Hlavní navigace

Daňové přiznání 2022: Co musíte letos vyplnit jinak než loni?

23. 3. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Daňové legislativní novinky každoročně znamenají změny, které musíte zohlednit i při vyplňování daňového přiznání. Jaké to jsou letos?

Oproti loňsku došlo k řadě změn, které musíte zohlednit v daňovém přiznání. Většina z nich vás potěší.

Vyšší daňová sleva na poplatníka

V minulém roce se o tři tisíce zvýšila daňová sleva na poplatníka. Letos si tak do formuláře vyplníte slevu ve výši 27 840 Kč.

Dobrou zprávou je, že pro rok 2022 je sleva opět vyšší. Stejně jako loni vzrostla o 3000 Kč, takže letos činí 30 840 Kč. Tato sleva se ale promítne až do daňového přiznání podávaném v roce 2023. Od počátku roku ji využívají jen zaměstnanci, kterým se promítá do mezd na měsíční bázi.

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Během loňského roku vzrostla také sleva na druhé a další dítě (tzv. daňové zvýhodnění). Ačkoli byla novinka schválena během roku, platí zpětně od jeho počátku.

Sleva na dítě tedy za rok 2021 činí:

  • sleva na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně) – beze změny,
  • sleva na druhé dítě 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně),
  • sleva na třetí a další dítě 27 840 Kč (2320 měsíčně).

Pokud je vaše dítě držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné:

  • sleva na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně) – beze změny,
  • sleva na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),
  • sleva na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (4640 měsíčně).

Protože zaměstnancům, kteří si slevu na dítě uplatňují na měsíční bázi, nebyla vyšší sleva zohledněna během minulého roku, dopočítává se jim rozdíl v rámci zúčtování daní od zaměstnavatele. Pokud zaměstnanec nemohl o toto zúčtování požádat (např. protože má i příjmy z podnikání), musí podat daňové přiznání, kde si vyšší neuplatněnou slevu na děti zohlední sám.

Vyšší sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

S růstem minimální mzdy se pravidelně zvyšuje také maximální limit pro slevu za tzv. školkovné. Pro příjmy za rok 2021 (tedy v aktuálním daňovém přiznání) můžete za školkovné odečíst nejvýš 15 200 Kč.

Uvedená částka ale není přímo výše slevy, ale její maximální limit. Reálná výše slevy se řídí tím, kolik jste skutečně zaplatili na tzv. školkovném v předškolním zařízení. Uplatnitelnou částku tedy najdete na dokladu, který vám vyhotoví provozovatel zařízení.

Pro příjmy za rok 2022 bude možné na této slevě v přiznání podávaném v roce 2023 odečíst maximálně 16 200 Kč. Tato sleva se uplatňuje až po skončení období (ani zaměstnanci si ji tedy neuplatňují měsíčně) buď v rámci daňového přiznání, nebo ročního zúčtování daní od zaměstnavatele.

Zrušený strop pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy

Pro čerpání měsíčního daňového bonusu musíte mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která v roce 2021 činila 15 200 Kč a v roce 2022 činí 16 200 Kč.

Od roku 2021 byl zrušen také roční limit pro výši daňového bonusu (dříve činil 60 300 Kč). (Zákonodárci však zapomněli na to, že legislativní úprava obsahuje i měsíční limit 5025 Kč. Roční limit tak nebyl v platnosti, zatímco měsíční, který se používá u výplat zaměstnanců, ještě ano. Dorovnání bonusu, který se případně neuplatnil v loňském roce právě kvůli měsíčnímu limitu, proběhlo buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo je nutné ho zohlednit při podání daňového přiznání.)

Pokud se tedy po odečtení slev na děti dostanete s daňovou povinností do minusu, vzniká vám nárok na daňový bonus, který už žádný limit neomezuje. Podmínkou pro jeho získání je příjem z podnikání nebo zaměstnání, který musí za minulý rok být minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. U příjmů za rok 2021 je to částka 91 200 Kč, pro příjmy za letošní rok je to 97 200 Kč. Do této hranice se už nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku, jako tomu bylo dříve.

Uplatnění sníženého limitu pro odpočet úroků

Při podání tohoto daňového přiznání také u některých poplatníků dojde poprvé k aplikaci sníženého maximálního limitu pro odpočet úroků pro bytovou potřebu. Limit se snížil z 300 000 Kč na 150 000 Kč, ale pouze v případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021 dál (rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, a ne uzavření úvěrové smlouvy).

U bytové potřeby obstarané do konce roku 2020 zůstává nárok na odpočet úroků nezměněný. Pokud byste ale navyšovali úvěr o další prostředky např. na rekonstrukci dokončenou po prvním lednu letošního roku, bude pro vás už platit nový limit.

Vyšší limit pro odpočet darů od základu daně

Pro dvě předchozí období platil vyšší limit pro odpočet hodnoty darů od základu daně. A zvýšený zůstane i pro letošní rok, i když z jiného důvodu.

Fyzické osoby si mohou odečíst dary, pokud jejich úhrnná hodnota za rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Standardně platí, že maximálně mohou odečíst 15 % základu daně (ZD) s tím, že pro roky 2020 a 2021 ale platila kvůli koronavirové pandemii výjimka a bylo možné si odečíst až 30 % ZD.

