Hlavní navigace

9 daňových novinek, na které byste neměli zapomenout

27. 1. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Ne každá změna, kterou přinesl rok 2015, získá tolik pozornosti, kolik by zasloužila. Ať vám neuteče nějaká, která se týká přímo vás.

Důležitých změn bývá na začátku roku tolik, že je snadné některé přehlédnout. Proto připomínáme ty, o kterých byste měli vědět nejdříve. 

Se správcem daně už jen elektronicky

Máte-li zpřístupněnou datovou schránku (nebo musíte ze zákona mít účetní závěrku ověřenou auditorem), musíte některá podání finančnímu úřadu provádět už jen elektronicky. Pokud tuto povinnost nedodržíte, dostanete od finančního úřadu pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud byste tím podle správce daně závažně ztěžovali správu daní, může vám ten uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Pokud nesprávný způsob podání bude jeho jedinou vadou, uloží finanční úřad sice pokutu, ale jinak ho bude považovat za bezvadné a zpracuje jej.

To platí pro podání, jejichž kompletní seznam zveřejnila před časem Finanční správa. Patří sem například podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, podání řádného a dodatečného daňového přiznání apod. 

Jiná situace nastává u podání, která musí být učiněna elektronicky, ale na seznamu Finanční správy nejsou uvedena. U těch bude nedodržení elektronické formy považováno za vadu podání a finanční úřad vás pravděpodobně vyzve k odstranění této vady (tedy k elektronickému podání). Pokud byste na výzvu nereagovali, stane se vadné podání zcela neúčinným a správce daně vás opět může vyzvat k podání daňového tvrzení, které byste zase měli učinit elektronicky. 

Důsledkem může být pokuta za opožděné daňové tvrzení nebo nově i pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy do částky 500 tis. Kč. Pokud není podáno přiznání na výzvu správce daně, může být daň v některých situacích stanovena z moci úřední podle pomůcek a případně může vzniknout penále, vysvětlila Eva Doložílková ze společnosti KPMG ČR.

Aby vaše podání bylo správné, musíte ho provést ve stanoveném formátu (tedy .xml) buď pomocí aplikace Elektronická podání pro finanční správu EPO, kam připojíte také akceptovaný elektronický podpis, nebo ověříte identitu způsobem, kterým se do schránky přihlašujete, nebo podání učiníte přímo přes datovou schránku.

Pokud nechcete nechávat splnění daňové povinnosti na poslední chvíli, můžete se na daně vrhnout hned. Na serveru Měšec.cz najdete Kompletního průvodce i aktuální daňové formuláře.

Finanční úřad může i prominout

Daňový řád s účinností od ledna 2015 obsahuje ustanovení umožňující finančnímu úřadu prominout v individuálních případech příslušenství daně, přesněji úrok z prodlení a úrok z posečkané částky. Poplatník bude moci požádat i o prominutí penále maximálně do výše 75 %. 

To, zda se nad vámi správce daně slituje a úrok z prodlení či z posečkání promine, bude záviset na zdůvodnění zpoždění vaší úhrady. Při posuzování žádosti o prominutí penále by se měl správce daně řídit zejména mírou součinnosti v rámci procesu dodatečného stanovení daně.

Abyste měli šanci na prominutí příslušenství, musíte splňovat předem stanovená kritéria.

Žádat o prominutí penále můžete jen, pokud to bylo oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným až od 1. ledna 2015, a to bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.

(O prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze tedy požádat jen pokud bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015.)

V případě úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky je možné o prominutí požádat jen pokud úrok vznikl od 1. ledna 2015.

(Pokud jste v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a zaplatíte ji 1. 3. 2015, může vám správce daně prominout jen úroky z prodlení, které vznikly od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nemůže.)

Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně vůbec šanci na úspěch, musí být ke dni jejího podání samozřejmě uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. 

Žádost o prominutí penále musíte podat nejdéle do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřila daň, k níž se penále vztahuje.

Pokud budete žádat o prominutí příslušenství daně, které je vyšší než 3000 Kč, pamatujte, že zaplatíte správní poplatek 1000 Kč. V opačném případě se správní poplatek nehradí.

Promíjení příslušenství daně není jen administrativním procesem, a proto nestačí jen stroze požádat. Své prodlení musíte odůvodnit a nastínit a doložit okolnosti, které k tomu vedly. 

Daně se stále platí na stará čísla účtů

V souvislosti s pozdní úhradou daně musíme opět upozornit na to, že došlo k definitivnímu zrušení starých čísel účtů finančních úřadů. Ke změně došlo už v roce 2013, nicméně pokud jste do konce minulého roku stále platili daň na původní účet, platba byla automaticky přesměrována na účet nový a tím akceptována. To ale od začátku roku 2015 neplatí. 

