Hlavní navigace

Dokončila střední školu a ke startu do života dostala exekuci od zdravotní pojišťovny

12. 8. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Když studujete střední školu, neznamená to, že nemáte mimo studium žádné další povinnosti. Dovršením zletilosti se můžete dostat do nepříjemné situace. Existuje však snadná cesta, jak tomu předejít.

Studentka dokončila střední školu a po několika letech zjistila, že je v exekučním řízení za neplacení zdravotního pojištění v době, kdy byla ještě středoškolskou studentkou. Domnívala se, že za studenty platí pojistné škola a ptá se, co má dělat, když jde zjevně o omyl?

Za středoškolského studenta jako za nezaopatřené dítě je plátcem pojistného za zdravotní pojištění stát (nikoli škola). Skutečnost, že studentka měla má být zařazena do kategorie státních pojištěnců, však musí někdo její pojišťovně oznámit. Studenti se obvykle spoléhají na to, že za ně oznámení provede hromadně škola, a drtivá většina škol to skutečně dělá. Primárně má ale oznamovací povinnost sám pojištěnec.

Nezapomínejte na oznamovací povinnost

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění je pojištěnec povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, si musí platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši (od 1. 8. 2013 to je 1 148 Kč, předtím 1 080 Kč).

Jako studentka byla povinna provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o zahájení studia, resp. si ověřit, zda toto oznámení provedla škola. Pokud zjistí, že škola hlášení neprovedla nebo ho provedla chybně (např. jiné pojišťovně), musí oznámení provést sama. Jestliže to ale neudělala a o placení pojistného se nestarala, měla alespoň ihned reagovat, když jí přišla výzva od pojišťovny (před každou exekucí dlužník obdrží do vlastních rukou tzv. exekuční titul, tj. platební výměr nebo výkaz nedoplatků, proti kterým může podat odvolání nebo námitky).

Jestliže problém vůbec neřešila v domnění, že jde o omyl, protože „přece za studenty hradí pojistné škola“, vše skončilo jako v popisovaném případě. Přitom stačilo pojišťovně doložit, že v dané době studovala, resp. byla nezaopatřeným dítětem. Za nezaopatřené se považuje dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání, čímž je míněno studium na středních a vysokých školách v ČR. Existuje ale několik výjimek, např. dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na SŠ, je-li dítě v době takového studia výdělečně činné nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Exekuce se může zastavit, ale nemusí uniknout pokutě

Co se týká již nařízené exekuce, mohla podat návrh na zastavení exekuce dle § 55 exekučního řádu; tento návrh lze podat do 15 dnů od okamžiku, kdy se povinný dozví o důvodu zastavení. Návrh na zastavení však může podat i oprávněný, tedy pojišťovna, a to kdykoliv v průběhu exekučního řízení.

Účto_tip_změny21

Pokud tedy studentka prokazatelně byla v daném období řádným studentem střední školy, neměla by osobně být dlužníkem za neodvedené platby na zdravotním pojistném. To znamená, že probíhající exekuce by měla být zastavena pro její nepřípustnost (existuje zde právní vada exekučního titulu, která další vedení exekučního řízení nepřipouští). Může tedy podat návrh na zastavení exekuce nebo se pokusit dohodnout s pojišťovnou, zda tak učiní sama.

Měla by ale počítat s tím, že pojišťovna jí může udělit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti až do výše 10 000 Kč. Pojistné za studentku už totiž nebude doplaceno, protože počty pojištěnců, za které je plátcem stát, jsou každý měsíc oznamovány Ministerstvu financí. Není-li pojištěnec nahlášen, stát za něj pojistné neplatí, a případná korekce je možná jen tři měsíce zpětně.

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).