Hlavní navigace

Autorský honorář: kdy musíte podat daňové přiznání?

14. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pokud přispíváte do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize a za svoji práci dostáváte autorský honorář, možná se vás týká povinnost podat daňové přiznání. V jakých případech je to nezbytné, a kdy přiznání naopak podávat nemusíte?

Co je autorský honorář

Autorský honorář je odměna za dílo, které autor vytvořil. V případě, že přispíváte do médií, jde tedy například o honorář za článek, zveřejněnou fotku nebo video. Pokud jste spisovatel, inkasujete honorář za prodané knihy, podobně pak zpěvák získává honorář za přehrání své písně v médiích. Autorským honorářem je také příjem získaný za poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (vynálezy, patenty či ochranné známky).

Ne každý příspěvek je však autorským dílem a podléhá autorskému honoráři. Autorský zákon se totiž vztahuje pouze na takové dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Tedy například už výše zmíněné psaní, focení nebo natáčení videí.

Příjmy autora, které nejsou součástí mzdy či platu v zaměstnání, ale vzniknou například během dohody o vykonání práce, se pak zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti a tvoří samostatný daňový základ. Výdaje lze uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem. Rozhodující pro způsob zdanění a povinnost platit pojistné odvody z autorských honorářů je pak jejich výše.

Aby mohlo být dílo ohodnoceno autorským honorářem, musí mít jedinečný charakter. (13.2.2020)
Autor: Depositphotos

Aby mohlo být dílo ohodnoceno autorským honorářem, musí mít jedinečný charakter.

Kdy nemusíte podat daňové přiznání

Pokud váš autorský honorář nepřesáhne 10 000 Kč za jeden kalendářní měsíc u jednoho plátce daně (například redakce novin), je samostatným základem daně a podléhá srážkové dani ve výši 15 %, kterou strhne ten, kdo autorský honorář vyplácí. Vám už pak honorář vyplatí v čisté výši. Přitom takových plátců můžete mít v jednom měsíci i více.

Autorské honoráře od různých plátců do 10 000 Kč měsíčně se nesčítají, každý plátce odvede individuálně zvláštní sazbu daně. Vy vždy obdržíte čistý, již zdaněný příjem. Pak ale nemáte možnost uplatnit výdaje (náklady) na dosažení příjmu. Nemáte totiž ani možnost, ani povinnost zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání. Jelikož takové autorské honoráře nelze uvést do daňového přiznání nebo přehledů, tak si ani nemůžete zúčtovat odvedenou (sraženou) daň na slevu na dani, abyste sraženou daň případně získali zpět. Sražená daň je konečná.

Pokud se na vás výše uvedená situace vztahuje, nevyděláváte si jinak a neplatí za vás zdravotní pojištění stát (například v případě studentů), musíte si sami platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Honoráře i během podpory

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní se na rozdíl od jiných honorářů za soustavnou literární, uměleckou nebo vědeckou činnost nepovažují za výkon ekonomické činnosti pro účely daně z přidané hodnoty. Pokud pobíráte takové příjmy, nejste osobou povinnou k dani, takové příjmy neovlivňují ani obrat pro účely povinné registrace k DPH.

Autorské honoráře zdaněné srážkovou daní můžete klidně pobírat i jako uchazeč o zaměstnání pobírající podporu v nezaměstnanosti. Výkon literární, umělecké, vědecké činnosti, když z ní plynou drobné honoráře do 10 000 Kč za měsíc za autorská díla od sdělovacích prostředků, nebrání ani registraci na úřadu práce, ani pobírání podpory v nezaměstnanosti. A nejde ani o tzv. nekolidující zaměstnání, není třeba je ani úřadu práce hlásit.

Kdy musíte podat daňové přiznání

Povinnost podat daňové přiznání nastává ve chvíli, kdy za příspěvky do médií dostanete v úhrnu víc než 10 000 Kč za měsíc od jednoho plátce. V takovém případě se autorské příjmy zdaňují jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Vy je dostáváte vyplacené v hrubé výši, sami si proto zařizujete daňové a pojistné odvody a s nimi spojené povinnosti. Můžete uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, a to ve skutečné výši, přičemž musíte vést daňovou evidenci, anebo paušální částkou (40 %).

I autorské honoráře mohou být dosaženy za přispění dalších členů rodiny, a proto je možno je rozdělit na spolupracující osoby podobně jako jiné příjmy z podnikání, i když autorská činnost není živností a není k ní třeba živnostenský list ani jiné oprávnění.

Ohlašovací povinnost

Pokud činí úhrn vašich celkových příjmů autora za kalendářní měsíc od jednoho plátce více než 10 000 Kč, jste povinni oznámit OSSZ a zdravotní pojišťovně zahájení samostatné výdělečné činnosti. Po skončení kalendářního roku pak podáváte daňové přiznání a přehled o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu a odvádíte daň z příjmu a pojistné na sociální a zdravotní pojištění stejně jako OSVČ.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud však výše nedaněných autorských honorářů vyplacených za zdaňovací období kalendářního roku nepřesáhne souhrnně částku 15 000 Kč a nemáte žádné jiné další zdanitelné příjmy, nemusíte podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Pokud je autorská činnost vaší vedlejší činností, protože jste důchodově pojištěni ze své hlavní činnosti – například ze zaměstnání – nebo jste starobním důchodcem, neplatíte z honorářů sociální pojištění, pokud je váš daňový základ menší než rozhodná částka pro vedlejší činnost. Zdravotní pojištění se ale platí vždy.

Autor článku

Po studiu žurnalistiky se začala naplno věnovat novinářskému řemeslu se zaměřením na ekonomiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).