Hlavní navigace

Důchodová poradna. Otázky a odpovědi, které jste chtěli znát

18. 9. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Celý život nepracoval, žil jen na sociálních dávkách a důchod se mu spočítá z průměru! Mýty o důchodech vyvrací naše poradna. Dozvíte se, jaký je minimální důchod a co musíte splnit pro to, abyste vůbec nějaký měli.

Výběr otázek z odborné důchodové poradny, ve které odpovídala na vaše dotazy Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ.

Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ (08/2017).
Autor: Česká správa sociálního zabezpečení

Eliška Volfová, ředitelka sekce provádění důchodového pojištění ČSSZ (08/2017).

Celý život OSVČ s malými odvody

Blíží se mi padesátka na krku a od 90. let jsem byl OSVČ. Neplatím minimální zálohy, ale s 60% paušálem je můj vyměřovací základ pro ČSSZ dlouhodobě (asi 10 let) cca 132 000 Kč. Nic moc, vím. Chápu správně, že můj důchod by byl tento vyměřovací základ děleno 12? Tj. okolo 11 000 Kč? Nebo spíše méně? A pomohlo by, kdybych se na léta před dosažením důchodového věku nechal zaměstnat, např. i tím, že si vytvořím s. r. o. a zaměstnám sám sebe?

Z výše vyměřovacího základu se přímo neodvíjí výše důchodu. Výše důchodu je závislá na délce doby důchodového pojištění a na výši osobního vyměřovacího základu pojištěnce, ze kterého se následně důchod vypočítává. Osobní vyměřovací základ pojištěnce je průměr vyměřovacích základů, ze kterých je placeno pojistné za rozhodné období. Skutečné vyměřovací základy, ze kterých je placeno pojistné, se pro důchodové účely násobí koeficientem nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, čímž dochází k jejich navýšení. Z rozhodného období se při výpočtu důchodu stanovuje průměr vyměřovacích základů, navýšený o příslušný koeficient nárůstu.

Pokud budete zaměstnancem v pracovním poměru a váš příjem z této výdělečné činnosti bude podstatně vyšší než nynější roční vyměřovací základ z činnosti OSVČ, bude to mít vliv i na výši důchodu. Doporučila bych vám však konzultaci na příslušné OSSZ, která může vaši situaci posoudit v kontextu znalosti konkrétních skutečností.

Z čeho či jak se počítá důchod v situaci, kdy občan ČR od své zletilosti v 18 letech nikdy nebyl zaměstnaný? Tedy nikdy neměl pracovní smlouvu, maximálně byl celý život na úřadu práce a žil ze sociálních dávek. Až půjde do důchodového věku, jaký bude mít důchod a z čeho se bude počítat? Narážím na informaci, že jistá skupina obyvatel „nepracuje celý život a pak má důchod vypočtený z průměru“, na rozdíl od lidí, kteří do práce chodí a přitom budou mít důchod nízký. Budu moc ráda, když mi tuto tezi potvrdíte, nebo vyvrátíte.

Pro přiznání jakékoli dávky důchodového pojištění musí být splněny podmínky dané zákonem (zákon. č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění). Na starobní důchod, na který se zřejmě ptáte, vzniká nárok pouze v případě, že občan získá potřebnou dobu pojištění a dosáhne důchodového věku. Teprve v případě, že občan tyto podmínky splní a podá žádost o důchod, lze přistoupit k výpočtu jeho důchodu. Občan, který nikdy nebyl zaměstnaný, nárok na starobní důchod z českého důchodového systému nemůže získat.

Důchod a II. pilíř

Jakým způsobem ovlivní výši starobního důchodu účast na II. důchodovém pilíři?

Účast v tzv. II. důchodovém pilíři v období let 2013–2015 ovlivní výši starobního důchodu vypláceného státem. Pokud pojištěnec doplatí pojistné na důchodové pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření ve II. důchodovém pilíři, bude výše procentní výměry jeho starobního důchodu činit 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění, která se kryje s dobou účasti ve II. důchodovém pilíři. V případě, že možnosti doplatit si pojistné nevyužije, bude výše procentní výměry nižší a bude činit 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok účasti ve II. důchodovém pilíři.

