástupu do zaměstnání,
 • dny mezi ukončením vojenské prezenční služby a nástupem do zaměstnání,
 • mezery mezi jednotlivými zaměstnáními.

Přesnému zjištění doby pojištění  DP  věnujte zvýšenou péči. Závisí na tom správná volba dne odchodu do důchodu – podrobněji viz body 5 a 6 (raději si udělejte několik dnů rezervu).

3. Vstupní hodnoty výpočtu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) každý rok k 30.9. vyhlašuje všechny hodnoty, potřebné k výpočtu důchodu v příštím roce. K 30.9.2013  (pro výpočet důchodů v roce 2014) oznámilo:

VVZ2012 = 25 903,– Kč  (všeobecný výpočtový základ pro rok 2012)

KP2012 = 1,0015  (přepočítávací koeficient pro úpravu VVZ2012)

H1 =   11 415,– Kč  (1.redukční hranice)

H2 =   30 093,– Kč  (2.redukční hranice)                  DUCHz  =  2 340.- Kč

H3 = 103 738,– Kč  (3.redukční hranice)                  (základní výměra důchodu)

4. Určení výpočtového základu VPZ

Pro odchody do důchodu od 1.1. do 31.12. 2014  (R = 2014) se započítávají pouze příjmy v letech 1986 až 2013 (bez  r.2014 !). V následující tabulce jsou koeficienty přepočtu KP2014/r, kterými je třeba násobit roční příjmy VZr, aby se přepočítaly na úroveň roku 1013. Pokud výpočet provádíte už v r.2013, je třeba VZ2013VD2013 odhadnout, protože dosud není znám – ale i hrubý odhad může změnit výsledný výpočet jen o pár korun.

Rok r Vyloučené doby VDr (dny) Vyměřovací základ VZr (hrubý roční výdělek v Kč v roce r) Koeficienty přepočtu KP2014/r Roční vyměřovací základ VZr = VZr x KP2014/r *
1986 8,7523
1987 8,5730
1988 8,3819
1989 8,1836
1990 7,8947
1991 6,8412
1992 5,5861
1993 4,4597
1994 3,7619
1995 3,1745
1996 2,6811
1997 2,4254
1998 2,2186
1999 2,0499
2000 1,9230
2001 1,7720
2002 1,6512
2003 1,5470
2004 1,4507
2005 1,3792
2006 1,2939
2007 1,2051
2008 1,1143
2009 1,0768
2010 1,0577
2011 1,0338
2012 1,0015
2013 1,0000
Celkem VDr = RVZr =

* (Hrubý roční výdělek z roku r přepočtený nárok R = 2014)

Do této tabulky vložíme pro každý rok r (r =1986 až 2013)  svůj vyměřovací základVZr  (= celkový hrubý roční výdělek) a vyloučené dny VDr, tj.dny, kdy jsme neplatili pojistné (neplacené volno, nemoc, bez zaměstnání atd.). Potřebné údaje naleznete na formuláři „Informativní osobní list důchodového pojištění“, jehož výpis vám jednou za rok na vyžádání  poskytne ČSSZ.

Neprokázané doby(tj. doby, které výpis od ČSSZ neobsahuje) je nutno při žádosti o důchod doložit např. dodatečným potvrzením zaměstnavatele nebo Obecního úřadu, maturitním nebo jiným vysvědčením, vojenskou knížkou, případně jinak (dle požadavku ČSSZ).

 Pro rozhodné období (roky 1986 až 2013) násobíme v každém roce r vyměřovací základ  VZr  příslušným koeficientem přepočtu  KPR/r, čímž dostaneme roční vyměřovací základ RVZr (= hrubý roční příjem přepočtený na r.2013). Součtem všech těchto příjmů dostaneme celkový přepočtený příjem  SRVZr  (Kč) za rozhodné období. Součtem všech vyloučených dob  VDr dostaneme celkovou vyloučenou dobu  SVDr (dny).

Nyní vypočítáme průměrný denní příjem  Pd  za celé rozhodné období, které se rovná 10 227 dnům (= roky 1986 až 2013) mínus vyloučené doby:

                                   Pd =  S RVZr / (10227 –  SVDr ) (Kč)

Tento výdělek násobíme průměrnou délkou měsíce v roce (365/12 = 30,4167 dnů), čímž dostaneme osobní vyměřovací základOVZ (průměrný měsíční výdělek za celou dobu pojištění, přepočtený na rok 2013):

                                               OVZPd  x  30,4167

Z takto vypočítané částky OVZ se do výpočtového základuVPZ, na němž přímo závisí procentní část důchodu DUCHp, započte plně částka do 11 415 Kč, z částky nad 11 415 do  30 093.- jen 26 %, z částky nad 30 093 do 103 768 jen 22 % a z částky přesahující 103 768.-  jen 3% (vše platí pouze pro rok 2014), viz následující tabulka:

