Hlavní navigace

Darujete potřebným? Pomoc můžete odečíst z daní

29. 12. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Rozněžnili vás svátky natolik, že jste o Vánocích poslali i peníze potřebným? Příští rok si tyto peníze můžete odečíst od základu daně.

Češi mají o svátcích tendenci darovat na dobré účely častěji než během roku. O jaké dary si můžete snížit daňový základ a podle jakých pravidel?

Jaké dary jsou daňově uznatelné?

Dar politické straně či hnutí, dar obci nebo příspěvek na nemocné děti? Jak asi tušíte, zákon o daních z příjmů jasně stanovuje, které dary si můžete od daňového základu odečíst a které nikoli. Konkrétně informace najdete v § 15 odst. 1), který se věnuje darům a bezúplatným plněním.

Uplatnitelný dar nemusí mít jen finanční podobu. Může mít i charakter movité či nemovité věci nebo poskytnuté služby. Pro daňové účely ale služba nebo věcné dary musí být oceněny. Pokud hodnotu neznáte, je nutné ji ocenit cenou zjištěnou podle zákona o oceňování majetku.

Od základu daně můžete odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého:

 • obcím,
 • krajům,
 • organizačním složkám státu,
 • právnickým osobám se sídlem na území ČR,
 • jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona 14e), a to na:
 1. vědu a vzdělávání,
 2. výzkumné a vývojové účely,
 3. kulturu,
 4. školství,
 5. na policii,
 6. na požární ochranu,
 7. na podporu a ochranu mládeže,
 8. na ochranu zvířat a jejich zdraví,
 9. na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní,
 • a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
 • dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení,
 • dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání.

Zdroj: § 15 odst. 1) zákona o daních z příjmů

Kolik si můžete odečíst?

Svůj dar můžete uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně, pokud jeho úhrnná hodnota za daný rok přesáhne 2 % vašeho základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč (platí pro fyzické osoby).

Obdobně se postupuje u bezúplatných plnění na financování odstraňování následků živelné pohromy, ke které došlo na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 

V součtu si můžete odečíst maximálně dary a bezúplatná plnění odpovídající 15 % základu daně.

Odběr za 2000 Kč, orgán za 20 000 Kč

Pokud darujete krev, má jeden odběr krve nebo jejích složek hodnotu 2000 Kč. To za podmínky, že vám nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek (s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem). V případě, že darujete rovnou orgán, oceňuje se tento pro účely daní částkou 20 000 Kč, kterou odečtete od základu daně.

Pokud bezúplatné plnění poskytujete se svým manželem/manželkou ze společného jmění, může si odpočet uplatnit jen jeden z vás nebo oba poměrnou částí.

Ve Sněmovně je v prvním čtení tisk 848, který má za cíl darování krve podpořit. Navrhuje, aby bylo možné si za jeden odběr krve nebo jejích složek odečíst od daňového základu nově 3000 Kč. Dále pak za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk plánuje jednorázový nárok (jednou za život poplatníka) na odpočet ve výši 8000 Kč od základu daně.

Tip do článku - účto fakturace duben

Jak dary odečíst z daní?

Základní podmínkou, aby si mohli dary a bezúplatná plnění odečíst od základu daně, je mít na ně příslušné potvrzení od organizace, které jste dar poskytli. Informace o prokazování najdete v § 38k a § 38l zákona o daních z příjmů.

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části základu daně při ročním zúčtování, které jim nejčastěji provádí zaměstnavatel. Do účtárny je tedy nutné do poloviny února donést příslušné potvrzení a podepsat a vyplnit 3. oddíl Prohlášení k dani. OSVČ si hodnotu darů odečítají od základu daně v daňovém přiznání sami, a to na řádku č. 46.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).