Lze si důchodové pojištění dokoupit?

Manželka je cizinka, pochází z Číny a je ve věku 38 let, v ČR nikdy nepracovala. Má ještě reálnou šanci dostat důchod v ČR? Ptám se hlavně kvůli potřebné době pojištění. V jejím případě, aby dosáhla 35 let, by musela pracovat do věku 71 let. Je možné si dobu pojištění „dokoupit“?

Starobní důchod je dávkou důchodového systému, na kterou má nárok občan, který dosáhl důchodového věku stanoveného zákonem a splnil podmínku potřebné doby pojištění. V případě, že pojištěnci nevznikne nárok na starobní důchod, protože nesplní potřebných 35 let pojištění, vznikne mu nárok na starobní důchod také, pokud získal dobu pojištění nejméně 20 let, nebo 15 let pojištění bez náhradních dob (např. evidence na úřadu práce) a dosáhl důchodového věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození. (Např. pokud jde u ženy o rok narození 1979, důchodového věku by pak dosáhla cca v roce 2049).

Získat dobu pojištění je možné také formou dobrovolného důchodového pojištění. Podmínky pro dobrovolné důchodové pojištění definuje § 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dobrovolné důchodové pojištění slouží skutečně pouze k placení důchodového pojištění. Z plateb dobrovolného důchodového pojištění neplyne nárok na nemocenskou nebo podporu v nezaměstnanosti.

Doplacení důchodového pojištění v obecných případech je zákonem omezeno na období jednoho roku přede dnem podání přihlášky k účasti na dobrovolném pojištění a podmínkou je, že před podáním přihlášky byla získána doba pojištění alespoň jeden rok. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění je možná nejdéle po dobu 15 let. Přihlášku k dobrovolné účasti na pojištění podáváte prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, kde vám budou také poskytnuty konkrétnější informace k výši a způsobu plateb.

Pro úplnost uvádím, že v současné době probíhají jednání o uzavření bilaterární smlouvy o sociálním zabezpečení mezi ČR a Čínou. Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je především zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy. Při rozhodování o nároku na důchod v případě, že osoba získala doby pojištění v ČR a v některém ze smluvních států, se posuzuje nárok na důchod nejen podle českých vnitrostátních předpisů, ale současně i podle mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení, kterou Česká republika s příslušným státem uzavřela.

Jak si ověřit nárok na důchod?

V květnu 2018 chci odejít do předčasného důchodu. Měl bych mít k tomu datu odpracováno 47 let. Je to můj propočet a nerad bych se spletl o nějaký den, abych nepřišel o celý rok. Je ČSSZ povinná mi tento termín spočítat? Nejsem si jistý s propočtem. Cca 2 roky jsem byl na Úřadu práce bez podpory, tzn. krácení s koeficientem 0,8.

V tomto případě vám doporučuji, abyste využil nadstandardní služby klientského centra ústředí ČSSZ a objednal si termín pro konzultaci k budoucímu důchodovému nároku s provedením orientačního výpočtu důchodu. Naši odborníci vám v rámci této služby provedou kontrolu celkové doby pojištění a zároveň navrhnou vhodné varianty termínu pro přiznání předčasného starobního důchodu. Termín si můžete objednat online, eventuálně telefonicky na naší speciální lince pro objednání termínu 257 062 869 (pondělí až pátek od 8 do 12 hod.). Pokud bydlíte mimo Prahu, doporučujeme vám požádat o konzultaci odborníky okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Nejmenší důchod, jaký můžete mít

Jaký je v současné době nejmenší důchod, který se vyplácí?

Minimální výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem o důchodovém pojištění a činí 770 Kč. K procentní výměře důchodu náleží ještě základní výměra, která je stejná pro všechny důchody a činí v současné době 2550 Kč. Minimální měsíční výše důchodu přiznaného v letošním roce tedy činí celkem 3320 Kč. Důchod v minimální výši může být přiznán např. v situaci, kdy člověk sice získal stanovený počet let důchodového pojištění, ale v rozhodném období neměl žádné výdělky (nebo jen velmi nízké) a důchod mu zjednodušeně řečeno nebylo z čeho vypočítat.

