Hlavní navigace

Novela insolvenčního zákona mění mimo jiné řadu daňových zákonů

Redakce

Ve Sbírce zákonů vyšla novela, která dává do souladu insolvenční zákon se stovkou dalších právních předpisů, mimo jiné i s řadou daňových zákonů a se zákonem o účetnictví (č. 296/2007 Sb.). Účinnost nového insolvenčního zákona byla v polovině roku 2007 odložena na 1. ledna 2008 tak, aby poslanci stihli přijmout do spuštění jeho účinnosti zmíněnou novelu. Novela odstraňuje některé nedostatky a výkladové nejasnosti platného, avšak dosud neúčinného zákona, mění rovněž terminologii a upravuje oblast související se spuštěním insolvenčního rejstříku od roku 2008.

Novela zákona mění následující daňové zákony a též zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů: Zákon o správě daní a poplatků Zákon o dani z nemovitostí Zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí Zákon o daních z příjmů Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon o spotřebních daních

Kromě změn zmíněných zákonů v důsledku změny terminologie v insolvenčním zákoně vybíráme následující změny:

Zákon o správě daní a poplatků

Mění se postavení insolvenčního správce v daňovém řízení: vypouští se z okruhu třetích osob a získává obdobná práva a povinnosti jako daňový subjekt. Nové ustanovení zákona o správě daní a poplatků definuje daňové nedoplatky pro účely insolvenčního řízení a zohledňuje nejpodstatnější účinky spojené s prohlášením úpadku do daňového řízení. Doplňuje se postup při uhrazování daňových povinností v souvislosti s insolvenčním řízením a řeší se nově otázka nakládání s daňovými nedoplatky při ukončení insolvenčního řízení.

Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

Navrhuje se, aby základem daně při zpeněžení majetkové podstaty mimo dražbu byla prodejní cena (nebude se muset vyhotovovat znalecký posudek o cenách nemovitostí). Navrhuje se osvobození od daně z převodu nemovitostí u reorganizace.

Zákon o daních z příjmů

Navrhuje se osvobodit na dobu dvou kalendářních roků po sobě následujících ode dne účinnosti rozhodnutí o povolení reorganizace příjmy z podnikání.

Zákon o rezervách

Navrhuje se, aby daňový subjekt, který prochází reorganizací nebo oddlužením, mohl i v průběhu insolvenčního řízení tvořit ke svému hmotnému majetku rezervy za podmínky, že tento majetek nebude v průběhu řízení zpeněžen a výtěžek nebude použit k uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů.
Našli jste v článku chybu?