Hlavní navigace

Daň dědická a darovací: Jak je to v rodině?

4. 12. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Dary v rámci rodiny jsou od ledna 2008 výhodné, ale je potřeba dodržet některá pravidla. Ukážeme vám nové daňové výhody pro tento okruh bezplatných převodů, a zjistíte, jak změny zasáhnou dědice z řad rodinných příslušníků.

Jak je to s daní darovací

Daň dědická a daň darovací patří mezi daně přímé, daně z majetku, tzv. daně převodové.

Od 1. ledna 2008 jsou nově plně osvobozeni od placení daně darovací, pokud bezplatně (darováním) nabývají majetek od jiné osoby zařazené do I., resp. II. skupiny. Jinak řečeno, slovy zákona: Od daně darovací je s účinností od 1. ledna 2008 osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině poplatníků daně. V praxi jde o poměrně pestrou skupinu osob, které se dani vyhnou.

Příbuzní v řadě přímé, neboli v pokolení přímém, čili děti, vnuci a vnučky, rodiče a prarodiče) a manželé, což jsou všichni tzv. poplatníci I. daňové skupiny, a dále pak osoby zařazené do II. daňové skupiny poplatníků, což jsou příbuzní v řadě pobočné (neboli tzv. nepřímí příbuzní – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), a dále pak manželé dětí – zeťové a snachy, děti manžela (čili nevlastní děti), rodiče manžela (čili tchán, tchyně), manželé rodičů (čili nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem majetku ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce (čili tzv. osoby spolužijící, nejčastěji jde o druha a družku).

Významné změny v oblasti majetkových daní přinesl zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Platí od 1. ledna 2008.

<calculator id=„9“></calcu­lator>

Převod domu konečně zadarmo

Ještě v roce 2007 bylo možné jen částečné osvobození od daně, a to se týkalo, zjednodušeně řečeno, nabytí jednak movitých věcí osobní potřeby (pokud nebyly 1 rok před nabytím součástí obchodního majetku dárce) a jednak nepodnikatelských vkladů na účtech bank, peněžních prostředků a cenných papírů v tuzemsku. A v obou případech nesměla hodnota překročit 1 milion korun v případě poplatníků I. skupiny, resp. 60 000 Kč u II. skupiny. A na převod nemovitostí se žádné osvobození nevztahovalo.

Nově od 1. ledna 2008 je darování majetku mezi rodinnými příslušníky (čili osobami zařazenými do I. a II. daňové skupiny) od daně plně osvobozeno, a to včetně darování nemovitostí, tedy pozemků, budov, bytů apod. Jestliže např. manželka od 1. ledna 2008 daruje manželovi polovinu rodinného domku, který získala po rodičích, ať na důkaz lásky nebo třeba jen a právě proto, že manžel zaplatil ze svých výlučných prostředků (např. peněz naspořených před uzavřením manželství) jeho rekonstrukci, stát v podobě finančního úřadu si už z rodinného majetku neukrojí. Ovšem je třeba i nadále počítat s náklady na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, tedy se správními poplatky, jakož i palmárními úplatami za právní služby.

Příklad: Kolik rodina ušetří

Pro srovnání uvádíme, že pokud tedy např. manželka bezúplatně převedla na manžela ze svého vlastnictví ideální jednu polovinu rodinného domku, jehož hodnota je podle znaleckého posudku 3 000 000 Kč, bylo třeba odvést daň z částky 1 500 000 Kč (1 % z částky do 1 000 000 Kč; 1,3 % z částky 500 000 Kč) čili 16 500 Kč. Rozhodující je datum, kdy byl příslušnému katastrálnímu úřadu doručen návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí pro nového vlastníka resp. spoluvlastníka domku. Pokud se tak stalo po 1. lednu 2008, daň se neplatí; pokud se tak stalo do 31. prosince 2007, daň se platí (a je nutno ji odvést i po 31. prosinci 2007).

Vlastnictví (spoluvlastnictví) k nemovitosti se totiž nabývá vkladem vlastnického (spoluvlastnického) práva do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni doručení příslušného návrhu na vklad vlastnického (spoluvlastnického) práva nového vlastníka (spoluvlastníka) do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu. Právní účinky vkladu (spolu)vlastnického práva vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu ú­řadu.