Před důchodem na Úřadu práce

Mám 3 roky do starobního důchodu a nyní jsem dlouhodobě na úřadu práce. Z čeho se mi bude vypočítávat důchod?

Aby vám vznikl nárok na starobní důchod, musíte splnit dvě podmínky, a to získat potřebnou dobu důchodového pojištění (lidově odpracované roky) a dosáhnout zákonného důchodového věku.

Doba nezaměstnanosti, po kterou jste/byla vedena v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, je tzv. náhradní dobou pojištění. Znamená to, že se tato doba v určitém zákonem stanoveném rozsahu započítává pro nárok na důchod i jeho výši, i když za ni nebylo odvedeno pojistné. Rozsah zápočtu doby evidence u úřadu práce je závislý v zásadě na tom, v jakém období byla doba získána a zda byla vyplácena podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci.

Při zjišťování výdělků pro výpočet důchodu se doba vedení v evidenci úřadu práce, která zasahuje do rozhodného období, vylučuje, aby nedošlo ke snížení průměru výdělků.

Jak se počítá vdovský důchod?

Jak se vypočítá vdovský důchod? Náleží mi vyšší důchod, který měl manžel, a z mého nižšího důchodu se vypočte ten vdovský?

Pokud jsou současně splněny podmínky pro výplatu dvou důchodů – starobního nebo invalidního a vdovského, jedná se o tzv. souběh důchodů.

Pro tuto situaci zákon o důchodovém pojištění stanoví pravidlo, že vyšší důchod se vyplácí v plné výši a z nižšího polovina procentní výměry. Základní výměra důchodů, která v současné době činí 2550 Kč, je při souběhu důchodů vyplácena pouze jednou. Souběh důchodů však neznamená, že žena začne pobírat ke svému důchodu plný starobní důchod svého manžela. Souběh není pouhý součet důchodů.

Důchod zemřelého je základem pro výpočet vdovského důchodu. Vdovský důchod činí 50 % z procentní výměry důchodu manžela. Při souběhu starobního důchodu ženy a vdovského po muži se porovnávají procentní výměry obou důchodů. Postupuje se tak, že se porovná procentní výměra starobního důchodu vdovy a vyměřený vdovský důchod, který činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého. Přitom vyšší procentní výměra důchodu bude náležet v plné výši a z nižší procentní výměry polovina, základní výměra náleží, jak již bylo uvedeno, pouze jednou.

Pro názornost můžeme uvést příklad výpočtu vdovského důchodu při tzv. souběhu důchodů:

Žena pobírá starobní důchod 10 550 Kč. Procentní výměra jejího důchodu činí 8 000 Kč, základní výměra 2550 Kč (8000 + 2550). Žena ovdoví. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 12 550 Kč (procentní výměra 10 000 + základní výměra 2550). Žena má nárok na vdovský důchod – dojde k tzv. souběhu důchodů. Ze starobního důchodu manžela se vypočte důchod vdovský (činí 50 % z procentní výměry, což je 50 % z 10 000 Kč, tedy 5000 Kč). Při souběhu starobního a vdovského důchodu se postupuje tak, že se porovnávají procentní výměry obou důchodů. Přitom vyšší procentní výměra důchodu bude ženě náležet v plné výši (je to 8000 Kč) a z nižší procentní výměry vdovského důchodu (5000 Kč) polovina, tedy 2500 Kč. Základní výměra důchodů náleží vždy pouze jednou.

Žena tak bude pobírat dohromady částku 13 050 Kč (8000 + 2500 + 2550).

Všechny odpovědi na otázky najdete v důchodové poradně.

Platíte často hotovostí? Podívejte se, jaké bankovky vám v krámě ještě vezmou a jaké nikoli. V naší galerii naleznete přehled možných poškození bankovek a doporučení, jak s nimi dále naložit.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).