Podle České národní banky bylo přesto od 1. ledna 2015 na zrušené původní účty zaplaceno skoro 9500 plateb v celkové částce kolem 150 mil. Kč. 

Pokud poplatník uhradí daň na původní číslo účtu, peníze se mu vrátí zpět. Vznikne tak nedoplatek na daňovém účtu a hrozí také sankce v podobě úroku z prodlení.

Největší počet plateb na zrušené účty je podle Finanční správy veden u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (3218 plateb/v částce 108,5 mil. Kč), daně silniční (2124 plateb/v částce 4,6 mil. Kč), daně z příjmů fyzických osob – vybírané srážkou podle zvláštní sazby (2056 plateb/ v částce 6,2 mil. Kč) a daně z přidané hodnoty (584 plateb/ v částce 15,8 mil. Kč).

Nová čísla bankovních účtů finančních úřadů najdete na serveru Měšec.cz. 

Potvrzení o návštěvě školky pro zaměstnavatele

Zapomenout byste mohli také na tzv. daňovou slevu za školku, protože je nová. A to by byla škoda. Proto neleňte, a pokud máte ratolest ve školce či jiném podobném předškolním zařízení, opatřete si od provozovatele potvrzení o úhradě školkovného (bez cestovného či stravného) a do 15. února 2015 ho předložte na účtárně u zaměstnavatele. Pokud jste OSVČ, stačí předložit potvrzení při podání daňového přiznání. 

Výše daňové slevy není pevně stanovena, odvozuje se právě od uhrazené částky na školkovné. Maximálně si ale od daně můžete odečíst 8500 Kč za rok 2014 a 9200 Kč za rok 2015. 

Podrobnosti najdete v článku Sleva na školku: Jak získat 8500 Kč krok za krokem

Nová výše záloh

Na místě je znovu připomenout, že se zvýšily minimální zálohy. Zejména byste měli pamatovat na změnu trvalého příkazu na platbu zdravotního pojištění. Zálohu za leden už totiž musíte zaplatit v nové výši, a to nejpozději do 8. února 2015. Záloha na zdravotní pojištění se zvýšila na 1797 Kč měsíčně.

Pro osoby bez zdanitelných příjmů se záloha na zdravotní pojištění zvýšila na 1242 Kč měsíčně.

U sociálního pojištění se změnou výše platby tak spěchat nemusíte. Pokud začínáte letos podnikat, musíte zaplatit vyšší zálohu také už od ledna, zaplatit ji ale musíte do 20. dne následujícího měsíce. Správě sociálního zabezpečení tak musíte do 20. února poslat při hlavní činnosti 1943 Kč. Účastníte-li se druhého pilíře, zaplatíte 1744 Kč. 

Pokud vykonáváte vedlejší činnost, bude vaše minimální záloha pro letošek ve výši 778 Kč, respektive 698 Kč při účasti ve druhém pilíři.

V případě, že podnikáte už od loňska či déle, změní se vám výše zálohy až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled pro OSVČ.

Účastníte-li se dobrovolně i nemocenského pojištění, nemusíte měnit nic, výše minimální zálohy se pro letošní rok nezměnila.

Podrobnosti najdete v článku Zdravotní a sociální pojištění 2015: O kolik si připlatíte?

Platby v hotovosti jen v nižších částkách

Do prosince minulého roku bylo možné v hotovosti platit do částky 350 000 Kč. Tato hranice se ale snížila na 270 000 Kč. Dražší transakce už musíte provádět bezhotovostně.

Některé osvobozené příjmy musíte nahlásit

Pokud patříte mezi šťastlivce, kteří mají prostředky z osvobozeného příjmu ve výši 5 mil. Kč a více, pak vězte, že jej musíte ohlásit finančnímu úřadu. Pokud byste tak neučinili, hrozí vám pokuta do výše 15 % neoznámeného příjmu. 

Méně daňových přiznání za solidární přirážku

Od letošního roku v souvislosti se solidární přirážkou odpadá některým zaměstnancům povinnost podávat daňové přiznání. Platí to v případě, že dojde ke zvýšení zálohy na daň z příjmů, ale nedojde zároveň k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění.  

skoleni_27_5

Pokud jste tedy v minulém roce například kvůli štědré prémii přesáhli v některých měsících limit pro aplikaci solidární přirážky a zvýšila se vám tak jednorázově záloha na daň (ale za celý rok tak vysoký základ daně nemáte), daňové přiznání podávat nemusíte.

Bezúplatný příjem osvobozen jen do 100 000 Kč

U bezúplatných plnění (tedy příjmů v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy) jsou od letoška osvobozená od daně jen ta, která získáte od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s vámi ve společně domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu hranici 100 000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které podáváte daňové přiznání. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).