<calculator id=„8“></calcu­lator>

Jak je to s daní dědickou

Okruh osob zařazených do I. a II. skupiny pro účely výpočtu daně darovací, jak jsme jej uvedli v úvodu, je stejný i pro účely výpočtu daně dědické, pochopitelně s tím rozdílem, že podmínkou pro zařazení tzv. spolužijící osoby do II. skupiny je, že žila nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele se zůstavitelem ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zesnulého zůstavitele.

Od daně dědické je již od 15. srpna 1998 plně osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. daňové skupině (t.j. mezi příbuznými v řadě přímé a manžely). Pozůstalí manželé a přímí potomci nebo předci tedy neplatí daň dědickou, nýbrž jen odměnu notáři za vyřízení dědictví.

<calculator id=„10“></cal­culator>

Stát už nebude rodině ukrajovat, platí se jen notáři

Odměna notáře, který jako soudní komisař vyřizoval pozůstalost, činí za úkony v dědickém řízení tyto ceny:

  • z prvních 100 000 Kč ceny zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví, 2,0 %;
  • z přebývající částky až do 500 000 Kč ceny majetku 1,2 %;
  • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč ceny majetku 0,9 %;
  • z přebývající částky až do 3 000 000 Kč ceny majetku 0,5 %;
  • z přebývající částky až do 20 000 000 Kč ceny majetku 0,1 %;
  • nejméně však vždy 600 Kč

Částka nad 20 000 000 Kč se už nepočítá, palmární odměna notáři už dále s hodnotou pozůstalosti neroste. Sazby palmáre jsou pevné, předepsané vyhláškou ministerstva spravedlnosti; smluvní ceny se neuplatňují, takže dědici žádnou slevu s notářem nedohodnou.

Dědictví v rodině už ve všech případech bez daně

Nově jsou od 1. ledna 2008 plně osvobozeny od daně dědické i osoby zařazené do II. daňové skupiny, tedy: příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela (čili nevlastní děti), rodiče manžela (čili tchán a tchyně), manželé rodičů (čili nevlastní rodiče) a osoby, které se zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.

Dříve podle právní úpravy účinné do 31. prosince 2007 požívaly jen osvobození částečného, a to (pro naše účely zjednodušeně řečeno) jednak pokud šlo o nabytí movitých věcí osobní potřeby (pokud nebyly 1 rok před nabytím součástí obchodního majetku zůstavitele), jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, a jednak pokud šlo o nabytí nepodnikatelských vkladů na účtech u bank, peněžní prostředky a cenné papíry v tuzemsku, jakož i podílů dědiců vyplácených z tohoto majetku a podílů odvozených ze společného jmění manželů zaniklého v důsledku úmrtí jednoho z nich, vždy (tj. v obou případech samostatně) do hodnoty 60 000 Kč; dále pak bylo plně osvobozeno už jen nabytí částek, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem stávají předmětem dědictví.

Tady musíme upozornit, že rozhodující je datum, kdy zemřel původní vlastník – zůstavitel. Dědictví se podle občanského zákoníku nabývá smrtí zůstavitele. Daňová výhoda nabyla účinnosti 1. ledna 2008, vztahuje se proto jen na pozůstalé dědice, jejichž zůstavitel zemřel tento den a později. Daňová výhoda se nevztahuje na dědice, jejichž zůstavitel zemřel před 1. lednem 2008 (a to i když dědictví bylo nebo bude projednáno soudem a nabytí pozůstalosti dědici nebo dědicům přiznáno resp. schválena dohoda o vypořádání dědictví později, tedy (až) kdykoliv po 31. prosinci 2007). Současně upozorňujeme, že daňové skupiny podle zákona o dani dědické nejsou totožné se skupinami dědiců ze zákona podle občanského zákoníku! Ostatně skupiny poplatníků daně jsou tři, kdežto skupiny dědiců ze zákona jsou čtyři.

Např. prarodiče, kteří jsou jako příbuzní v řadě přímé zařazeni do I. skupiny poplatníků daně dědické, mohou jako dědici ze zákona přijít na řadu až ve IV. dědické skupině. Naopak některé osoby zařazené ve II. skupině daňových poplatníků (např. zeťové, snachy, tchán či tchyně) nemohou být z pouhého titulu svého vztahu k zůstaviteli dědici ze zákona vůbec.

Shrnutí:

Plné osvobození od daně dědické a daně darovací od 1. ledna 2008: Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Daňové přiznání se nepodává.

Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé, do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné – sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, a dále zeťové a snachy, děti a rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.

Anketa

Získali jste někdy nějaký dar "oficiální cestou", a museli jste z něj platit darovací daň?

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).