Kdy můžete požádat o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek?

Pokud máte problémy zaplatit daň nebo ji zaplatit celou (například jako poplatníci, po kterých chce nyní ČR dodanit příjmy, které původně zdaňovali v Nizozemí), můžete v některých případech požádat finanční úřad o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek (podle § 156 a § 157 daňového řádu).

O posečkání úhrady nebo rozložení do splátek můžete požádat z důvodu tíživé sociální nebo ekonomické situace a to finanční úřad, pod který v ČR místně spadáte.

Správce daně vám může povolit posečkání z následujících důvodů:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Na žádost o posečkání podle § 156 daňového řádu neexistuje speciální tiskopis a nemá tedy předepsanou formu. Musí z ní být zřejmé: kdo žádá, čeho se žádost týká a co navrhujete.

Žádost můžete úřadu podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou s ověřenou identitou podatele. Můžete využít také aplikaci EPO.

Při rozhodování o žádosti vychází správce daně převážně z tvrzení a důvodů uváděných daňovým subjektem, proto je do žádosti nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou (v případě sociálních důvodů u fyzických osob to může být uvedení příjmu, povinných pravidelných nákladů včetně povinnosti vyživovat další osoby, apod.).  Již k samotné žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uváděné, vysvětluje Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podle ní finanční úřad posuzuje při žádosti o posečkání i fakt, zda v budoucnu nebude ohrožen výběr daně. Proto byste měli k žádosti doložit i způsob a prostředky, ze kterých daň v budoucnu uhradíte (například příjem od zaměstnavatele nebo vrácená daň z Nizozemska).

Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. Bude-li o žádosti rozhodnuto kladně, pak zároveň upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnosti, varuje Petlachová.

Za žádost o povolení posečkání daně nebo o povolení jejího zaplacení ve splátkách zaplatíte správní poplatek ve výši 400 Kč.

Vzor žádosti o posečkání

Finanční úřad pro …

Žádost o povolení posečkání

Nejprve je nutno uvést o jakou daňovou povinnost se jedná resp. daň, o jejíž posečkání úhrady je žádáno.

Např. Dne … jsem podal daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2013, jehož předmětem je daň ve výši … Kč. Tuto částku daně jsem z důvodu … neuhradil včas a nyní jsem povinen kromě daně uhradit dále úrok z prodlení a pokutu za opožděné tvrzení.

Nyní je třeba uvést všechny důvody, proč daný poplatník není schopen uhradit hned celou částku najednou, ale zároveň uvést i z jakých zdrojů bude částka v budoucnu uhrazena.

Vše musí být již k žádosti doloženo.

A následně navrhnout termín(y), kdy je schopen částku/y hradit.

Např. Z výše uvedených důvodů žádám o povolení posečkání úhrady daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013 (popř. i o posečkání úhrady úroku z prodlení či o posečkání pokuty za opožděné tvrzení) v částce … do … (termín úhrady, v případě více splátek je vhodné přiložit navrhovaný splátkový kalendář).

V …… dne …

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Jen třetina těch, co si spoří na důchod, plánují peníze vybrat až v důchodu Air Bank sníží základní sazbu na spořicím účtu