Pro právnické osoby platí, že si mohou odečíst dary, pokud jejich hodnota činí aspoň 2000 Kč. Standardně si mohou odečíst maximálně 10 % ze základu daně, ale i na ně se vztahovala za rok 2020 a 2021 výjimka, která umožňovala odečíst až 30 % ZD.

Kvůli válce na Ukrajině zůstane tato výjimka v platnosti, takže i příští rok bude možné si skrze hodnotu darů odečíst od základu daně až 30 %.

Využijte naši sadu daňových formulářů pro rok 2022.

Nová podmínka u osvobození příjmů za prodej nemovitosti a delší časový test

Zákon o daních z příjmů (ZDP) stanovuje situace, kdy máte nárok na osvobození od daně. V souvislosti s prodejem nemovitosti je možné uplatnit osvobození na získané příjmy hned v několika případech. Novelizací ZDP došlo s platností od začátku minulého roku k zúžení nároku na osvobození v jednom z nich. Změna se případně poprvé projeví právě v aktuálním daňovém přiznání za minulý rok.

Týká se příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu získaných způsobem, který popisuje § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo bytu (vč. souvisejícího pozemku), který nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep či komoru v situaci, kdy prodáváte nemovitost, v níž jste bezprostředně před prodejem měli bydliště méně než 2 roky.

Abyste v tomto případě splnili nárok na osvobození od daně, musí platit, že

  • získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby,
  • podáte oznámení o získání těchto prostředků finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za to období, ve kterém jste tyto prostředky získali.

Dále došlo od roku 2021 u osvobození při prodeji nemovitosti také k prodloužení časového testu v případě, že jde o příjmy z prodeje nemovitosti, která nesloužila k bydlení. V těchto případech získáte nárok na osvobození po 10 místo po 5 letech od nabytí vlastnického práva do doby prodeje.

Osvobození v tomto případě platí pro:

  • příjem z prodeje nemovitosti nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti,  přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let;
  • příjem z prodeje nemovitosti či z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti, nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví dobu 10 let, ale poplatník ho použije na obstarání vlastní bytové potřeby.

Tato desetiletá lhůta se zkracuje o dobu, po kterou byla nemovitost ve vlastnictví zůstavitele – příbuzného v řadě přímé či manžela, pokud jde o prodej nemovitosti nabyté děděním nebo jde o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitosti nabytém děděním.

Prodloužení časového testu se nevztahuje na příjmy z prodeje nemovitostí dle § 4 odst. 1 písm. b) nabytých před 1. lednem 2021. U těch se stále uplatňuje 5letá lhůta.

Připomínáme, že kromě splnění těchto vyjmenovaných podmínek je další podmínkou pro vznik nároku na osvobození také nutnost oznámit toto získaní prostředků finančnímu úřadu do konce termínu pro podání daňového přiznání za daný rok. Týká se osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Pokud nesplníte jednu nebo druhou podmínku, musíte příjmy zdanit 15% sazbou daně z příjmů.

Paušální daň

Minulý rok se rozjel koncept paušální daně. Kdo do něj hned v roce 2021 naskočil, letos nebude podávat daňové přiznání, pokud náhodou během roku nepřestal plnit podmínky pro režim bez nutnosti přiznání podat.

Tyto případy v souvislostí s režimem paušální daně popisujeme v článku Kdy musí podat daňové přiznání i zaměstnanec nebo podnikatel s paušální daní? 

Zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně

Pravidelně vyplácené penze jsou osvobozené od daně příjmů, pokud vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy. Pro loňský rok 2021 platil limit ve výši 547 200 Kč. Pro příjmy za rok 2022 platí hranice 583 200 Kč.

Vyšší daňové pásmo

Máte-li roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy, aplikuje se na ně od této hranice vyšší zdanění, konkrétně 23% sazba. Pro příjmy za rok 2021 je ve výši 1 701 168 Kč, resp. ve výši 141 764 Kč měsíčně. Pro příjmy za rok 2022 pak ve výši 1 867 728 Kč, resp. 155 644 Kč měsíčně.

Vyšší daňové pásmo nahradilo od roku 2021 solidární přirážku. Na rozdíl od ní se vztahuje i na příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy.

OSVČ s vyššími příjmy budou s touto novinkou poprvé pracovat právě v aktuálním daňovém přiznání.

Nechce se vám počítat? Využijte naši daňovou kalkulačku pro zaměstnance a daňovou kalkulačku pro OSVČ.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

V souvislosti s uzákoněním nároku na odškodné, které vyplácí stát osobám sterilizovaným v rozporu s právem a osobám poškozeným loňskou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, je vyplacené odškodnění osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Osvobození příjmů pro zahraniční rezidenty

Opětovně také začalo platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří splňují definici zahraničního rezidenta.

CHP23

Toto osvobození mělo být zrušeno, ale pro podporu možnosti získat finanční prostředky na zahraničních trzích byla tato úleva znovu zavedena, uvedl tehdy k novince Tomáš Weiss z tiskového oddělení Ministerstva financí ČR.

Dodal také, že k osvobození dojde v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, jestliže plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojen s emitentem ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Pravidelně píše pro Deník N, příležitostně pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).