Hlavní navigace

Jak se v novém roce připravit o důchod snadno a rychle

Gabriela Hájková

Změny u předčasných starobních důchodů v letošním roce souvisí s nemocenským pojištěním. OSVČ, která dosud vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu pobírání předčasného starobního důchodu a současně je účastna nemocenského pojištění pro OSVČ, si musí nově vybrat pouze jednu z těchto možností. Buď výplatu předčasného důchodu nebo účast na nemocenském pojištění.

OSVČ, která pobírá předčasný starobní důchod, má na jeho výplatu nárok v případě, že nevykonává výdělečnou činnost. Pro účely zákona o důchodovém pojištění se za výdělečnou činnost považuje činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Při výkonu vedlejší činnosti nesmí OSVČ pobírající předčasný starobní důchod v kalendářním roce dosáhnout rozhodné částky – tj. v roce 2010 to byla částka 56 901 Kč. Tzn., že její daňový základ nesmí dosáhnout limit stanovený pro kalendářní rok, aby měla nárok na výplatu předčasného starobního důchodu, uvádí zpráva České správy sociálního zabezpečení.

OSVČ, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost je povinna se účastnit důchodového pojištění vždy. Ty OSVČ, kterým byl do 31.12.2010 vyplácen předčasný starobní důchod, nebudou mít z tohoto důvodu nárok na výplatu tohoto důchodu za leden 2011 a další období, přestože bude vykonávat hlavní činnost jen na základě účasti na nemocenském pojištění.

Pokud OSVČ upřednostní výplatu předčasného starobního důchodu před účastí na nemocenském pojištění (a tím i důchodovém), musí se z účasti na nemocenském včas odhlásit, zpětně to totiž zákon neumožňuje.

Pokud jste odhlášku nepodali nejpozději ke konci roku, bude účast na nemocenském trvat i v lednu (i kdyby jen jeden den) a v tomto měsíci nebude mít díky hlavní výdělečné činnosti tato OSVČ nárok na starobní důchod.

Zákon o nemocenském pojištění však také stanoví, že nemocenské pojištění zaniká prvním dnem, za který nebylo ve stanovené lhůtě nebo výši zaplaceno pojistné. Pokut tedy OSVČ, která nechce být účastna nemocenského pojištění v roce 2011, nezaplatí platbu na nemocenské pojištění za měsíc leden 2011 alespoň ve výši 92 Kč nebo platba nebude připsána na účet příslušné správy sociálního zabezpečení nejpozději dnem 21. 2. 2011, zaniká této OSVČ účast na nemocenském pojištění dnem 1. ledna 2011 (poslední den účasti na nemocenském pojištění OSVČ by byl 31. 12. 2010). V takovém případě by v daném měsíci a následujícím období náležela výplata předčasného starobního důchodu, upozorňuje ČSSZ ve zprávě.

Našli jste v článku chybu?