Pro osobní vyměřovací základ  OVZ Výše výpočtového základu  VPZ
do 11 415 Kč VPZ = OVZ
nad 11 415 do 30 093 Kč VPZ = 11 415 + (OVZ –11 415) x 0,26
nad 30 093 do 103 768 Kč VPZ = 16 271 + (OVZ –30 093) x 0,22
nad 103 768 Kč VPZ = 25 304 + (OVZ –103 768) x 0,03

Výše procentní části důchoduDUCHp se určí tak, že za každý celý rok doby pojištění DP  (= doba zaměstnanosti maximálně do DAT, viz 2.bod) se DUCHp navýší o 1,5 % z hodnoty výpočtového základu VPZ, tedy:

                  DUCHp =  celé číslo z dělení (DP / 365)   x   0,015 x VPZ

5. Pozdější nebo předčasný odchod do důchodu

            Neshoduje-li se datum skutečného odchodu do důchodu  DATskut  s datem nároku na odchod DAT (podle 1.bodu), zjistíme rozdíl ROZ

                                               ROZ  =  DATsk  -  DAT          (kalendářní dny)

            Pak upravíme procentní část důchodu DUCHp vypočteného dle 4.bodu tak, že

 • za každých celých 90 kalendářních dnů rozdílu ROZ,  které převyšují datum DAT,       

zvýšíme DUCHp o 1,5 % z VPZ

 • za každých i necelých 90 kalendářních dnů rozdílu  ROZ,  které chybí k datu DAT,

snížíme při předčasném odchodu do důchodu velikost DUCHp 

 • o 0,9 % z VPZ  (pokud ROZ =  1 až 360 dnů) 
 • o 1,2 % z VPZ  (pro ROZ = 361 až 720 dnů) 
 • o 1,5 % z VPZ  (za zbývající ROZ nad 720 dnů)

6. Závěr

Celková výše důchoduDUCH se určí jako součet procentní výměry DUCHp (podle 4. a 5. bodu) a základní výměry DUCHz , která je pro rok 2014 rovna 2 340.- Kč)

                                         DUCH = DUCHp  +  2340              

Závěrem je třeba upozornit, že velikost důchodu se mírným skokem mění vždy k následujícím dnům:

 • k 1. lednu každého kalendářního roku, protože k tomuto datu se zvyšují koeficienty přepočtu KPR/r, mění se první, druhá i třetí redukční hranice osobního vyměřovacího základu OVZ, mění se procenta, s nimiž je započítáván OVZ nad první redukční hranicí a zvyšuje se základní výměra DUCHz,
 • když celková doba pojištění DP se zvýší o celý jeden kalendářní rok,
 • každých 90 dnů, o které se datum skutečného odchodu do důchodu DATskut  liší od data nároku na důchod  DAT  (viz odstavec 5).

Proto doporučujeme:

skoleni_4_3

 • zkontrolovat, aby doba zaměstnanosti DP  (dle 2.bodu) dělená 365 dny neposkytovala příliš velký zbytek při dělení. Když např. DP = 42 roků a 360 dnů, stačí odejít do důchodu o 5 dnů později, abychom si DUCHp navýšili o 1,5 %.
 • pokud odcházíme do důchodu podle 5.bodu, je třeba zvolit vhodné datum DATsk tak, abychom zbytečně neodpracováním několika dní nepřišli o 0,9 %, 1,2 %  nebo dokonce o 1,5 % z částky  DUCHp.
 • spočítat si rozdíl ve výši důchodu při odchodu do 31.12.2013 a od 1.1.2014

Nicméně zákon je konstruován tak, aby k výrazným skokovým změnám nedocházelo. U většiny lidí to je pár desetikorun (max. 100 Kč při OVZ asi 28 000 Kč) do mínusu a u těch vyvolených (OVZ asi 35 000 Kč a více) nějaká stokoruna do plusu.

Poznámka: Nově existuje tzv. předdůchod určený pojištěncům, kteří v životě měli slušné příjmy a už se napracovali dost (horníci, atp.). Ten lze popsat stručně těmito jeho vlastnostmi:

 • Do předčasného důchodu lze odejít o 2 až 5 let dříve a od data nároku na důchod vám starobní důchod nebude krácen dle odstavce 5.
 • Po celou dobu předdůchodu si musíte platit důchod z vlastních úspor, musíte tedy pro tento účel mít na svém účtu vázáno několik set tisíc Kč.
 • Během doby předdůchodu za vás stát platí zdravotní a sociální pojištění.

Autor článku

Absolvent FEL ČVUT Praha. Pracoval na FEL ČVUT a v Energovodu v oblasti techniky vysokých napětí a technických výpočtů. Nyní je v důchodu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).